Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 29: Giới thiệu bảng nhân

10 7 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 09:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Giới thiệu bảng nhân TaiLieu.VN Toán Kiểm tra cũ: Toán: Giới thiệu bảng nhân X 10 1 10 2 10 12 14 16 18 20 3 12 15 18 21 24 27 30 4 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 Cột thừa số TaiLieu.VN Hàng thừa số Mỗi số tích số mà số hàng số cột tương ứng Toán: Giới thiệu bảng nhân X 10 1 10 2 10 12 14 16 18 20 3 12 15 18 21 24 27 30 4 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 4x3=? - Từ số cột theo chiều mũi tên sang phải - Từ số hàng theo chiều mũi tên xuống - Hai mũi tên gặp số 12 Ta có:4 x3 = 12 Tốn: Giới thiệu bảng nhân Bài tập thực hành Bài 1: Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp trống (theo mẫu) TaiLieu.VN 30 42 28 72 Toán: Giới thiệu bảng nhân Bài 2: Số ? Thừa số Thừa số Tích TaiLieu.VN 2 7 10 4 8 8 56 56 56 90 10 9 10 90 90 Tốn: Giới thiệu bảng nhân Bài 3: Tóm tắt : huy chương Số huy chương vàng: ? huy chương Số huy chương bạc: Bài giải Số huy chương bạc là: x = 24 ( huy chương) Tổng số huy chương là: 24 + = 32 (huy chương ) TaiLieu.VN Đáp số: 32 huy chương Trò chơi : Ai nhanh, TaiLieu.VN Tốn: Giới thiệu bảng nhân Về nhà ôn cách tra bảng nhân TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... Toán: Giới thiệu bảng nhân X 10 1 10 2 10 12 14 16 18 20 3 12 15 18 21 24 27 30 4 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70.. .Toán Kiểm tra cũ: Toán: Giới thiệu bảng nhân X 10 1 10 2 10 12 14 16 18 20 3 12 15 18 21 24 27 30 4 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 14 21 28 ... gặp số 12 Ta có:4 x3 = 12 Toán: Giới thiệu bảng nhân Bài tập thực hành Bài 1: Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp trống (theo mẫu) TaiLieu.VN 30 42 28 72 Toán: Giới thiệu bảng nhân Bài 2: Số ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 29: Giới thiệu bảng nhân, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 29: Giới thiệu bảng nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn