Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 30: Giới thiệu bảng chia

16 16 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 09:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MƠN TỐN LỚP TaiLieu.VN TaiLieu.VN x 10 10 10 12 14 16 18 20 2 12 15 18 21 24 27 30 3 4 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 4242 48 54 60 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 72 80 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TaiLieu.VN 28 42 72 x 7 10 12 14 2 12 15 18 21 3 4 12 16 20 24 28 5 10 15 20 25 30 35 6 12 18 24 30 36 42 42 49 7 14 21 28 35 42 8 16 24 32 40 48 56 27 36 45 54 63 9 18 27 10 10 20 30 40 50 60 70 TaiLieu.VN 9 10 16 18 20 24 27 30 32 36 40 40 45 50 10 48 54 60 56 63 70 64 64 72 80 72 81 90 80 90 100 42 8 64 27 Điền số thích hợp vào chỗ trống: Thừa số 5 Thừa số 63 15 20 72 42 45 Tích TaiLieu.VN TaiLieu.VN : 22 333 11 22 33 444 12 55 Số 10 chia 15 66 12 18 77 14 21 88 16 24 99 18 27 10 10 20 30 TaiLieu.VN 10 10 10 12 14 16 18 20 12 15 18 21 24 27 30 16 20 24 28 32 36 40 20 Số bị chia 25 30 35 40 45 50 24 30 36 42 48 54 60 28 35 42 49 56 63 70 32 40 48 56 64 72 80 36 45 54 63 72 81 90 60 70 80 90 100 40 50 Thương 12 : = ? -Bảng Từ số 4ở chia cột theo chiều mũi tên phải Bảngsang chia đến số 12 - Từ số 12 theo chiều mũi tên lên hàng gặp số -Ta có: 12 : = Bảng chia 10 : 22 333 44 11 22 333 444 55 66 77 88 99 10 10 TaiLieu.VN 10 12 : = ? - Từ số cột theo chiều mũi tên sang phải đến số 12 10 10 12 14 16 18 20 12 15 18 21 24 27 30 12 16 20 24 28 32 36 40 10 15 20 25 30 35 40 45 50 12 18 24 30 36 42 48 54 60 14 21 28 35 42 49 56 63 70 Tương tự: 32 40 48 56 64 72 80 12 : = 36 45 54 63 72 81 90 60 70 80 90 100 16 18 20 24 27 30 40 50 - Từ số 12 theo chiều mũi tên lên hàng gặp số -Ta có: 12 : =  TaiLieu.VN : 10 1 10 2 10 12 14 16 18 20 3 12 15 18 21 24 27 30 4 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bài 1: Dùng bảng chia để tìm số thích hợp vào trống (theo mẫu): Mẫu: TaiLieu.VN 30 42 28 72 : 10 1 10 2 10 12 14 16 18 20 3 12 15 18 21 24 27 30 4 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Thảo luận nhóm đơi Bài 2: Số ? Số bị chia 16 45 24 21 24 72 72 81 56 54 Số chia 7 9 Thương 6 3 8 9 TaiLieu.VN 3/ Minh có truyện dày 132 trang Minh đọc ¼ truyện Hỏi Minh phải đọc trang đọc xong truyện ? • • • • TaiLieu.VN -Quyển truyện dày trang? -Minh đọc phần truyện ? -Bài tốn u cầu tìm gì? -Đã biết Minh đọc trang chưa? 3/ Minh có truyện dày 132 trang Minh đọc ¼ truyện Hỏi Minh phải đọc trang đọc xong truyện ? Tóm tắt : Bài giải 132 trang Số trang sách Minh đọc là: 132 : = 33 ( trang ) Đã đọc ? trang Số trang sách Minh phải đọc là; 132 – 33 = 99 ( trang ) Đáp số: 99 trang TaiLieu.VN Trò chơi : Ai nhanh, khéo Bài 4: Với hình tam giác hình bên: Hãy xếp thành hình chữ nhật: •2 đội chơi, đội người •Mỗi bạn cầm hai hình tam giác •Nghe lệnh hai đội nối đua ghép hình TaiLieu.VN  VỀ NHÀ •Hồn thành tập •Xem trước Luyện tập TaiLieu.VN Bài học đến kết thúc! TaiLieu.VN ... 10 12 14 16 18 20 2 12 15 18 21 24 27 30 3 4 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 424 2 48 54 60 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 72 80 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9... số 12 10 10 12 14 16 18 20 12 15 18 21 24 27 30 12 16 20 24 28 32 36 40 10 15 20 25 30 35 40 45 50 12 18 24 30 36 42 48 54 60 14 21 28 35 42 49 56 63 70 Tương tự: 32 40 48 56 64 72 80 12 : = 36 ... 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TaiLieu.VN 28 42 72 x 7 10 12 14 2 12 15 18 21 3 4 12 16 20 24 28 5 10 15 20 25 30 35 6 12 18 24 30 36 42 42 49 7 14 21 28 35 42 8
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 30: Giới thiệu bảng chia, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 30: Giới thiệu bảng chia, 3/ Minh có một quyển truyện dày 132 trang. Minh đã đọc được ¼ quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện ?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn