Y4 bệnh amip gan ths trần quang trung

36 22 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 00:31

BỆNH AMIP GAN Ths Bs Trần Quang Trung Bộ môn Nội, Đại học Y Dược Huế Dëch tễ hoüc • Amip âải trng phán bäú khàõp TG, amip gan chè phäø biãún nhiãût âåïi v cáûn nhiãût • ÅÍ vng nhiãût âäü än ha, cọ nhiãưu ngỉåìi lành mang máưm bãûnh v cng khäng cọ cạc äø lọet âàûc trỉng cho amip åí âải trng • ÅÍ cạc nỉåïc nhiãût âåïi, nhỉỵng ngỉåìi måïi âãún dãù, dán âëa phỉång êt máùn cm hån Chu kỳ Amip Bãûnh ngun v cå chãú bãûnh sinh • Amip gáy bãûnh l Entamoeba histolytica Amip ny cọ thãø phán biãût våïi amip khäng gáy bãûnh bàòng cạc chè âiãøm DNA trãn bãư màût • Entamoeba Histolytica täưn tải åí ngoi cå thãø dỉåïi dảng kẹn v ráút dãù láy nhiãùm • Khi nhiãùm vo cå thãø, cạc kẹn ny âi qua dả dy ruọỹt maỡ khọng gỏy bóỷnh, cho õóỳn õaỷi traỡng thỗ biãún âäøi thnh thãø tỉ dỉåỵng ÅÍ âáy, xám lỏỳn vaỡo nióm maỷc taỷo thaỡnh caùc ọứ loeùt hỗnh chai Cơ chế (tt) • Amip âi vo gan qua hãû ténh mảch cỉía • Cọ thãø xun qua cạc xoang gan âãø âi vo tưn hon chung, gáy caùc ọứ aùp xe ồớ phọứi vaỡ naợo Amip nhán lãn v lm tàõc cạc nhạnh ténh mảch ca gan tảo thnh cạc äø nhäưi mạu nh • Tiãút enzyme tiãu huíy nhu mä gan C ch (tt) Thổồng tọứn thổồỡng coù hỗnh daùng v kêch thỉåïc khạc nhau, thỉåìng gàûp nháút l åí thy phi • Trung tám thường hoải tỉí, họa lng s tảo thnh mäüt lai m âàûc, mu náu â hay mu socola, m l phán hy cạc tãú bo gan • Lục âáưu äø ạp xe thỉåìng khäng cọ vạch r rãût, m chè cọ cạc mnh mä gan hoải tỉí • Täø chỉïc hc: vng hoải tỉí cọ chỉïa cạc cạc tãú bo gan thoại họa, bảch cáưu, häưng cáưu, mä liãn kãút Amip cọ thãø hiãûn diãûn vaïch aïp xe Cơ chế (tt) • Thỉång täøn ạp xe gan mang cháút tổỡng ọứ vaỡ nhu mọ gan ngoaỡi ọứ coỡn bỗnh thỉåìng • Bäüi nhiãùm vi khøn lãn äø ạp xe gàûp 20% trỉåìng håüp, âọ m tråí thnh mu vng, xanh v cọ mi thäúi Triãûu chỉïng lám sng • Giai âoản âáưìu (mäüt vi ngy âáưu) l viãm gan amip våïi häüi chỉïng nhiãùm trng lục âáưu nhẻ tàng dáưn sau âọ l gan låïn v âau • Sinh thiãút gan giai âoản ny cho tháúy hỗnh aớnh vióm khoaớng cổớa khọng õỷc hióỷu Nóỳu khäng âỉåüc âiãưu trë s chuøn qua ạp xe gan amip våïi triãûu chỉïng ngy cng r Cháøn âoạn • Tam chỉïng Fontan: säút, gan låïn v âau • Sióu ỏm hoỷc CT Scan : hỗnh aớnh õióứn hỗnh • Huút hc: miãùn dëch hunh quang, ELISA dỉång • Âiãưu trë thỉí âàûc hiãûu våïi Metronidazol Cáøn âoạn phán biãût p xe máût qun: • cọ tiãưn sỉí si âỉåìng máût hồûc GCOM • tam chỉïng Charcot: âau, säút, vng da - vng màõt • cọ dáúu täøn thỉång tụi máût v âỉåìng máût • Xẹt nghiãûm Bilirubin mạu cao ch úu l trỉûc tiãúp • Siãu ỏm vaỡ scanner cho thỏỳy hỗnh aớnh nhióửu ọứ aùp xe ri rạc c hai thy, thỉåìng nh v nàòm dc theo âỉåìng máût, thỉåìng kãút håüp våïi dn âỉåìng mỏỷt vaỡ hỗnh aớnh soới hoỷc giun Choỹc huùt : mu tràõng âủc hồûc vng âủc, thỉåìng häi, âem cáúy cọ vi trng gáy bãûnh Ung thỉ gan • • • • • • • nháút laì thãø khäúi nàòm sáu cọ km hoải tỉí Cọ âau nhiãưu vng gan km säút gan låïn khäng cỉïng v âau, rung gan cng (+) siãu ám : lỉu lỉåüng maïu âãún khäúi u ráút tàng CT scan: tăng ngấm thuốc AFP Tãú bo hc Viãm tụi máût cáúp • cån âau åí âáy thỉåìng xút hiãûn trỉåïc • cọ thãø km theo häüi chỉïng tàõc máût • siãu ám Biãún chỉïng • Våí vo phäøi v mng phäøi : gáy trn m mng phäøi, d gan-phãú qun hồûc ạp xe phäøi, bãûnh nhán co thãø ho m mu chocolat • Våí vo mng ngoi tim: ạp xe gan thy trại • Våí vo khoang phục mảc gáy VPMC, ạp xe thy trại cọ thãø våí khoang háûu cung mảc näúi • Våí vo ténh mảch cỉía, âỉåìng máût hồûc vo äúng tiãu họa: hiãúm gàûp • Bäüi nhiãùm vi khøn: säút, bảch cáưu tàng cao M hụt cọ mu vng, mi häi, cáúy m tỗm thỏỳy vi khuỏứn IệU TRậ Muỷc tióu Trỗnh baỡy õổồỹc caùc phổồng tióỷn õióửu trở vióm gan amip Trỗnh baỡy õổồỹc tón thuọỳc, haỡm lổồỹng, lióửu lỉåüng v chäúng chè âënh ca cạc thúc thüc nhọm Nitro-imidazole âiãưu trë viãm gan amip NÄÜI KHOA Cạc âiãưu trë khäng âàûc hiãûu • nghè ngåi, trạnh cỉí âäüng mảnh • àn úng cung cáúp â nàng lỉåüng vaỡ chỏỳt dinh dổồợng giaớm õau vaỡ haỷ sọỳt Cạc thúc diãût amip Nhọm Nitro- imidazole Mẹtronidazole (Flagyl, Klion) • L thúc diãût amip täø chỉïc • Cå chãú : tạc dủng khỉí näüi bo tảo thnh cạc cháút âäüc tãú bo • Thúc háúp thu qua rüt nhanh 80% sau giåì, thåìi gian bạn hy 8-12 giåì, khúch tạn dãù • Tạc dủng phủ : bưn nän, nän , tiãu chy, cm giạc cọ vë tanh, chạn àn, âau thỉåüng vë, gim BC, räúi loản TK • CCÂ : thai thạng âáưu, cho bụ • Liãưu 1,5 - gam/ng x10 - 15 ngy Tón thuọỳc Metronidazole Bióỷt dổồỹc Trỗnh baỡy Lióửu lổồỹng Ngổồỡi låïn FLAGYL FASIGYNE Viãn 250,500mg Chai 500 mg Viãn 500mg 1,5-2 g/ngaìy Viãn 500mg Äúng 500mg Viãn 500 mg 1-1,5 g/ngaìy mg/kg/ng 1,5-2 g/ngaìy Tinidazole TIBERAL Ornidazole FLAGENTY L 1,5-2 g/ngaìy Secnidazole 50-70 mg/kg/nga 30-50 mg/kg/ng 30 mg/kg/ng NAXOGYN Nimorazole Tr em 30-50 Viãn 500 mg g/ngy CẠC PHỈÅNG PHẠP KHẠC Chc m dỉåïi sỉû hỉåïng dáùn ca siãu ám • Chè âënh = äø ạp xe kêch thỉåïc låïn, v dy, khäng âạp ỉïng våïi âiãưu trë bàòng thúc • Xạc âënh vë trê äø ạp xe • Chc hụt dỉåïi sỉû hỉåïng dáøn ca siãu ám • rỉía sảch m • båm trỉûc tiãúp thúc diãût amip vo äø ạp xe Flagentyl • Cọ thãø cáưn hụt láûp lải nãúu kiãøm tra cn m • Kãút qu ráút täút, giụp gim âau v säút ráút nhanh, rụt ngàõn thåìi gian âiãưu trë Pháùu thût • Hiãûn ráút hiãúm âỉåüc chè âënh • äø ạp xe quạ låïn • hồûc nàòm åí vë trê khäng chc hụt âỉåüc Theo di âiãưu trë Trong tưn âáưu: • M,To • triãûu chỉïng gan låïn v âau • siãu ám (kêch thỉåïc, mỉïc âäü tảo nhu mä) • tạc dủng phủ ca thúc Sau vióỷn theo doợi õóửu õỷn bũng sióu ỏm sỉû gim dáưn kêch thỉåïc äø ạp xe v mỉïc âäü tảo nhu mä gan äø ạp xe ... (tt) Amip âi vo gan qua hãû ténh mảch cỉía • Cọ thãø xun qua cạc xoang gan âãø âi vo tưn hon chung, gáy cạc äø ạp xe åí phäøi vaỡ naợo Amip nhỏn lón vaỡ laỡm từc caùc nhạnh ténh mảch ca gan tảo... cho amip åí âải trng • ÅÍ cạc nỉåïc nhiãût âåïi, nhỉỵng ngỉåìi måïi âãún dãù, dán âëa phỉång êt máùn cm hån Chu kỳ Amip Bãûnh ngun v cå chãú bãûnh sinh • Amip gáy bãûnh l Entamoeba histolytica Amip. .. sng • Giai âoản âáưìu (mäüt vi ngy âáưu) l viãm gan amip våïi häüi chỉïng nhiãùm trng lục âáưu nhẻ tàng dáưn sau âọ l gan låïn v âau • Sinh thiãút gan giai âoản ny cho thỏỳy hỗnh aớnh vióm khoaớng
- Xem thêm -

Xem thêm: Y4 bệnh amip gan ths trần quang trung , Y4 bệnh amip gan ths trần quang trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn