Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 2: Số 10000

18 12 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 22:19

LỚP BA1 - TH HỒ VĂN NHÁNH – TP MỸ THO TaiLieu.VN Chào mừng quý thầy cô đến thăm lớp! Chào mừng quý thầy cô đến thăm lớp! TaiLieu.VN Khởi động : Bài hát: Lớp đồn kết Trò chơi: TaiLieu.VN Chọn thẻ Khởi động : Số lớn có chữ số là: Số lớn có chữ số là: 999 A 100 B 999 C 899 TaiLieu.VN Khởi động : SốSốliền liềnsau sausốsố999 999là: là: 1000 A 1000 B 998 C 899 TaiLieu.VN Khởi động : 3.SốSốlớn lớnnhất nhấtcócó4 4chữ chữsốsốlà: là:9999 A 1000 B 9998 C 9999 TaiLieu.VN Số 10 TaiLieu.VN 000 - LUYỆN TẬP Viết số tròn nghìn từ đến 10 000 1000 1000 ; 2000 ; 3000 ; 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000 ; 10 000 TaiLieu.VN Viết số tròn trăm từ đến 9900 9300 9300 ; 9400 ; 9500 ; 9600 ; 9700 ; 9800 ; TaiLieu.VN 9900 Viết số tròn chục từ đến 9990 TaiLieu.VN 9940 9940 ; 9950 ; 9960 ; 9970 ; 9980 ; 9990 Viết số từ 9995 đến 10 000 9995 ; 9996 ; 9997 ; 9998 ; 9999 ; 10 000 TaiLieu.VN Viết số liền trước, số liền sau số : 2665 ; 2002 ; 1999 ; 9999 ; 6890 TaiLieu.VN 2664 ; 2001 ; 1998 ; 9998 ; 6889 ; TaiLieu.VN 2665 2002 1999 9999 6890 ; 2666 ; 2003 ; 2000 ; 10 000 ; 6891 Viết tiếp số thích hợp vào vạch 9990 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998 9999 10 000 TaiLieu.VN Củng cố: Trò chơi tiếp sức Viết số từ 1000 đến 10 000 TaiLieu.VN Hoạt động nối tiếp Nhận xét – Dặn dò: TaiLieu.VN Chuẩn bị tiết sau: Điểm Trung điểm đoạn thẳng Bài: TaiLieu.VN Chúc thầy vuiHậu khỏe! Biên soạncô : Trần Văn em Phước TaiLieu.VN ... Khởi động : Bài hát: Lớp đồn kết Trò chơi: TaiLieu.VN Chọn thẻ Khởi động : Số lớn có chữ số là: Số lớn có chữ số là: 999 A 100 B 999 C 899 TaiLieu.VN Khởi động : SốSốliền liềnsau saus số9 99 999là:... Khởi động : 3. SốSốlớn lớnnhất nhấtcócó4 4chữ chữsốsốlà: là:9999 A 1000 B 9998 C 9999 TaiLieu.VN Số 10 TaiLieu.VN 000 - LUYỆN TẬP Viết số tròn nghìn từ đến 10 000 1000 1000 ; 2000 ; 30 00 ; 4000... TaiLieu.VN Viết số tròn trăm từ đến 9900 930 0 930 0 ; 9400 ; 9500 ; 9600 ; 9700 ; 9800 ; TaiLieu.VN 9900 Viết số tròn chục từ đến 9990 TaiLieu.VN 9940 9940 ; 9950 ; 9960 ; 9970 ; 9980 ; 9990 Viết số từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 2: Số 10000, Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 2: Số 10000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn