Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

13 3 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 22:17

TaiLieu.VN Kiểm tra cũ +Đếm thêm trăm từ 9500 đến 10000 *9500 ,9600,9700,9800,9900,10000 + Đếm thêm chục từ 9940 đến 9990 * 9940,9950,9960,9970,9980,9990 TaiLieu.VN A O B * O, A, B ba điểm thẳng hàng * O điểm hai điểm A , B Ví dụ M P N K Q O P I H cm A cm M B * A,M,B ba điểm thẳng hàng * M điểm hai điểm A , B 3 cm A cm M B So sánh độ dài đoạn thẳng AM với đoạn thẳng MB Ví dụ M P 4cm 4cm N K Q O P 3cm 3cm 2m I 2m H A B M O C N D A M B O N C D 2cm 2cm A B O 2cm 2cm M C D 2cm E TaiLieu.VN 3cm H G I B C I O A D G K E Nêu tên trung điểm đoạn thẳng BC, GE, AD, IK I la øtrung điểm cuûa đoạn thẳng BC K trung điểm đoạn thẳng GE O trung điểm đoạn thẳng AD O làtrung điểm đoạn thẳng IK TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... B ba điểm thẳng hàng * O điểm hai điểm A , B Ví dụ M P N K Q O P I H cm A cm M B * A,M,B ba điểm thẳng hàng * M điểm hai điểm A , B 3 cm A cm M B So sánh độ dài đoạn thẳng AM với đoạn thẳng. .. đoạn thẳng BC, GE, AD, IK I la trung điểm đoạn thẳng BC K trung điểm đoạn thẳng GE O trung điểm đoạn thẳng AD O l trung điểm đoạn thẳng IK TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... P 3cm 3cm 2m I 2m H A B M O C N D A M B O N C D 2cm 2cm A B O 2cm 2cm M C D 2cm E TaiLieu.VN 3cm H G I B C I O A D G K E Nêu tên trung điểm đoạn thẳng BC, GE, AD, IK I la trung điểm đoạn thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng, Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn