Bang tra noi luc - PPCV

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 20:48

Bảng tra nội lực theo phương pháp chuyển vị- môn học cơ kết cấu Bảng tra TT EJ A B MA l q − ql2 P a − Pab l M a ql 12 Pab l2 Pl (− ) Mb (2a − b) l2 M ( ) b b ϕ MB − Δ h t1 − t2 − Pab l2 Pl (− ) Ma − ( 2b − a ) l M (− ) − 6EJ Δ l2 α (t2-t1)EJ h ql 12 − 4EJ ϕ l QA ql Pb (l + 2a ) l3 P ( ) 6ab − M l 3M (− ) l 2EJ ϕ l − 6EJ Δ l2 − QB α (t2-t1)EJ h − − 6EJ ϕ l2 ql Pa (3l − 2a ) l3 P (− ) 6ab − M l 3M (− ) l − 6EJ ϕ l2 12EJ Δ l3 12EJ Δ l3 0 ql − ql Pb b2 (3 − ) 2l l 11 ( P) 16 a Pa − (3 − ) l 2l (− P) 16 q ql a P b Pab l M ql − a b − Pab (2l − a ) 2l ( − Pl ) 16 M b2 (1 − ) l M ( ) 0 (0) (0) - 3M b2 (1 − ) 2l l 9M (− ) 8l - 3M b2 (1 − ) 2l l 9M (− ) 8l (tiếp theo) Bảng tra TT EJ A B ϕ 10 11 h t1 − t2 a 13 P b Pab l 17 3EJ ϕ l a 3α (t2-t1)EJ 2h 3α EJ (t2-t1) 2h l ϕ t1 t2 Pa 2l Pl ( ) ql ql Mb l M (− ) Ma l M ( ) EJ ϕ l EJ ϕ l − b h − 3EJ ϕ l2 3EJ Δ l3 − M − Pa a (2 − ) l ( − Pl ) ql2 QA 3EJ Δ l2 q 14 16 MB − Δ 12 15 MA l α (t2-t1)EJ h − α (t2-t1)EJ h QB − 3EJ ϕ l2 3EJ Δ l3 3α EJ (t2-t1) 2h l P ql 0 0 0 ...(tiếp theo) Bảng tra TT EJ A B ϕ 10 11 h t1 − t2 a 13 P b Pab l 17 3EJ ϕ l a 3α (t2-t1)EJ 2h 3α EJ (t2-t1) 2h l ϕ t1 t2 Pa 2l Pl ( ) ql ql Mb l M (− ) Ma l... a (2 − ) l ( − Pl ) ql2 QA 3EJ Δ l2 q 14 16 MB − Δ 12 15 MA l α (t2-t1)EJ h − α (t2-t1)EJ h QB − 3EJ ϕ l2 3EJ Δ l3 3α EJ (t2-t1) 2h l P ql 0 0 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Bang tra noi luc - PPCV, Bang tra noi luc - PPCV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn