HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO GIÁO DỤC VÀ đào TẠO TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

100 7 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 19:26

HỌ HUẾ HỌ K NH Ế RƢỜN HỒ N Ọ H N H N N NH U N NH NƢ H N N H R N Ị N HU ỈNH N U N NH NH RỊ ố 60 34 04 10 U N N H KH N ƢỜ HƢ N P RƢƠN H HỌ K NH Ế N KH HỌ ẤN U N H Ờ N T ộ ệ ệ ệ ế ị ệ ộ ị ác ậ vă Hồ N ọc i ệ Ờ T ế ếị ƠN ệ ế ế Q ề T ệ ế ế ấ ệ ỏ ò T rƣơ PGS TS ấ â ộ ị ặ ệ P ò T ế - ế U ND P ò ệ T MN, Trung tâm GD-DN ệ Vĩ T ệ T ệ Vĩ ệ T ỗ ấ ệ Q ệ D T ấ ề ộ ế- ộ ị ặ ề ỏ ế ế ệ ế T T ệ ỉ X ác ậ vă Hồ N ọc ii S T ấ ề Ó Họ v ọc v ƢỢ U N N ị ƣ : Hồ N ọc :Q ế ố 60 34 04 10 N ƣ ƣ N d ọc P : H N H N NH NƢ H NH NH ỈNH U N RỊ c c T NSNN D T NSNN ác rƣơ ấ N H N D T i gian t i ề ến công tác qu n lý chi ỉ ề xuất gi i , từ ịa bàn huyệ Vĩ ƣơ H N N Ị N HU phân tích th c tr ng công tác qu n lý : nh ng vấ T â U N R N NSNN D : 2017-2019 ịa bàn huyện Vĩ pháp hoàn thiệ ố ƣ : d Q Trị : Sử ệ ấ ác ấ c v ậ ệ NSNN D T ấ ế ệ NSNN tron ề NSNN ị T ấ ị ế ệ Vĩ ấ ộ ộ ệ ệ Vĩ ệ NSNN ộ T 5-2017 ấ D D ế ề NSNN ị ỗ D ế iii T ệ ệ ệ Vĩ ệ ỉ Q Tị i ii T iii iv D vii PHẦN Ặ T ẤN Ề ấ ế ề .2 P ế ấ PHẦN ề N ƣơ UN Ơ Ở N H N ỨU U N Ề H U N H N N H NH NƢ N ấ ề ề N N 1.1.2 Chi ngân sác Q NSNN ệ 1.2.2 Phâ 13 ò NSNN 13 ấ 15 ặ ế S NSNN : 15 ế 21 Nộ 21 ệ ị ề ặ ệ ị 21 33 T .24 ệ ế 25 34 Q ế .26 iv 1.3.5 .27 N ế ấ ệ 27 1.4.1 Cá 27 29 ộ ệ ề .30 HƢƠN NH NƢ HỰ R N N U N H HU ề T H N N ệ Vĩ ề NH N H NH 32 32 ệ 32 Q 33 Q .37 T 38 T ấ 39 ộ ộ T 40 N ệ 41 ệ Vĩ Linh 43 T ệ Vĩ ộ N .43 ệ ị ị .45 33 Q N N 46 34Q ệ 35 Q ế 48 ế N 36 N 54 NSNN 37T ị .55 ệ ệ Vĩ ỉ Q T ị 56 v ề ệ Vĩ 67 HƢƠN H N HU Ố N N PH P H H NH NƢ NH N H N N H NH 73 ị U N ệ ế 73 ộ ị ệ Vĩ ỉ 33 N Q T ị 75 ế ị giáo 33 ệ 33 ệ ệ Vĩ Q T ị 78 ấ 79 ế NSNN ế ỉ ị ; ệ ị ệ ù ề ệ 80 333 ệ ấ ế 82 334 T NSNN T - ị ệ ế .85 335 ấ ị 86 34 N PHẦN ề ệ ế KẾ U N K ẾN N HỊ……………………………………… 89 U H KH 92 QUYẾT ỊN ỘI ỒN ệ Ấ UẬN VĂN IÊN ẢN ỦA ỘI ỒN ẢN N ẬN XÉT P ẢN IỆN ẢN N ẬN XÉT P ẢN IỆN ẢN IẢI TRÌN ỈN SỬA UẬN VĂN XÁ N ẬN OÀN T IỆN UẬN VĂN vi ề ấ .87 NH N : ấ 34 : ấ 35 3: Tỷ ệ 4: Q 5: T ệ 36 ệ Vĩ -2017 37 ệ 41 6: 46 7: 48 8: Q ế ế : 54 ị ị ệ Vĩ 5-2017 56 ệ 58 T : Tình hình chi Ngâ N : T N 3: N cho g 60 ệ ắ .63 ỏ ệ 65 vii PHẦN cấ ẤN Ề củ ù ề Vấ ệ trì Ở ấ ế ề ế ệ ế ấ ệ ị ỳ ề ò ẳ ế Ặ ộ ế ấ ấ ò ị ế ộ V ệ N ệ ấ ề ò ẹ ộ ấ ộ ệ ò ế ngân NSNN N ệ ch NSNN T ệ ị NSNN ng ò ò ộ ấ ề ộ V ắ ặ ò ĩ ệ ế é ế ệ ếV i, phát ộ ế ề “ N Vĩ ế ề Từ ặ ế ” ấ ệ ề ề “Q ộ ề ề N ế ỉ c NSNN T ị” ị ề ĩ c T Q ệ c ấ ề ễ ị ề ấ ề ệ ệ NSNN Vĩ ệ ị ấ ệ ặ ệ c c ể ế : ộ - ề ấ ề NSNN ệ ệ ế ế ề - ệ ấ ệ ệ ệ Vĩ ệ ố ƣ v ị mv T ị ệ Vĩ ỉ Q Tị ấ ặ D e é ế P ị P ƣơ P ƣơ ộ ị ế 2017 r ậ P ệ ố ệ ệ ệ ề :P ẵ ( ệ ế ệ …) P ƣơ ế x ố ệ S ệ -T ệ -T ệ ấ e ế ế : T ộ ế ắ ệ ề ề ế ề ấ q ế ộ ẽ; ề 3.3 N ữ c c ủ d cv ế ằm ă r cƣ ị b T ộ ệ ệ c ò N - - ị N NSNN - ề ngân sách rị ò ệ S ác ị ề ế ỉ ấ ệ ị ĩ ặ ề ệ ộ N ộ ấ T ế 3.3 H ệ cấ c â ác c d cv ế ị ệ V ị ĩ ò ệ ệ ù ắ ế ấ ệ ấ ừ ĩ ỳ ệ ắ ấ ệ ề ệ ệ - - ấ ộ ù ấ ấ ệ N e ị ặ ặ ệ N ỉ 78 ề ng qua ỉ ộ ấ ấ ề ệ ệ NSNN ệ Nộ ệ ấ ệ Vĩ : Về : -N ỷ ế ề ỹ - ề ề ỉ ộ ệ ế ệ ấ ộ : ế ỷ T ệ S ộ ù ấ ệ - ấ : ấ ấ ế ệ ệ ộ ễ ộ - ế ế ộ ệ ấ ắ ế ị ấ N N ộ ấ ế ò ẹ ế ộ ắ ỷ ấ ế ệ Vệ - ấ ệ ấ ị ộ ấ ề ệ ệ ệ ế : ; ; ặ ẽ ỷ ộ ộ ị 79 ế ế T ề ệ ệ ò e ấ ấ / / ộ Về T ẹ e ị ộ XD ỷ N : ộ ấ ế ị ế ấ ế g giáo ệ ệ ấ XD ò 3.3 H ấ ( ấ 7% ) ệ mơ hình c ƣ x ực củ củ N NN c ị ệ Vĩ ; ệ ự ệ ố ị mức d c c ù ẩ c v ệ ƣơ T ắ ị ộ ệ T ệ e ấ Về ế ệ ĩ ế ề : ộ ề ấ ề ề ị ế ấ ề ấ ệ ế ề ấ ế ế ò ế ị - ỳ ấ : ộ ĩ ế ị ế ấ ế ỗ ỳ ế ộ N ặ ế ế ề ệ ế ỏ 80 ấ ề ấ ệ ế ề ề D ị ế ệ ệ ấ é T ế ệ Vĩ ệ ệ ị ị ệ ị P ò ệ ề T ộ ị ệ ệ ề ấ ế P ò ế ệ U ND ệ ĩ ỳ ề hành ngân sách Về ị tiêu: ệ ị ấ ế ế ộ ị ệ ị ù ẽ ị N II ế ệ ệ ệ Vĩ ị ộT ị ấ ề ỏ ề ị ế ị ị ấ Y ắ ệ ệ ặ ệ ỉ ấ ệ ộ ị ù ấ ế ị ệ ị ị ị ế ị ù ĩ 81 ệ N ệ ệ ị ị ộ ù ộ ề ế ộ ù ộ ệ ị ế ế ộ ị 3.3.3 H ệ rì c ậ v c â bổ dự cấ á d c : -Q ệ e ị NSNN P ò – ế e ẹ ị ắ ị ế ề ị Vệ ị ị ộ ấ ệ ị ị ị -T é ệ ệ ế ộ ế ị ệ ắ ộ ệ e ắ ệ ế -T chi cho ộ ị ệ ị ị ấ ệ ị ị ế ệ ấ ộ ấ ắ ị ấ ấ ệ e + NSNN : ị NN ệ 82 ế + ế ộ ệ ị ệ NN + ề ệ ệ ế ề ệ ệ NN; e ị ị e ế Q ù ế ò nhiên ỏ N ề ế ộ T : ấ ỷ ỷ ị NN V ề ệ ộ ế ệ ị ế ấ ề ộ e ấ e ệ ị ề ế ề ệ ệ ề ẽ ệ é ĩ e ệ ế Vấ ề ặ ế ệ ệ ệ ị ị NSNN ế ề ị e ừ ẳ ệ ộ e ệ ị ỏ ế ắ ệ ế ế ế ị ề ệ ệ é ệ ế ị + T ề NSNN ấ ộ ệ : ắ ệ ệ ị + Vệ ệ ệ ỉ ò D ế ộ ế ệ 83 ấ ế ộ ệ ệ ị ấ ệ ị ề ệ ệ ệ ế ệ ệ +T ị ệ ắ ệ ệ ấ ắ ệ ệ ế ộ ế Q ệ - ngân sách … ế ế ấ ị ế ộ NSNN ộ ắ ế ấ NSNN ị ệ ế ệ ế ế ị é ệ ế ị toá T ệ Q ấ ế ệ XD -V ệ NSNN e : : ấ XD ế ế ế ộ cơng trình, ấ ệ e ị ị -V ệ ế XD e ấ ị ệ N ế ệ ặ c ế ế ệ ế ắ ấ ệ ế ị ế ế ế N ề e ị ế ề T ệ ệ ấ ệ ị ế 84 ỉ ế ỉ ế ệ ế ệ rì c ế 3.3.4 ă cƣ NSNN c cô ác ểm r d c- vị dự ểm ực ệ c cô c c ố v T e ị ệ ấ NSNN P ấ NSNN ệ ề ế ộ ị N ị ị NSNN T NSNN ắ - ị ế ấ ệ ấ ộ ộ ệ liên ỗ ỗ ị ấ ệ ệ ế ộ NSNN ệ ế NSNN X ấ ế ệ ế ế ị ỷ tài phát sinh nên ỗ ấ ệ ị é e ỹ NSNN ệ é ệ ị NSNN ị ch ỳ ệ NN: V N ị ệ ị NN ệ NSNN ề ộ N 85 ị ộ ị ệ ị o P N ; ế ị; ề ệ ù N ế N ị ệ ề ấ ề ỉ ệ e ệ ề ệ ấ N ị ệ ề ệ ệ N ề ệ ỹ ề ặ ị ệ ộ ế ệ ệ ộ ị ế ặ ề ẽ ặ ị ĩ ò ộ ệ ề ộ ặ ấ ộ ộ ỗ ệ ò ỏ ệ ế ị T ĩ XD Vệ ấ ế ỉ ệ ế ỷ ĩ ấ ỉ 3.3.5 ủ cố ệ â c c ấ ƣ cô ác c d c ị NSNN ế ( ấ 86 vị ị) Y ặ ệ ế ế ộ ị ệ T ị ị T ị ị ệ ế ộ Nế ỳ e ấ ấ ặ ộ ẽ ị ệ e ộ ị N ỷ ị ộ ộ ặ ừ X ấ ộ ị ề ỉ ề ộ ế ộ V ệ ấ ị ế ệ ệ ế ế ộ T ệ 3.4 N ữ ộ ệ ộ ẽ ị ; ệ ộ ệ cầ mb ắ ực ệ ệ ế x ấ ế ề ệ : T ề ấ ỉ ấ ị : ỉ ò - NSNN ề ỷ ị ấ ỉ ị 87 ỷ hính ế T ề :T ị NSNN ế ộ T ị ế ị ế ; ị ĩ ệ ấ NSNN ị ị ị ế ệ ị ệ NN ề ấ ị ị ị ộ ấ T :T ề ệ ệ ế ò ấ ẹ Tỉ ị ộ ấ ộ ấ ấ ị V Tỉ ệ é ặ ù ị ế ộ ắ ị T ế ệ ấ ệ ị ề ặ ấ: ộ ộ V ệ ấ ắ ệ - ế ấ V ộ ế ế ộ ế T ộ ò Sẽ ế : Yế ấ ế n ệ ị 88 ẽ ắ ệ ị Vệ ỉ ắ ệ ế ế ệ ệ ắ ấ ế e ị ế ộ ấ 89 ị ắ ề ấ V PHẦN KẾ T ấ NSNN U N K ẾN N HỊ ề ễ ị ệ ề ề ấ NSNN Vĩ ệ ị ấ ệ ặ ệ ấ D T ị ệ Vĩ NSNN NSNN D D ề NSNN T; ộ ị ệ Vĩ ế ế D ộ ệ T ệ Vĩ ị ỉ ế ộ Q Tị â c ác c d cv ƣ ; ế ị ứ ủ mức c ; ế ế ặ ề ò ẹ ệ e ấ / / e N NN c ƣơ ẽ ệ ấ mơ ì : (i) ộ ỷ ị ế ộ ễ ; ệ cấ c ộ ệ ế ộ ệ ị ỗ NSNN ệ ế ề c T NSNN ấ ấ x D ệ NSNN ƣ T 5-2017 T H D NSNN ị ệ NSNN ệ NSNN ấ ấ ; NSNN Vĩ ề ế c ự ; ệ ệ ộ ị ố ộ ị mức d c ộ ệ ù ị 90 c v ẩ c ệ ; H ệ ƣ x củ ực củ ị ấ ệ ù ế ị ị ị ế ù ệ rì kinh ph c c ậ v ị ĩ chi ị ; (iii)Hoàn â bổ dự cấ á d c (iv) T NSNN T - ệ ế ị (v) ấ ị 91 U H KH ấp ng Cộng s n Việt Nam (1993), Nghị Hội nghị l n th T ( VII) ề tiếp t i m i s nghiệp giáo d t o ng Cộng s n Việt Nam (2013), Nghị TW 8, (khoá XI) n, toàn diện giáo d o Lu t Giáo d Lu N 63/ 6/N - P Nghị ịnh s 45/ ịnh chi tiết Lu N 7/N -CP qu N ịnh chi tiết thi hành s c l p kế ho c ều c a Lu t p kế ho ch tài T ịch 35-TT/ d 994 o Bộ Giáo d c V t Giáo d c sử N Nghị ị im i  T ( ng d n qu n lý ngân sách giáo o t o - Bộ Tài ban hành 8) o chìa khố c a s phát tri n, NXB Tài Bộ Tài chính, Báo cáo quyế NSNN 2012, 2015; 2016, 2017 10 Bộ Giáo d o (2014), Báo cáo qu c gia giáo d c cho m i 2015 c a Việt Nam, Hà Nội 11 The World Bank (2016), World Development Indicator 12 T T tr ng s “ N ề xuấ ” a tác gi TS c cho Giáo d T ị Nga 13 Báo cáo toán ngân sách c a Tỉnh Qu ng Trị 14 Nghị kinh tế xã hội c o: Th c ng huyệ Vĩ n th XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 15 Báo cáo tốn tài ngân sách huyệ Vĩ 2017 92 ... T i gian t i ề ến công tác qu n lý chi ỉ ề xuất gi i , từ ịa bàn huyệ Vĩ ƣơ H N N Ị N HU phân tích th c tr ng công tác qu n lý : nh ng vấ T â U N R N NSNN D : 2017-2019 ịa bàn huyện Vĩ pháp hoàn... T : Tình hình chi Ngâ N : T N 3: N cho g 60 ệ ắ .63 ỏ ệ 65 vii PHẦN cấ ẤN Ề củ ù ề Vấ ệ trì Ở ấ ế ề ế ệ ế ấ ệ ị ỳ ề ò ẳ ế Ặ ộ ế ấ ấ ò ị ế ộ V ệ N ệ ấ ề ò ẹ ộ ấ ộ ệ ò ế ngân NSNN N ệ... ấ ề ế ộ : : ề c :T t ệ Vĩ ỉ 3: NSNN công tác Q Tị ộ ệ ệ Vĩ ỉ Q NSNN cho Giáo Tị PHẦN ƣơ N : Ơ Ở U N Ề NƢ 1.1 N ữ vấ N â UN N H U N H N N H b ác H NH v chi n â ác N ƣ cc d cv ƣ c K ệm N
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO GIÁO DỤC VÀ đào TẠO TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ , HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO GIÁO DỤC VÀ đào TẠO TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn