một số giun đốt khác đặc điểm chung của giun đốt

29 866 3
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 03:10

C C HAÌO MÆÌNG QUYÏ THÁÖY CÄ HAÌO MÆÌNG QUYÏ THÁÖY CÄ GIAÏO GIAÏO Tỉ: Sinh - Hoaù Tỉ: Sinh - Hoaù Giaùo vión thổỷc hióỷn: Nguyóựn Thở Loan TRặèNG THCS L TH HIU TRặèNG THCS L TH HIU MN SINH HOĩC - KHI 7 MN SINH HOĩC - KHI 7 * Cấu tạo ngoài: - Cơ thể dài, thuôn hai đầu. - Cơ thể phân đốt, mỗi đốtmột vòng tơ (chi bên). - Có đai sinh dục, lỗ sinh dục. * Lợi ích của giun đất đối với đất trồng: - Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ. ?. Trỗnh bày cấu tạo ngoài của giun đỏỳt? Nêu lợi ích của giun đất đối với đất trồng ? KIỉM TRA BAèI CUẻ: KIỉM TRA BAèI CUẻ: Tỉ: Sinh - Hoaù Tỉ: Sinh - Hoaù Giaùo vión thổỷc hióỷn: Nguyóựn Thở Loan TRặèNG TH TRặèNG TH cs cs L TH HIU L TH HIU MN SINH HOĩC - KHI 7 MN SINH HOĩC - KHI 7 Tióỳt 17: MĩT S GIUN T KHAẽC VAè C IỉM CHUNG CUA NGAèNH GIUN T 1. Mọỹt sọỳ 1. Mọỹt sọỳ giun õọỳt thổồỡng õọỳt thổồỡng gỷp: gỷp: Tỉ: Sinh - Hoaù Tỉ: Sinh - Hoaù Giaùo vión thổỷc hióỷn: Nguyóựn Thở Loan TRặèNG THCS L TH HIU TRặèNG THCS L TH HIU MN SINH HOĩC - KHI 7 MN SINH HOĩC - KHI 7 Giun õoớ ốa Rổồ i Tỉ: Sinh - Hoaù Tỉ: Sinh - Hoaù Giaùo vión thổỷc hióỷn: Nguyóựn Thở Loan TRặèNG THCS L TH HIU TRặèNG THCS L TH HIU MN SINH HOĩC - KHI 7 MN SINH HOĩC - KHI 7 Giun õỏỳt ốa bióứn Saù suỡng Vừt 1. Mọỹt sọỳ 1. Mọỹt sọỳ giun õọỳt thổồỡng õọỳt thổồỡng gỷp: gỷp: Tỉ: Sinh - Hoaù Tỉ: Sinh - Hoaù Giaùo vión thổỷc hióỷn: Nguyóựn Thở Loan TRặèNG THCS L TH HIU TRặèNG THCS L TH HIU MN SINH HOĩC - KHI 7 MN SINH HOĩC - KHI 7 Bài tập:Thảo luận chọn cụm từ gợi ý điền vào bảng sau. STT Môi trường sống Lối sống 1 Giun đất 2 Đỉa 3 Rươi 4 Giun đỏ 5 Vắt 6 Saù sùng Cụm từ gợi ý: Đất ẩm, nước ngọt, nước mặn, nước lợ, tự do, chui rúc, ký sinh, định cư . a daỷng aỷi dióỷn Tổỷ do Nổồùc mỷn Tổỷ do, kờ sinh ỏỳt ỏứm ởnh cổ Nổồùc ngoỹt Tổỷ doNổồùc lồỹ Kờ sinh, tổỷ do Nổồùc ngoỹt, mỷn, lồỹ Chui ruùcỏỳt ỏứm ? Nhỏỷn xeùt vóử sổỷ õa daỷng cuớa ngaỡnh giun õọỳt. Tỉ: Sinh- Hoaù Tỉ: Sinh- Hoaù Giaùo vión thổỷc hióỷn: Nguyóựn Thở Loan TRặèNG THCS L TH HIU TRặèNG THCS L TH HIU MN SINH HOĩC - KHI 7 MN SINH HOĩC - KHI 7 2. ỷc õióứm chung: Tỉ: Sinh- Hoaù Tỉ: Sinh- Hoaù Giaùo vión thổỷc hióỷn: Nguyóựn Thở Loan TRặèNG THCS L TH HIU TRặèNG THCS L TH HIU MN SINH HOĩC - KHI 7 MN SINH HOĩC - KHI 7 Bài tập: Thảo luận, đánh dấu () và điền nội dung phù hợp để hoàn thiện bảng sau. Giun đất Giun đỏ Đỉa Rươi 1 Cơ thể phân đốt 2 Cơ thể không phân đốt 3 Có thể xoang (khoang cơ thể chính thứ) 4 Có hệ tuần hoàn,máu đỏ 5 H.T.K và giác quan phát triển 6 Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể 7 Ông tiêu hoá thiếu hậu môn 8 ống tiêu hoá phân hoá 9 Hô hấp qua da hay bằng mang aỷi dióỷn ỷc õióứm Tỉ: Sinh- Hoaù Tỉ: Sinh- Hoaù Giaùo vión thổỷc hióỷn: Nguyóựn Thở Loan TRặèNG THCS L TH HIU TRặèNG THCS L TH HIU MN SINH HOĩC - KHI 7 MN SINH HOĩC - KHI 7 Nóu õỷc õióứm chung cuớa ngaỡnh giun õọỳt ? ? ? Tỉ: Sinh - Hoaù Tỉ: Sinh - Hoaù Giaùo vión thổỷc hióỷn: Nguyóựn Thở Loan TRặèNG THCS L TH HIU TRặèNG THCS L TH HIU MN SINH HOĩC - KHI 7 MN SINH HOĩC - KHI 7 Bài tập: Tìm đại diện của giun đốt điền vào chỗ trống cho phù hợp với ý nghĩa của chúng - Làm thức ăn cho người: . - Làm thức ăn cho động vật khác: - Làm cho đất trồng xốp, thoáng: - Làm màu mỡ đất trồng: . - Làm thức ăn cho cá: - Có hại cho động vật và người: . Rươi, saù sùng . Giun đất,giun đỏ, giun ít tơ . Giun ít tơ ,rươi, saù sùng, . Các loại đỉa,vắt . *. Vai troỡ cuớa giun õọỳt: Caùc loaỡi giun õỏỳt. Caùc loaỡi giun õỏỳt. [...]... ®óng §Ĩ nhËn biÕt ®¹i diƯn cđa giun ®èt cÇn dùa vµo ®Ỉc ®iĨm nµo ? A C¬ thĨ dĐp, cã ®èi xøng hai bªn B C¬ thĨ h×nh trơ, cã vá cuticun C C¬ thĨ h×nh giun ph©n ®èt D C¶ A, B vµ C TRỈÅÌNG THCS Là THÃÚ HIÃÚU TÄØ: Sinh - Hoạ MÄN SINH HC - KHÄÚI 7 Giạo viãn thỉûc hiãûn: Nguùn Thë Loan H­íng dÉn lµm bµi vµ häc bµi ë nhµ 1 Häc bµi: - Häc thc bµi, n¾m kØ c¸c ®Ỉc ®iĨm chung cđa ngµnh giun ®èt vµ tr¶ lêi c¸c c©u... vµ ( 3 ) – SGK , Tr 61 2 Lµm bµi tËp : - Lµm bµi tËp ( 4 ) – SGK, Tr 61 3 Chn bÞ bµi sau: ¤n tËp c¸c néi dung kiÕn thøc c¸c bµi tõ ®Çu n¨m häc ®Ĩ chn bÞ cho Bµi KiĨm tra 1 tiãút Chó ý Ch­¬ng: Giun dĐp, giun trßn, giun ®èt Xin chán thnh cm ån sỉû quan tám theo di ca qu tháưy qu cä! TRỈÅÌNG THPT Là THÃÚ HIÃÚU TÄØ :Âëa- Hoạ MÄN SINH HC - KHÄÚI 8 Giạo viãn thỉûc hiãûn: Nguùn Thë Loan Tiãút 56: HOẢT ÂÄÜNG... TÄØ: Âëa - Hoạ MÄN SINH HC - KHÄÚI 7 Giạo viãn thỉûc hiãûn: Nguùn Thë Loan ?Vậy giun ®èt cã vai trß g× trong tù nhiªn vµ trong ®êi sèng con ng­êi TRỈÅÌNG THCS Là THÃÚ HIÃÚU TÄØ: Sinh - Hoạ MÄN SINH HC - KHÄÚI 7 Giạo viãn thỉûc hiãûn: Nguùn Thë Loan Bµi t©p1: Nh÷ng ph¸t biĨu sau ®©y ®óng hay sai víi nh÷ng ®Ỉc ®iĨm cđa ngµnh giun ®èt? S 1 C¬ thĨ dĐp, cã ®èi xøng hai bªn § 2 C¬ thĨ dµi ph©n ®«t § 3 Cã thĨ... trao âäøi kinh nghiãûm våïi nhau TRỈÅÌNG THCS Là THÃÚ HIÃÚU TÄØ: Âëa- Hoạ Hoảt âäüng tháưn kinh cáúp cao åí ngỉåìi Giạo viãn thỉûc hiãûn: Nguùn Thë Loan III Tỉ duy trỉìu tỉåüng: + Tỉì nhỉỵng thüc tênh chung ca sỉû váût con ngỉåìi biãút khại quạt hoạ thnh nhỉỵng khại niãûm âỉåüc diãùn âảt bàòng cạc tỉì + Kh nàng khại quạt hoạ, trỉìu tỉåüng hoạ l cå såí tỉ duy trỉìu tỉåüng TRỈÅÌNG THCS Là THÃÚ HIÃÚU . sùng . Giun đất ,giun đỏ, giun ít tơ . Giun ít tơ ,rươi, saù sùng, . Các loại đỉa,vắt . *. Vai troỡ cuớa giun õọỳt: Caùc loaỡi giun õỏỳt. Caùc loaỡi giun. đại diện của giun đốt cần dựa vào đặc điểm nào ? A. Cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên. B. Cơ thể hình trụ, có vỏ cuticun. C. Cơ thể hình giun phân đốt. D.
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giun đốt khác đặc điểm chung của giun đốt, một số giun đốt khác đặc điểm chung của giun đốt, một số giun đốt khác đặc điểm chung của giun đốt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay