một số giun đốt khác đặc điểm chung của giun đốt

29 824 3
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 03:10

. sùng . Giun đất ,giun đỏ, giun ít tơ . Giun ít tơ ,rươi, saù sùng, . Các loại đỉa,vắt . *. Vai troỡ cuớa giun õọỳt: Caùc loaỡi giun õỏỳt. Caùc loaỡi giun. đại diện của giun đốt cần dựa vào đặc điểm nào ? A. Cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên. B. Cơ thể hình trụ, có vỏ cuticun. C. Cơ thể hình giun phân đốt. D.
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giun đốt khác đặc điểm chung của giun đốt, một số giun đốt khác đặc điểm chung của giun đốt, một số giun đốt khác đặc điểm chung của giun đốt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay