Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 16: Làm quen với thống kê số liệu

9 18 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 19:00

TaiLieu.VN • Tốn : Bài cũ : Cho dãy số liệu sau : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 … Nhìn vào dãy số trả lời câu hỏi sau : a, Dãy có tất số ? Số 25 thứ dãy ? b, số thứ ba dãy số ? số lớn dãy thứ đơn vị ? c, số thứ hai lớn số thứ dãy ? TaiLieu.VN Toán : Làm quen với thống số liệu (TT) Đây bảng thống số gia đình Gia đình Cơ Mai Cơ Lan Cơ Hồng Số - Bảng có hàng : - Hàng ghi tên gia đình - Hàng ghi số gia đình Nhìn vào bảng ta biết : - Ba gia đình ghi bảng :Gia đình Mai, gia đình Lan, gia đình Hồng - Gia đình Mai có con, gia đình Lan có con, gia đình Hồng có TaiLieu.VN Luyện tập : Bài : Đây bảng thống số học sinh giỏi lớp ba trường tiểu học : Lớp Số học sinh giỏi 2.A 18 3.B 13 3.C 25 3.D 15 Dựa vào bảng thống trả lời câu hỏisau a Lớp 3B có học sinh giỏi ? Lớp D có học sinh giỏi ? - Lớp 3B có 13học sinh giỏi, lớp 3D có15 HS giỏi b.Lớp 3C có nhiều lớp 3A học sinh giỏi ? - Lớp 3C nhiều Lớp 3A học sinh giỏi c.Lớp có nhiều học sinh giỏi ? Lớp có học sinh giỏi ? - Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất,lớp 3B có học sinh giỏi TaiLieu.VN Bài 2: Đây bảng thống số trồngcủa khói lớp 3: Lớp 3A 3B 3C 3D Số 40 25 45 28 Nhìn vào bảng trả lời câu hỏi sau a.Lớp trồng nhiều ? Lớp trồng ? b.Hai lớp 3A lớp 3C trồng tất ? c.Lớp 3D trồng lớp 3A nhiều lớp 3B ? -Lớp 3C trồng nhiều nhất, lớp 3B trồng -Lớp 3A lớp 3C trồng tất 85 -Lớp 3D trồng lớp 3A 12 nhiều lớp 3B TaiLieu.VN Bài 3: Dưới bảng thống số mét vải cửa hàng bán ba tháng đầu năm Trắng 1210 m 1040 m 1475 m Hoa 1875 m 1140 m 1575 m tháng Vải Nhìn vào bảng trên, trả lời câu hỏi sau : a.Tháng cửa hàng bán mét vải loại ? b.Trong tháng vải hoa bán nhiều vải trắng mét ? c.Mỗi tháng cửa hàng bán mét vải hoa ? TaiLieu.VN a.Tháng cửa hàng bán được1040 mét vải trắng 1140 mét vải hoa b.Trong tháng vải hoa bán nhiều vải trắng100 m c Mỗi tháng cửa hàngđã bán số mét vải hoa : Tháng 1: 1875 m Tháng : 1140 m Tháng : 1575 m TaiLieu.VN Toán : Làm quen với thống số liệu (Xem sách trang 136 ) TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... 3C trồng tất ? c.Lớp 3D trồng lớp 3A nhiều lớp 3B ? -Lớp 3C trồng nhiều nhất, lớp 3B trồng -Lớp 3A lớp 3C trồng tất 85 -Lớp 3D trồng lớp 3A 12 nhiều lớp 3B TaiLieu.VN Bài 3: Dưới bảng thống kê. .. lớn dãy thứ đơn vị ? c, số thứ hai lớn số thứ dãy ? TaiLieu.VN Toán : Làm quen với thống kê số liệu (TT) Đây bảng thống kê số gia đình Gia đình Cơ Mai Cơ Lan Cơ Hồng Số - Bảng có hàng : - Hàng... nhất,lớp 3B có học sinh giỏi TaiLieu.VN Bài 2: Đây bảng thống kê số trồngcủa khói lớp 3: Lớp 3A 3B 3C 3D Số 40 25 45 28 Nhìn vào bảng trả lời câu hỏi sau a.Lớp trồng nhiều ? Lớp trồng ? b.Hai lớp 3A
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 16: Làm quen với thống kê số liệu, Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 16: Làm quen với thống kê số liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn