Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 13: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tt)

9 10 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 18:47

TaiLieu.VN Mơn: Tốn Lớp Tốn: Kiểm tra cũ: Túm tt toán: can : 35 lớt can: …lÝt? Bài giải Số lÝt mật ong cã can là: 35 : = ( l) Số lÝt mật ong cã can là: x = 10 ( l ) Đáp số: 10 lÝt TaiLieu.VN Toán: Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp theo) Bài toán: Cã 35 lÝt mËt ong đựng vào can Nếu có 10 lít mật ong đựng vào can nh thế? Bài giải Tóm tắt: Số l mật ong can là: 35 lÝt: can 35: = 5( l) 10 lÝt: can? Số can cần có để đựng 10 l mật ong là: 10 : = 2( can) Đáp số: can Trong toán bc no đợc gi l bc rỳt v n v? ( Bước tìm số lÝt mật ong can bước rút đơn vị) Toán : Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp theo) Trong toán liên quan đến rút đơn vị gii bng hai bc: Bc 1: Tìm giá trị phần phần bớc rút đơn vị (thực băng phép chia) Bc 2: Tỡm số phần giá trị(thực phép chia) TaiLieu.VN Bài giải Số l mật ong can là: 35: = 5( l) Số can cần có để đựng 10 l mật ong là: 10 : = 2( can) Đáp số: can Toán : Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp theo) VỞ Thực hành : Bài1: Có 16 kg kÑo đựng hép Hỏi 10 kg kÑo đựng hép nh thÕ? Tóm tắt: 16 kg : hép 10 kg: hép? Bài giải Số kg kẹo đựng hộp là: 16 : = ( kg) Số hộp cần để đựng 10 kg kẹo là: 10: = 5( kg ) Đáp số: hép TaiLieu.VN Toán : Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp theo) Bài 2: C¸c phòng học đợc lắp số quạt trần nh Có phòng học lắp 20 quạt trần Hỏi có 24 quạt trần lắp đợc vào phòng học? Túm tt: 20 : phòng 24 cái: phòng? Bi gii S qut lp cho mt phũng học là: 20 : = ( quạt trần) Số phòng để lắp 24 quạt : 24 : = ( phòng ) Đáp số: phßng Tốn : 10 0791654832 Bài tốn liên quan đến rỳt v n v( tip theo) Chọn vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Cú 28 cỏi bỏnh Trung thu xếp vào hộp Hỏi có 56 bánh Trung thu xếp vào hộp thế? A hộp B B 14 hộp C 41 hộp D hộp Chúc em chăm ngoan học giỏi TaiLieu.VN ... số: can Trong toán bước no đợc gi l bc rỳt v n v? ( Bước tìm số lÝt mật ong can bước rút đơn vị) Toán : Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp theo) Trong toán liên quan đến rút đơn vị giải bng... Tóm tt toán: can : 35 lớt can: …lÝt? Bài giải Số lÝt mật ong cã can là: 35 : = ( l) Số lÝt mật ong cã can là: x = 10 ( l ) Đáp số: 10 lÝt TaiLieu.VN Toán: Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp... 24 cái: phßng? Bài giải Số quạt lắp cho phòng học là: 20 : = ( quạt trần) Số phòng để lắp 24 quạt : 24 : = ( phòng ) Đáp số: phßng Toán : 10 07916 54 832 Bài toán liên quan đến rút v n v( tip theo)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 13: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tt), Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 13: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn