Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 13: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tt)

9 9 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 18:47

PHỊNG GD & ĐT TÂN KÌ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG Chúc em học sinh có học lý thú bổ ích! TaiLieu.VN Mơn: Lớp Tốn: Kiểm tra cũ : Bài 1: Đặt tính tính: 12475 x 12475 x 49860 30647 x x 30647 245176 Toán: Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp theo) Bài toán: Có 35 l mật ong đựng vào can Nếu có 10 l mật ong đựng vào can? Tóm tắt: 35l: can 10l: can? Bài giải Số l mật ong can là: 35: = 5( l) Số can cần có để đựng 10 l mật ong là: 10 : = 2( can) Đáp số: can Trong toán bước gọi bước rút đơn vị? ( Bước tìm số l mật ong can bước rút đơn vị) Toán : Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp theo) Trong toán liên quan đến rút đơn vị giải hai bước: Bước 1: Tìm giá trị phần nhau( bước rút đơn vị- thực phép chia) Bước 2: Tìm số phần giá trị(thực phép chia) TaiLieu.VN Bài giải Số l mật ong can là: 35: = 5( l) Số can cần có để đựng 10 l mật ong là: 10 : = 2( can) Đáp số: can Toán : Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp theo) VỞ NHÁP Thực hành : Bài1: Có 40 kg đường đựng túi Hỏi 15 kg đường đựng túi? Tóm tắt: 40kg : túi 15kg: túi? Bài giải Số kg đường túi là: 40: = 5( kg) Số túi để đựng 15 kg đường là: 15: = 3( túi) Đáp số: túi TaiLieu.VN Toán : VỞ Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp theo) Bài 2: Cứ áo cần có 24 cúc áo Hỏi có 42 cúc áo dùng cho áo thế? Tóm tắt: 24 cúc áo: áo 42 cúc áo: áo? Bài giải Số cúc áo cần cho áo là: 24: = 6( cúc áo) Số áo loại dùng hết 42 cúc áo 42: = ( áo) Đáp số: áo Toán : 10 0791654832 Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp theo) Bài 3: Cách làm đúng, cách làm sai? a) 24: 6: = : b) 24: 6: = 24 : =2 Đ c)18: x = 18: =3 S =8 S d) 18: x = x = 12 Đ Chúc em chăm ngoan học giỏi TaiLieu.VN ... mật ong can bước rút đơn vị) Toán : Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp theo) Trong toán liên quan đến rút đơn vị giải hai bước: Bước 1: Tìm giá trị phần nhau( bước rút đơn vị- thực phép chia)...Mơn: Lớp Tốn: Kiểm tra cũ : Bài 1: Đặt tính tính: 1 247 5 x 1 247 5 x 49 860 30 647 x x 30 647 245 176 Toán: Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp theo) Bài tốn: Có 35 l mật ong đựng vào can Nếu... Đáp số: áo Toán : 10 07916 54 832 Bài toán liên quan đến rút đơn vị( tiếp theo) Bài 3: Cách làm đúng, cách làm sai? a) 24: 6: = : b) 24: 6: = 24 : =2 Đ c)18: x = 18: =3 S =8 S d) 18: x = x = 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 13: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tt), Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 13: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn