Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 1: Đọc,viết,so sánh các số có 3 chữ số

11 9 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 18:44

Bài 1: Viết (theo mẫu) : Đọc số Một trăm sáu mươi Một trăm sáu mươi Ba trăm năm mươi tư mốt Ba trăm linh bảy Viết số 160 161 354 555 307 601 Bài 1: Viết (theo mẫu) : Đọc số Chín trăm Chín trăm hai mươi Chín trăm linh chín hai Bảy trăm bảy mươi bảy Ba trăm sáu mươi lăm Viết số 900 922 909 777 111 365 Bài : Viết số thích hợp vào ô trống 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 Bài : 303 < 330 > < ? = 615 > 516 199 < 200 30 + 100 < 131 410 – 10 < 400 + 243 > 200 + 40 + Bài : Tìm số lớn nhất, số bé số sau : 375; 421; 573; 241; 735; 142 * Số lớn : 735 * Số bé : 142 Bài : Viết số 537; 162; 830; 241; 519; 425 a) Từ bé  lớn: 162; 241; 425 ; 519; 537; 830 a) Từ lớn  bé : 830; 537; 519; 425 ; 241; 162 Bài sau Viết số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 425; 537; 249; 138; 390 138; 249; 390; 425; 537 ... Viết số 900 922 909 777 11 1 36 5 Bài : Viết số thích hợp vào ô trống 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 400 39 9 39 8 39 7 39 6 39 5 39 4 39 3 39 2 39 1 Bài : 30 3 < 33 0 > < ? = 615 > 516 19 9... 200 30 + 10 0 < 13 1 410 – 10 < 400 + 2 43 > 200 + 40 + Bài : Tìm số lớn nhất, số bé số sau : 37 5; 4 21; 5 73; 2 41; 735 ; 14 2 * Số lớn : 735 * Số bé : 14 2 Bài : Viết số 537 ; 16 2; 830 ; 2 41; 519 ;... bé  lớn: 16 2; 2 41; 425 ; 519 ; 537 ; 830 a) Từ lớn  bé : 830 ; 537 ; 519 ; 425 ; 2 41; 16 2 Bài sau Viết số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 425; 537 ; 249; 13 8 ; 39 0 13 8 ; 249; 39 0; 425; 537
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 1: Đọc,viết,so sánh các số có 3 chữ số, Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 1: Đọc,viết,so sánh các số có 3 chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn