Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 4: Diện tích của 1 hình

13 13 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 18:32

Giáo án điện tử Mơn tốn Tên giảng : Diện tích hình •TaiLieu.VN MỤC TIÊU  Bước đầu làm quen với khái niệm diện tích  Có biểu tượng diện tích thơng qua tập so sánh diện tích hình  Có biểu tượng diện tích bé hơn, diện tích nhau, tổng diện tích •TaiLieu.VN KiỀM TRA BÀI CŨ •Muốn so sánh số có chữ số em làm nào? •Số có nhiều chữ số số lớn •So sánh cặp số hàng cao •TaiLieu.VN •TaiLieu.VN Họat động : Nhận biết diện tích hình Đây hình ?  Hình tròn Đây hình ? Hình chữ nhật  Tồn phần tơ màu diện tích hình chữ nhật Tồn phần tơ màu diện tích hình tròn •TaiLieu.VN Họat động : So Sánh diện tích hình Việc : So Sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình tròn Ta nói : Diện tích hình chữ nhật bé diện tích hình tròn •TaiLieu.VN Việc : So Sánh diện tích hai hình A Hình A gồm vng ? Hình A gồm ơvng Diện tích hình A = •TaiLieu.VN B Hình B gồm vng ? Hình B gồm vng Diện tích hình B Việc : So Sánh diện tích hình với tổng diện tích Diện hình tích hình P gồm vng Hình P gồm ? P 10 vng Hình M gồm vng Diện tích = Diện tích + Diện tích hình M hình N hình P Hình N gồm vng •TaiLieu.VN M M Diện tích hình M gồm vng ? N Diện tích hình N gồm vng Họat động 3: Luyện tập Bài tập P Q Hình P gồm vng Hình Q gồm vng ?Hình P gồm 11 vng ?Hình Q gồm 10 vng Diện tích hình P > •TaiLieu.VN Diện tích hình Q Bài tập A D B C Câu đúng, câu sai ? a) Diện tích hình tam giác ABD lớn diện tích hình tứ giác ABCD b) b) Diện tích hình tam giác ABD bé diện tích hình tứ giác ABCD c) Diện tích hình tam giác ABD diện tích hình tứ giác ABCD •TaiLieu.VN Bài tập So Sánh A •Hình A Diện tích hình A •TaiLieu.VN B •Hình B = Diện tích hình B So Sánh Họat động : Củng cố E A B D Diện tích hình chữ nhật ABCD = ……… + …… + ……… ? Diện tích hình Chữ nhật ABCD •TaiLieu.VN = Diện tích hình Tam giác ADE + Diện tích hình Tam giác DEC + C Diện tích hình Tam giác EBC Dặn dò Về nhà xem trước : Đơn vị đo diện tích, Xăng-ti-mét vng Chuẩn bị : Một hình vng có cạnh 1cm •TaiLieu.VN ... ôvuông Diện tích hình A = •TaiLieu.VN B Hình B gồm vng ? Hình B gồm vng Diện tích hình B Việc : So Sánh diện tích hình với tổng diện tích Diện hình tích hình P gồm vng Hình P gồm ? P 10 vng Hình. .. Diện tích = Diện tích + Diện tích hình M hình N hình P Hình N gồm vng •TaiLieu.VN M M Diện tích hình M gồm vng ? N Diện tích hình N gồm vng Họat động 3: Luyện tập Bài tập P Q Hình P gồm vng Hình. .. Hình Q gồm vng ?Hình P gồm 11 vng ?Hình Q gồm 10 vng Diện tích hình P > •TaiLieu.VN Diện tích hình Q Bài tập A D B C Câu đúng, câu sai ? a) Diện tích hình tam giác ABD lớn diện tích hình tứ giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 4: Diện tích của 1 hình, Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 4: Diện tích của 1 hình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn