Tìm hiểu thực trạng và những vấn đề tồn tại trong phát triển kinh tế của các hộ nông dân, dân tộc thái trên địa bàn xã hua nà, huyện than uyên, tỉnh lai châu

87 55 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:50

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM LỊ THỊ TÂM Tên đề tài: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN, DÂN TỘC THÁI TRÊN ĐỊA BÀN HUA NÀ, HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa: Kinh tế PTNT Khóa học: 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LỊ THỊ TÂM Tên đề tài: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN, DÂN TỘC THÁI TRÊN ĐỊA BÀN HUA NÀ, HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành : Kinh tế nơng nghiệp Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Lớp: K46 – KTNN - N02 Khoa: Kinh tế PTNT Khóa học: 2014 – 2018 Giảng viên HD: ThS Đỗ Trung Hiếu Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập tốt nghiệp vừa qua, để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, ngồi nỗ lực thân nhận nhiều quan tâm giúp đỡ tập thể, cá nhân ngồi trường Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế & PTNT – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo ThS Đỗ Trung Hiếu tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Qua xin gửi lời cảm ơn tới đồng chí cán UBND Hua Nà, nhân dân giúp đỡ nhiệt tình thời gian tơi thực tập địa phương Trong trình thực tập thân cố gắng thời gian có hạn, trình độ thân hạn chế bước đầu làm quen với cơng tác nghiên cứu nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạnđể khóa luận tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 06 năm 2018 Sinh viên Lò Thị Tâm ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tình hình sử dụng đất Hua Nà qua năm 2015-2017 28 Bảng 4.2: Diện tích sản lượng số trồng địa bàn Hua Nà giai đoạn 2015-2017 30 Bảng 4.3 Tình hình chăn ni Hua Nà giai đoạn 2015-2017 32 Bảng 4.4 Phân bố dân số theo thành phần dân tộc 33 Bảng 4.5 Tình hình dân số lao động Hua Nà giai đoạn 2015-2017 34 Bảng 4.6.Thơng tin nhóm hộ điều tra năm 2017 43 Bảng 4.7: Tình hình diện tích đất đai bình qn/hộ nhóm hộ điều tra 45 Bảng 4.8: Tình hình lao động nhân nhóm hộ điều tra 46 Bảng 4.9: Tình hình vay vốn nhóm hộ điều tra 47 Bảng 4.10: Chi phí trồng lúa bình qn sào/hộ/năm năm 2017 48 Bảng 4.11: Chi phí trồng ngơ bình quân sào/hộ/năm năm 2017 49 Bảng 4.12: Chi phí bình qn cho chăn ni hộ/năm 51 Bảng 4.13: Kết sản xuất ngành trồng trọt nhóm hộ điều tra 54 Bảng 4.14: Kết sản xuất ngành chăn ni nhóm hộ điều tra 55 Bảng 4.15: Tổng hợp thu nhập nhóm hộ điều tra 57 Bảng 4.16: Tình hình chi tiêu tích lũy nhóm hộ điều tra 59 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCH QS Ban chấp hành quân BQ Bình quân CL Các loại CHQS Chấp hành quân IC Chi phí trung gian ĐVT Đơn vị tính Pi Giá bán nông sản thứ i VA Giá trị gia tăng GO Giá trị sản xuất GTSX Giá trị sản xuất GO/hộ Giá trị sản xuất hộ GO/khẩu Giá trị sản xuất nhân GO/sào Giá trị sản xuất sào Bắc Bộ KHHGD Kế hoạch hóa gia đình Ci Khoản chi phí thứ i trình sản xuất LĐ Lao động Pr Lợi nhuận Qi Sản lượng nông sản thứ i TC Tổng chi phí sản xuất MI Thu nhập hỗn hợp UBND Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.4 Bố cục khóa luận CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Một số khái niệm hộ 2.1.2 Vai trò kinh tế hộ 2.1.3 Các đặc trưng kinh tế hộ 2.1.4 Phân loại hộ nông dân 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ 2.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 13 2.2.1 Tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân nước giới học kinh nghiệm 13 2.2.2 Tình hình phát triển kinh tế nông hộ nước 15 2.2.3 Các học kinh nghiệm rút phát triển kinh tế hộ nông dân Việt Nam nói chung cho Hua Nà nói riêng 17 v CHƯƠNG 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.1.2.1 Phạm vi thời gian 20 3.1.2.2 Phạm vi không gian 20 3.2 Nội dung nghiên cứu 20 3.3 Phương pháp nghiên cứu 20 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 20 3.3.1.1 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 20 3.3.1.2 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp 21 3.3.2 Phương pháp điều tra chọn mẫu 21 3.3.3 Phương pháp xử lý thông tin số liệu 22 3.3.4 Phương pháp phân tích số liệu 22 3.4 Hệ thống tiêu dùng nghiên cứu 22 3.4.1 Hệ thống tiêu phản ánh điều kiện sản xuất kinh doanh nông hộ 22 3.4.2 Chỉ tiêu phản ánh đặc điểm chủ hộ 22 3.4.3 Chỉ tiêu phản ánh kết sản xuất 22 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 25 4.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế hội, đặc điểm địa bàn nghiên cứu 25 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 25 4.1.1.1 Vị trí địa 25 4.1.1.2 Đặc điểm địa hình 25 4.1.1.3 Điều kiện khí hậu thủy văn 26 4.1.1.4 Các nguồn tài nguyên 27 4.1.2 Đặc điểm kinh tế hội 29 vi 4.1.2.1 Đặc điểm kinh tế 29 4.1.3 Đặc điểm văn hóa – hội 33 4.1.3.1 Tình hình dân số lao động Hua 33 4.1.3.2 Giáo dục – đào tạo 35 4.1.3.3 Về y tế - Dân số - KHHGĐ 36 4.1.3.4 Văn hóa - thông tin thể thao 37 4.1.3.5 Về giao thông thủy lợi, quản lý đất đai 37 4.1.3.6 Quân - Quốc phòng địa phương 38 4.1.3.7 An ninh trị 38 4.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Hua 39 4.1.4.1 Thuận lợi 39 4.1.4.2 Khó khăn 39 4.2 Thực trạng phát triển kinh tế hộ địa bàn Hua 40 4.2.1 Vai trò kinh tế hộ với phát triển kinh tế - hội, môi trường Hua 40 4.2.2 Thực trạng kinh tế hộ Hua 41 4.3 Kết điều tra, nghiên cứu hộ sản xuất nông nghiệp 42 4.3.1 Tình hình hộ điều tra 42 4.3.2.Điều kiện sản xuất kinh doanh nông hộ 44 4.3.2.1.Điều kiện đất đai 44 4.3.2.2 Tình hình lao động nhân khẩn nhóm hộ điều tra 46 4.3.2.3 Điều kiện vốn nhóm hộ điều tra 47 4.3.3 Mức độ đầu tư chi phí cho sản xuất kinh doanh hộ điều tra 48 4.3.3.1.Đối với ngành trồng trọt 48 4.3.3.2.Đối với ngành chăn nuôi 50 4.3.3.3 Đối với hoạt động phi nông nghiệp 53 4.3.4 Kết sản xuất kinh doanh nhóm hộ điều tra 53 vii 4.3.4.1 Kết sản xuất ngành trồng trọt 53 4.3.4.3 Tổng hợp đánh giá thu nhập nhóm hộ điều tra 57 4.3.4.4 Tình hình chi tiêu tích lũy nhóm hộ điều tra 58 4.4.Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ Hua 60 4.4.1 Các yếu tố nguồn lực 60 4.4.1.1 Trình độ văn hóa hộ 60 4.4.1.2 Đất đai 60 4.4.1.3 Vốn đầu tư cho sản xuất 61 4 Về thị trường 62 4.3 Về khoa học công nghệ 63 4 Vấn đề sở hạ tầng 63 4.5.Đánh giá chung kinh hộ Hua 64 4.5.1 Khó khăn thuận lợi phát triển kinh tế Hua 64 Những vấn đề đặt phát triển kinh tế hộ Hua 66 4.6 Định hướng số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ Hua 66 4.6.1 Định hướng phát triển kinh tế hộ Hua 66 4.6 Một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ Hua 67 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Kiến nghị 74 5.2.1 Đối với Nhà nước 74 5.2.2 Đối với địa phương 74 5.2.3 Đối với hộ nông dân 75 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất nước thời kỳ đổi mới, đời sống người dân ngày nâng cao Trong chế thị trường, với cạnh tranh đầy nghiệt ngã, người lựa chọn cho cách làm giàu đáng, bà nông dân, tài sản quý giá tay khơng có ngồi tấc đất, mảnh vườn, mẫu ruộng Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp nay, nông nghiệp - nông dân nông thôn tiếp tục khẳng định động lực quan trọng để giữ vững ổn định phát triển kinh tế - hội nước ta Từ 1988 đến nay: Bộ trị ban hành trung ương đảng ban hành nghị 10 về: “Đổi quản lý kinh tế nông nghiệp nông thôn” Kinh tế hộ đơn vị kinh tế sản xuất nông nghiệp xây dựng nơng thơn Với sách giao đất giao rừng để kinh tế hộ trở thành kinh tế độc lập Đưa nước ta ngày phát triển hơn, nói kinh tế hộ đơn vị kinh tế phù hợp với đặc thù sản xuất nơng nghiệp nước ta thời kì đổi mới, góp phần giải khó khăn việc làm xây dựng sống tốt Nước ta có 13 triệu hộ nơng dân, lực lượng tảng kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, giữ vững an ninh trị - hội Kinh tế hộ gia đình có đóng góp lớn cho kinh tế nơng nghiệp, sản xuất lúa gạo đạt tỷ suất hàng hóa khoảng 50%, cà phê 45%, cao su 85%, chè 60%, điều 90% Tuy nhiên, phận khơng nhỏ hộ gia đình loay hoay cảnh sản xuất tự cấp, tự túc, chí nhiều hộ sản xuất tự nhiên, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nền kinh tế hàng hóa phát triển đồng thời dẫn đến phân hóa giàu nghèo Về lương thực, thực phẩm tỷ lệ hộ nghèo nước 28,9%, nông 64 - Về hệ thống điện: cung ứng điện tương đối tốt, 100% số hộ dùng điện, nguồn điện tương đối ổn định giúp hộ yên tâm sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân nắm bắt thông tin văn hố hội, thơng tin thị trường thơng qua phương tiên nghe nhìn Nhìn chung sở hạ tầng tương đối tốt góp phần nâng cao mặt nơng thơn xã, điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế hộ nói chung kinh tế hộ nói riêng phát triển lên 4.5.Đánh giá chung kinh hộ Hua Nà 4.5.1 Khó khăn thuận lợi phát triển kinh tế Hua Nà  Thuận lợi Hua Nà có người độ tuổi lao động dồi chiếm 43% dân số, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ thời gian tới - Các nhóm hộ có diện tích đất đai canh tác lớn, đất nông nghiệp đất lâm nghiệp, đất vườn để xây dựng chuồng trại Đây điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa Các hộ có tiềm lực vốn, nguồn lao động nên có điều kiện đầu tư vào sản xuất Ở nhóm hộ có trình độ học vấn cao nên việc tiếp thu áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhạy bén Có khả nắm bắt thơng tin thị trường tốt, ln có hướng đắn kế hoạch, đầu tư sản xuất - Nhóm hộ trung bình điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế như: diện tích đất canh tác lớn, nguồn lao động dồi Được quan tâm nhà nước nên vay vốn sản xuất với thủ tục đơn giản lãi suất thấp nhóm hộ có thêm nguồn vốn để sản xuất Nhóm hộ có trình độ học vấn cao, nắm bắt thị trường nhanh, ln có hướng đầu tư sản xuất Hiện có nhiều giống trồng, vật nuôi mới, suất cao giống cũ nên người dân dễ dàng lựa chọn loại 65 phù hợp với điều kiện nuôi trồng gia đình để mang lại hiệu kinh tế cao - Nhóm hộ nghèo nhận nhiều quan tâm quyền địa phương, nhà nước, tổ chức phi phủ như: vốn, máy móc, thiết bị sản xuất, tham gia lớp học, trao đổi kinh nghiệm sản xuất… - Nhà nước quyền địa phương tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn với lãi suất thấp  Khó khăn - Ở nhóm hộ chi phí đầu vào cho sản xuất cao đầu gặp bấp bênh, giá thấp, không ổn định Nguồn cung ứng vật tư địa bàn hạn hẹp, chưa chất lượng Là địa hình núi đá, thời tiết có mùa khắc nghiệt, dịch bệnh sảy ảnh hương trực tiếp đến suất trồng vật ni - Ở nhóm hộ trung bình chi phí đầu vào sản xuất cao giá thành sản phẩm bán lại thấp, giá thị trường không ổn định Dù nắm bắt thị trường họ chưa thật nhạy bén, áp dụng khoa học kỹ thuật chưa hiệu quả, nguồn cung cấp dịch vụ nông nghiệp địa bàn ít, hộ chưa mạnh dạn đầu tư sản xuất với quy mô lớn hơn, họ chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ theo hướng tự cung tự cấp - Ở nhóm hộ nghèo hộ gặp nhiều khó khăn diện tích đất canh tác ít, số người người ngồi độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao, hầu hết nhóm hộ nghèo sản xuất măng tính tự cung tự cấp, họ thiếu vốn đầu tư sản xuất kinh tế Trình độ học vấn chủ hộ hạn chế, thiếu đốn, khơng mạnh dạn đầu tư sản xuất, gặp khó khăn việc nắm bắt thơng tin thị trường, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất dẫn đến suất thấp dẫn tới thu nhập thấp, sống họ gặp nhiều khó khăn 66 Những vấn đề đặt phát triển kinh tế hộ Hua Nà - Quy mơ đất đai nơng hộ nhỏ manh mún, thiếu tập trung, chưa hoàn việc giao quyền sử dụng đất lâu dài cho hộ nông dân - Thiếu việc lúc nông nhàn dẫn đến thu nhập nông hộ giảm xuống tệ nạn hội nông thôn gia tăng - Trong cấu thu nhập nông hộ, xét nội ngành nơng nghiệp tỷ trọng ngành trồng trọt chiếm phần lớn - Tình trạng thiếu vốn, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật tồn phần lớn nông hộ - Thị trường phát triển đặc biệt thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ngành tiểu thủ công nghiệp - Để kinh tế hộ phát triển nhanh chóng với tiềm Nhà nước, quyền cần có sách cụ thể, đồng để tạo nên sức mạnh tổng hợp, giải tốt vấn đề tồn phát triển kinh tế hộ xã, góp phần xây dựng mặt nơng thôn giàu đẹp 4.6 Định hướng số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ Hua Nà 4.6.1 Định hướng phát triển kinh tế hộ HuaPhát huy vai trò kinh tế hộ dựa sở khai thác nguồn lực sẵn có, từ tạo chuyển biến mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp Cần tạo điều kiện, khuyến khích nơng hộ làm giàu, biến hộ trở thành sở sản xuất hàng hoá Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp, phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi thuỷ sản giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt Đưa tiến khoa học kỹ thuật, giống cây, giống phù hợp với điều kiện tự nhiên đất đai hộ sở bố trí hợp lý cấu con, cấu mùa vụ cho đạt hiệu kinh tế cao Tận dụng nguồn lực đẩy mạnh thâm canh hoá, đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp 67 Bước đầu tiến hành tích tụ ruộng đất thành viên hộ, làm sở tảng cho q trình tích tụ ruộng đất quy mô lớn, tạo tiền đề cho phát triển sản xuất hàng hoá với quy mô ngày lớn 4.6 Một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ Hua Nà Xuất phát từ đặc điểm kinh tế hội xã, dựa vào thực trạng sản xuất kinh doanh nơng hộ đề xuất số giải pháp:  Giải pháp đất đai Đất đai: Quản lý chặt chẽ nguồn quỹ đất, tránh tình trạng lấn chiếm sử dụng sai mục đích, tiến hành rà soát loại đất địa bàn Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu đặc biệt, việc sử dụng đất hiệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng người nông dân Hiện đất canh tác manh núm, phân bố khơng đồng thời gian tới cần thực chủ trương ruộng đất, giao đất, rừng chứng nhận quyền sở hữu lâu dài cho hộ nông dân Có người dân yên tâm vào sản xuất Đất nông nghiệp chưa sử dụng cách hiệu quả, khai thác triệt để nhiều diện tích bỏ hoang Vì cần phải đầu tư chăm bón trồng hợp lư phù hợp với loại đất nhằm mang lại hiệu kinh tế cao cho người dân bảo vệ đất cách bền vững, mặt khác cần khai thác triệt để vùng đất bỏ hoang để tăng diện tích canh tác cho người dân  Giải pháp vốn Để tiến hành sản xuất hàng hố nơng nghiệp cần có vốn, để chuyển dịch cấu trồng tăng cường hoạt động phi nơng nghiệp cần có vốn giải pháp vốn cần thiết trình phát triển kinh tế hộ Về phía Nhà nước cần mở rộng chương trình cho vay vốn tới tận tay người nơng dân, thơng qua tổ chức tín dụng, ngân hàng phục vụ người nghèo thơng qua tổ chức đồn thể địa phương hội 68 phụ nữ, đoàn niên việc cho vay vốn phải xác định đối tượng vay, số lượng vốn vay phải đảm bảo cho người vay có đủ khả tái sản xuất mở rộng, phương pháp thu hồi vốn phải phù hợp với đặc điểm chu kỳ sản xuất nơng nghiệp Trong q trình vay phải giám sát hoạt động hộ vay vốn thơng qua tổ chức đồn thể địa phương, tránh tình trạng sử dụng vốn vay khơng có khả hồn trả vốn Ngồi cho hộ nông dân vay vốn vật thông qua hoạt động kinh doanh HTX dịch vụ tư liệu sản xuất nông nghiệp, dịch vụ sản xuất cách theo dõi xác qua trình sản xuất hộ vay đảm bảo mục đích việc vay vốn nơng hộ Về phía nơng hộ trước tiên phải biết cách huy động vốn từ nguồn vốn tự có thân, vốn vay từ bạn bè quan trọng xác định kế hoạch sử dụng phân bổ số vốn cho khâu sản xuất cho hợp lý, đem lại hiệu đồng vốn cao  Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Nhìn chung trình độ văn hố chủ hộ thấp, cần có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức thị trường, kiến thức thâm canh, khoa học cơng nghệ, trình độ tổ chức quản lý kinh doanh chủ hộ việc tăng cường hoạt động khuyến nông, mở lớp truyền bá kinh nghiệm sản xuất, buổi tập huấn, họp mặt trao đổi kinh nghiệm, thơng tin, từ giúp nơng dân có chuyển biến nhận thức, giúp nông hộ làm quen với chế thị trường, xoá bỏ tập quán lạc hậu, lựa chọn hướng phù hợp với tiềm lực kinh tế mình, phù hợp với xu hướng phát triển nước Tập trung đẩy mạnh cơng tác hội hố giáo dục, xây dựng hội học tập, vận động em độ tuổi đến trường, không để bỏ học chừng, trì giữ vững phổ cập tiểu học độ tuổi, phổ cập trung học sở, nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện đạo đức cho học sinh Tăng cường 69 lãnh đạo Đảng, quyền Sự giám sát HĐND cơng tác giáo dục Bên cạnh cần có giải pháp dạy nghề nông, du nhập nghề tạo nguồn nhân lực ngày có chất lượng phù hợp với yêu cầu phát triển địa phương Cùng với giải pháp tổ chức khuyến nơng, khuyến lâm, phải tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm để tạo điều kiện cho người dân miền núi tiếp cận tốt với khuyến nơng Trạm khuyến nông cần thực tốt chức : Xây dựng mạnh lưới sơ, phổ biến kỹ thuật phục vụ hỗ trợ xây dựng mơ hình thật tốt chuyển giao cho đội ngũ nông dân giỏi trước, làm theo hiệu: làm cho người giàu giàu hơn, người nghèo thành khá, xóa dần hộ nghèo đói, tăng giá trị thu nhập đơn vị diện tích giá trị sản xuất, giải việc làm Tổ chức khuyến nông sở thôn, bản, nhân phải người dân bầu người nông dân giỏi hoạt động bà suy tôn Đào tạo đội ngũ khuyến nông phải tận tụy, sát thực tiễn, giám làm, đổi suy nghĩ có phương cách đạo tập chung, nơng dân tín nhiệm  Giải pháp khoa học kỹ thuật Nội dung chủ yếu giải pháp nhanh chóng đưa tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất phương pháp khuyến nông Đối với hộ làm nông nghiệp cần tập trung nâng cao kỹ sản xuất hộ, từ khâu chọn giống, làm đất canh tác, chăm sóc đến khâu thu hoạch, phổ biến cho hộ quy trình sản xuất lúa lai, lúa đặc sản mang tính chất hàng hố cao Để thực tốt điều cần tăng cường công tác khuyến nông, tuyên truyền phổ biến giống trồng, vật ni có đặc tính tốt Trợ giúp cho hộ khâu kỹ thuật quy trình sản xuất thử nghiệm, xây dựng mơ hình điển hình để chuyển giao khoa học kỹ thuật có hiệu 70 Đối với hộ có tham gia hoạt động ngành nghề tiểu thủ cơng nghiệp, cần khuyến khích hộ mở rộng quy mô đầu tư theo chiều sâu, lựa chọn áp dụng cơng nghệ phù hợp vào số khâu có điều kiện nâng cao suất, chất lượng sản phẩm Ngồi cần có biện pháp nhân rộng hoạt động sản xuất ngành nghề toàn xã, thơng qua tổ chức đồn thể giới thiệu ngành nghề tiều thủ công nghiệp nhằm giải lao động nhàn rỗi, tạo điều kiện tăng thu nhập cho hộ Ngày nay, ứng dụng khoa học kỹ thuật thừa nhận biện pháp kinh tế sản xuất nông nghiệp Người nông dân tiến hành sản xuất kinh doanh áp dụng tiến khoa học kỹ thuật tăng nhanh suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, từ nâng cao khả cạnh tranh thị trường  Mở rộng thị trường tiêu thụ Mở rộng thị trường tiêu thụ giải pháp quan trọng việc phát triển kinh tế hội nông thôn nói chung kinh tế hộ Hua Nà nói riêng Vì sản phẩm nơng hộ làm tiêu thụ tốt kích thích phát triển sản xuất hàng hố, kích thích đầu tư thâm canh, đa dạng hố trồng vật ni đa dạng hoá ngành nghề Để làm điều cần có giải pháp sau: - Có sách giúp đỡ, hướng dẫn nơng hộ nâng cao lực sản xuất, tạo sản phẩm có chất lượng cao không đáp ứng thị trường vùng mà nước - Khuyến khích, hỗ trợ tổ chức trung gian tiêu thụ sản phẩm sản xuất - cần tạo điều kiện hỗ trợ việc xây chợ , hoàn thiện sở hạ tầng đặc biệt hệ thống đường giao thơng để nơng sản phẩm hàng hố 71 mặt hàng tiểu thủ công nghiệp nhanh chóng chuyển đến người tiêu dùng - Đẩy mạnh công tác dự báo, phổ biến rộng rãi thông tin thị trường, thông tin khoa học công nghệ để nơng hộ nắm bắt kịp thời có định đắn hoạt động sản xuất kinh doanh gia đình mình, mang lại hiệu kinh tế cao  Giải pháp sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng tiền đề để hộ phát triển sản xuất hàng hóa, sở cơng nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn Bao gồm: Điện, đường, trường, trạm, giáo dục, y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hệ thống giao thông nông thôn quan trọng sống hoạt động sản xuất người dân cần tập trung hồn thiện hệ thống với hỗ trợ nhà nước nhân dân làm Mặt khác trạm cần hoàn thiện nâng cấp trang thiết bị khám chữa bệnh cho người dân có đảm bảo sức khỏe họ hoạt động sản xuất kinh tế, thực tốt cơng tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh, nâng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh Duy trì trực trạm đảm bảo 24/24h, phát huy tốt vai trò y tế thơn việc chăn sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân Duy trì Hua Nà đạt tiêu chí Quốc gia y tế giai đoạn 2020 Mở rộng hệ thống thông tin liên lạc: Khi kinh tế phát triển yêu cầu lượng thơng tin nhiều đặc biệt khó khăn cần nhanh chóng giải để nắm bắt thông tin thị trường cách nhanh  Giải pháp thị trường Cần giúp đỡ hướng dẫn hộ nông dân nâng cao lực sản xuất, tạo sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường 72 địa bàn vùng lân cận, nhằm tạo thị trường rộng thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm cho người dân Chính quyền cần có biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác dự báo, phổ biến rộng rãi thông tin thị trường, thông tin khoa học công nghệ để nông hộ nắm bắt kịp thời có định đắn hoạt động sản xuất kinh doanh cho có hiệu kinh tế cao Nhà nước quyền địa phương cần tìm thị trường giá hợp lý cho sản phẩm nông nghiệp để họ yên tâm sản xuất, giúp họ vươn lên nâng cao sống  Giải pháp sách Nhà nước quyền cấp cần có sách trợ giá đầu vào cho sản xuất Cung cấp giống mới, vật tư nơng nghiệp với giá ưu tiên… Có sách trợ giá sản phẩm nông hộ sản xuất như: Đảm bảo tiêu thụ sản phẩm với giá ổn định đảm bảo có lợi ích cho họ Miễn thuế vài năm đầu cho dịch vụ thương nghiệp nhằm tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp người dân địa phương làm Giải tốt chế độ sách vùng sâu, vùng xa cấp phát đủ số lượng, đối tượng chương trình xóa đói giảm nghèo Có sách ưu đãi cho người dân vay vốn với lãi suất thấp thủ tục đơn giản 73 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong thời gian thực tập Hua Nà, giúp đỡ tận tình phòng ban số nơng hộ địa bàn xã, đến hoàn thành đề tài: “Tìm hiểu thực trạng vấn đề tồn phát triển kinh tế hộ nông dân, dân tộc thái địa bàn Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu” em xin rút kết luận sau: Hua miền núi có kinh tế phát triển, nông thu nhập người dân ổn định, đời sống nhân dân dân tộc bước cải thiện Cơ cấu kinh tế bắt đầu chuyển sang theo chiều hướng tích cực Việc phát triển nghành nghề chưa cao, thu nhập bình quân đầu người thấp Sau thời gian làm quen hộ bắt đầu thích nghi với kinh tế thị trường xu hướng sản xuất hàng hoá Các hộ biết cách lựa chọn sản xuất sản phẩm có khả đáp ứng nhu cầu thị trường Bên cạnh sản xuất nông nghiệp phần lớn nông hộ áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cộng với đời HTX dịch vụ ban khuyến nông đáp ứng tốt nhu cầu nhân dân Đây điều kiện thuận lợi cho kinh tế hộ phát triển theo hướng sản xuất hàng hố, góp phần nâng cao nguồn thu nhập cho gia đình Ngồi sản xuất nơng nghiệp đa số nông hộ biết tận dụng lao động lúc nông nhàn để tăng thu nhập thông qua nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh khác Thu nhập đem lại từ hoạt động phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập nông hộ Tuy nhiên bên cạnh mặt làm được, Trong phát triển kinh tế hộ Hua Nà, số tồn đòi hỏi cần có quan tâm 74 giúp đỡ cấp quyền Đó việc chưa rõ ràng định hướng sản xuất lâu dài nông hộ, khả sử dụng đất đai kém, hiệu sử dụng vốn vay thấp Trong sản xuất nơng nghiệp cân đối tỷ trọng ngành trồng trọt chăn nuôi Các hoạt động phi nông nghiệp nhỏ lẻ, chưa đủ điều kiện để nơng hộ tách hẳn khỏi hoạt động sản xuất nông nghiệp Đề tài phân tích số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ Trong có số yếu tố mà nơng hộ điều chỉnh để đưa kinh tế hộ gia đình lên có số yếu tố nằm ngồi tầm kiểm sốt nơng hộ Vì thế, nơng hộ cần nhận quan tâm, giúp đỡ từ phía quan Nhà nước, cấp lãnh đạo, quyền địa phương để kinh tế hộ thực phát triển, với tiềm 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Nhà nước -Xây dựng sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho người nông dân phát triển sản xuất - Nâng cao trình độ dân trí thơng qua việc đẩy mạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức người dân - Mở rộng chương trình cho vay vốn tín dụng thơng qua quỹ tín dụng với lãi xuất ưu đãi, thời gian hợp lý thủ tục thủ tục đơn giản - Cần có sách phù hợp với điều kiện hộ nông dân phát triển thuận lợi sách thuế, trợ giá, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao xuất nông hộ 5.2.2 Đối với địa phương - Các ban ngành, quan, UBND cần lựa chọn mơ hình kinh tế sản xuất kinh tế hộ phù hợp mang lại hiệu kinh tế cao - Tổ chức hoạt động khuyến nông nhằm đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Tiếp tục hỗ trợ kinh phí, tăng cường hệ thống tín dụng, 75 hồn thiện sở hạ tầng, có sách hỗ trợ hộ nghèo yên tâm làm kinh tế Tạo điều kiện cho hộ nông dân tham quan học hỏi kinh nghiệm số địa phương có kinh tế hộ nơng dân phát triển mạnh - Có sách thu hút nhân tài em sau học tập huyện cơng tác, đóng góp sức lực, trí tuệ cho phát triển địa phương 5.2.3 Đối với hộ nơng dân - Tích cực tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm sản xuất để nâng cao kiến thức trình độ chun mơn - Mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất mạnh dạn đầu tư vào số ngành có khả mang lại thu nhập cao - Mỗi nông hộ sử dụng đất gắn liền với bảo vệ tài nguyên đất, cần hạn chế việc sử dụng thuốc trừ sâu, vừa hạn chế chi phí vật chất vừa giảm nhẹ nhiễm mơi trường Đảm bảo sức khỏe lại nâng cao chất lượng nông sản - Đối với nơng dân có điều đất đai, vốn, lao động cần đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng trang trại 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Sinh Cúc (2001),Pphân tích điều tra nơng thơn năm 2.Vũ Kim Dũng (2007), Giáo trình ngun lý kinh tế học vi mô, Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Đỗ Trung Hiếu ( 2011) Bài giảng “ kinh tế nông hộ trang trại” (trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên) Nguyễn Văn Huân (1993), “Kinh tế hộ, khái niệm vị trí, vai trò, chức năng”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế Đào Thế Tuấn (1997), kinh tế hộ nông dân, Nxb trị quốc gia, Hà Nội Lê Đình Thắng (1993), Phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hóa Nxb nơng nghiệp, Hà Nội Bài giảng kinh tế lâm nghiệp thầy Trần Công Quân (Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên) Frankellis (1993), kinh tế hộ gia đình nơng dân phát triển nơng nghiệp, Nxb nơng nghiệp, Tp Hồ Chí Minh Các khóa luận sinh viên khóa trước có liên quan đến kinh tế hộ nông dân phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 10 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 II Internet “Bức tranh kinh tế hộ nông dân số vấn đề đặt ra”, Lê Xuân Đình,http://www.vca.org.vn http: //www.laichau.gov.vn http: thanuyen.laichau.gov.vn http: //www.nhandan.com http: //www.kinhtenongthon.com 77 Tài liệu kinh tế hộ”, http://www.thuvientructuyen.vn “Thực trạng kinh tế nông hộ nước ta”, ĐHQGHN,http://www.athenah.com 9.http://baophutho.vn/kinh-te/nong-thon-moi/201404/Kinh-te-ho-don-baytrong-xay-dung-nong-thon-moi-o-My-Luong-2232876/ ... THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM LỊ THỊ TÂM Tên đề tài: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN, DÂN TỘC THÁI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HUA NÀ, HUYỆN THAN. .. cần giải Xuất phát từ trạng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài Tìm hiểu thực trạng vấn đề tồn phát triển kinh tế hộ nông dân, dân tộc thái địa bàn xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cấp thiết... hộ nông dân, dân tộc Thái cho phát triển kinh tế hộ địa bàn xã - Phân tích vấn đề tồn hoạt động sản xuất hộ gia đình địa bàn xã - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ xã Hua Nà, huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu thực trạng và những vấn đề tồn tại trong phát triển kinh tế của các hộ nông dân, dân tộc thái trên địa bàn xã hua nà, huyện than uyên, tỉnh lai châu , Tìm hiểu thực trạng và những vấn đề tồn tại trong phát triển kinh tế của các hộ nông dân, dân tộc thái trên địa bàn xã hua nà, huyện than uyên, tỉnh lai châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn