Tìm hiểu chức năng và nhiệm vụ của phòng kinh tế thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc

63 19 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHUẤT THỊ PHƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “TÌM HIỂU CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHỊNG KINH TẾ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC” Hệ đào tạo: Chun ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Kinh tế nông nghiệp Kinh tế PTNT 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM KHUẤT THỊ PHƢƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “TÌM HIỂU CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC” Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp : Khoa: Khóa học: Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy Kinh tế nông nghiệp KTNN-46-N02 Kinh tế PTNT 2014 - 2018 ThS Trần Thị Bích Hồng Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực chưa sử dụng Em xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực khóa luận cảm ơn thơng tin trích dẫn chun đề ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, năm 2018 Sinh viên Khuất Thị Phƣơng ii LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, khoa Kinh tế Phát triển nơng thơn, giảng viên hướng dẫn ThS.Trần Thị Bích Hồng, tơi tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp với tên đề tài: “Tìm hiểu chức nhiệm vụ phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc” Luận văn hoàn thành kết q trình học tập, nghiên cứu lý luận tích lũy kinh nghiệm thực tế Những kiến thức mà thầy cô giáo truyền thụ làm sáng tỏ ý tưởng, tư tác giả suốt trình thực luận văn Nhân dịp hồn thành khóa luận tơi xin chân thành cảm ơn ban Giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế PTNT thầy cô giáo trường nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn cơTrần Thị Bích Hồng, người tận tình bảo, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán phòng kinh tế thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc nơi thực tập, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Có kết này, tơi khơng thể khơng nói đến cơng lao giúp đỡ cán Phòng kinh tế thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, người cung cấp số liệu, tư liệu khách quan, xác giúp đỡ tơi đưa phân tích đắn Cuối xin chân thành cảm ơn người thân gia đình giúp đỡ tơi lúc khó khăn, vất vả để hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè động viên tạo điều kiện thuận lợi đóng góp ý kiến quý báu để giúp tơi hồn thành khóa luận Thái Nguyên, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Sinh viên Khuất Thị Phƣơng iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i PHỤ LỤC iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi PHẦN 1.MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1.Chuyên môn nghiệp vụ: 1.2.2 Về kỹ làm viê ̣c: 1.2.3 Về kỹ số ng: 1.2.4 Về kết đạt được: 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Tên, địa chỉ, chức năng, nhiệm vụ sở thực tập PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Một số văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 10 2.2 Cơ sở thực tiễn 11 2.2.1 Kinh nghiệm từ địa phương khác 11 2.2.2 Bài học kinh nghiệm từ địa phương 12 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 13 3.1 Khái quát sở thực tập 13 3.1.1 Tổ chức hoạt động sở thực tập 13 3.1.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Vĩnh yên 15 iv 3.1.2 Những thành tựu đạt sở 24 3.1.3 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập 39 3.2 Kết thực tập 39 3.2.1 Mô tả nội dung thực tập 39 3.2.2 Tóm tắt kết thực tập 46 3.2.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 46 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 51 4.1 Kết Luận 51 4.2 Kiến nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên 23 Bảng 3.2 Cơ cấu giá trị sản xuất nội ngành nông nghiệp 28 Bảng 3.3 Kết hỗ trợ giống vật nuôi giai đoạn 2012-2016 33 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT UBND : Ủy ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân KH&CN : Khoa học công nghệ TW : Trung ương KTTĐ : Kinh tế trọng điểm GTSX : Giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã BTGPMB : Bồi thường giải phóng mặt PCTT-TKCN : Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn BQL : Ban quản lý BCĐ : Ban đạo XDNTM : Xây dựng nông thôn PCLB-TKCN : Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn MTQG XD NTM : Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn NN : Nông nghiệp PTNT : Phát triển nơng thơn CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa – đại hóa VSATTP : Vệ sinh an tồn thực phẩm PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp nước ta ngành quan trọng kinh tế vàđời sống đại đa số người dân Hiện ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng15,06%[14] ; GDP cho nước, với 41,9%[14]lao động hoạt động lĩnhvực nông nghiệp Nhưng thực tế nay, nông nghiệp tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, lao ̣ng chủ yế u là thủ công , suấ t thấ p , trình ̣ khoa ho ̣c -cơng nghệ lạc hậu, chấ t lươ ̣ng và sức ca ̣nh tranh của nhiề u sản phẩ m thấ p Vì ngành nơng nghiệp ưu tiên hàng đầu cácchính sách phát triển quốc gia Để ngành nông nghiệp phát triển bền vữngvà tạo bước tiến q trình sản xuất, đòi hỏi đội ngũ cán bộhoạt động lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương cần có nhiềutố chất, lực mặt để điều hành ngành nơng nghiệp ngày càngphát triển đại hóa thị trường mở Trong đó, phòng Kinh tếchức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND thành phố thực công tác quản lý nhà nước địa phương về: Nơng nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông - ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn; tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp thương mại; khoa học công nghệ địa bàn theo quy định pháp luật Phòng Kinh tế thành phố thành lập theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Chính phủquy định tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành, thị Để thực chương trình, dự án cần lãnh đạo Đảng Chính quyền, quan tổ chức nơng nghiệp, nỗ lực hàng chục triệu nông dân đóng góp to lớn tất đội ngũ cán nông nghiệp nước Để hiểu rõ tầm quan trọng phòng kinh tế tơi tiến hành thực đề tài: “Tìm hiểu chức nhiệm vụ phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc” 1.2 Mục tiêu cụ thể Phương châm “Học đôi với hành” phương châm đào tạo nhiều sở đào tạo cấp, đặc biệt với trường đại học, cao đẳng, việc gắn đào tạo giảng đường với việc thực tập thực tế có ý nghĩa quan trọng Thông qua hoạt động thực tập tốt nghiệp em đạt cac mục tiêu về: 1.2.1.Chuyên môn nghiệp vụ: -Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn liên quan đến Phòng kinh tế thành phố Vĩnh n tỉnh Vĩnh Phúc - Hồn thành cơng việc giao sở thực tập - Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ, chức phòng kinh tế - Công tác quản lý , kế hoạch thực phòng kinh tế - Đánh giá thuận lợi khó khăn phòng kinh tế - Khái quát vấn đề chung hoạt động, sách liên quan đến lĩnh vực nơng nghiệp mà phòng quản lý - Căn vào hoạt động lĩnh vực nơng nghiệp phòng kinh tế từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng việc phòng 1.2.2 Về kỹ làm viê ̣c: - Nâng cao kỹ giải quyế t vấ n đề , kỹ giao tiế p , kỹ ứng xử hiê ̣u quả, kĩ lập kế hoạch, kĩ soạn thảo văn công viê ̣c… - Giúp sinh viên xác định lựa chọn tốt công việc nghề tương lai , lĩnh vực ngành 41 tây đông áp dụng giới hóa, nắm bắt kĩ thuật trồng khoai tây đơng giới hóa, cụ thể: 1.Chọn làm đất: a)Chọn đất: Khoai tây trồng loại đất: đất cát pha, đất thịt nhẹ, đất phù sa… Để khoai tây sinh trưởng tốt, suất cao cần bố trí trồng chân đất vàn, vào cao; đất có độ tơi xốp, thuận tiện việc tưới tiêu thoát nước tốt Khoai tây đơng thường bố trí chân đất vụ lúa (lúa đông xuân + lúa mùa + khoai tây đông) b) Làm đất, lên luống: Đất cày, bừa kỹ, nhỏ tơi kết hợp thu gom gốc dạ, cỏ rác nhằm hạn chế sâu bệnh truyền lại Lên luống: có phương thức: + Luống đơn trồng hàng: lên luống rộng 60 - 70 cm + Luống đôi trồng hàng: lên luống rộng 120 -140 cm Rãnh luống rộng từ 30 - 40 cm, sâu từ 15 - 20 cm Chuẩn bị phân bón vật tư: - Rơm, rạ mục: ruộng lúa: rơm rạ sau thu hoạch trộn với vôi bột với lượng 300 - 400 kg/ha (10 - 15 kg/sào Bắc bộ) Sau chất thành đống, để ẩm cho rơm rạ nhanh mục Ngồi dùng chế phẩm FitoBiomix RR để xử lý rơm rạ, ủ sau 30 ngày sử dụng Rơm rạ ủ hoai mục sử dụng thay phần phân hữu dùng để bón lót tốt cho khoai tây Lượng sử dụng khoảng - sào rơm rạ/1 sào trồng khoai tây + Cách bón phân: Bón lót tồn phân chuồng hoai mục + 100% Lân supe + 100% vôi + 30% Urê + 30% Kali clorua Bón thúc làm lần lần 1/2 lượng phân lại, thời điểm bón lần cách 15 - 20 ngày, kết hợp với đợt vun xới lần lần 3 Mật độ, lượng giống cách trồng 42 a) Mật độ: Tùy theo kích cỡ củ giống để xác định mật độ trồng Với 1m2 trồng: + Loại củ nhỏ: khoảng 10 củ, cách 17 - 20 cm + Loại củ trung bình: trồng - củ, cách 25 - 30 cm b) Lượng giống: khoảng 32 - 40 kg/sào Bắc (900 – 1.100 kg/ha) c) Xử lý giống: - Bổ củ: Nguyên tắc trồng giống có củ to cho suất cao hơn, nhiên với lượng giống héc-ta lớn, để tiết kiệm giống, với kích cỡ củ giống to (thường đường kính củ tên 4,5 cm) nên tiến hành bổ củ giống Tùy kích cỡ củ mà tiến hành bổ làm đôi làm ba Cách bổ xử lý củ giống sau: + Dùng dao sắc, lưỡi mỏng để cắt Trước lần cắt bắt buộc phải nhúng vào cồn có nồng độ cao nước xà phòng đậm đặc nhằm ngăn chặn nấm làm cho củ bị thối + Xác định miếng bổ có từ 2-3 mầm, thường bổ dọc củ Ngay sau bổ xong, chấm phần cắt vào bột xi-măng khô không để bột xi măng bám nhiều hút nước làm củ giống dễ khô, héo + Khoai tây giống sau bổ rải đều, phủ tải ẩm lên để giữ ẩm Không để đống dễ bị thối Chú ý phải để nơi thoáng mát Sau bổ, xử lý xong quy trình nói trên, đưa giống ruộng trồng với thời gian tối thiểu sau 12 tối đa tuần, tùy theo điều kiện ruộng sản xuất Trong trường hợp đất chuẩn bị sẵn sàng, có độ ẩm tốt bón lót phân chuồng hoai mục trồng sớm Với đất trồng chưa đủ điều kiện (đất q khơ, q ướt…) phải xử lý đủ điều kiện đem trồng 43 Với giống khoai nguyên củ giống bổ củ sau xử lý: giống đưa ruộng trồng tốt mầm nhú trồng Khơng nên để mầm mọc dài trồng dễ bị gãy mầm d) Cách trồng - Trước trồng, tiến hành rạch hàng theo chiều dọc luống, bón lót phân chuồng, lân đạm xuống đáy lấp lớp đất mỏng lên (có thể thay phân chuồng rơm rạ ủ hoai mục kết hợp hai loại tùy theo điều kiện cân đối lượng phân chuồng/rơm rạ chuẩn bị) Nếu đất khơ phải tưới nước trước bón phân để mọc nhanh - Đặt củ giống theo khoảng cách nêu trên, đặt mầm nằm ngang, lấp lớp đất dầy - cm phủ lên củ Rải lớp rơm rạ cắt ngắn để vừa giữ độ ẩm, tưới ẩm, nước tưới khơng làm xói, trơi lớp đất phủ phía (phần củ giống nằm lộ mặt đất chuyển màu xanh, nảy mầm không tốt…) Kết thu gửi lại cho anh Phùng Quốc Hưng, cán phụ trách mảng trồng trọt viết báo cáo tổng hợp gửi cho phó phòng phụ trách mảng nơng – lâm nghiệp Hoạt động Đi thực tế đồng chí Trần Đình Trọng phó phòng kinh tế đánh giá cơng tác vệ sinh an toàn thực phẩm chợ Tổng thành phố Vĩnh Yên Được tham gia vào đoàn tra, kiểm tra đồng chí Trần Đình Trọng- phó phòng kinh tế thành phố Vĩnh Yên làm trưởng đoàn, thị sát địa bàn, cụ thể khu vực chợ Sóc Sơn, chợ Phù Lỗ, lấy mẫu xét nghiệm VSATTP số mặt hàng rau hoa quả, thịt, trứng…theo Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 04 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Y tế Đầu tiên, đoàn tra tiến hành kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý sở, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận 44 sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm vàgiấy xác nhận đủ sức khỏe chủ sở người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm Sau đồn tra bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Quy trình lấy mẫu thực theo điều Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 04 năm 2011, cụ thể là: Thanh tra VSATTP lấy mẫu vật phẩm với hàm lượng quy định Phụ lục Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 04 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Y tế Sau kết thúc trình lấy mẫu, mẫu xét nghiệm bảo quản nghiêm ngặt bàn giao cho quan kiểm nghiệm Sau có kết kiểm nghiệm, phát 12 trường hợp vi phạm Luật VSATTP với hàm lượng chất bảo quán (> 0,2%) có sản phẩm thịt lượng thuốc trừ sâu vượt mức quy định quầy bán sản phẩm rau hoa quả… Tôi giao nhiệm vụ tổng hợp, viết báo cáo gửi lại cho cô Phùng Thị Lan, để cô đề xuất giải pháp xử lí cho trường hợp vi phạm Hoạt động 4: Soạn thảo văn Trong q trình việc Phòng kinh tế, tơi giao nhiệm vụ soạn thảo số loại văn như: Báo cáo tháng đầu năm 2017; Biên họp giao ban Phòng kinh tế phường Tích Sơn ; Báo cáo tổng kết 2017 phương hướng hoạt động năm 2018 Phòng kinh tế… Thơng qua việc này, nắm số quy tắc soạn thảo văn bản, quy định trình bày văn quy phạm pháp luật kĩ đánh máy nhanh Hoạt động 5: Xuống xã Định Trung kiểm tra tình hình vụ đơng, kiểm tra hồ sơ làm việc với trưởng thơn 45 Vai trò sinh viên thực tập: Khi tham gia vào đoàn kiểm tra sinh viên đóng vai trò người cán thực thụ biết quan sát đánh giá xã , biết tồn tại, khó khăn cần tháo gỡ xã , biết phối hợp công việc với xã có liên quan thực nhiệm vụ, thân e học kỹ giao tiếp cách thức làm việc cán Hoạt động 6: Phát thuốc diệt chuột cho xã phường thành phố Vĩnh Yên + Đợt 1: Ngày 15/10/2017 tổ chức quân diệt chuột phường Hội Hợp với tham gia tổ công tác diệt chuột, quan thành phố, ban ngành đoàn thể địa phương hàng trăm hộ nông dân địa bàn + Đợt 2: Ngày 17/11/2017 xã, phường tổ chức diệt chuột Sau kết thúc xã phường họp rút kinh nghiệm + Đợt 3: Ngày 18/12/2017 xã, phường diệt chuột Sau kết thúc xã, phường rút kinh nghiệm để triển khai đợt đạt hiệu cao Vai trò sinh viên thực tập: Hỗ trợ cán trình cấp phát thuốc, phân công nhiệm vụ sinh viên học cách làm việc theo quy trình cụ thể, biết cách quán xuyến cơng việc cấp phát thuốc theo trình tự khơng nhầm lẫn làm việc chỗ đông người Tiếp xúc với người dân sinh viên thấu hiểu khó khăn, ý kiến nguyện vọng người dân, từ có suy nghĩ đưa hướng giải cụ thể, hợp lý Hoạt động 7: Đi cán phòng kiểm tra tình trạng tưới tiêu phường Tích Sơn Tại cánh đồng xảy tình trạng mương bị lấp dẫn đến việc có ruộng ngập úng, ruộng khơ hạn, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nơng dân,vì tiến hành họp có tham gia người dân cán phường Tích Sơn 46 Vai trò sinh viên thực tập: Chuẩn bị giấy bút để ghi chép lại, rút kinh nghiệm thực tiễn từ việc thăm đồng đến ý kiến nông dân, họp bàn đạo hướng giải cán để có kinh nghiệm tích lũy cho thân sau 3.2.2 Tóm tắt kết thực tập Trong thời gian thực tập Phòng kinh tế - UBND thành phố Vĩnh Yên tham gia vào số công việc cụ thể Phòng kinh tế tổ chức như: - Tham dự buổi họp giao ban tháng phòng Kinh tế kết thực tháng nhiệm vụ trọng tâm tháng - Đi thực tế đồng chí Trần Đình Trọng phó phòng Kinh tế, tham quan kiểm tra, đánh giá mơ hình khoai tây đơng áp dụng giới hóa đồng vào sản xuất phường Đồng Tâm Soạn thảo văn - Đi thực tế đồng chí Trần Đình Trọng phó phòng Kinh tế đánh giá cơng tác vệ sinh an toàn thực phẩm chợ Tổng thành phố Vĩnh Yên - Xuống xã Định Trung kiểm tra tình hình vụ đơng, kiểm tra hồ sơ làm việc với trưởng thôn - Phát thuốc diệt chuột cho xã phường thành phố Vĩnh Yên - Đi cán phòng kiểm tra tình trạng tưới tiêu phường Tích Sơn 3.2.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế Để làm tốt công việc nói chung ngành phát triển nơng thơn nói riêng điều cần khơng có kiến thức lý thuyết mà cần phải có kinh nghiệm thực tế Kinh nghiệm thực tế không đơn giản kinh nghiệm ngành học Mà cần phải có thêm kinh nghiệm kỹ mềm như: kỹ giao tiếp, kỹ làm việc nhóm,… Đối chiếu lý thuyết với thực tế bên ngoài, giúp em củng cố kiến thức thân, có nhìn sâu rộng ngành em học, củng nhiều điều bổ ích cho công việc tương lai sau tốt 47 nghiệp trường Mỗi cơng việc khơng đòi hỏi kỹ lý thuyết Khi thực tập phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc em thấy việc vận dụng kiến thức học để đem lại giá trị thực tế quan trọng Chính em cần phải nỗ lực học tập tốt kiến thức trường Không ngừng nâng cao kiến thức ngành học, bổ sung kinh nghiệm thực tế để thành công công việc sau Sinh viên nên làm chủ động công việc, tức tìm việc để làm khơng phải để việc tìm Sau thời gian thực tập đơn vị, em rút học kinh nghiệm quý báu Đó là:  Kinh nghiệm thứ em học hỏi hiểu thêm kỹ sống Trong sống không cố gắng tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi, tích lũy kiến thức khơng tới đích mà đặt Ngồi kiến thức chun mơn, cần có kỹ mềm như: Kỹ thuyết trình, kỹ giao tiếp, kỹ vấn xin việc hay kỹ quản lý thời gian, tư sáng tạo Dù kỹ mềm điều khơng thể thiếu tự tin, tự tin thân, tự tin lời nói Khơng nên tỏ q rụt rè, e ngại, thiếu tự tin điều khơng tốt cho cơng việc + Về kỹ giao tiếp: Là kỹ mềm quan trọng, giúp truyền đạt suy nghĩ, ý tưởng đến với đối tượng mà cần giao tiếp Tuy nhiên, cần lắng nghe, tôn trọng để thấu hiểu ý kiến người khác cần ý điểm như: Tùy đối tượng hoàn cảnh giao tiếp mà có cách ứng xử linh hoạt, phù hợp điều thiếu nói tự tin việc giao tiếp có hiệu 48 + Trong trình học tập hay làm việc kỹ quản lý thời gian tư sáng tạo quan trọng Vì xếp thời gian cách khoa học, điều chỉnh hợp lý học hỏi, tìm tòi để sáng tạo điều cơng việc có hiệu cao, thuyết phục  Thứ hai kinh nghiệm phong cách làm việc: Việc cần ý nội quy làm việc, tuân thủ theo chấp hành tốt quy định quan như: Quy định giấc, tác phong làm việc cần nhanh nhẹn tránh lề mề Cách ăn mặc, đứng lịch sự, cho phù hợp với môi trường quan hành nhà nước Trong làm việc nhiệt tình với cơng việc, cố gắng làm nhằm phát huy khả đồng thời biết hạn chế thân cần ý đến cách xưng hô không với người lớn tuổi hay bác, lãnh đạo mà với tất người cần có thái độ lễ phép, nhã nhặn, biết lắng nghe mối quan hệ để nhận thiện cảm  Kinh nghiệm thứ ba hội cọ sát với thực tiễn Đối với tập thể sinh viên chúng em kiến thức lý luận trang bị nơi trường lớp quan trọng Tuy nhiên, điều kiện cần chưa phải điều kiện đủ xét góc độ đó, kiến thức khơng trải nghiệm thực tế lý thuyết mang nặng tính tư Bởi nên giai đoạn thực tập bước nhiều bỡ ngỡ cần thiết quan trọng Nó tạo hội để chúng em tiếp cận với thực tiễn chưa tốt nghiệp trường đồng thời giúp chúng em có nhìn xác thực hơn, gắn liền với thực tiễn sống Nói cách đơn giản giai đoạn giúp cho em hình dung rõ ràng công việc thực tế, hiểu biết làm để cố gắng nhiều tương lai 49 3.3.3 Đề xuất giải pháp Thứ nhất: Để phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ cho cán Phòng kinh tế, đồng thời nhằm góp phần vào việc hồn thiện, ổn định Bộ máy nhà nước cần giải thành công nhiệm vụ trọng tâm xây dựng đội ngũ cán vững có kinh nghiệm từ cấp xã trở lên để liên kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp ban xuống sở Thứ hai: Đúc rút kinh nghiệm trình thực nhiệm vụ dự án, trước lúc triển khai kế hoạch, hợp phần, tất cán phải trải qua khóa đào tạo ngắn để trang bị kiến thức tổng quan với mong muốn họ trở thành người hướng dẫn cấp thấp cho đối tượng hưởng lợi sở Thứ ba: Qua kết triển khai năm trước Phòng mà việc hỗ trợ máy móc NN cho nhiều nơng dân số địa phương địa bàn tỉnh Cán NN trước tiến hành bàn giao máy cho người dân, bắt buộc phải thực thao tác sử dụng bản, cách vận hành bảo dưỡng để hướng dẫn người dân sản xuất đạt hiệu tối đa ruộng đồng Đối với nội dung xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng, đối tượng trọng để nâng cao lực cán cấp xã, thôn người dân thông qua hoạt động ban giám sát cộng đồng công trình Cách làm thực mang lại hiệu đối tượng hưởng lợi người dân địa phương nên họ có trách nhiệm cao cách giám sát hiệu để đảm bảo chất lượng cơng trình Thứ tư: Lựa chọn sản phẩm đầu tư tìm kiếm, kết nối với doanh nghiệp lớn để liên doanh, liên kết nhằm khép kín quy trình sản xuất NN đòi hỏi phải có tư vốn kiến thức rộng nên việc lựa chọn nội dung để truyền đạt thông qua buổi hội thảo, tập huấn trọng hàng đầu 50 Đội ngũ cán nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ để dự án xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm có nhiều triển vọng như: lợn, bò, chè, lúa Thứ năm: Người dân địa bàn đối tượng quan trọng cán phát huy quyền tiếng nói người dân đòi hỏi cao vai trò lực cán Phòng kinh tế, ln sâu sát vào dân, tìm hiểu cặn kẽ khía cạnh người dân để giải tốt vấn đề tồn NN, đặt vào vị trí người dân để họ thấy cán ln quan tâm đến họ, điều đem lại gần gũi thân thiện nhân dân Thứ sáu: Lĩnh vực Nông thôn (NTM) quan trọng, yêu cầu cán lĩnh vực tham gia đầy đủ buổi tập huấn cán xây dựng NTM, bồi dưỡng kỹ phát triển cộng đồng cho nhóm đối tượng cán triển khai chương trình cấp xã, phổ biến, tập huấn lại cho cán NTM cấp xã Thứ bảy: Phương pháp quản lý dựa vào cộng đồng xây dựng NTM; hách thức đánh giá, xác định nội lực nhu cầu cộng đồng; hướng dẫn kỹ tuyên truyền, vận động cộng đồng; hướng dẫn kỹ tổ chức điều hành họp; hướng dẫn kỹ giải mâu thuẫn xây dựng đồng thuận; hướng dẫn triển khai thí điểm quỹ nơng thơn cấp xã * Qua giải pháp cần đặc biệt trọng đến động cán Phòng kinh tế , cần có tư sáng tạo lòng nhiệt huyết để làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ thân cán 51 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 Kết Luận Thực tập tốt nghiệp học phần vô quan trọng tất sinh viên năm thứ tư trước tốt nghiệp đại học Qua q trình thực tập, sinh viên khơng nâng cao kiến thức, hiểu biết thực tiễn nghề nghiệp mà cọ sát, trau dồi lực làm việc, khả thích ứng mơi trường tổ chức, doanh nghiệp Bên cạnh đó, sinh viên có hội tạo lập mối quan hệ biết cách làm việc tập thể, góp phần giúp sinh viên tự tin sẵn sàng tâm làm sau tốt nghiệp Tuy thời gian thực tập phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc không nhiều để lại em nhiều giá trị quý báu cho hành trang sau Được giúp đỡ tận tình anh, chị phòng, đặc biệt giáo hướng dẫn Trần Thị Bích Hồng , gia đình, bạn bè suốt thời gian thực tập với nỗ lực thân Chính q trình thực tập đạt điểm đáng ý sau: - Tìm hiểu đă ̣c điể m tự nhiên, điề u kiê ̣n kinh tế , xã hội thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc - Tìm hiểu máy quản lý phòng kinh t ế thành phốVĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc - Tìm hiểu khái qt vai trò , chức , nhiê ̣m vu ̣ của cán bơ ̣ phòng Kinh tế thành phố Vĩnh n tỉnh Vĩnh Phúc - Tham gia hoạt động phòng tổ chức thời gian thực tập - Đề xuất giải pháp để nâng cao lực quản lý cán bơ ̣ phòng Kinh tế - Tìm hiểu thành tựu nông nghiệp đạt năm vừa qua phòng kinh tế 52 - Do thời gian thực tập không nhiều nên nội dung đề tài nhiều sơ sót Đơi kiến thức cần thiết nằm ngồi lĩnh vực chun mơn học nên chưa đáp ứng 100% yêu cầu phòng, khoa 4.2 Kiến nghị * Đối với Nhà nƣớc: Cần có sách sử dụng đầy đủ hợp lý cán nông nghiệp, tiếp tục đổi nội dung chương trình phương thức đào tạo, bồi dưỡng, đưa công tác bồi dưỡng trở thành quy định bắt buộc với đội ngũ cán tham gia công tác, đặc biệt cán từ cấphuyện cấp sở Xây dựng đưa vào áp dụng chế quản lý, đánh giá cánbộ Tiếp tục cải cách sách tiền lương chế độ, sách đãi ngộ đội ngũ cán nói chung đội ngũ cán nơng nghiệp nói riêng cơng tác phục vụ nơng nghiệp, nơngthơn Có sách cụ thể thu hút cán có trình độ KHKT công tác phục vụ nông nghiệp, nôngthôn * Đối với địaphƣơng: Thực công tác quy hoạch cán để bước nâng cao chất lượng, số lượng, cấu, đảm bảo tính liên tục, kế thừa tránh hụt hẫng, bị động cán Tăng cường công tác quản lý, thực tốt công tác đánh giá cán điều kiện quan trọng để bố trí sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật thực sách cánbộ Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán đồng thời đổi hình thức tập huấn cách tăng thời lượng tham quan, thực hành nhằm rút ngắn khoảng cách lý thuyết thựctiễn Tăngcườngđầutưsửachữa,cảitạo,nângcấpvàxâydựnghệthốngcơsởvật chất,trangthiếtbịtạođiềukiệnlàmviệcthuậnlợichođộingũcánbộ 53 * Đối với đội ngũ cán bộ: Đội ngũ cán phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao lực trí tuệ phẩm chất đạo đức cách mạng để góp phần vào nghiệp CNH HÐH ðất nước xây dựng quê hương ngày giàu mạnh 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Báo cáo kết năm thực chương trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2012-2016 số 150/BC-UBND Báo cáo kết công tác năm 2017 Chương trình chuyển dịch cấu nơng nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020 Quyết định việc phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, người lao động phòng kinh tế Kế hoạch triển khai hoạt động lĩnh vực quản lý nhà nước công thương, nông nghiệp khoa học công nghệ năm 2017 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Vĩnh Yên ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Niên giám thống kê thành phố Vĩnh Yên năm 2016 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 Chính Phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 10 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Vĩnh Yên ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Tài liệu Internet 11 http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010070/0/36414/Cac_yeu_to_an h_huong_den_dao_tao_va_boi_duong_doi_ngu_cong_chuc_hien_nay 55 12 http://tailieu.vn/doc/giao-trinh-phat-trien-nong-thon-677064.html 13 http://vanban.sav.gov.vn/6-1-cqbh/bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nongthon.sav 14 http://thongkevinhphuc.gov.vn/ 15 https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p 16 https://baomoi.com/vinh-phuc-no-luc-ung-dung-khoa-hoc-va-cong-nghetrong-linh-vuc-nong-nghiep/c/22848483.epi 17 https://baomoi.com/nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-se-la-huongphat-trien-moi-cua-nong-nghiep-viet-nam/c/24666814.epi ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHUẤT THỊ PHƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “TÌM HIỂU CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHỊNG KINH TẾ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC” Hệ đào tạo: Chuyên... năm 2014, thành phố Vĩnh Yên công nhận đô thị loại Hiện thành phố Vĩnh Yên đầu tư mạnh để trở thành đô thị loại I vào năm 2019, 120 năm đô thị Vĩnh Yên Và thành phố với thành phố Phúc Yên thị xã... việc phòng kinh tế phân cơng theo hướng dẫn cán hướng dẫn - Tìm hiểm cơng việc nơng nghiệp cán Phòng kinh tế thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc 4 - Tìm hiểu kết đạt sản xuất nông nghiệp thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu chức năng và nhiệm vụ của phòng kinh tế thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc , Tìm hiểu chức năng và nhiệm vụ của phòng kinh tế thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn