Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 7: Phép chia hết và phép chia có dư

9 12 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:38

PHÉP CHIA HẾT PHÉP CHIA TaiLieu.VN Tính: 24 2 12 04 TaiLieu.VN 48 48 Toán PHÉP CHIA HẾT PHÉP CHIA a) 8 b) Chú ý: Số bé số chia TaiLieu.VN *8 chia 4, viết * nhân 8, trừ 0, viết Ta nói: : phép chia hết Ta viết: : = Đọc là: Tám chia hai bốn *9 chia 4, viết 4 nhân 8, trừ 1, viết Ta nói: : phép chia dư, số Ta viết: : = (dư 1) Đọc là: chín chia 4, PHÉP CHIA HẾT PHÉP CHIA Bài 1: Tính viết theo mẫu: a) Mẫu: 24 20 12 15 24 20 15 12 0 0 Viết 12 : = Viết 20 : = Viết 15 : = Viết 24 : = TaiLieu.VN PHÉP CHIA HẾT PHÉP CHIA Bài 1: Tính viết theo mẫu: b) Mẫu: 17 15 19 18 29 24 Viết 17 : = Viết 19 : = Viết 29 : = (dư 2) (dư 1) (dư 5) TaiLieu.VN 19 16 Viết 19 : = (dư 3) PHÉP CHIA HẾT PHÉP CHIA Bài 1: Tính viết theo mẫu: c) 20 18 28 28 46 45 42 42 Viết 20 : = Viết 28 : = Viết 46 : = Viết 42 : = (dư 1) (dư 2) TaiLieu.VN PHÉP CHIA HẾT PHÉP CHIA Bài 2: Đ–S? 32 32 b) 30 24 c) 48 48 Đ s Đ a) TaiLieu.VN d) 20 15 5 s PHÉP CHIA HẾT PHÉP CHIA Bài 3: Đã khoanh vào Hình a Đúng rồi! TaiLieu.VN số tơ hình nào? Hình b Sai rồi! TaiLieu.VN ... Viết 42 : = (dư 1) (dư 2) TaiLieu.VN PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ Bài 2: Đ–S? 32 32 b) 30 24 c) 48 48 Đ s Đ a) TaiLieu.VN d) 20 15 5 s PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ Bài 3: Đã khoanh vào... 19 : = Viết 29 : = (dư 2) (dư 1) (dư 5) TaiLieu.VN 19 16 Viết 19 : = (dư 3) PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ Bài 1: Tính viết theo mẫu: c) 20 18 28 28 46 45 42 42 Viết 20 : = Viết 28 : = Viết... mẫu: a) Mẫu: 24 20 12 15 24 20 15 12 0 0 Viết 12 : = Viết 20 : = Viết 15 : = Viết 24 : = TaiLieu.VN PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ Bài 1: Tính viết theo mẫu: b) Mẫu: 17 15 19 18 29 24 Viết 17
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 7: Phép chia hết và phép chia có dư, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 7: Phép chia hết và phép chia có dư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn