Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 7: Phép chia hết và phép chia có dư

9 12 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:37

Phép chia hết phép chia TaiLieu.VN Kiểm tra cũ Đặt tính tính : a 36 : b 54: 36 36 54 54 0 TaiLieu.VN 6 Toán Tiết 29: Phép chia hết phép chia Ví dụ: a) 8 b) TaiLieu.VN Số bé số chia chia 4, viết 4 nhân 8; trừ Ta nói: : phép chia hết Ta viết: : = Đọc là: Tám chia hai bốn chia 4, viết 4 nhân 8; trừ Ta nói: : phép chia dư, số Ta viết: : = ( ) Đọc : Chín chia hai bốn, Toán Tiết 29: Phép chia hết phép chia 2.Luyện tập: Bài 1: Tính viết theo mẫu: a) Mẫu : 12 12 b) Mẫu: Viết: 12 : = 20 20 Viết: 20: = TaiLieu.VN 15 15 Viết: 15: = 17 15 Viết: 17 : = (dư 2) 19 18 Viết:19: = (dư 1) 29 24 Viết: 29: = (dư 5) Toán Tiết 29: Phép chia hết phép chia 2.Luyện tập: Bài 1: Tính viết theo mẫu: c) 20 18 Viết: 20 : = (dư 2) TaiLieu.VN 28 28 Viết: 28 : = Tốn Tiết 29: Phép chia hết phép chia 2.Luyện tập: Bài 2: Đ ? S TaiLieu.VN Đ 30 24 S c) 48 48 Đ d) 20 15 5 S a) 32 32 b) Toán Tiết 29: Phép chia hết phép chia số ô tô hình nào? Bài 3: Đã khoanh vào a) b) TaiLieu.VN Toán Tiết 29: Phép chia hết phép chia Số bé số chia TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... 48 Đ d) 20 15 5 S a) 32 32 b) Toán Tiết 29 : Phép chia hết phép chia có dư số tơ hình nào? Bài 3: Đã khoanh vào a) b) TaiLieu.VN Toán Tiết 29 : Phép chia hết phép chia có dư Số dư bé số chia TaiLieu.VN... dư 2. Luyện tập: Bài 1: Tính viết theo mẫu: c) 20 18 Viết: 20 : = (dư 2) TaiLieu.VN 28 28 Viết: 28 : = Toán Tiết 29 : Phép chia hết phép chia có dư 2. Luyện tập: Bài 2: Đ ? S TaiLieu.VN Đ 30 24 ... 12 12 b) Mẫu: Viết: 12 : = 20 20 Viết: 20 : = TaiLieu.VN 15 15 Viết: 15: = 17 15 Viết: 17 : = (dư 2) 19 18 Viết:19: = (dư 1) 29 24 Viết: 29 : = (dư 5) Toán Tiết 29 : Phép chia hết phép chia có dư
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 7: Phép chia hết và phép chia có dư, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 7: Phép chia hết và phép chia có dư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn