Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 10: Bảng chia 7

13 12 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:31

TaiLieu.VN Toán Bảng chia 7x1=7 7:7=1 TaiLieu.VN Toán Bảng chia 7 X = 14 14 : = TaiLieu.VN Toán Bảng chia 7 : = 14 : 2= 21: 3= 28 : 4= 35 : 5= x = 21 21 : = 42 : = 47 : = 56 : = 63 : = 10 70 : = TaiLieu.VN Toán Bảng chia 7 : = 14 : 2= 21 : 3= 28 : 4= 35 : 5= x = 21 21 : = 42 :7= 49 : 7= 56 : = 63 : =9 10 70 : = TaiLieu.VN Toán Bảng chia 7 : = 14 : 2= 21: 3= 28 : 4= 35 : 5= x = 21 21 : = 42 : = 47 : = 56 : = 63 : = 10 70 : = TaiLieu.VN Toán Bảng chia 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 TaiLieu.VN : :7 : :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 = = = = = = = = = = Toán Bảng chia Bài 1: Tính nhẩm 28 : = 70 : = 10 21 : = 42 : = 14 : = 56 : = 63 : = 42 : = 49 : = 35 :7 = 7:7= TaiLieu.VN :7= Tốn Bảng chia Bài : Tính nhẩm TaiLieu.VN 7x 5= 35 7x 6= 42 7x2= 35 : = 42 : = 35 : = 42 : = 14 7x4 = 28 14 : = 28 : = 14 : = 28 : = Toán Bảng chia Bi 1: Tớnh nhm Bi 2: Tính nhẩm Bài 3: Có 56 học sinh xếp thành hàng Hỏi hàng có học sinh? Tãm t¾t hàng: 56 học sinh hàng : Học sinh ? Bài giải S hc sinh hàng có là: 56 : = (học sinh ) Đáp số : học sinh TaiLieu.VN Toán Bảng chia Bài 1: Tính nhẩm Bài 2: Tính nhẩm Bài : Giải tốn Bài 4: Có 56 học sinh xếp thành hàng, hàng có học sinh Hỏi xếp hàng ? Tóm tắt Có 56 học sinh Mỗi hàng : häc sinh Hái cã : … hµng ? TaiLieu.VN Bµi gi¶i Số hàng xếp là: 56 :7 = ( hng ) Đáp số : hàng Toỏn Bng chia Bài Bài giải Số học sinh hàng có là: 56 : = (học sinh) Đáp số: học sinh TaiLieu.VN Bài Bài giải Số hàng xếp là: 56 : = (hàng) Đáp số : hàng TaiLieu.VN ... TaiLieu.VN Toán Bảng chia 7 : = 14 : 2= 21 : 3= 28 : 4= 35 : 5= x = 21 21 : = 42 :7= 49 : 7= 56 : = 63 : =9 10 70 : = TaiLieu.VN Toán Bảng chia 7 : = 14 : 2= 21 : 3= 28 : 4= 35 : 5= x = 21 21 : = 42 :... : = 47 : = 56 : = 63 : = 10 70 : = TaiLieu.VN Toán Bảng chia 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 TaiLieu.VN : :7 : :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 = = = = = = = = = = Toán Bảng chia Bài 1: Tính nhẩm 28 : = 70 :.. .Toán Bảng chia 7x1 =7 7 :7= 1 TaiLieu.VN Toán Bảng chia 7 X = 14 14 : = TaiLieu.VN Toán Bảng chia 7 : = 14 : 2= 21 : 3= 28 : 4= 35 : 5= x = 21 21 : = 42 : = 47 : = 56 : = 63 : = 10 70 : =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 10: Bảng chia 7, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 10: Bảng chia 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn