Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 11: Nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số

9 7 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:26

NHÂN SỐ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ MỘT CHỮ SỐ 06/04/19 Tốn Nhân số năm chữ số với số chữ số 14273 x = ? 14273 x 42 819 nhân 9, viết nhân 21, Viết nhớ nhân 6, thêm 8, viết nhân 12, Viết nhớ nhân 3, thêm 1bằng 4, viết 14273 x = 42819 Tốn Nhân số năm chữ số với số chữ số Bài Lần đầu người ta chuyển 27 150 kg thóc vào kho, lần sau chuyển số thóc gấp đơi lần đầu Hỏi hai lần chuyển vào kho ki-lô-gam thóc? Tóm tắt: 27150 kg Lần đầu: Lần sau: ?kg thóc Tốn Nhân số năm chữ số với số chữ số Bài giải: Số ki – lơ – gam thóc lần sau chuyển là: 27150 x = 54300kg Số ki –lơ – gam thóc hai lần chuyển là: 27150 + 543000 = 81450 (kg) Đáp số: 81450 kg Tốn Nhân số năm chữ số với số chữ số Củng cố Đặt tính tính 23172 x = ? Tốn Nhân số năm chữ số với số chữ số Củng cố Đặt tính tính 23172 x = ? 23172 92688 Tốn: Nhân số năm chữ số với số chữ số Dặn dò Các em nhà xem lại phần học, thực hành lại tập Chuẩn bị sau: Luyện Tập, trang 162 ... Tốn Nhân số có năm chữ số với số có chữ số 14 2 73 x = ? 14 2 73 x 42 819 nhân 9, viết nhân 21, Viết nhớ nhân 6, thêm 8, viết nhân 12 , Viết nhớ nhân 3, thêm 1bằng 4, viết 14 2 73 x = 42 819 Toán Nhân. .. Tốn Nhân số có năm chữ số với số có chữ số Củng cố Đặt tính tính 2 31 72 x = ? Tốn Nhân số có năm chữ số với số có chữ số Củng cố Đặt tính tính 2 31 72 x = ? 2 31 72 92688 Tốn: Nhân số có năm chữ số với. .. Tốn Nhân số có năm chữ số với số có chữ số Bài giải: Số ki – lơ – gam thóc lần sau chuyển là: 2 715 0 x = 5 43 0 0kg Số ki –lơ – gam thóc hai lần chuyển là: 2 715 0 + 5 43 0 00 = 8 14 5 0 (kg) Đáp số: 8 14 5 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 11: Nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số, Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 11: Nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn