Tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

100 14 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế THĂNG THỊ TỐ NHI KI N H TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ờ N G Đ ẠI H Ọ C HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH TR Ư LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế THĂNG THỊ TỐ NHI TẾ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ọ C KI N H HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH ẠI H Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Ư Ờ N G Đ Mã số: 8310110 TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tác giả dƣới hƣớng dẫn khoa học Giáo viên hƣớng dẫn Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Quảng Bình,ngày tháng TẾ H U Ế Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Thăng Thị Tố Nhi i năm 2019 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn này, tác giả nhận đƣợc giúp đỡ nhiều cá nhân tổ chức Tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGSTS Bùi Dũng Thể, giáo viên hƣớng dẫn khoa học cho tác giả tận tình hƣớng dẫn Thầy Cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng sau đại học trƣờng Đại học Kinh tế Huế toàn thể thầy giáo tận tình giảng dạy, quan tâm, giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu H U Ế Cảm ơn UBND huyện, phòng Lao động thƣơng binh xã hội, Chi cục thống kê phòng ban chức huyện Lệ Thủy, UBND xã Xuân Thủy, xã TẾ Ngƣ Thủy Bắc, xã Kim Thủy nhiệt tình giúp đỡ tác giả trình thu thập KI N H tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu Xin cảm ơn gia đình, bạn bè giúp đỡ quý báu, động viên, cỗ vũ tác Ọ C giả trình học tập nghiên cứu H Mặc dù cố gắng q trình nghiên cứu nhƣng khơng thể tránh khỏi ẠI hạn chế, thiếu sót Kính mong quý thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp G Đ ngƣời quan tâm đến đề tài tiếp tục đóng góp ý kiến để đề tài đƣợc hồn thiện Quảng Bình,ngày tháng Ư Ờ N Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! TR Tác giả luận văn Thăng Thị Tố Nhi ii năm 2019 TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Họ tên học viên: THĂNG THỊ TỐ NHI Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 Niên khóa: 2017-2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS.BÙI DŨNG THỂ Tên đề tài: TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Mục đích đối tƣợng nghiên cứu Mục đích: Từ việc nghiên cứu, hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn tạo việc làm cho lao động nơng thơn, đánh giá tình hình việc làm thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Lệ Thủy để đề số giải pháp thúc đẩy tạo việc làm tốt cho lao động nông thôn địa bàn huyện Lệ Thủy Đối tượng nghiên cứu đề tài: Vấn đề tạo việc làm cho lao động nông thôn Các phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng: Các phƣơng pháp phân tích sử dụng luận văn gồm có thống kê mơ tả, thống kê so sánh để tính tốn đánh giá thay đổi tiêu nghiên cứu nhƣ lao động, cấu lao động, việc làm, kết tạo việc làm qua năm Kết nghiên cứu kết luận Lệ Thủy huyện chủ yếu nông nghiệp tỉnh Quảng Bình với điều kiện tự nhiên, KTXH tƣơng đối khó khăn Ở huyện Lệ Thủy dân số độ tuổi dồi dào, chủ yếu lao động trẻ nhƣng có tỷ lệ khơng có việc làm lớn Trình độ học vấn CMKT lao động nơng thơn thấp Thời gian làm việc năm tỷ suất sử dụng thời gian lao động cao, nhiên công việc mang nặng tính thời vụ nên tình trạng thiếu việc làm lao động phổ biến Thu nhập lao động nơng thơn nhìn chung thấp lĩnh vực nông nghiệp phi nông nghiệp Thu nhập bình qn lao động nơng thơn chịu ảnh hƣởng nhân tố: Số năm đến trƣờng, vị việc làm, thời gian làm việc, diện tích đất vốn sản xuất Các hoạt động tạo việc làm huyện thời gian qua nhƣ đào tạo nghề, hƣớng nghiệp giới thiệu việc làm, tín dung hỗ trợ tạo việc làm xuất lao động đạt đƣợc kết tích cực Nhiều việc làm đƣợc tạo hàng năm, thu nhập ngƣời lao động đƣợc cải thiện Tuy nhiên công tác tạo việc làm có hạn chế định, số ngành nghề đào tạo chƣ phù hợp, thông tin việc làm thiếu cập nhất, công tác hƣớng nghiệp chƣa thực phù hợp với nhu cầu thị trƣờng lao động, gắn kết đào tạo nghề cho vay tín dụng chƣa hiệu Trong thời gian tới cần nâng cao tính phù hợp hiệu hoạt động tạo việc làm thực iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : Chun mơn kỹ thuật CNH, HDH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa CN-XD : Cơng nghiệp - xây dựng ĐVT : Đơn vị tính HTX : Hợp tác xã ILO : Tổ chức lao động quốc tế KHKT : Khoa học kỹ thuật KTXH : Kinh tế - xã hội LĐNT : Lao động nông thôn LLLĐ : Lực lƣợng lao động N-L-TS : Nông - lâm - thủy sản SXKD : Sản xuất kinh doanh THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TM-DV : Thƣơng mại - dịch vụ TTDN : Trung tâm dạy nghề H U TẾ H KI N Ọ C H ẠI Đ : Ủy ban nhân dân G UBND Ờ N XKLĐ TR Ư TB XKLĐ Ế CMKT LĐTBXH : Xuất lao động : Trung bình : Xuất lao động : Lao động thƣơng binh xã hội iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lƣợc luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Mục lục v Danh mục bảng viii Danh mục hình ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 H U Ế Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu TẾ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu KI N H Phƣơng pháp nghiên cứu: 4.2 Phƣơng pháp phân tích xử lý số liệu Ọ C Bố cục luận văn H PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ẠI CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀMTẠO VIỆC G Đ LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN N 1.1 LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ư Ờ 1.1.1 Một số khái niệm .6 TR 1.1.2 Đặc điểm lao động nông thôn .9 1.2 TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 10 1.2.1 Khái niệm 10 1.2.2 Nội dung tạo việc làm cho lao động nông thôn 15 1.2.3 Các tiêu tạo việc làm cho lao động nông thôn .19 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI TẠO VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN .19 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 19 1.3.2 Nhân tố thuộc chế sách 21 v 1.3.3 Nhân tố thuộc đầu tƣ, nguồn lực tài 22 1.3.4 Nhân tố thuộc cung lao động 23 1.4 KINH NGHIỆM TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 24 1.4.1 Kinh nghiệm tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam 25 1.4.2 Kinh nghiệm tạo việc làm cho lao động tỉnh Thanh Hóa 26 1.4.3 Bài học kinh nghiệm tạo việc làm cho lao động nông thôn 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 29 H U Ế NÔNG THÔN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 29 2.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN LỆ THỦY, TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH 29 KI N H 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 2.1.2 Điều kiện kinh tế 32 Ọ C 2.1.3 Điều kiện xã hội 34 H 2.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện 36 ẠI 2.2 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNGTẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG G Đ THƠNHUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH .37 N 2.2.1 Tình hình lao động 37 Ư Ờ 2.2.2 Hoạt động tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện Lệ Thủy 42 TR 2.2.3 Kết tạo việc làm cho lao động nông thôn nhƣng năm qua huyện Lệ Thủy .49 2.3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỘ VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 51 2.3.1 Nhân lao động hộ điều tra 51 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY 58 2.4.1 Thành công .58 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 60 vi KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 64 3.1 MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG 64 3.1.1 Mục tiêu phát triển đến năm 2020 64 3.1.2 Quan điểm .64 3.1.3 Định hƣớng 65 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN LỆ THỦY 67 H U Ế 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng lao động nông thôn 67 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực vật chất hộ 68 TẾ 3.2.3 Nhóm giải pháp chế, sách .70 KI N H KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .76 Ọ C Kết luận 76 H Kiến nghị .78 ẠI TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 G Đ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ N BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ư Ờ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN TR NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Quy mô cấu lao động huyện Lệ Thủy năm 2015- 2017 38 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo ngành nghề Lệ Thủy từ 2015-2017 .39 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động phân theo trình độ văn hóa Lệ Thủy 40 Bảng 2.4 Cơ cấu lực lƣợng lao động chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 41 Bảng 2.5 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 43 Bảng 2.6 Tín dụng hỗ trợ tạo việc làm 46 Bảng 2.7 Kết thực vốn vay tạo việc làm năm 2015-2017 48 Ế Bảng 2.8: Kết tạo việc làm cho lao động Lệ Thủy từ 2015- 2017 50 H U Bảng 2.9: Kết công tác tạo việc làm, đào tạo nghề, vốn vay huyện cho lao TẾ động nông thôn năm 2018 51 H Bảng 2.10 Bảng thống kê nhân lao động hộ điều tra 52 KI N Bảng 2.11 Lĩnh vực hoạt động lao động hộ điều tra .53 Ọ C Bảng 2.12 Thống kê nguồn lực sản xuất hộ điều tra .54 H Bảng 2.13 Thống kê mức thu nhập hộ điều tra .54 ẠI Bảng 2.14 Thời gian làm việc lao động thuộc hộ điều tra 55 TR Ư Ờ N G Đ Bảng 2.15 Tình trạng việc làm lao động chia theo trình độ 57 viii KẾT LUẬN CHƢƠNG Tại chƣơng 3, sở sâu phân tích lý luận thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình năm qua tác giả đề xuất số giải pháp tạo việc làm tập trung số nội dung sau: Thứ nhất, nâng cao chất lƣợng lao động nông thôn Thứ hai, nâng cao lực vật chất hộ nông thôn Ế Thứ ba, chế, sách Nhà nƣớc vấn đề lao động nơng thơn H U Tóm lại, thực đầy đủ đồng giải pháp tạo việc làm cho lao TẾ động nông thôn, giảm tỷ lệ thất nghiệp, cải thiện thu nhập cho ngƣời lao động, KI N TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy H nâng cao đời sống ngƣời dân, góp phần quan trọng nghiệp phát triển 75 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thông qua nghiên cứu thực trạng việc làm lao động nơng thơn huyện Lệ Thủy đƣa số kết luận sau: Việc làm có ý nghĩa quan trọng với ngƣời lao động, với kinh tế đời sống xã hội Có việc làm giúp cho lao động nông thôn tự nuôi sống thân, chăm lo cho gia đình, tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Đối tƣợng laođộng khu vực nông thôn gặp nhiều hạn chế q trình tìm việc làm H U việc Vì mà cải thiện hội việc làm cho lao động nông thôn cải thiện mức TẾ sống ngƣời dân tạo đà cho phát triển khu vực nông thôn H Trong thời gian qua, vấn đề giải việc làm cho lao động nông thôn KI N nhận đƣợc quan tâm Đảng Nhà nƣớc, cấp quyền Điều Ọ C đƣợc thể thơng qua chủ trƣơng, đƣờng lối, sách Đảng đƣợc cụ H thể hóa thơng qua chƣơng trình tạo việc làm cho lao động khu vực ẠI Tuy trình thực nhƣng chƣơng trình bƣớc đầu Đ đem lại kết đáng ghi nhận N G Lệ Thủy huyện chủ yếu nông nghiệp tỉnh Quảng Bình với điều kiện tự Ư Ờ nhiên, KTXH tƣơng đối khó khăn Nơi có dân số, lao động diện tích đất đai TR khu vực nơng thơn chiếm tỷ trọng cao, trình độ lao động thấp, q trình thị hóa số xã ven quốc lộ 1A diễn nhanh, cấu kinh tế có chuyển biến tích cực nhƣng chƣa thực bền vững Tất yếu tố có ảnh hƣởng định đến tình hình việc làm tạo việc làm huyện cho lao động nông thôn Qua điều tra 150 hộ gia đình xã có điều kiện KTXH khác thuộc khu vực nông thôn huyện cho thấy: - Dân số độ tuổi dồi dào, chủ yếu lao động trẻ nhƣng có tỷ lệ khơng có việc làm lớn Trình độ học vấn CMKT lao động nơng thơn thấp Điều ảnh hƣởng đến việc khai thác nguồn lực lao động phát 76 triển kinh tế địa phƣơng nhƣ hội việc làm lao động - Thời gian làm việc năm tỷ suất sử dụng thời gian lao động cao, nhiên cơng việc mang nặng tính thời vụ nên tình trạng thiếu việc làm lao động nữ phổ biến - Thu nhập lao động nông thơn nhìn chung thấp lĩnh vực nơng nghiệp phi nơng nghiệp Thu nhập bình qn lao động nông thôn chịu ảnh hƣởng nhân tố: Số năm đến trƣờng, vị việc làm, thời gian làm việc, diện tích đất vốn sản xuất Ế - Tình trạng việc làm lao động khu vực nông thôn huyện phụ thuộc vào H U đặc điểm lao động (mang tính thời vụ, trình độ thấp) Bên cạnh thời gian làm TẾ việc có tác động đến hội việc làm lao động nông thôn H Từ thực trạng trên, muốn nâng cao hội việc làm, cải thiện thu nhập cho KI N lao động nông thôn huyện Lệ Thủy thời gian tới cần thực đồng Ọ C nhóm giải pháp sau: H - Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng lao động nông thôn: ẠI + Đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề, nâng cao trình độ cho lao động G Đ nơng thơn Ờ N - Nhóm giải pháp nâng cao lực vật chất hộ Ư + Nâng cao khả tiếp cận tín dụng cho lao động nơng thơn TR + Quy hoạch hợp lý nguồn tài nguyên đất đai - Nhóm giải pháp chế, sách + Nâng cao hiệu sách giải việc làm + Giải việc làm cho lao động nông thôn thơng qua sách phát triển kinh tế địa phƣơng Mục tiêu đề tài phân tích thực trạng việc làm lao động nơng thơn địa phƣơng nghiên cứu, tìm nhân tố ảnh hƣởng đến tình trạng việc làm lao động nữ nơng thơn Tuy nhiên, kết nghiên cứu có hạn chế chƣa 77 phân tích đƣợc tình trạng việc làm trình dài, chƣa thấy đƣợc thay đổi tình trạng việc làm qua giai đoạn khác mùa vụ sản xuất Vấn đề cần tiếp tục đƣợc nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh Kiến nghị * Đối với huyện Lệ Thủy: - Cần tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát việc thực văn luật pháp, sách có tác động đến đời sống lao động nông thôn để quyền lợi ích hợp pháp, đáng ngƣời lao động đƣợc đảm bảo thực thi Ế thực tiễn H U - Cần tăng cƣờng quản lý đất đai, dân số lao động, thúc đẩy phát triển TẾ hệ thống giáo dục, y tế nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tiếp nhận thông tin H đồng thời đảm bảo phát triển nguồn nhân lực cho huyện KI N - Đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng nông thôn, quan tâm xây dựng trƣờng Ọ C lớp học, sở y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng nơng thơn H - Phòng lao động thƣơng binh & xã hội tăng cƣờng tuyên truyền, động viên Đ G thôn địa bàn huyện ẠI lao động chủ động, tích cực hoạt động tạo việc làm cho lao động nông N - Chỉ đạo Trung tâm giới thiệu việc làm, Đoàn niên tham gia công Ư Ờ tác tƣ vấn việc làm cho học sinh từ nhà trƣờng giúp em nhận thức TR đƣợc vấn đề việc làm đƣờng học tập Chú trọng đào tạo nghề trƣờng phổ thông để sau trƣờng lao động tự kiếm sống nghề đƣợc học Cần đổi chƣơng trình đào tạo nghề theo hƣớng phù hợp với yêu cầu chất lƣợng thị trƣờng lao động, hay nói cách khác gắn đào tạo nghề với chƣơng trình tạo việc làm cho lao động * Đối với sở kinh tế: Trách nhiệm doanh nghiệp việc giải đảm bảo việc làm cho ngƣời lao động nông thôn địa bàn huyện - Khi có nhu cầu nhân cơng lao động: 78 + Ngƣời sử dụng lao động có quyền trực tiếp thông qua tổ chức dịch vụ việc làm để tổ chức tuyển chọn ngƣời lao động + Ngƣời sử dụng lao động phải có trách nhiệm giải việc làm cho số đối tƣợng lao động đặc thù, trƣờng hợp nhiều ngƣời có đủ điều kiện tuyển dụng phải ƣu tiên tuyển dụng lao động thƣơng, bệnh binh; liệt sĩ, thƣơng bệnh binh, em gia đình có cơng; ngƣời tàn tật, phụ nữ, ngƣời có q trình tham gia lực lƣợng vũ trang, ngƣời tham gia lực lƣợng niên xung phong, ngƣời bị việc làm từ năm trở lên Ế + Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, hình thức sở hữu phải H U nhận tỷ lệ ngƣời lao động ngƣời tàn tật, lao động nữ vào làm việc Doanh TẾ nghiệp tiếp nhận số ngƣời lao động ngƣời tàn tật vào làm việc thấp tỷ lệ quy H định hàng tháng phải nộp vào quỹ việc làm cho ngƣời tàn tật khoản tiền KI N theo quy định, cao sản xuất kinh doanh gặp khó khăn có dự án phát triển sản xuất đƣợc xét cho vay vốn với lãi suất thấp đƣợc xét hỗ trợ từ Ọ C quỹ việc làm Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nơng thơn đƣợc hƣởng ẠI H sách ƣu đãi, hỗ trợ Nhà nƣớc Đ - Trong trình sản xuất kinh doanh hoạt động dịch vụ: N G + Ngƣời sử dụng lao động phải đảm bảo công việc thƣờng xuyên liên tục Ờ theo hợp đồng lao động thỏa ƣớc lao động tập thể, phải có trách nhiệm tổ chức TR Ư nâng cao trình độ nghiệp vụ cho ngƣời lao động theo kịp tiến khoa học kỹ thuật làm việc có trách nhiệm, hiệu cao Phải đào tạo lại trƣớc chuyển ngƣời lao động sang làm việc doanh nghiệp + Khi có thay đổi cấu công nghệ mà cần phải cho ngƣời lao động việc, ngƣời sử dụng lao động vào nhu cầu công việc thâm niên làm việc, tay nghề, hồn cảnh gia đình yếu tố khác ngƣời để lần lƣợt cho thơi việc sau trao đổi trí với ban chấp hành cơng đồn sở phải công bố danh sách Trƣớc định cho việc phải báo cho quan lao động địa phƣơng biết để quan nắm đƣợc tình hình lao động địa 79 phƣơng có kế hoạch hỗ trợ tài cho doanh nghiệp tạo điều kiện giải việc làm cho ngƣời lao động việc làm * Đối với hộ nông dân: - Hộ nơng dân cần nhận thức rõ vai trò làm chủ phát triển kinh tế chung huyện Để làm đƣợc điều hộ cần tự phổ cập trình độ văn hóa thơng qua việc tự học lẫn nhau, tăng cƣờng học hỏi kinh nghiệm sản xuất qua bạn bè, hàng xóm Hộ cần phán ánh vƣớng mắc sản xuất lên tổ khuyến nông, phản ánh sai phạm quản lý lên cấp quản lý cao Tập thực Ế ghi chép lại tình hình thu chi để quản lý tài hộ cách có hiệu H U - Mỗi lao động nơng thơn, cá nhân cần có nhận thức đắn TẾ vai trò việc làm, khơng ngừng nâng cao trình độ học vấn chun môn nhằm H đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trƣờng lao động nhƣ nâng cao hội KI N việc làm thân TR Ư Ờ N G Đ ẠI H động sáng tạo thân Ọ C - Chủ động tự tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm tăng thu nhập, phát huy tính 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tình hình kinh tế xã hội huyện Lệ Thủy năm 2010 - 2017 Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy Báo cáo tổng kết kết thực công tác Lao động thương binh xã hội năm 2015 đến năm 2018, Phòng Lao động thƣơng binh xã hội huyện Lệ Thủy Bộ luật lao động Việt Nam năm 2012, nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam H U Ế Chính phủ, Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 TẾ Nguyễn Thị Kim Dung (2011),"Giải việc làm cho lao động nông KI N H thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam", luận văn thạc sỹ Nguyễn Hữu Dũng, Trần Hữu Trung (1997), Về sách giải việc làm Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội Ọ C ẠI H Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ Đ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội N G Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biêu tồn quốc lần thứ Ờ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội TR Ư Nguyễn Thị Dung Hạnh (2014),"Giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế", luận văn thạc sỹ 10 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2002), Giáo trình kinh tế học phát triển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Nguyễn Đình Hƣơng (2006), Phát triển loại thị trường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 12 PGS.TS.Ngơ Thắng Lợi (2013), “Giáo trình kinh tế phát triển”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 13 Tạ Đức Khánh (2009), “Giáo trình kinh tế lao động”, NXB Giáo dục 81 14 Hoàng Thị Nguyệt Nga (2012),“Giải pháp việc làm cho lao động thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai”, luận văn thạc sỹ 15 Trần Thị Minh Ngọc (2010), Việc làm cho nơng dân q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa vùng đồng sơng Hồng đến năm 2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Nghị Đại hội Đảng huyện Lệ Thủy lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 2020 17 Niên giám thống kê năm 2015 - 2017, Chi cục thống kê huyện Lệ Thủy H U Ế 18 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy đến năm 2020 TẾ 19 UBND huyện Lệ Thủy, Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 20/11/2011 KI N H việc ban hành “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C 2020” 82 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƢỚC TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN LỆ THỦY Thời gian điều tra: ……giờ…….phút, ngày….tháng… năm…………… Địa điểm điều tra: Thƣa ông (bà), THĂNG THỊ TỐ NHI, cơng tác Phòng Tài - Kế hoạch Lệ Thủy, Quảng Bình, học viên Cao học Lớp K18A3 QLKTUD, Trƣờng Đại học Kinh tế - Huế Hiện nay, thực đề tài khoa n uyện Lệ T ủy”.Để có sở đánh giá H U Ế học“Tạo v ệc làm c o lao động n ng t tình hình thực tiễn vấn đề giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Lệ TẾ Thủy,tơi kính mong q quan (Phòng Lao động - thƣơng binh & Xã hội) giành KI N H thời gian để trả lời giúp phiếu điều tra dƣới đây.Tôi xin cam đoan thông tin đƣợc sử dụng cho mục đích nghiên cứu học tập Tôi mong nhận đƣợc Ọ C giúp đỡ chân thành Xin chân thành cảm ơn! H Đại diện quan nhà nƣớc: Chức vụ: ẠI Ông/ bà: ện c ương trìn m c t quốc g a G Đ Câu 1: Trong năm qua quan t ực Ờ N v ệc làm dạy ng ề n ững dự án gì? TR Ư a Dự án đổi phát triển dạy nghề □ b Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn □ c Dự án vay vốn tạo việc làm từ quỹ quốc gia việc làm □ d Dự án hỗ trợ lao động làm việc nƣớc theo hợp đồng e Dự án hỗ trợ phát triển thị trƣờng lao động f Dự án Nâng cao lực, truyền thông giám sát, đánh giá thực Chƣơng trình g Tất Dự án □ □ □ □ 83 Câu 2: Ngân sác Dự án t uộc c ương trìn m c t quốc g a v ệc làm dạy ng ề cấp c o uyện bao n êu? Có đáp ứng n u cầu đào tạo ng ề g ả v ệc làm c o lao động n ng t n địa bàn uyện k ng ? Câu 3: Trong năm trở lạ quan tạo v ệc làm c o lao động n ng t n uyện X n ng (bà) c o b ết n ững loạ v ệc làm mà quý quan t ực ện ? Ế Số H U TT Loại việc làm lƣợng Năm TẾ việc làm KI N H Ọ C H Câu 4: Thu n ập bìn quân năm c o ngư lao động n ng t n b Từ 25- 55 triệu □ c Trên 55 triệu □ G a Dƣới 25 triệu □ Đ ẠI từc ương trìn tạo v ệc làm mớ quan tổ c ức bao n êu? Ờ N Câu 5: Trong năm trở lạ quan mở bao n n ững lớp tập uấn đây? n uyện X n ng (bà) c o b ết ng t n lớp tập uấn mà quý quan t ực TR n ững t Ư sản xuất k n doan c o lao động n ng t TT Nội dung tập huấn Thời gian Số lƣợng ( số ngày) tham gia ện vào bảng dướ Địa điểm tổ chức Câu 6: Trong trìn tạo v ệc làm c o lao động n ng t 84 n địa bàn uyện, ng/bà k ó k ăn, t uận lợ tạo v ệc làm gì? Câu 7: Trong năm 2018, kế hoạch thực tạo việc làm cho lao động thôn Chỉ tiêu ĐVT Số LĐ đƣợc giải việc làm Ngƣời a Tạo thêm việc làm Ngƣời b Tạo việc làm Ngƣời - Tuyển dụng vào DN (trong tỉnh) KI N - Đi xuất lao động Ọ C - Kinh tế hộ gia đình H - Di dân vùng kinh tế Ngƣời Ngƣời Ngƣời ẠI Ngƣời Ngƣời Tỷ lệ LĐ đƣợc đào tạo so với tổng LĐ % N G Đ Số LĐ đƣợc đào tạo năm Ờ Vay vốn quỹ quốc gia việc làm Ư Ngƣời Ngƣời H - Các chƣơng trình dự án - Khác Ghi TẾ - Các sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ Số lƣợng Ế STT H U huyện nhƣ thƣa ông/bà? Tr đồng - Số dự án đƣợc giải ngân Dự án - Số tiền đƣợc giải ngân Tr đồng - Số lao động thu hút vào dự án Ngƣời TR - Tổng vốn số vốn quản lý Câu 8: Trong t g an tớ tạo v ệc làm c o lao động t ng/ bà n ững đề xuất, k ến ng ị c o v ệc t ực ện n uyện t ưa ng/bà ? Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý quan ông (bà)! 85 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI HỘ DÂN TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THƠN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Thời gian điều tra: ……giờ…….phút, ngày….tháng… năm…………… Địa điểm điều tra: Ngƣời điều tra: Thƣa ông (bà), THĂNG THỊ TỐ NHI, cơng tác Phòng Tài - Kế hoạch Lệ Thủy, Quảng Bình, học viên Cao học Lớp K18A3 - H U Ế QLKTUD, Trƣờng Đại học Kinh tế - Huế Hiện nay, thực đề tài khoa n uyện Lệ T ủy”.Để có sở đánh giá TẾ học“Tạo v ệc làm c o lao động n ng t tình hình thực tiễn vấn đề tạo việc làm cho lao động nông thơn huyện Lệ Thủy, KI N H tơi kính mong q ơng/bà giành thời gian để trả lời giúp phiếu điều tra dƣới Tôi xin cam đoan thơng tin đƣợc sử dụng cho mục đích nghiên cứu Ọ C học tập Tôi mong nhận đƣợc giúp đỡ chân thành Xin chân thành cảm Đ I THÔNG TIN CHUNG ẠI H ơn! G Xin ơng (bà) vui lòng cho biết thơng tin cá nhân thời điểm Ờ N Câu 1: Họ tên: Giới tính TR Ư Câu 2: Địa chỉ: Câu 3: Số nhân hộ: Số ngƣời có việc làm: Câu 4: Trình độ văn hóa ông (bà): a Chƣa TN tiểu học b TN tiểu học □ □ c Tốt nghiệp THCS □ d Tốt nghiệp THPT □ Câu 5: Trình độ chun mơn cao mà ơng (bà) đạt đƣợc gì? Chƣa đào tạo □ TCCN □ Học nghề ngắn hạn □ CĐ, ĐH □ 86 Học nghề dài hạn Trên ĐH □ □ (Nghề ngắn hạn: đào tạo dƣới năm, dài hạn: đào tạo từ 1-3 năm) II THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Câu 6: Hiện ông (bà) là? □ d Làm nghề tự □ b Lao động gia đình □ e Làm cơng ăn lƣơng □ c Xã viên hợp tác xã □ f Ngƣời thất nghiệp □ g Ngƣời thiếu việc □ H U Ế a Chủ đơn vị sở TẾ Câu 7: Từ đầu năm đến trung bình tháng ông (bà) làm việc ngày? a Số ngày trung bình/ tháng: □ KI N H b Không thể xác định Câu 8: Nghề, công việc ông /bà làm gi? □ H Công nghiệp, xây dựng □ Ọ C Làm nông lâm ngƣ nghiệp □ ẠI Thƣơng mại, dịch vụ khác Ờ N a Dƣới 1,5 triệu G Đ Câu 9: Thu nhập ông (bà) tháng bao nhiêu? b Từ 1,5- 2,5 triệu □ □ e Trên 4,5 triệu □ c Từ 2,5 - 3,5 triệu □ TR Ư d Từ 3,5 - 4,5 triệu □ Câu 10: Ơng (bà) có cấp đất vay vốn để sản xuất khơng? Nếu có, xin điền vào thơng tin sau: a.Diệntích đất đƣợc cấp: b Số tiền vay: c Mục đích sử dụng: Câu 11: Trong năm trở lại ông (bà) tham gia lớp tập huấn sản xuất kinh doanh khơng? a Có □ b Khơng □ 87 Nếu có x n ng (bà) vu lòng đ ền n ững t lớp tập uấn mà ng bà t am g a TT Thời gian Nội dung tập huấn ng t n cần t ết vào dướ Đơn vị tổ Địa điểm tổ chức chức ( số ngày) □ c Khơng hài lòng □ b Hài lòng □ d Rất khơng hài lòng □ KI N H a Rất hài lòng TẾ H U Ế Câu 12: Ơng (bà) có hài lòng với việc làm có khơng? Câu 13: Ơng (bà) có ý định chuyển nghề không? □ b Không H III THẤT NGHIỆP Ọ C □ a Có Đ ẠI Câu 14: Thời gian thất nghiệp ông (bà) là: N Ờ □ d năm □ □ e Trên năm □ TR Ư b 90 ngày G a 30 ngày Câu 15: Theo ông (bà) đâu nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp nói trên? a Thiếu đất canh tác □ đ.Việc làm địa phƣơng thiếu hụt b Khơng có tay nghề □ e.Thu nhập thấp c Dân số tăng nhanh □ f.Thiếu vốn để tự kinh doanh □ d Thiếu sở đào tạo việc làm □ □ g Nguyên nhân khác IV THIẾU VIỆC LÀM Câu 16: Thời gian thiếu việc làm ông bà năm là: 88 □ □ a tháng □ c tháng □ b tháng □ d Trên tháng □ Câu 17: Theo ông (bà) đâu nguyên nhân dẫn tới thiếu việc làm nói trên? a Thiếu đất canh tác □ b Thiếu sở đào tạo việc làm □ c Khơng có tay nghề □ d Nguyên nhân khác □ H U Ế Câu 18: Những khó khăn, trở ngại ơng (bà) tham gia phát triển sản xuất? □ c Thiếu lao động b Thiếu sở hạ tầng □ d Thiếu trình độ chun mơn H TẾ a Thiếu vốn KI N e Khó khăn khác □ □ □ Ọ C Câu 19: Nguyện vọng ông (bà) tham gia lao động sản xuất? □ □ c Có việc làm phù hợp địa phƣơng □ □ Đ ẠI b Có sức khỏe tham gia lao động G H a Đƣợc hỗ trợ vốn Ờ N d Đƣợc hỗ trợ sở vật chất kỹ thuật e Nguyện vọng khác Ư □ TR Câu 20: Để có thêm việc làm tăng thu nhập ơng (bà) có đề xuất gì? Xin chân thành cám ơn giúp đỡ ông (bà)! 89 ... làm tạo việc làm cho lao động nông thôn Chƣơng 2: Thực trạng tạo việc làm ngƣời lao động nơng thơn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu tạo việc làm cho lao động nông. .. việc làm cho lao động nông thôn huyện Lệ Thủy 42 TR 2.2.3 Kết tạo việc làm cho lao động nông thôn nhƣng năm qua huyện Lệ Thủy .49 2.3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỘ VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG... nông thôn, đánh giá tình hình việc làm thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Lệ Thủy để đề số giải pháp thúc đẩy tạo việc làm tốt cho lao động nông thôn địa bàn huyện Lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình , Tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn