Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

14 7 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 15:15

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Mơn : Tốn ( Lớp ) Tiết 33 : Gấp số lên nhiều lần TaiLieu.VN Mơn : Tốn Tiết 33 : Gấp số lên nhiều lần Bài toán : Đoạn thẳng AB dài cm , đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài xăng-ti-mét ? Đoạn thẳng AB dài cm ? Đoạn thẳng CD dài với đoạn thẳng CD ? Đoạn thẳng AB dài cm Đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng CD TaiLieu.VN Môn : Toán Tiết 33 : Gấp số lên nhiều lần Nếu coi đoạn thẳng AB phần đoạn thẳng CD phần ? cm Chọn đáp án : Tóm tắt : a, A B C D ? cm b, A cm B C D ? cm c, A cm B C D ? cm TaiLieu.VN Mơn : Tốn Tiết 33 : Gấp số lên nhiều lần Tóm tắt : A cm B C D ? cm Tìm độ dài đoạn thẳng CD ? Độ dài đoạn thẳng CD : C1 : + + = (cm ) C2 : x = (cm ) TaiLieu.VN Mơn : Tốn Tiết 33 : Gấp số lên nhiều lần Tóm tắt : Bài giải A B Độ dài đoạn thẳng CD : C D x = ( cm ) ? cm Đáp số : cm Vậy muốn gấpgấp một2 cm số lên làm Vậy muốn lên 3nhiều lần talần làm ta thếnhư ?thế Muốn gấpsố kg lần ta ? ?gấp Muốn lênlênnhiều lầnlàm tanhư lấy số nhân với số lần cm x = gì? 20 ( kg ) Có thể gọi dạng tốn4này Dạng tốn gấp số lên nhiều lần Cách giải dạng toán ? Cách giải : Lấy số nhân với số lần TaiLieu.VN Mơn : Tốn Tiết 33 : Gấp số lên nhiều lần Bài 1: Năm em tuổi , tuổi chị gấp lần tuổi em Hỏi năm chị tuổi? Em : Chị : tuổi ? tuổi Bài giải Tuổi chị năm : x = 12 ( tuổi ) Đáp số: tuổi Kết TaiLieu.VN Kết sai Mơn : Tốn Tiết 33 : Gấp số lên nhiều lần Bài tập : Con hái cam , mẹ hái gấp lần số cam Hỏi mẹ hái cam ? Bài thuộc dạng tốn ? Tóm tắt Con hái Mẹ hái Cách giải ? ? Bài giải Mẹ hái số : x = 35 (quả) Đáp số:35 Kết TaiLieu.VN Kết sai Mơn : Tốn Tiết 33 : Gấp số lên nhiều lần Bài : Viết số thích hợp vào trống ( theo mẫu) TaiLieu.VN Số cho Nhiều số cho đơn vị Gấp lần số cho Mơn : Tốn Tiết 33 : Gấp số lên nhiều lần Bài : Viết số thích hợp vào trống ( theo mẫu) Chọn đáp án : A) Sè ®· cho NhiỊu h¬n sè cho đơn vị 11 10 15 17 13 35 25 Sè ®· cho Nhiều số cho đơn vị 11 12 10 15 30 20 35 25 Sè ®· cho Nhiều số cho đơn vị 12 0 15 30 13 19 25 Gấp lần số cho B) Gấp lần số cho C) TaiLieu.VN Gấp lần số cho Hoan hụ! Hoan hụ! Bạn làm tốt TaiLieu.VN Rất tiếc Bạn bị nhầm (Bạn cần cố gắng !) TaiLieu.VN Hoan hô ! Bạn thông minh ! TaiLieu.VN Rất tiếc Bạn bị nhầm ! TaiLieu.VN Giờ học đến kết thúc Xin tạm biệt thầy cô bạn học sinh TaiLieu.VN ... Tốn Tiết 33 : Gấp số lên nhiều lần Bài : Viết số thích hợp vào trống ( theo mẫu) TaiLieu.VN Số cho Nhiều số cho đơn vị Gấp lần số cho Mơn : Tốn Tiết 33 : Gấp số lên nhiều lần Bài : Viết số thích... Sè ®· cho Nhiều số cho đơn vị 11 10 15 17 13 35 25 Sè ®· cho Nhiều số cho đơn vị 11 12 10 15 30 20 35 25 Sè ®· cho Nhiều số cho đơn vị 12 0 15 30 13 19 25 Gấp lần số cho B) Gấp lần số cho C)... : Bài giải A B Độ dài đoạn thẳng CD : C D x = ( cm ) ? cm Đáp số : cm Vậy muốn gấpgấp một2 cm số lên làm Vậy muốn lên 3nhiều lần talần làm ta thếnhư ?thế Muốn gấpsố kg lần ta ? ?gấp Muốn lênlênnhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn