Slide bài giảng môn Kiến trúc máy tính và mạng máy tính: Chương 3: CPU

35 12 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 10:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN CHƯƠNG 3: CPU GV: LƯƠNG MINH HUẤN NỘI DUNG I Biểu diễn số nguyên II Các phép toán số học với số nguyên III Số dấu phẩy động IV Kỹ thuật đường ống I BIỂU DIỄN SỐ NGUYÊN  Có hai loại số nguyên:  Số ngun khơng dấu (Unsigned Integer)  Số ngun có dấu (Signed Integer)  Biểu diễn số nguyên không dấu  Dùng n bit biểu diễn số nguyên không dấu A: an-1an-2… a2a1a0  Giá trị A tính sau: n A  i 0 i Biểu diễn số nguyên không dấu n=8 bit  Biểu diễn giá trị từ đến 255  0000 0000 = Chú ý:  0000 0001 = 1111 1111  0000 0010 = + 0000 0001  0000 0011 = 0000 0000 … Vậy: 255 + = 0?  1111 1111 = 255  tràn nhớ Biểu diễn số nguyên có dấu  Cho số nhị phân N biểu diễn n bit  Số bù N (2n -1) - N  Số bù hai N 2n - N  Lưu ý: 2n -1 = 111 11 (n bit 1) Biểu diễn số ngun có dấu (tt) Ví dụ: Cho số N = 0001 00012 biểu diễn n=8bit Xác định số bù bù N  Xác định số bù 1: Áp dụng công thức 1111 1111 0001 0001 N số bù N 1110 1110 (2n -1) - Nhận xét: số bù N xác định cách đảo bit N Biểu diễn số nguyên có dấu (tt)  Xác định số bù 2:  Áp dụng công thức 0000 0000 (2n) 0001 0001 số bù hai N N 1110 1111  Nhận xét: số bù hai số N xác định cách lấy số bù N cộng thêm Số bù N =(số bù N) + Biểu diễn số nguyên có dấu (tt) Giả sử dùng n bit để biểu diễn số nguyên có dấu:  Bít có trọng số cao (hay bit ngồi bên trái dãy số) máy tính sử dụng để biểu diễn dấu Nếu:  = : số nhị phân cần tính giá trị số dương Dạng tổng quát là: 0an-2 an-3 …a0  = : số nhị phân cần tính giá trị số âm Dạng tổng quát là: 1an-2 an-3 …a0 Giá trị: Biểu diễn số nguyên có dấu (tt)  Vì A + (Số bù hai A) =  dùng số bù hai để biểu diễn cho số âm VD1:  A = 6510 = 010000012 (8 bit)  Số bù A: 101111112 (8 bit)  A + Số bù A: 0100 0001 1011 1111+ 0000 0000 Ví dụ  VD2: Cho số nguyên có dấu biểu diễn n=8bit sau: A=B5H B=6AH Hãy xác định giá trị hai số nguyên có dấu A B dạng hệ số người sử dụng (cơ số 10) Bài giải  Biểu diễn số nguyên A dạng nhị phân A=B5H = 1011 01012 A= -128 + 53 = - 75  Biểu diễn số nguyên B dạng nhị phân B=6AH = 0110 10102 B = 64+32+8+2 = 106 Chuẩn IEEE 754  Dùng 32 bit để biểu diễn số chấm động Cách chuẩn hóa số chấm động  Chuyển hệ số  Cách biểu diễn vùng lưu chấm động dài 32 bit  Phần định trị chuẩn hóa dạng 1.M  Cơng thức tính giá trị X = (-1)S x 1.M x 2E • Xác định S, M, E Ví dụ Số 0.7510 biễu diễn theo chuẩn IEEE 754 Giải:  Chuyển qua nhị phân: 0.75 10 = 0.112  Dịch dấu chấm qua phải để dạng 1.M (1 đơn vị): S = 0, E = -1+127 = 12610 = 111 11102và M = 10000000000000000000000 (23 bit) 23 S E M 0111 1110 10000000000000000000000 Ví dụ 209.812510 biễu diễn theo chuẩn IEEE 754  Chuyển qua nhị phân 209.812510 = 11010001.11012  Dịch dấu chấm qua trái đơn vị: S = 0, E = 7+127 = 13410 = 1000 01102 M = 10100011101000000000000000000 (23 bit) 23 S E M 1000 0110 10100011101000000000000000000 Ví dụ –2345,125 hệ thập phân Hãy biễu diễn theo chuẩn IEEE 754  Chuyển qua nhị phân 2345,12510 = 1001 0010 1001.0012  Dịch dấu chấm qua trái 11 đơn vị: S = 1, E = 11+127 = 13810 = 100010102 M = 00100101001001000000000(23 bit) 23 S E M 1000 1010 0010010100100100000000 IV KỸ THUẬT ĐƯỜNG ỐNG  Đây kỹ thuật làm cho giai đoạn khác nhiều lệnh thi hành lúc cách xử lý gối đầu lệnh với  Ví dụ: Chúng ta có lệnh đặn, lệnh thực khoản thời gian  Giả sử, lệnh thực giai đoạn giai đoạn thực chu kỳ xung nhịp  Các giai đoạn thực lệnh là: lấy lệnh (IF: Instruction Fetch), giải mã (ID: Instruction Decode), thi hành (EX: Execute), thâm nhập nhớ (MEM: Memory Access), lưu trữ kết (RS: Result Storing) IV KỸ THUẬT ĐƯỜNG ỐNG  So sánh với kiểu xử lý thông thường, lệnh thực 25 chu kỳ xung nhịp, xử lý lệnh theo kỹ thuật ống dẫn thực lậnh chu kỳ xung nhịp IV KỸ THUẬT ĐƯỜNG ỐNG  Tuy nhiên, kỹ thuật ống dẫn pipeline có xung đột xảy trình xử lý như:  Xung đột cấu trúc  Xung đột liệu  Xung đột điều khiển XUNG ĐỘT CẤU TRÚC  Xung đột cấu trúc xảy có hai lệnh truy xuất vào tài nguyên phần cứng lúc  Vì vậy, chế ống lộ trình xử lý lệnh cần tách nhớ riêng biệt (lệnh, data), vùng cache riêng XUNG ĐỘT DỮ LIỆU  Xung đột liệu (Data hazard): là lệnh dự kiến thực thi chu kỳ pipeline liệu mà lệnh cần chưa sẵn sàng XUNG ĐỘT DỮ LIỆU  Để khắc phục, ta dùng biện pháp Forwarding (xúc tiến sớm):  Sử dụng kết vừa tính tốn xong lệnh trước  Khơng cần đợi kết cất lại ghi  Cần có thêm kết nối lộ trình XUNG ĐỘT ĐIỀU KHIỂN  Xung đột điều khiển (Control/Branch hazard): lệnh dự kiến thực thi chu kỳ pipeline lệnh nạp vào khơng phải lệnh sẳn sàng Xung đột xảy trường hợp luồng thực thi chứa lệnh nhảy lệnh rẽ nhánh XUNG ĐỘT ĐIỀU KHIỂN  Cách đơn giản để giải gây trễ kịp thời để phát nhánh cần nhảy tới  Ngồi ra, người ta sử dụng kỹ thuật khác để khắc phục cố đường ống lệnh như:  Tổ chức lại lệnh  Sử dụng đường liệu nội đặc biệt  Thuật toán Tomasulo … ... hai Y thành –Y cộng với X VÍ DỤ  Thực phép tính sau với n = 8bit a 34 +45 b -1 23+ 45 c 127 +34 d 12-101 e 109-67 f -106 -35 g E3 – 2F III SỐ DẤU CHẤM ĐỘNG Cho hai giá trị:  Khối lượng mặt trời:... tĩnh bất tiện Vì tất máy tính lưu trữ số dạng dấu chấm động 1.990 x 1 033 0.910956 x 10-27 hay theo số khoa học là: 1.99E +33 0.910956E27 III SỐ DẤU CHẤM ĐỘNG  Một giá trị biểu diễn nhiều dạng... qua trái đơn vị: S = 0, E = 7+127 = 134 10 = 1000 01102 M = 10100011101000000000000000000 ( 23 bit) 23 S E M 1000 0110 10100011101000000000000000000 Ví dụ – 234 5,125 hệ thập phân Hãy biễu diễn theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Kiến trúc máy tính và mạng máy tính: Chương 3: CPU, Slide bài giảng môn Kiến trúc máy tính và mạng máy tính: Chương 3: CPU, I. BIỂU DIỄN SỐ NGUYÊN, II. PHÉP TOÁN SỐ HỌC VỚI SỐ NGUYÊN, III. SỐ DẤU CHẤM ĐỘNG, IV. KỸ THUẬT ĐƯỜNG ỐNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn