Xây dựng quy trình quản lý chất lượng thi công công trình bê tông tại ban QLDA ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nghệ an

128 24 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2019, 16:07

LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, tác giả nhận hướng dẫn tận tình PGS.TS Dương Đức Tiến ý kiến chuyên môn quý báu thầy giáo khoa Cơng trình, khoa Kinh tế Quản - Trường Đại học Thủy lợi giúp đỡ Ban QLDA đơn vị thi cơng cơng trình ”xây dựng Hồ chứa nước Thạch Tiền xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An” Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô Trường Đại học Thủy lợi bảo hướng dẫn khoa học Cơ quan cung cấp số liệu q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Do trình độ, kinh nghiệm thời gian nghiên cứu hạn chế nên Luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý độc giả Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Ánh i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn sản phẩm nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu kết luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố trước Tất trích dẫn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Ánh i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC BẢNG .vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TÔNG 1.1 Tổng quan chất lượng thi cơng cơng trình tơng 1.1.1 Khái quát tông 1.1.2 Chất lượng thi cơng cơng trình tơng 1.2 Tổng quan cơng nghệ thi cơng cơng trình tơng 13 1.2.1 Tính tông 13 1.2.2 Lịch sử phát triển tông 17 1.2.3 Ứng dụng công nghệ thi công tông 18 1.3 Chất lượng công tác quản chất lượng thi công tông công trình thủy lợi Việt Nam 22 1.3.1 Tổng quan chất lượng quản chất lượng 22 1.3.2 Công tác quản chất lượng thi công tông cơng trình thủy lợi Việt Nam 28 Kết luận chương 29 CHƯƠNG CƠ SỞ PHÁP TRONG QUẢN CHẤT LƯỢNG THI CÔNG TÔNG TRONG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI 31 2.1 Quy định pháp luật quản chất lượng thi cơng cơng trình 31 2.1.1 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 31 2.1.2 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP 31 ii 2.2 Quy định quy chuẩn, quy phạm quản chất lượng thi công tông 36 2.2.1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 .36 2.2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9342:2012 .37 2.2.3 Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 59-2002 .37 2.2.4 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 313:2004 37 2.2.5 Tiêu chuẩn ngành 14TCN 142-2004 38 2.2.6 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5641:1991 .38 2.2.7 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 305:2004 38 2.2.8 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 374:2006 39 2.2.9 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570: 2006: Cốt liệu cho tông vữa – Yêu cầu kỹ thuật .39 2.3 Nội dung yêu cầu kĩ thuật 39 2.3.1 Quy trình thi cơng tơng 39 2.3.2 Quy trình giám sát thi công tông .43 2.3.3 Quy trình kiểm định, thí nghiệm 47 2.3.4 Quy trình nghiệm thu 50 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng thi công tông cơng trình thủy lợi .52 2.4.1 Hệ thống văn pháp luật 52 2.4.2 Việc lựa chọn biện pháp thi công 54 2.4.3 Năng lực biện pháp tổ chức thi công nhà thầu thi công .55 2.4.4 Năng lực quản Chủ đầu tư 56 2.4.5 Hệ thống quản chất lượng nhà thầu thi công 59 2.4.6 Công tác giám sát thi công 59 2.4.7 Công tác kiểm định .62 2.4.8 Công tác nghiệm thu .62 2.4.9 Các nhân tố ảnh hưởng điều kiện tự nhiên .63 iii Kết luận chương 64 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH QUẢN CHẤT LƯỢNG THI CƠNG TƠNG, ÁP DỤNG CHO CƠNG TRÌNH “HỒ CHỨA NƯỚC THẠCH TIỀN” 66 3.1 Giới thiệu công trình, vai trò bên tham gia cơng trình Hồ chứa nước Thạch Tiền tỉnh Nghệ An 66 3.1.1 Vị trí, nhiệm vụ quycơng trình 66 3.2 Giới thiệu công tác thi công tông quản chất lượng công tác tơng cơng trình 74 3.2.1 Công tác trộn tông 74 3.2.2 Công tác vận chuyển tông 74 3.2.3 Công tác bơm tông 75 3.2.4 Công tác đầm tông 76 3.2.5 Công tác khống chế nhiệt tông 76 3.2.6 Công tác dưỡng hộ tông 77 3.2.7 Công tác kiểm tra chất lượng tông 79 3.3 Giới thiệu cấu Ban quản dự án ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn 79 3.3.1 Ban quản dự án ngành NN PTNT tỉnh Nghệ An 79 3.3.2 Hoàn thiện cấu tổ chức hệ thống Quản chất lượng Chủ đầu tư, nhà thầu thi công đơn vị tư vấn 82 3.4 Hồn thiện cơng tác quản chất lượng vật liệu đầu vào 83 3.4.1 Tăng cường cơng tác thí nghiệm vật liệu đầu vào 83 3.4.2 Tăng cường việc bảo quản vật liệu công trường 83 3.4.3 Tăng cường cơng tác thí nghiệm trường 84 3.4.4 Tăng cường công tác dự trù bảo quản vật liệu công trường 86 3.5 Đề xuất giải pháp thay đổi biện pháp thi công tông 86 3.5.1 Biện pháp vận chuyển vữa tông 87 3.5.2 Biện pháp làm giảm nhiệt độ tông 90 iv 3.6 Đề xuất quy trình quản chất lượng thi cơng tơng cơng trình thủy lợi 93 3.6.1 Sơ đồ ban QLDA 94 3.6.2 Đề xuất quy trình 95 3.6.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng thi cơng tơng cơng trình 104 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .116 1.Kết luận 116 2.Kiến nghị 116 v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Do q trình đổ tông bị khô nhanh điều kiện nhiệt độ cao 12 Hình 1.2 Hiện tượng bảo dưỡng tông không đồng bề mặt tơng 12 Hình 1.3 : Sập sàn BTCT thi công lắp dựng giàn giáo không 13 Hình 1.4: Sự tiến triển phương thức quản chất lượng 28 Hình 1: Cắt dọc cống đầu mối Thạch Tiền 70 Hình 2: Mặt cắt ngang đại diện cống lấy nước đậpThạch Tiền 71 Hình 3.3: Cắt ngang đại diện đường tông 73 Hình 3.4: Mặt cắt đại diện bố trí khớp nối đường tơng 73 Hình 3.5: chi tiết thiết kế áo đường 74 Hình 3.6: Sơ đồ tổ chức Ban QLDA 80 Hình 7: Mơ hình chủ đầu tư tự thực dự án 95 Hình 3.8: Mơ hình quản thi công 95 Hình 3.9: Sơ đồ kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào 98 Hình 3.10: Sơ đồ quản chất lượng máy móc thi cơng 99 Hình 3.11: Sơ đồ bảo đảm chất lượng thi cơng phận cơng trình 100 Hình 3.12: Sơ đồ bảo đảm chất lượng giai đoạn thi công xây lắp 102 Hình 3.13: Quy trình bước thực quản chất lượng thi cơng tơng cơng trình thủy lợi 103 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 – Sai lệch cho phép cốp pha, đà giáo lắp dựng xong 42 Bảng 2.2 - Độ sụt độ cứng hỗn hợp tơng vị trí đổ 43 Bảng 3.1 Thời gian bảo dưỡng ẩm (theo TCVN 5592 : 1991) 78 Bảng 3.2: Thành phần hạt cát dùng để chế tạo tông .105 Bảng 3.3: Giới hạn hàm lượng tạp chất cát 105 Bảng 3.4: Đá dăm dùng để chế tạo tông 107 Bảng 3.5: Giới hạn hàm lượng tạp chất đá dăm 107 Bảng 3.6: Yêu cầu kỹ thuật nước dùng để chế tạo tông .108 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT XDCT : Xây dựng cơng trình QLCLCTXD : Quản chất lượng cơng trình xây dựng QLCL : Quản chất lượng CLCT : Chất lượng cơng trình BT : tông BTCT : tông cốt thép QLDA : Quản dự án BQLDA : Ban quản dự án DA : Dự án QLCLCTXD : Quản chất lượng cơng trình xây dựng viii 3.6.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng thi công tông cơng trình a) Giải pháp tăng cường cơng tác quản chất lượng vật liệu đầu vào giai đoạn thi công xây lắp Hiện nay, công tác quản chất lượng cơng trình xây dựng đề cao quan tâm Để tập trung vào công tác quản chất lượng, giai đoạn thi công xây lắp giai đoạn quan trọng nhất, then chốt định tới chất lượng cơng trình Quản chất lượng giai đoạn cần có phối hợp tất bên tham gia xây dựng cơng trình, cần có chun tâm quy trình quản chất lượng chặt chẽ nhà thầu thi công, công tác giám sát sát đơn vị giám sát, chủ đầu tư xây dựng Ln có kiểm tra, giám sát phối hợp theo quy trình công việc dự án, cụ thể sau: ∗Xi măng: - Xi măng sử dụng cơng trình sản phẩm sản xuất theo cơng nghệ lò quay đồng thời thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật sau đây: + Thỏa mãn tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 2682-1992 tiêu chuẩn ngành TCN 65-89 +Bao xi măng phải kín, khơng rách, thủng +Ngày tháng năm sản xuất, số hiệu xi măng phải ghi rõ ràng bao có giấy chứng nhận nhà máy - Nhà thầu phải có kế hoạch sử dụng xi măng theo lơ, cần thiết dự trữ thời gian xi măng dự trữ không hai tháng kể từ ngày sản xuất - Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra cường độ xi măng trường hợp nguyên nhân gây nghi ngờ cường độ xi măng không ứng với chứng nhận nhà máy *Cát Cát sử dụng phải tuân thủ theo tiêu chuẩn sau: - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCVN 1770-86, cát xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật - Tiêu chuẩn ngành 14 TCVN68-88, cát dùng cho tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật: Ngoài ra, cát đưa vào xây dựng cơng trình phải đảm bảo điều kiện sau: 104 + Cát sử dụng cơng trình phải hỗn hợp thiên nhiên nham thạch rắn chắc( thạch am, tường thạch ) tam vụn sử dụng thiết bị nghiền nhr đá có hạt cát đường kính từ 0.14mm đến 5mm - Thành phần hạt cát, cát to cát vừa, phải đảm bảo phù hợp với trị số quy định theo bảng 3.2 Đường kính mắt sàng Lượng sót tích lũy sàng theo (mm) % trọng lượng(%) 5,00 2,5 0÷20 1,25 15÷45 0,63 35÷70 0,315 70÷90 0,14 90÷100 Bảng 3.2: Thành phần hạt cát dùng để chế tạo tông - Hàm lượng bùn, sét tạp chất khác không vượt qua trị số quy định bảng 3.3 (tính theo % khối lượng mẫu): tông vùng nước thay đổi tông nước(%) tông khô (%) 0,5 Hợp chất sulfat sulful tính đổi SO3 1 Mica 1 Tên tạp chất Bùn, bụi, sét (tổng cộng) Sét Chất hữu Kiểm tra theo phương pháp so sánh màu sắc, màu sắc dung dịch kiểm tra không thẩm màu tiêu chuẩn Bảng 3.3: Giới hạn hàm lượng tạp chất cát - Trong cát không cho phép lẫn hạt sỏi đá dăm có kích thước lớn 10mm hàm lượng hạt có kích thước từ 5mm đến 10mm không 5% khối lượng 105 - Trong trường hợp cát có nhiều chất bẩn tỷ lệ cho phép kiên khơng sử dụng * Đá hộc Đá hộc đưa vào cơng trình phải thõa mãn điều kiện: - Đá hộc sử dụng cho cơng trình phải loại đá rắn chắc, khơng bị nứt rạn, cường độ chịu nén khối lượng riêng đá hộc phải thõa mãn yêu cầu quy định vẽ thi công Trong trường hợp vẽ thi cơng khơng có quy định cụ thể đá hộc sử dụng phải đạt cường độ chịu nén tối thiểu 850kg/cm2 khối lượng riêng tối thiểu 2.400kg/cm2 - Đá hộc sử dụng cho kết cấu đá xây phải dày 10cm, dài 25cm chiều rộng tối thiểu phải lần chiều dày Đá hộc sủ dụng cho khối lát quy định vẽ thi công * Đá dăm: Đá dăm dùng công trình tuân thủ tiêu chuẩn sau: - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 1771:1996 Đá dăm, sỏi dùng xây dựng,yêu cầu kỹ thuật - Tiêu chuẩn ngành 14TCN 70-88 Ngoài đá dăm cần ý đảm bảo điều kiện sau: - Kích thước lớn (Dmax) đá phải phù hợp với quy định đây: - Không vượt 2/3 khoảng cách thực hai cốt thép không vượt 1/3 chiều dài nhỏ kết cấu cơng trình - Đối với tơng bản, không vượt 1/3 chiều dài - Khi dùng máy trộn tơngdung tích lớn 0,5m3, khơng vượt q 150mm, dung tích 0,5m3 không vượt 70mm - Đá dăm để chế tạo tông phải phạm vi cấp phối theo bảng 3.4: 106 Lượng sót tích lũy sàng Kích thước mắt sàng tính theo % khối lượng Dmin 95÷100 0,5(Dmax+ Dmin) 40÷70 Dmax 0÷5 Bảng 3.4: Đá dăm dùng để chế tạo tông - Cường độ chịu nén nham thạch làm đá dăm phải lớn lần cường độ chịu nén tông Khối lượng riêng đá không nhỏ 2,3T/m3 - Khối lượng hạt dẹt hình thoi khơng lớn 15% tính theo khối lượng (hạt sen hạt hình thoi hạt có chiều dày chiều ngang nhỏ 1/3 chiều dài) Số lượng hạt mềm yếu đá không vượt 10% khối lượng - Hàm lượng tạp chất khơng vượt q giá trị quy định bảng 3.5 (tính theo % khối lượng mẫu): Tên tạp chất Bùn, bụi, sét tông mực tông tông nước thay đổi (%) nước (%) khô (%) 0,5 0,5 0,5 Hớp chất sulfat sunlfur tính đổi SO3 Bảng 3.5: Giới hạn hàm lượng tạp chất đá dăm * Thép xây dựng Thép sử dụng vào cơng trình phải đảm bảo yêu cầu sau: - Cốt thép đưa vào sử dụng cơng trình phải đảm bảo u cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 1651-85 Thép tông - Nhà thầu phải sử dụng cốt thép thép yêu cầu nhóm, số liệu đường kính quy định vẽ thi cơng Nhà thầu phép thay nhóm, số liệu hay đường kính cốt thép quy định phê chuẩn chủ nhiệm điều hành dự án, nhiên trường hợp việc thay phải tuân theo quy định đây: 107 + Khi thay nhóm số liệu cốt thép phải so sánh cường độ cốt thép sử dụng thực tế với cường độ tính tốn cốt thép quy định vẽ thi công để thay đổi diện tích cắt ngang cách thích ứng + Khi thay đổi đường kính cốt thép nhóm số liệu phạm vi thay đổi đường kính khơng vượt q 2mm đồng thời diện tích mặt cắt ngang tổng cộng cốt thép không nhỏ 2% lớn 3% diện tích tương ứng cốt thép quy định vẽ thi công - Nhà thầu phải xử cốt thép trước gia công đảm bảo yêu cầu sau: + bề mặt khơng có bùn đất dầu mỡ, sơn , khơng có vẩy sắt không ghỉ không sứt sẹo + Diện tích bề mặt cắt ngang thực tế khơng bị hẹp, bị giảm 5% diện tích mặt cắt ngang tiêu chuẩn + Thanh thép không cong vênh * Ván khuôn, đà giáo chống đỡ cầu công tác Ván khuôn mặt dùng ván khuôn thép, cho phép sử dụng ván khuôn gỗ thi công phận có kết cấu phức tạp ( cửa vào, cửa cống, rãnh phải ) trường hợp ván khn phải bào nhẵn mặt ghép mái âm dương - Ván lát mặt cầu công tác để cơng nhân đứng làm việc dùng nhóm gỗ: V, VI - Gỗ dùng làm đà giáo chống đỡ phải gỗ tốt, bị cong nhiều (có u sẹo) khơng làm dùng làm đà giáo * Nước Nước sử dụng cơng trình dùng thi công phải thõa mãn yêu cầu kỹ thuật bảng 3.6: Thành phần hóa học Tổng hàm lượng chất muối Hàm lượng Sulfat Độ PH tơng kết cấu tơng khơ tông cốt thép khô, kết cấu cốt thép cốt thép tơng vùng mực nước vùng mực nước không thay thay đổi đổi mg/lít
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng quy trình quản lý chất lượng thi công công trình bê tông tại ban QLDA ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nghệ an , Xây dựng quy trình quản lý chất lượng thi công công trình bê tông tại ban QLDA ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn