Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng bảo trì công trình thủy lợi của công ty TNHH MTV thủy nông bắc kạn

96 23 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2019, 16:02

LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hình thức nào.Việc tham khảo nguồn tài liệu thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Bính i LỜI CÁM ƠN Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản Xây dựng với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao lực quản chất lượng bảo trì cơng trình Thủy lợi Cơng ty TNHH MTV Thủy nơng Bắc Kạn” hồn thành với giúp đỡ Phòng Đào tạo Đại học Sau Đại học, Khoa Cơng trình - Trường Đại học Thủy lợi, thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình Học viên xin gửi lời cám ơn chân thành đến Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn thầy cô trường Đại học Thuỷ lợi hết lòng giúp đỡ cho học viên hồn thành Luận văn Đặc biệt, học viên xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Văn Hùng trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho học viên trình thực Luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Bính ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠNG TÁC BẢO TRÌQUẢN CHẤT LƯỢNG BẢO TRÌ 1.1 Khái quát quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 1.1.1 Khái lược chất lượng quản chất lượng sản phẩm .5 1.1.2 Khái lược bảo trì cơng trình xây dựng 1.1.3 Đặc điểm bảo trì cơng trình xây dựng 1.1.4 Nội dung bảo trì cơng trình xây dựng 1.2 Quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 12 1.2.1 Tầm quan trọng quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 12 1.2.2 Thành tựu phát triển xây dựng cơng trình thủy lợi .14 1.2.3 Thực trạng chung công tác quản chất lượng bảo trì cơng trình thủy lợi .15 Kết luận Chương .16 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNGBẢO TRÌ CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG 17 2.1 Hệ thống văn pháp quy quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Việt Nam 17 2.1.1 Hệ thống văn pháp quy quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng qua thời kỳ .17 2.1.2 Một số tồn hệ thống văn pháp quy hành quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 19 2.2 Nội dung công tác quản chất lượng bảo trì cơng trình thủy lợi 20 2.2.1 Nội dung kiểm tra đánh giá cơng trình thủy lợi phục vụ cơng tác bảo trì 20 2.2.2 Những yêu cầu cần thiết quản chất lượng bảo trì cơng trình thủy lợi 22 2.3 Phân loại cơng tác bảo trì Tầm quan trọng công tác kiểm tra, khảo sát đánh giá bảo trì cơng trình thủy lợi 23 iii 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng quản chất lượng bảo trì cơng trình hồ chứa thủy lợi địa phương 27 Kết luận Chương 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO QUẢN CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC BẢO TRÌ CƠNG TRÌNH THỦY LỢI CỦA CƠNG TY TNHH MTV THỦY NÔNG BẮC KẠN 30 3.1 Giới thiệu Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn 30 3.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 30 3.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn 32 3.1.3 Đặc điểm cơng trình thuỷ lợi cơng ty quản 49 3.2 Thực trạng quản chất lượng cơng tác bảo trì cơng trình hồ chứa thủy lợi Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn 49 3.2.1 Giới thiệu cơng trình bảo trì Công ty thực thời gian gần 49 3.2.2 Đánh giá chung công tác quản chất lượng cơng tác bảo trì cơng trình hồ chứa thủy lợi Công ty 50 3.2.3 Thực trạng công tác quản chất lượng cơng tác bảo trì cơng trình hồ chứa thủy lợi Cơng ty 55 3.3 Đề xuất giải pháp nhằm ứng dụng góp phần nâng cao quản chất lượng cơng tác bảo trì hồ chứa thủy lợi Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn 55 3.3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 55 3.3.2 Nâng cao quản chất lượng khảo sát, đánh giá trạng cơng trình trước thực bảo trì 61 3.3.3 Nâng cao việc quản chất lượng kiểm tra đánh giá hạng mục hồ chứa thủy lợi 66 3.3.4 Phối kết hợp đơn vị tham gia 70 3.3.5 Tăng cường sở vật chất phương tiện quản 71 3.4 Kiến nghị giải pháp hỗ trợ 73 3.4.1 Hồn thiện chế, sách quản Nhà nước 73 3.4.2 Tăng cường giám sát cộng đồng chất lượng dự án 75 Kết luận Chương 76 iv KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .78 Kết luận 78 Kiến nghị 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 v DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình1.1 Sự cố vỡ đập Z20 11 Hình1.2 Sự cố vỡ đập Thủy điện Ia Krêl 11 Hình1.3 Sự cố sạt lở mái kè sông Mã 12 Hình 3.1 Trụ sở Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn 32 Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn 33 Hình 3.3 Dự án Đập Vằng Đeng sau hoàn thành sửa chữa 51 Hình 3.4 Dự án hồ Bản Chang sau hoàn thành sửa chữa 52 Hình 3.5 Đập Nà Giảo, huyện Bạch Thơng bị xói lở mạnh sân sau tiêu 53 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Danh sách cơng trình bảo trì quan trọng thực 50 Bảng 3.2 Đề xuất nâng cao trình độ chun mơn cán Cơng ty 60 Bảng 3.3 Đề xuất tăng cường phương tiện, thiết bị quản 73 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ Bộ NN&PTNT : Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn BXD : Bộ Xây dựng CP : Chính phủ CT : Cơng trình CTTL : Cơng trình thủy lợi CTXD : Cơng ty xây dựng DT : Dự toán KH-KT : Kế hoạch – Kỹ thuật NĐ : Nghị định MNDBT : Mực nước dâng bình thường HTĐGCL : Hệ thống đánh giá chất lượng PTNT : Phát triển nông thôn QĐ : Quyết định QLCL : Quản chất lượng TCN : Tiêu chuẩn ngành TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TDT : Tổng dự toán TKBVTC : Thiết kế vẽ thi công TKCS : Thiết kế sở viii TKKT : Thiết kế kỹ thuật TM : Thuyết minh TMĐT : Tổng mức đầu tư TNHH : Trách nhiệm hữu hạn MTV : Một thành viên UBND : Ủy ban nhân dân XD : Xây dựng XDCB : Xây dựng ix x - Sử dụng biểu đồ mạng, sơ đồ Pert để xác định thời gian dự trữ tự tồn phần cho cơng việc Khoảng thời gian có tác dụng đề phòng có cố bất ngờ: mưa, bão, lũ lụt làm chậm tiến độ chất lượng thi công dự án - Biểu đồ xương cá : Liệt kê nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng, xác định nguyên nhân cần xử trước; - Biểu đồ kiểm soát thực hiện: Là phương pháp đồ họa theo thời gian kết q trình thực cơng việc, kết hợp đồ thị đường giới hạn kiểm soát để xác định xem q trình có nằm tầm kiểm sốt hay khơng sở xác định biện pháp điều chỉnh, giúp giám sát biến động chi phí tiến độ thời gian Có loại: biểu đồ kiểm sốt định tính kiểm sốt định lượng; - Kế hoạch tiến độ: Càng lập chi tiết việc quản tiến độ thực dự án thuận lợi; - Nhật ký kiểm tra quan trắc, khảo sát: Lên danh sách cán kỹ thuật đơn vị giao kiểm tra, quan trắc, khảo sát đánh giá cơng trình; ghi rõ diễn biến tình hình ngày, loại cơng việc, chi tiết tồn q trình thực hiện; mơ tả vắn tắt tình hình thực tế cơng trình hạng mục cơng trình; biến động cố hữu cơng trình, ghi lại ngun nhân, biện pháp Bên cạnh đó, nêu nội dung bàn giao ca trước so với ca sau, nhận xét phận quản chất lượng bảo trì cơng trình trường chất lượng cơng trình thời điểm - Nhật ký thi công: Lên danh sách cán kỹ thuật đơn vị thi công xây dựng; diễn biến tình hình thi cơng ngày, loại cơng việc, chi tiết tồn q trình thực hiện; mơ tả vắn tắt phương pháp thi cơng; tình hình thực tế nguyên vật liệu sử dụng; sai lệch với vẽ thi công, ghi lại nguyên nhân, biện pháp Nêu nội dung bàn giao ca trước so với ca sau, nhận xét phận quản chất lượng trường chất lượng thi công xây dựng cơng trình 72 Bảng 3.3 Đề xuất tăng cường phương tiện, thiết bị quản Tên thiết bị TT Đơn vị Số lượng Số lượng Ghi tính có đề xuất Máy tính để bàn Bộ 18 30 Máy tính xách tay Bộ 11 Máy in màu khổ A4, A3 Bộ Máy Phôtô copy Bộ Bộ Phần mềm tính tốn ổn định kết cấu Phần mềm tính dự tốn G8 Bộ Máy toàn đạc điện tử Bộ Máy định vị toàn cầu GPS Bộ Máy ảnh Cái 10 Thiết bị kiểm tra cường độ bê tông Bộ 11 Máy đo lưu lượng Cái 12 Thước lăn Cái 3.4 Kiến nghị giải pháp hỗ trợ Bên cạnh giải pháp nêu trên, để tăng cường cơng tác quản chất lượng bảo trì cơng trình Công ty TNHH thành viên Thủy nông Bắc Kạn đạt hiệu cần phải có hỗ trợ từ phía Nhà nước nhân dân 3.4.1 Hoàn thiện chế, sách quản Nhà nước Trong nhiều năm qua, qua nhiều giai đoạn điều chỉnh sửa đổi, đến Nhà nước ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ nhằm hồn thiện bước cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng Trên thực tế, chế quản 73 chất lượng xây dựng hành phát huy hiệu tích cực nhiều mặt, thúc đẩy hoạt động đầu tư xây dựng ngày phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày hồn thiện góp phần to lớn vào phát triển KT-XH đất nước Cùng với đó, thời gian gần Bộ Nơng nghiệp PTNT xác định công tác quản chất lượng bảo trì cơng trình khâu quan trọng, then chốt trình quản xây dựng nhiệm vụ hàng đầu Với nỗ lực quan tham mưu thuộc UBND tỉnh, sở Nông nghiệp công ty, hầu hết dự án xây dựng trình khai thác đảm bảo công sử dụng theo yêu cầu thiết kế, khơng có sai sót lớn mặt kỹ thuật phát huy hiệu KT-XH Tuy nhiên, thực tế cho thấy có vài dự án bị chậm tiến độ q trình triển khai, số dự án có khiếm khuyết chất lượng để xảy cố kỹ thuật gây xúc cho xã hội Để tháo gỡ tình trạng trên, phía nhà nước cần thực việc rà soát hệ thống hoá văn pháp luật cách thường xuyên để làm sở xây dựng ban hành văn hợp sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ văn khơng phù hợp Hồn thiện chế sách lĩnh vực xây dựng Tỉnh, đảm bảo tính thống nội dung văn Sở, Ban, Ngành liên quan; đảm bảo việc hiểu thực điều khoản thống vùng, chủ thể; hạn chế điểm chưa quán, tạo sơ hở thực tế thực ảnh hưởng đến chất lượng quản Bên cạnh đó, hồn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đồng bộ, đầy đủ bao quát lĩnh vực hoạt động xây dựng; cần quan tâm hoàn thiện, xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì cơng trình xây dựng phù hợp với tình hình thực tiễn Bổ sung quy định cơng tác bảo trì cơng trình xây dựng cách rõ ràng, cụ thể loại cơng trình xây dựng Hơn cần bổ sung quy chế đầu thầu Luật Đấu thầu việc đảm bảo chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng hồ sơ mời thầu Việc lựa chọn nhà thầu, hợp đồng q trình thực hợp đồng, liên quan đến tiêu chuẩn xét trúng thầu tùy theo cấp cơng trình, u cầu chất lượng cơng trình để đề điểm xét thầu mối tương quan chất lượng kỹ thuật giá cho phù hợp, khơng hồn tồn dựa giá thầu thấp đủ điểm kỹ thuật 74 Ngoài ra, bổ sung quy định, chế tài đủ mạnh mang tính răn đe, phòng ngừa xử nghiêm chủ thể tham gia xây dựng việc thực đảm bảo chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; quy định chi tiết, cụ thể chế tài xử cho hành vi trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm Bên cạnh đó, tăng cường công tác tra, kiểm tra nhằm nâng cao cơng tác quản chất bảo trì cơng trình xây dựng; cần giao chế tài xử phạt hành vi vi phạm cho lực lượng tra tra chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu lực hiệu công tác tra xây dựng Mặt khác, tiếp tục đổi phương thức vận hành máy hành Nhà nước, tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ cương thị Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thông tin gắn với việc đổi phương thức điều hành hệ thống hành chính, đơn giản cơng khai hóa thủ tục hành chính, chế sách, kế hoạch, quy hoạch trang thơng tin điện tử thức Tỉnh sở, ban, ngành công tác đầu tư xây dựng cơng trình Tăng cường phối hợp giữa Sở, ban ngành, quận, huyện; chủ động việc giải vướng mắc phát sinh để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, định kịp thời 3.4.2 Tăng cường giám sát cộng đồng chất lượng dự án Trong xây dựng vai trò người dân hay giám sát quần chúng quan trọng có ý nghĩa to lớn thành cơng dự án đầu tư Người dân người sống hoạt động hàng ngày cạnh dự án, sử dụng vận hành hoàn thiện, chịu ảnh hưởng trực tiếp lâu dài mặt đời sống, cảnh quan mơi trường, họ nhân tố sát trình thực thi dự án Có thể thấy, giám sát cộng đồng có vai trò quan trọng trình tự thực cơng tác quyền hạn, nhiệm vụ cộng đồng giám sát phải tuân thủ pháp luật Nội dung giải pháp cần tổ chức, tập huấn nhanh để phận giám sát cộng đồng nhân dân lập nắm qui định trách nhiệm chủ thể công tác quản chất lượng, từ họ giám sát hành vi trách nhiệm (chứ giám sát kỹ thuật) Việc hiểu nắm rõ vấn đề giúp chúng ta, người dân sống làm việc có trách nhiệm, theo pháp luật mà giúp cho Công ty, đơn vị sử dụng, nhà thầu xây dựng hồn thành cơng trình tốt hơn, góp phần vào thành cơng dự án, minh bạch hóa q trình đầu tư, đem lại hiệu 75 kinh tế cho cộng đồng xã hội bước thiếu trình phát triển kinh tế vững mạnh tương lai Bên cạnh đó, Cơng ty cần phối hợp tổ chức tốt công tác quản chia sẻ thông tin, quan hệ công chúng Hàng ngày, Cơng ty phải cập nhật tình hình cơng trình, thực báo cáo định kỳ đột xuất, xem xét cập nhật kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa kế hoạch công việc, tổ chức họp, tiếp nhận thông tin đến thực nội dung đạo, thông tin cho công chúng quan báo chí Tổ chức tốt chia sẻ hợp nguồn thông tin cách thức nâng cao khả vận hành tổ chức bảo đảm cho việc bảo trì cơng trình đánh giá cách thực tế Để quản tốt cách thức chia sẻ thơng tin, ngồi chế độ thơng tin báo cáo, họp hội, điện thoại, kiểm tra trực tiếp, đơn vị tham gia dự án, bao gồm: Công ty, đơn vị kiểm tra quan trắc công trình đơn vị giao thực bảo dưỡng sửa chữa cơng trình phải xây dựng địa email riêng đơn vị mình, cần phân công người theo dõi, cập nhật thường xuyên thơng tin liên quan đến trạng cơng trình để làm đầu mối tiếp nhận trao đổi thông tin đến đơn vị liên quan hàng ngày Công ty đóng vai trò trung tâm, cập nhật thơng tin có liên quan đến cơng trình để điều phối cách nhịp nhàng, linh hoạt nhằm đảm bảo vận hành thông suốt, liên tục đơn vị liên quan Lãnh đạo Công ty đầu mối tiếp nhận xử thông tin từ cán kỹ thuật báo cáo tham mưu để điều hành hoạt động bảo trì cơng trình Trong thực dự án có Ban quản dự án Công ty phát ngôn cung cấp thông tin dự án để đảm bảo thông tin dự án cung cấp cho phương tiện thông tin đại chúng cách xác thống Kết luận Chương Trên sở kết hợp nghiên cứu luân thực tiễn công tác quản chất lượng bảo trì cơng trình hồ chứa thủy lợi Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn, có nhiều họp, tổng kết rút kinh nghiệm tồn diện cơng tác QLCL nói chung quản chất lượng bảo trì hồ chứa thủy lợi nói riêng chưa có tổng kết luận thật đầy đủ sở đánh giá tồn diện để có biện pháp khắc phục hạn chế sâu sắc sát thực Trên sở đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao lực quản chất lượng bảo trì cơng trình Thủy lợi 76 Cơng ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn” Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bảo trì cơng trình thủy lợi giai đoạn quản khai thác cơng trình hồ chứa thủy lợi (có phân tích, mở rộng phạm vi số giai đoạn khác thực dự án đầu tư) Công ty TNHH MTV Thủy nơng Bắc Kạn mang tính thực tế cần thiết Nội dung mà luận văn làm làm sáng tỏ sở luận quản chất lượng, phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản chất lượng bảo trì hồ chứa thủy lợi Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn từ đề giải pháp nâng cao chất lượng cơng trình thủy lợiCơng ty giao quản khai thác Học viên người thực nghiên cứu điều kiện vừa học làm vừa nghiên cứu chắn nhiều thiếu sót mặt tư duy, nhận thức Tuy nhiên, thành tìm hiểu, nghiên cứu Là cán trực tiếp làm việc Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn nhiều năm nên tác giả tự nhận thấy ý nghĩa mặt thực tiễn luận văn rõ ràng Tác giả hy vọng luận văn tài liệu tham khảo tốt để nghiên cứu áp dụng điều kiện tương đồng 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong thời gian làm luận văn, tác giả cố gắng để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ luận văn với giúp đỡ bảo nhiệt tình thầy hướng dẫn Tuy nhiên, khối lượng nhiều, vấn đề nghiên cứu mới, thời gian ngắn nên chắn nội dung luận văn chưa thật chi tiết có điểm sai sót Trên sở nguồn tài liệu giảng chương trình học, văn pháp luật hành Tác giả tổng hợp để trình bày cách logic sở luận, từ tập trung nghiên cứu sở hoạt động thực tiễn Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn Các nội dung nghiên cứu chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tích lũy thực tế năm công tác ngành với kiến thức thuyết học trường để đánh giá thực tế công tác quản chất lượng bảo trì cơng trình thủy lợi giai đoạn quản khai thác cơng trình Cơng ty từ đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu trình thực quản chất lượng Các nội dung đạt sau: + Học viên làm rõ khái niệm chất lượng quản chất lượng sản phẩm nói chung sản phẩm xây dựng nói riêng, làm rõ mức độ quan trọng vai trò công tác quản chất lượng Đã lấy nhiều ví dụ cố cơng trình xảy có liên quan trực tiếp đến cơng tác quản chất lượng cơng trình xây dựng hậu nghiêm trọng người, tài sản cho xã hội đặc biệt cơng trình thủy lợi + Trình bày sở khoa học sở thực tiễn quản chất lượng bảo trì cơng trình giai đoạn quản khai thác nói chung Cơng ty TNHH MTV Thủy nơng Bắc Kạn nói riêng + Trên sở khoa học thực tiễn để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bảo trì cơng trình hồ chứa thủy lợi Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn Định hướng học viên tiếp tục tìm hiểu sâu mặt luận kết hợp với cơng việc thực tế thân để có kết hợp nhuần nhuyễn thuyết 78 thực tiễn để nâng cao kiến thức chun mơn hồn thành tốt nhiệm vụ giao Công ty Kiến nghị Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn trải qua năm hoạt động phát triển Các dự án bảo trì cơng trình đến ngày có quy mơ lớn hơn, kỹ thuật phức tạp, có địa bàn xây dựng rộng Do lãnh đạo công ty cần quan tâm đạo sát nữa, liệt nhằm mục tiêu dự án hồn thành có chất lượng tốt đảm bảo tiến độ, kỹ mỹ thuật Lãnh đạo Công ty cần đạo phòng chức đặc biệt phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, phòng Quản cơng trình cần có kết hợp, gắn bó phối hợp công tác Quản chất lượng bảo trì cơng trình hoạt động mới, khó khăn, phức tạp, liên quan nhiều ngành Do để công tác quản chất lượng bảo trì đạt kết tốt ngành cấp quyền phải với Cơng ty chung tay chung sức Đề nghị Chính phủ cần quan tâm điều chỉnh số nội dung Nghị định quản chất lượng cho sát với thực tế, tăng cường kiểm tra giám sát trình thực dự án Với cấp quyền địa phương cần liệt công tác giải quyết, xử phạt hành vi xâm hại cơng trình thủy lợi, trọng nhiệm vụ giám sát cộng đồng./ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng việt: [1] Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn (2016), Hồ sơ số dự án đầu tư XDCT 2010 đến nay, tài liệu lưu hành nội bộ, Bắc Kạn [2] Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn (2016), Báo cáo Tổng kết năm thực cơng tác quản lý khai thác cơng trình thủy lợi địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tài liệu lưu hành nội bộ, Bắc Kạn [3] Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn (2015), Quy chế tổ chức hoạt động Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn, tài liệu lưu hành nội bộ, Bắc Kạn [4] Bộ xây dựng (2013), Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung QLCL cơng trình xây dựng, Hà Nội [5] Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành mốt số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, Hà Nội [6] Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình, Hà Nội [7] Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ QLCL cơng trình XD, Hà Nội [8] Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, Hà Nội; [9] Đinh Tuấn Hải (2013), Bài giảng Các mơ hình quản lý, Trường đại học Thủy Lợi, Hà Nội [10] Nguyễn Xuân Phú (2013), Tập giảng Kinh tế đầu tư xây dựng, Trường đại học Thủy Lợi, Hà Nội [11] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11, Hà Nội [12] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật xây dựng Số 80 50/2014/QH13, Hà Nội [13] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Luật số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007, Về chất lượng sản phẩm, hàng hóa [14] Mỵ Duy Thành (2012), Bài giảng mơn học Chất lượng cơng trình, Trường đại học Thủy Lợi, Hà Nội [15] Lê Văn Hùng (2013), Tập giảng Quản lý dự án xây dựng nâng cao, Trường đại học Thủy Lợi, Hà Nội [16] GS TS Đào Xuân Học - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT (2010), Thủy lợi Việt Nam, thành tựu thách thức phát triển, Hà Nội [17] Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Pháp lệnh Khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi, Hà Nội [18] Cục Giám định Nhà nước CLCT xây dựng (2014), Hà Nội II Địa trang web tra cứu [19] http://doc.edu.vn: Trang Web thư viện tài liệu, ebook cho học sinh, sinh viên [20] http://google.com.vn: Trang Web tìm kiếm thơng tin Việt Nam [21] Báo điện tử 24h.com.vn [22] Một số tài liệu có liên quan khác 81 PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn: - TCVN 4055:2012: Cơng trình xây dựng - Tổ chức thi cơng - TCVN 4091:1985: Nghiệm thu cơng trình xây dựng - TCVN 5637:1991: Quản chất lượng xây lắp CTXD Nguyên tắc - TCVN 4447:2012: Công tác đất Thi công nghiệm thu - TCVN 9361:2012: Cơng tác móng - Thi cơng nghiệm thu - TCVN 4453:1995: Kết cấu bê tông bê tông cốt thép tồn khối Thi cơng nghiệm thu - TCXDVN 239:2006: Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ kết cấu cơng trình - TCVN 4085:1985: Kết cấu gạch đá Thi công nghiệm thu - TCVN 8225:2009: TCVN 8223:2009: Các quy định chủ yếu đo địa hình, xác định tim kênh cơng trình kênh; - TCVN 8224:2009: Các quy định chủ yếu lưới khống chế mặt địa hình; Các quy định chủ yếu lưới khống chế cao độ địa hình - TCVN 8226:2009: Các quy định chủ yếu khảo sát mặt cắt bình đồ địa hình tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000; - TCVN 8478:2010 quy định thành phần, nội dung khối lượng khảo sát địa hình giai đoạn lập dự án thiết kế cơng trình thủy lợi; - QCVN 04-02: 2010/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi cơng cơng trình thủy lợi; - TCVN 8412-2010: Cơng trình thủy lợi-Hướng dẫn lập quy trình vận hành 82 - TCVN 8414-2010: Cơng trình thủy lợi-Qui trình quản vận hành, khai thác kiểm tra hồ chứa nước - TCVN 8418-2010: Cơng trình thủy lợi-Qui trình vận hành, tu bảo dưỡng cống - TCVN 9164-2012: Hệ thống tưới tiêu – yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh - 14TCN – 2002: Quy định quản chất lượng cơng trình thủy lợi 83 Phụ lục 2: Danh mục văn có liên quan - Luật đấu thầu số số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2014 - Luật đất đai số 45/2014/QH11 ngày 29/11/2006 - Luật đầu tư số: 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 Chính phủ quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình - Nghị định 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 Chính phủ quản chi phí đầu tư xây dựng cơng trình - Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 Chính phủ: Qui định chi tiết hợp đồng xây dựng - Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 Chính phủ: Qui định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu - Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản dự án tư vấn đầu tư XDCT - Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản chi phí đầu tư XDCT - Thơng tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung QLCL công trình xây dựng - Thơng tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 Bộ Xây dựng quy định thẩm tra - Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư: Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp - Thông tư số: 11/2012/TT-BXD ngày 25 tháng 12 năm 2012 Bộ xây dựng Hướng dẫn lập quản chi phí bảo trì cơng trình xây dựng - Thông tư số: 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 Bộ xây dựng Quy định chi tiết số nội dung quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 84 Phụ lục 3: Bảng kết kiểm tra cơng trình Thời gian: …………………… Mực nước thượng lưu:…… m Mực nước hạ lưu:………… m Thời tiết:……………………… TT Hạng mục cơng trình Nội dung kiểm tra Tình trạng hư hỏng khơng bình thường Đập Đỉnh đập Tường bờ trái Tường bờ phải Bể tiêu Kênh hạ lưu v.v.v Các hạng mục cơng trình khác CHÚ THÍCH: Kiểm tra, khơng có hư hỏng tình trạng khơng bình thường ghi chữ khơng, có ghi miêu tả chi tiết tình trạng hư hỏng khơng bình thường Người kiểm tra Cán phụ trách 85 Phụ lục 3: Bảng, biểu quan trắc diễn biến cơng trình Bảng 3.1 – Quy định số lần quan trắc Giai đoạn số lần đo Giai đoạn thi Giai đoạn thời kỳ Giai đoạn vận TT Hạng mục đo công (lần/tháng) hành (lần/tháng) đầu tích nước (lần/tháng) Lún mặt 2 Lún sâu Chuyển vị ngang Vết nứt 6 Khe nối Xói lở Trước sau mùa Trước sau mùa lũ, sau trận lũ, sau trận mưa lớn mưa lớn Trượt mái Trước sau mùa lũ, sau trận mưa lớn Bồi lắng lòng hồ Theo yêu cầu Mỗi năm lần Mỗi năm lần Áp lực nước kẽ rỗng 10 Ứng suất 11 Áp lực nước Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu 12 Áp lực mạch động Bảng 3.2 – Biểu quan trắc trình lũ Giờ/ngày/tháng/năm (quan trắc) Mực nước T (m) Độ mở cửa van (m) Cột nước tràn (m) Lưu lượng qua tràn (m3/s) Thời gian xả lũ (h) Tổng lượng xả (m3) Mực nước kênh thoát lũ (m) Ghi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) CHÚ THÍCH: Cột (3) quan trắc tràn có cửa 86 ... VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC BẢO TRÌ CƠNG TRÌNH THỦY LỢI CỦA CƠNG TY TNHH MTV THỦY NÔNG BẮC KẠN 30 3.1 Giới thiệu Công ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn ... gọi: Nghiên cứu giải pháp nâng cao lực quản lý chất lượng bảo trì cơng trình Thủy lợi Cơng ty TNHH MTV Thủy nơng Bắc Kạn với mục đích nghiên cứu tìm giải pháp nhằm ứng dụng thực tế góp phần nâng. .. vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng cơng trình thủy lợi cơng tác bảo trì Cơng ty TNHH MTV Thủy nông Bắc Kạn giao quản lý Từ đề xuất giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng bảo trì công trình thủy lợi của công ty TNHH MTV thủy nông bắc kạn , Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng bảo trì công trình thủy lợi của công ty TNHH MTV thủy nông bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn