Bài tập cuối tuần tiếng anh 6 tập 2 (đại lợi)

17 58 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2019, 23:50

11 UNIT 7: TELEISION ĐẠI LỢI BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP - TẬP CÓ ĐÁP ÁN NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 11 UNIT 7: TELEISION LỜI NÓI ĐẦU Các em học sinh thân mến! Các em cầm tay sách hay quan trọng q trình học tiếng Anh Đó sách Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp tập Cuốn sách đời với bao công sức tác giả, giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh Cuốn sách chia theo đơn vị học bám sát chương trình học tập lớp em Đây tài liệu hữu ích nhằm giúp em ơn tập, củng cố nâng cao vốn tiếng Anh Trong đơn vị học, chúng tơi trình bày đầy đủ nội dung sau: - Phần lý thuyết: Tập trung vào trọng tâm ngữ pháp học - Phần Week 1: Tập trung vào việc thực hành kiến thức ngôn ngữ em Các em rèn luyện ngữ âm, từ vựng ngữ pháp/ mẫu câu phần - Phần Week 2: Phần giúp rèn luyện hoàn thiện kỹ giao tiếp: Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Anh em Kết hợp với nội dung sách đĩa CD (đính kèm bìa sách) phát âm chuẩn tiếng Anh người ngữ Các em sử dụng điện thoại smartphone để quét mã QR tải học cách nhanh chóng thuận tiện Chúng tơi tin CD hỗ trợ em nhiều trình rèn luyện kỹ giao tiếp tiếng Anh Cuối cùng, chúng tơi mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới độc giả, tới em học sinh, bậc phụ huynh quý thầy cô giúp đỡ nhiều trình biên soạn tài liệu quý báu Chúng mong muốn lắng nghe ý kiến góp ý chân thành bậc phụ huynh thầy cô giáo để lần tái sau sách đầy đủ hơn, ý nghĩa Trân trọng! 11 UNIT 7: TELEISION Unit TELEVISION WEEK WEEK11 A THEORY I PRONUNCIATION Âm /θ/ âm /ð/ /θ/ thank thought thick thin /ð/ though that then them Âm /θ/ “th” phát âm /θ/: 1.1 Khi đứng đầu, hay cuối từ Examples Transcription Meaning think /θɪŋk/ nghĩ, suy nghĩ thing /θɪŋ/ đồ vật 1.2 Khi “th” thêm vào tính từ để chuyển thành danh từ Examples width depth 1.3 Khi “th” số thứ tự Transcription /wɪtθ/ /depθ/ Meaning bề rộng độ sâu Examples fourth fifth Âm /ð/ Transcription /fɔːθ/ /fɪfθ/ Meaning số thứ số thứ Transcription /ðeɪ/ /ˈfɑːðə(r)/ Meaning số thứ số thứ “th” phát âm /ð/ UNIT 7: TELEISION 11 Examples they father II VOCABULARY Transcription Meaning adventure /ədˈventʃər/ phiêu lưu animal programme /ˈỉnɪməl ˈprəʊɡrỉm/ chương trình động vật announce /əˈnaʊns/ thơng báo audience /ˈɔːdiəns/ khán giả boring /ˈbɔːrɪŋ/ tẻ nhạt broadcast /ˈbrɔːdkɑːst/ phát cartoon /kɑːˈtuːn/ hoạt hình channel /ˈtʃỉnəl/ kênh character /ˈkærəktə(r) nhân vật clever /ˈklevər/ khéo léo clip /klɪp/ đoạn vi-đê-ô clumsy /ˈklʌmzi/ vụng comedian /kəˈmiːdiən/ nghệ sĩ hài kịch comedy /ˈkɒmədi hài kịch cool /kuːl/ mát mẻ cute /kjuːt/ đáng yêu discover /dɪˈskʌvə(r)/ khám phá documentary /dɒkjuˈmentri/ phim tài liệu educate /ˈedjukeɪt/ giáo dục educational /edjuˈkeɪʃənl/ thuộc giáo dục entertain /entəˈteɪn/ chiêu đãi, giải trí entertaining /entəˈteɪnɪŋ/ có tính giải trí event /ɪˈvent/ kiện exhibition /eksɪˈbɪʃn/ triễn lãm fact /fækt/ thực tế, thực fair /feə(r)/ cơng game show /geɪm ʃəʊ/ trò chơi truyền hình human /ˈhjuːmən/ người instructor /ɪnˈstrʌktər/ người hướng dẫn live /laɪv/ sống động local /ˈləʊkl/ thuộc địa phương main /meɪn/ chính, quan trọng manner /ˈmỉnər/ cách cư xử, cách ứng xử UNIT 7: TELEISION 11 New words MC /em ˈsiː/ người dẫn chương trình monthly /ˈmʌnθli/ hàng tháng national /ˈnæʃnəl/ thuộc quốc gia national television /ˈnæʃnəl ˈtelɪvɪʒəln/ đài truyền hình quốc gia news programme /njuːz ˈprəʊɡrỉm/ chương trình thời newspaper /ˈnjuːzpeɪpər/ báo newsreader /ˈnjuːzriːdər/ người đọc tin outdoor activity /ˈaʊtdɔːr ækˈtɪvɪti / hoạt động trời partner /ˈpɑːtnər/ đối tác, bạn penguin /ˈpeŋɡwɪn/ chim cánh cụt popular /ˈpɒpjʊlər/ phổ biến programme /ˈprəʊɡrỉm/ chương trình remote control /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/ điểu khiến reporter /rɪˈpɔːtə(r)/ phóng viên schedule /ˈʃedjuːl/ lịch trình sport programme /spɔːt ˈprəʊɡrỉm/ chương trình thể thao viewer /ˈvjuːər/ người xem volume button /ˈvɒljuːm ˈbʌtən / nút âm lượng weather girl /ˈweðə ɡɜːl/ người đưa tin thời tiết (nữ) weatherman /ˈweðəmæn/ người đưa tin thời tiết (nam) wheelbarrow /ˈwiːlbærəʊ/ xe rùa III GRAMMAR Wh-question a Who What: câu hỏi chủ ngữ Who What dùng để hỏi muốn biết chủ ngữ hay chủ thể hành động Who/ What + V? Ví dụ: - Who opened the door last night? (Ai mở cửa tối qua?) - Tom opened the door last night (Tom mở cửa tối qua.) - What happened last night? (Có chuyện xảy tối qua?) - Something happened last night (Chuyện xảy tối qua.) b Whom What: câu hỏi tân ngữ Đây câu hỏi dùng muốn biết tân ngữ hay đối tượng tác động hành động Whom/ What + do/ does/ did + S + V? Ví dụ: 11 UNIT 7: TELEISION - George bought a packet of biscuit at the store (George mua gói bánh quy cửa hàng.) - What did George buy at the store? (George mua cửa hàng?) - Anna knows Jonathan in UK (Anna biết Jonathan Anh.) - Whom does Anna know in UK? (Anna biết Anh?) c When, where, how, why, how many, how often: câu hỏi trạng ngữ Đây câu hỏi dùng muốn biết thời gian (when), nơi chốn (where), cách thức (how), lý (why), số lượng (how many), tần suất (how often) hành động When, where, how, why, how many, how often + do, does, did + S + V? Ví dụ: - When did you come to the UK? Bạn tới Anh nào? I came to the UK last week Tớ tới Anh tuần trước Where did you go last night? Bạn đâu tối qua? I went to my grandparents’ house Tối qua tớ tới nhà ông bà How did you come to the UK? Bạn đến Anh phương tiện gì? I came to the UK by plane Tớ đến Anh máy bay Why did you come to the UK? Tại bạn tới Anh? I came to the UK to visit my relatives./ Tớ tới Anh để thăm họ hàng / - Vì tớ muốn thăm họ hàng How many books you have? Bạn có sách? I have three books Tớ có ba How often you visit your grandparents? Bạn đến thăm ông bà lần? I visit my grandparents twice a month Tớ đến thăm ông bà lần tháng Conjunction (Liên từ) and: She is a good and loyal wife or: Hurry up, or you will be late but: He is intelligent but very lazy while: Don’t sing while you work so: nên He is a good teacher; so, he is very popular with students after: sau A man should take a little rest after he has worked hard before: trước Don’t count your chickens before they are hatched until: People not know the value of health until they lose it when: When you visit this country, you should bring thick winter clothes to: để I go to the library to borrow books UNIT 7: TELEISION 11 - Because I want to visit my relatives because: We could not pass the test because we didn’t learn hard although: Although it rained hard, I went out with her B EXERCISE LANGUAGE KNOWLEDGE Exercise 1: Divide the words into two columns according to pronunciation of the underlined part thief teeth leather thing mouth they father this health smooth than thirsty there other through three cloth thigh those either month three breath width strength another author together with breathe /θ/ /ð/ Exercise 2: Listen and complete the sentences (Track 12) What are _ doing out there? This is the _ that has stolen the picture That thing is _ to be priceless There are twenty eight days in this _ My little sister just has _ teeth The _ of this book is my father This magazine is _ than that newspaper Three boys are going to this project _ Is there a _ center near here? 10 These cloths look so _ Exercise 3: Use the given words to complete the second part of each phrase programme show control television button activity local _ news _ volume game _ remote outdoor Exercise 4: Look at the picture and tell who/ what they are newsreader sport program cartoon UNIT 7: TELEISION 11 viewer remote control newspaper weatherman MC Exercise 5: Read the definitions and complete the blanks with given words entertain channel comedian viewer newspaper schedule weatherman cartoon remote control broadcast Definitions Word A band of radio waves used for broadcasting television _ or radio programmes A film/movie made by photographing a series of _ gradually changing drawings or models, so that they look as if they are moving A set of large printed sheets of paper containing news, _ articles, advertisements, etc and published every day or every week A list of the television and radio programmes that are on _ a particular channel and the times that they start An entertainer who makes people laugh by telling jokes _ or funny stories To send out programmes on television or radio _ To interest and amuse somebody in order to please them _ A person watching television _ A man on radio or television whose job is describing the _ weather and telling people what it is going to be like 10 A device that allows you to operate a television, etc _ from a distance UNIT 7: TELEISION 11 No Exercise 6: Complete the sentences with and, but, so, because, although I want to work as an interpreter in the future, _ I am studying Russian When she got the news from her family, she couldn’t anything _ cry _ we live in the same building, we have hardly seen each other I went to buy a Rolling Stones CD, _ the shop didn’t have it Anna needs some money, _ she took a part time job Julie has a guitar _ she plays it really well The concert was cancelled _ we went to watch a movie instead _ my sister had not written a note for me, my fingers were injured This is an expensive _ useful book 10 I don’t like him, _ I agree that he has good manners Exercise 7: Decide if each sentence is true or false and correct wrong sentences Sentence He is only sixteen, so he is not allowed to drive a car (T) / (F) Correction Maria tried to read a novel in French, and the book was I bought a bottle of wine and we drank it together The waiter was not very nice, or the food was delicious Although he worked very hard, he still cannot earn too difficult for her to understand To get from Vancouver to Victoria, you can fly, or you can ride the ferry enough money to support his family I wanted to give him some money after he helped me with the car although he absolutely refused to accept it Everyone is ready for the discussion in spite of him In spite of I was tired, I managed to finish the work 10 Is her child a boy or a girl? 11 I forgot to bring the map, or I got lost 12 He failed the examination because of he didn’t study hard enough 13 Lien won the match although she was injured 14 My new classmate is quite friendly and sociable 15 I don’t like watching films on TV and I like watching them at the cinema 11 UNIT 7: TELEISION Exercise 8: Complete the questions with question words _ did she go to the doctor? - Because she had a splitting headache _ does he teach in the high school? – English _ did Nam leave home yesterday? – At o’clock _ does she often exercises? – After she finishes her homework _ roses they plant in the garden? – I don’t know, just some _ does she learn about in computer science class? – Computer _ is your mother doing in the kitchen? – She is cooking _ sports does Mai like playing after school? – Badminton _ you go to the movies? – Twice a week 10 _ they stay? – In a hotel on Apple street Exercise 9: Write question for the underlined part I made it from a piece of wood _ She bought it at the shop over there _ It took her three hours to finish the composition _ I need a phone card to phone my parents _ It is about 1.500 km from Hue to Ho Chi Minh City _ The bank is opposite the restaurant _ The dress looked very nice _ Her neighbor gave her a nice dress _ They returned to America two weeks ago _ 10 He travelled to Nha Trang by coach _ Exercise 10: Choose the best answer to fill in the blank (A) Mickey and Donald are two famous in America and over the world A comedian B cartoon characters C main character D channel A person who reads the news on television or radio is a A MC B newsreader C weatherman D weathergirl “Life in the water” is a about the colourful living world in the Pacific 11 UNIT 7: TELEISION A comedian B game show C channel D documentary This channel has a lot of interesting programmes Do you want to check its _? A schedule B series C volume button D channel “The Face” is a famous in Vietnam where models compete with each other to be the winner A game show B documentary C cartoon D comedy Do you know what time the film is ? A announce B broadcast C watch D entertain Exercise 11: Choose the best answer to fill in the blank (B) I like watching comedies because they are very A cool B funny C cute This programme attracts millions of all over the world A MC B reporters C audiences I like this film because it has characters and fun songs A cool B stupid C clumsy I want to turn on the TV but I can’t find the A volume button B remote control C wheelbarrow “The Penguin” is about the adventures of a penguin who has no wings A wing B wingless C cute We are trying to the truth about his disappearance A announce B educate C discover WEEK WEEK22 Exercise 1: Listen and complete the statements (Track 13) The speaker watches on Saturday morning During the week, the speaker watches TV after completing all of the The speaker watches movies and at night If the speaker is too busy, he /she will try to watch at least one of his favourite Besides watching TV, he/she also makes in the free time In additional to relaxation, watching TV bring him/her a large of the world Exercise 2: Listen again and decide if each statement is true (T) or false (F) Statement True or false The speaker watches sports programs at weekend On weekdays, the speaker will not watch TV if he/ she is too busy with the school work The speaker loves making paper houses and goes shopping UNIT 7: TELEISION 11 No 4 If the speaker has free time, he/she will spend more of them on TV than on anything else There are neither movies nor situational comedies on at night The speaker obtains lots of knowledge of the open world through watching TV Exercise 3: Use available information to talk about the following program (Answer may vary) Name: Singing with the idols Type of program: Entertainment Channel: VTV3 Produced by: Vietnam Television Start: 27/08/2009 Time: 20:00 Plot: Participants will show their voice The two winners are choose by audience’s voting and idea of guests The winners will have a chance to sing with an idol and get the cash prize My favourite TV program is Singing with the idols _ _ _ _ _ Exercise 4: Reorder the sentences to make a conversation Well, no, and you? Is there a new cartoon? Sure I want to see your new bike too Yes, I hear that “Frozen” of Walt Disney has been on Shall we see it? Well, so what film you like? Hello! OK See you then OK What time will it be on? Well, I don’t like horror films very much as I have found it hard to sleep these days 10 p.m Let’s meet at the gate of the theater at about 8:30 Or shall I pick you up? 11 It’s Joey Hey, you have any plans for tonight? 12 Let’s catch a movie There is a new horror movie at ABC theater Exercise 5: Read and answer the questions Television enables us to see things in distant places It is indeed one of the most wonderful things that man has ever invented 11 UNIT 7: TELEISION Television not only entertains people but also teaches people a variety of important things Through this wonderful invention we learn about people and events thousands of miles away Pictures taken in all parts of the world are also shown on television for entertainment as well as for instruction Short films based on popular stories are often shown which entertain millions of people all over the world In some countries television is used to teach pupils and students many useful lessons Students who cannot go to school because of transport or other problems are taught all their lessons at home through television As television appeals to the eye instead of the ear, people enjoy watching more than listening to the radio Listening requires knowledge of many things, but what we see with our eyes explains that itself For all these reasons, there is no doubt that television will continue to be popular for a long time What is television considered as? _ What we learn through television? _ What people prefer, watching or listening? _ How can students obtain knowledge if they cannot go to school? _ What is the difference between listening and watching? _ Exercise 6: Read again and complete the sentences Television allows us to see things in _ places Television shows pictures taken in all parts of the world for the purpose of _ and _ Millions of people around the world are _ by films based on famous stories Television appeals to the eye while _ appeals to the ear It is easy to understand knowledge on TV as what people see can _ itself There is no doubt that television will keep being _ for a long time 11 UNIT 7: TELEISION Unit SPORTS AND GAMES WEEK WEEK11 A THEORY I PRONUNCIATION Âm /eə/ âm /ɪə/ /eə/ pair fair dare share /ɪə/ near here clear deer Âm /eə/ 1.1 “a” phát âm /eə/ từ có âm tiết mà tận “are” âm tiết từ “a” đứng trước “r” Examples Transcription Meaning bare /beə(r)/ trần, trần truồng care /keə(r)/ chăm sóc 1.2 “ai” phát âm /eə/ đứng trước “r” Examples Transcription Meaning air /eə(r)/ khơng khí fair /feə(r)/ cơng Examples Transcription Meaning bear /beə(r)/ gấu pear /peə(r)/ trái lê 1.3 “ea” phát âm /eə/ 1.3 “ei” phát âm /eə/ Transcription Meaning heir /eə(r)/ người thừa kế their /ðeə(r)/ họ (từ sỡ hữu) UNIT 7: TELEISION 11 Examples Âm /ɪə/ 2.1 “ea” phát âm /ɪə/ từ có nhóm ear Examples Transcription Meaning tear /tɪə(r)/ nước mắt clear /klɪə(r)/ rõ ràng 2.1 “ee” phát âm /ɪə/ đứng trước tận “r” từ Examples Transcription Meaning beer /bɪə(r)/ bia cheer /tʃɪə(r)/ vui vẻ II VOCABULARY Transcription Meaning achievement /əˈtʃiːvmənt/ thành tựu aerobics /eəˈrəʊbɪks/ môn thể dục nhịp điệu athlete /ˈỉθliːt/ vận động viên badminton /ˈbỉdmɪntən/ mơn cầu lơng basketball /ˈbɑːskɪtbɔːl/ mơn bóng rổ bat /bỉt/ gậy đánh bóng chày blind man’s bluff /blaɪnd mỉnz blʌf/ trò bịt mắt bắt dê boat /bəʊt/ thuyền boxing /ˈbɒksɪŋ/ môn đấm bốc breaststroke /ˈbreststrəʊk/ bơi ếch career /kəˈrɪə(r)/ nghề nghiệp, nghiệp chess /tʃes/ cờ vua chew /tʃuː/ nhai congratulation /kənɡrætʃuˈleɪʃn/ chúc mừng court /kɔːt/ sân (quần vợt) cycling /ˈsaɪklɪŋ/ đạp xe đạp elect /ɪˈlekt/ bầu chọn, bình chọn equipment /ɪˈkwɪpmənt/ dụng cụ exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/ mệt lả, kiệt sức fantastic /fỉnˈtỉstɪk/ tuyệt vời fishing /ˈfɪʃɪŋ/ mơn câu cá fit /ˈfɪt/ khỏe mạnh, vừa vặn football /ˈfʊtbɔːl/ mơn bóng đá football match /ˈfʊtbɔːl mỉtʃ/ trận đấu bóng đá football player /ˈfʊtbɔːl ˈpleɪər/ cầu thủ bóng đá UNIT 7: TELEISION 11 New words /ˈɡɒɡlz/ kính (bảo hộ) gym /dʒɪm/ phòng tập thể dục individual /ɪndɪˈvɪdjuəl/ có tính cá nhân karate /kəˈrɑːti/ mơn ka-ra-tê last /lɑːst/ kéo dài marathon /ˈmỉrəθən/ đua ma-ra-tơng marble /ˈmɑːbl/ viên bi match /mỉtʃ/ trận đấu Olympic games /əʊˈlɪmpɪk geɪmz/ vận hội Olympic pedal /ˈpedəl/ bàn đạp (xe đạp) playground /ˈpleɪɡraʊnd/ sân chơi professional /prəˈfeʃənəl/ chuyên nghiệp racket /ˈrækɪt/ vợt (chơi quần vợt) referee /refəˈriː/ trọng tài regard /rɪˈɡɑːd/ coi như, xem ring /rɪŋ/ vũ đài (thể thao) running /ˈrʌnɪŋ/ môn chạy sailing /ˈseɪlɪŋ/ môn chèo thuyền skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ ván trượt skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ môn trượt ván ski /skiː/ ván trượt bang skiing /skiːɪŋ/ môn trượt bang skipping /skɪpɪŋ/ nhảy dây sport shoes /spɔːts ʃuː/ giày thể thao sports competition /spɔːts kɒmpəˈtɪʃn/ thi đấu thể thao sporty /ˈspɔːti/ yêu thể thao stadium /ˈsteɪdiəm/ sân vận động swallow /ˈswɒləʊ/ nuốt swimming /ˈswɪmɪŋ/ môn bơi lội table tennis /ˈteɪbl ˈtenɪs/ mơn bóng bàn tennis /ˈtenɪs/ mơn quần vợt tug of war /tʌg əv ˈwɔːr/ trò kéo co volleyball /ˈvɒlibɔːl/ mơn bóng chuyền weather forecast /ˈwə ˈfɔːkɑːst/ dự báo thời tiết UNIT 7: TELEISION 11 goggles ... hay quan trọng trình học tiếng Anh Đó sách Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp tập Cuốn sách đời với bao công sức tác giả, giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh Cuốn sách chia theo đơn vị... LỢI BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP - TẬP CÓ ĐÁP ÁN NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 11 UNIT 7: TELEISION LỜI NÓI ĐẦU Các em học sinh thân mến! Các em cầm tay sách hay quan trọng trình học tiếng. .. - Nói - Đọc - Viết tiếng Anh em Kết hợp với nội dung sách đĩa CD (đính kèm bìa sách) phát âm chuẩn tiếng Anh người ngữ Các em sử dụng điện thoại smartphone để quét mã QR tải học cách nhanh chóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cuối tuần tiếng anh 6 tập 2 (đại lợi) , Bài tập cuối tuần tiếng anh 6 tập 2 (đại lợi)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn