LỰC LƯỢNG sản XUẤT, QUAN hệ sản XUẤT và mối QUAN hệ BIỆN CHỨNG GIỮA CHÚNG

12 99 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2019, 16:56

Tiểu luận triết học Cao học Đại học VinhĐề tài: Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và mối quan hệ biện chứng giữa chúng. Phần I: Mở đầu.Phần II: Nội dung:I: Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và mối quan hệ biện chứng giữa chúng.1. Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất:1.1Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất.1.2Mối quan hệ biện chứng.2: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.2.1 Sự vận động, phát triển của lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, làm cho quan hệ sản xuất biến đổi phù hợp với nó. 2.2 Quan hệ sản xuất cũng có tính độc lập tương đối và tác động trở lại sự phát triển của lực lượng sản xuất.II. Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kì quá độ ở nước ta.1. Sự hình thành và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.2. Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong quá trình CNH–HĐH ở nước ta. 3. Thành tựu của việc vận dụng vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kì quá độ ở nước ta.Phần III: Kết luận. PHẦN I: MỞ ĐẦU: Lý chọn đề tài: Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tồn không tách rời nhau, thống biện chứng với phương thức sản xuất định Sự tác động qua lại lẫn cách biện chứng tạo thành quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất - quy luật vận động, phát triển xã hội Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất qui luật phổ biến công xây dựng đất nước quốc gia Sự mâu thuẫn hay phù hợp quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất có ảnh hưởng lớn tới kinh tế Sự tổng hoà mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tạo nên kinh tế có lực lượng sản xuất phát triển kéo theo quan hệ sản xuất phát triển Nói cách khác quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất điều kiện tất yếu để phát triển kinh tế Do vậy, nghiên cứu quy luật vận dụng quy luật công đổi nước ta giúp cho chúng ta, có thêm hiểu biết ban đầu sâu sắc phát triển nước ta giới; hiểu quy luật vận động kinh tế từ góp phần nhỏ bé vào nghiệp xây dựng nước nhà sau Mục đích nhiệm vụ đề tài: - Phân tích mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất để thấy vận động, phát triển lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất, làm cho quan hệ sản xuất biến đổi phù hợp với nó, đồng thời thấy quan hệ sản xuất có tính độc lập tương đối tác động trở lại lực lượng sản xuất - Phân tích để thấy vận dụng đắn Đảng ta mối quan hệ chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất thời kỳ độ tiến lên chủ nghĩa xã hội nước ta - Đánh giá thành tựu đạt nhờ vận dụng đắn mối quan hệ chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất nước ta Bố cục đề tài: Phần I: Mở đầu Phần II: Nội dung: I: Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất mối quan hệ biện chứng chúng Khái niệm lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất: 1.1 Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất 1.2 Mối quan hệ biện chứng 2: Mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất 2.1 Sự vận động, phát triển lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất, làm cho quan hệ sản xuất biến đổi phù hợp với 2.2 Quan hệ sản xuất có tính độc lập tương đối tác động trở lại phát triển lực lượng sản xuất II Vận dụng mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất thời kì độ nước ta Sự hình thành phát triển kinh tế nhiều thành phần Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất trình CNH–HĐH nước ta Thành tựu việc vận dụng vận dụng mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất thời kì độ nước ta Phần III: Kết luận PHẦN II: NỘI DUNG: I: LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, QUAN HỆ SẢN XUẤT MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CHÚNG Khái niệm lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất: 1.1: Lực lượng sản xuất: Lực lượng sản xuất toàn lực lượng người sử dụng trình sản xuất cải vật chất Nó bao gồm người lao động với thể lực, tri thức, kỹ lao động định tư liệu sản xuất, trước hết cơng cụ lao động Trong q trình sản xuất, sức lao động người kết hợp với tư liệu sản xuất, trước hết công cụ lao động, tạo thành lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất biểu mối quan hệ người với tự nhiên q trình sản xuất Nó thể lực hoạt động thực tiễn người trình sản xuất cải vật chất Lực lượng sản xuất gồm các: Người lao động với kỹ lao động họ tư liệu sản xuất (công cụ lao động đối tượng lao động) Trong yếu tố lực lượng sản xuất người lao động yếu tố hàng đầu Chính người lao động chủ thể trình lao động sản xuất Bằng thể lực, tri thức kỹ lao động mình, người lao động sử dụng tư liệu lao động, trước hết công cụ lao động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất cải vật chất Cùng với trình phát triển sản xuất, sức mạnh kỹ lao động, đặc biệt trí tuệ ngày nâng cao Ngày nay, với cách mạng khoa học công nghệ, lao động trí tuệ ngày đóng vai trò yếu Cùng với người lao động, công cụ lao động yếu tố lực lượng sản xuất, đóng vai trò định tư liệu sản xuất Cơng cụ lao động yếu tố động tư liệu sản xuất, khơng ngừng cải tiến hồn thiện q trình lao động sản xuất Chính cải tiến hồn thiện khơng ngừng cơng cụ lao động làm biến đổi toàn tư liệu sản xuất Trình độ phát triển cơng cụ lao động thước đo trình độ chinh phục tự nhiên người, tiêu chuẩn phân biệt thời đại kinh tế lịch sử Trong phát triển lực lượng sản xuất, khoa học đóng vai trò ngày to lớn Sự phát triển khao học gắn liền với sản xuất động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển Ngày nay, khoa học thâm nhập sâu vào trình sản xuất trở thành “lực lượng sản xuất trực tiếp” Những phát minh khoa học trở thành điểm xuất phát đời nghành sản xuất mới, máy móc thiết bị mới, công nghệ mới, nguyên vật liệu mới, lượng Đội ngũ nhà khoa học trực tiếp tham gia vào trình sản xuất ngày đông Tri thức khoa học trở thành yếu tố thiếu người lao động Sự thâm nhập ngày sâu khoa học vào sản xuất làm cho lực lượng sản xuất có bước nhảy vọt, tạo thành cách mạng khoa học công nghệ đại Năng suất lao động thước đo trình độ phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời thể tính ưu việt xã hội xã hội khác 1.2: Quan hệ sản xuất: Quan hệ sản xuất quan hệ người với người trình sản xuất vật chất (sản xuất tái sản xuất xã hội) Quan hệ sản xuất gồm ba mặt: + Quan hệ người với người sở hữu tư liệu sản xuất + Quan hệ người với người phân công, tổ chức lao động + Quan hệ người với người phân phối sản phẩm sản xuất Ba mặt quan hệ sản xuất thống biện chứng với Trong đó, quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất quan trọng chi phối hình thức khác Nói cách khác: quan hệ sở hữu quan hệ xuất phát, quan hệ bản, quan hệ trung tâm quan hệ sản xuất Trong lịch sử có hai loại hình sở hữu tư liệu sản xuất: sở hữu tư nhân sở hữu công cộng Sở hữu tư nhân loại hình sở hữu mà tư liệu sản xuất tập trung vào tay số người, đại đa số khơng có có tư liệu sản xuất Do đó, quan hệ người với người quan hệ thống trị bị trị, bóc lột bị bóc lột Sở hữu cơng cộng loại hình sở hữu mà tư liệu sản xuất thuộc thành viên cộng đồng Do đó, quan hệ người với người quan hệ bình đẳng, hợp tác, có lợi Quan hệ tổ chức quảnsản xuất trực tiếp tác động đến trình sản xuất, đến việc tổ chức, điều khiển q trình sản xuấtquan hệ sở hữu quy định phải thích ứng với quan hệ sở hữu Tuy nhiên, có trường hợp, quan hệ tổ chức quản lý khơng thích ứng với quan hệ sở hữu, làm biến dạng quan hệ sở hữu Quan hệ phân phối sản phẩm sản lao động nhân tố có ý nghĩa to lớn vận động toàn kinh tế - xã hội Vì có khả kích thích trực tiếp vào lợi ích người Với tính cách quan hệ kinh tế khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn ngừơi, quan hệ sản xuất quan hệ mang tính vật chất thuộc đời sống xã hội Mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tồn không tách rời nhau, thống biện chứng với phương thức sản xuất định Trong hai mặt đó, lực lượng sản xuất nội dung, thường xuyên biến đổi, phát triển; quan hệ sản xuất hình thức xã hội sản xuất, tương đối ổn định Chúng liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, nội dung định hình thức, hình thức tác động trở lại nội dung Sự tác động qua lại lẫn quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất biểu mối quan hệ mang tính biện chứng Quan hệ biểu thành quy luật vận động đời sống xã hội - quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất 2.1: Sự vận động, phát triển lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất, làm cho quan hệ sản xuất biến đổi phù hợp với Sự phát triển lực lượng sản xuất bắt nguồn từ đòi hỏi khách quan phát triển xã hội, phải không ngừng phát triển sản xuất, nâng cao suất lao động Để thực điều đó, người không ngừng cải tiến đổi công cụ lao động; đồng thời với q trình đó, trình độ người lao động không ngừng nâng cao, phân công lao động xã hội ngày sâu, lực lượng sản xuất khơng ngừng phát triển Sự phát triển lực lượng sản xuất đánh dấu trình độ lực lượng sản xuất: + Trình độ cơng cụ lao động + Trình độ tổ chức lao động + Trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất + Kinh nghiệm kĩ lao động người + Trình độ phân cơng lao động Tính chất lực lượng sản xuất - tính chất q trình sản xuất sản phẩm Q trình phụ thuộc vào tính chất tư liệu sản xuất lao động: + Khi lực lượng sản xuất công cụ thủ công, phân công lao động xã hội phát triển lực lượng sản xuất chủ yếu có tính chất cá nhân + Khi lực lượng sản xuất đạt tới trình độ khí, đại, phân cơng lao động xã hội phát triển lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá cao Khi phương thức sản xuất đời, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Sự phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trạng thái mà đó, quan hệ sản xuất “hình thức phát triển” lực lượng sản xuất Trong trạng thái đó, tất mặt quan hệ sản xuất điều kiện thuận lợi cho lực lượng sản xuất phát triển Điều có nghĩa quan hệ sản xuất tạo điều kiện sử dụng kết hợp cách tối ưu người lao động với tư liệu sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Song, phát triển lực lượng sản xuất đến trình độ định lại làm cho quan hệ sản xuất từ chỗ phù hợp trở thành không phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất Khi quan hệ sản xuất kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển Yêu cầu khách quan phát triển lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến thay quan hệ sản xuấtquan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Thay quan hệ sản xuấtquan hệ sản xuất có nghĩa phương thức sản xuất cũ đi, phương thức sản xuất đời thay 2.2: Quan hệ sản xuất có tính độc lập tương đối tác động trở lại lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất quy định mục đích sản xuất, tác động đến thái độ người lao động sản xuất, đến tổ chức phân công lao động xã hội, đến phát triển ứng dụng khoa học vào sản xuất đó, tác động đến phát triển lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Ngược lại, quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu, “tiên tiến” cách giả tạo so với trình độ phát triển lực lượng sản xuất kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Khi đó, theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ thay quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất để thúc đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Tuy nhiên, việc giải mâu thuẫn lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất khơng phải giản đơn Nó phải thơng qua nhận thức hoạt động cải tạo xã hội người Trong xã hội có giai cấp phải thông qua đấu tranh giai cấp, thông qua cách mạng xã hội II: VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ Ở NƯỚC TA Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất quy luật quan trọng nhất, nhất, chi phối vận động phát triển sản xuất, hình thái kinh tế - xã hội Con đường lên nước ta phát triển độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tức bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng tư chủ nghĩa, tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt chế độ tư chủ nghĩa, đặc biệt khoa học công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế đại Đồng thời phải bước xây dựng hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa Sự hình thành phát triển kinh tế nhiều thành phần Sau nước thống nhất, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mơ hình kế hoạch hố tập trung Mơ hình có đặc trưng sau: + Dựa chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu hai hình thức: tồn dân tập thể + Việc sản xuất gì, nào, phân phối cho ai, định từ nhà nước mang tính pháp lệnh + Phân phối mang tính chất bình qn trực tiếp vật chủ yếu, xem nhẹ quan hệ hàng hoá - tiền tệ + Nhà nước quản lí mệnh lệnh hành chủ yếu, xem nhẹ biện pháp kinh tế Trong điều kiện chiến tranh, mơ hình đóng vai trò tích cực việc huy động sức người, sức cho chiến tranh – nhân tố định thắng lợi chiến tranh, điều kiện hồ bình, mơ hình bộc lộ hạn chế nó, khơng khai thác lực sản xuất nước, không phát huy nhiệt tình tính chủ động sáng tạo người trình lao động sản xuất, không đẩy nhanh tiến khoa học công nghệ, không mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế…Từ đó, suất lao động xã hội thấp, hàng hoá nghèo nàn chất lượng kém… đồng thời đẻ máy hành quan liêu, chủ quan ý chí… Nên dẫn đến khủng hoảng nghiêm trọng kinh tế - xã hội Sở dĩ lực lượng sản xuất thấp, trình độ sản xuất khơng đồng đều, cơng cụ lao động thơ sơ, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, vội xoá bỏ thành phần kinh tế phi XHCN kinh tế cá thể, kinh tế tư tư nhân, có kinh tế quốc doanh, kinh tế hợp tác Như đẩy quan hệ sản xuất xa so với lực lượng sản xuất, “tiên tiến” cách giả tạo kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Nhận thức quy luật quan hệ sản xuất phù hợp tính chất trình độ lực lượng sản xuất, Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đường lối đổi đất nước Đổi thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà nhận thức cho mục tiêu, đường tiến lên chủ nghĩa xã hội nước ta Nhận tức sai lầm khắc phục sai lầm trước đó, Đảng ta định đường lối: chuyển từ mơ hình kế hoạch hoá tập trung sang xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, gồm kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế TB nhà nước, kinh tế TB tư nhân, kinh tế cá thể – tiểu chủ, kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi Trong kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trong nghiệp xây dựng CNXH nước ta, Đảng ta khẳng định: “Phát triển lực lượng sản xuất đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp ba mặt sở hữu, quản lý phân phối” Phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất nước ta, Đảng ta chủ trương sử dụng “nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế” Đồng thời thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo chế thị trường, có quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Ngày tất nước phải xây dựng phát triển kinh tế thị trường Tuy nhiên chế độ xã hội khác nhau, kinh tế thị trường sử dụng với mục đích khác Theo quan điểm Đảng ta kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững Trong kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, người lao động với trình độ từ thấp đến cao sử dụng công cụ lao động phù hợp cho suất lao động tối đa Xây dựng phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với xu hướng phát triển chung nhân loại, vừa phù hợp với yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất nước ta; với yêu cầu trình xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất trình CNH-HĐH nước ta Lý luận hình thái kinh tế – xã hội ra, hình thái kinh tế – xã hội có lực lượng sản xuất nó, hay nói cách khác có sở vật chất – kỹ thuật Để có chủ nghĩa xã hội phải có sở vật chất – kỹ thuật đại cách mạng khoa học công nghệ mang lại Song, nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ kinh tế phổ biến sản xuất nhỏ, lao động thủ công chủ yếu, thiếu thốn nhát chưa có đại cơng nghiệp Vì vậy, phải tiến hành CNH – HĐH Cơng nghiệp hố phải gắn liền với đại hố để đạt tới trình độ cơng nghệ đại mà nhân loại tạo Cơng nghiệp hố - đại hoá nước ta nhằm xây dựng sở chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội Đó nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ độ tiến lên chủ nghĩa xã hội nước ta Muốn cơng nghiệp hố - đại hố đất nước cần phải có tiềm lực kinh tế người, lực lượng lao động yếu tố quan trọng Ngồi phải có phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất nhân tố Đất nước ta q trình cơng nghiệp hố - đại hố với tiềm lao động lớn cần cù, thơng minh, sáng tạo có kinh nghiệm lao động cơng cụ thơ sơ Nguy tụt hậu đất nước ngày khắc phục Đảng ta triển khai mạnh mẽ số vấn đề đất nước cơng nghiệp hố - đại hoá trước hết sở cấu sở hữu hợp quy luật gắn liền với cấu thành phần kinh tế hợp qui luật, cấu xã hội hợp giai cấp Phát huy nguồn lực trí tuệ sức 10 mạnh tinh thần người Việt Nam; coi phtá triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ tảng động lực nghiệp cơng nghiệp hố đại hoá Cùng với thời lớn, thử thách ghê gớm phải vượt qua để hoàn thành nghiệp cơng nghiệp hố - đại hố đất nước dân giàu nước mạnh cơng văn minh phía trước mà nội dung việc thực phải nhận thức đắn qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất giai đoạn nước ta Thành tựu việc vận dụng vận dụng mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất thời kì độ nước ta Sau 20 năm đổi đất nướcđất nước khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, có thay đổi toàn diện Kinh tế tăng trưởng nhanh; nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh Đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt Hệ thống trị khối đại đoàn kết dân tộc củng cố tăng cường Chính trị - xã hội ổn định Quốc phòng an ninh giữ vững Vị nước ta trường quốc tế không ngừng nâng cao Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên nhiều, tạo lực cho đất nước tiếp tục lên với triển vọng tốt đẹp 11 PHẦN III: KẾT LUẬN Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tồn không tách rời nhau, thống biện chứng với phương thức sản xuất định Sự tác động qua lại lẫn cách biện chứng tạo thành quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất - quy luật vận động, phát triển xã hội Nhận thức đắn quy luật này, Đảng ta vận dụng vào công đổi đất nước, là: + Chủ trương sử dụng “nhiều hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế” Đồng thời, thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế hàng hố nhiều thành phần vận động theo chế thị trường, có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường thành tựu chung văn minh nhân loại Nó kết phát triển lực lượng sản xuất đến trình độ định, kết q trình phân cơng lao dộng xã hội đa dạng hố hình thức sở hữu Đến lượt nó, kinh tế thị trường động lực mạnh mẽ thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển + Tiến hành đẩy mạnh cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước để xây dựng sở vật chất - kỹ thuật đại, phấn đấu đến năm 2020 nước ta trả thành nước công nghiệp Đây yếu tố định chống lại nguy tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực giới Thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hố - đại hoá nhân tố có ý nghĩa định thắng lợi nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Nhờ vận dụng đắn quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất mà sau 20 năm đổi nước ta đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đưa lại cho nước ta thay đổi tồn diện, làm cho lực, uy tín quốc tế nước ta tăng lên nhiều so với trước 12 ... niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất mối quan hệ biện chứng chúng Khái niệm lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất: 1.1 Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất 1.2 Mối quan hệ biện chứng. .. DUNG: I: LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CHÚNG Khái niệm lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất: 1.1: Lực lượng sản xuất: Lực lượng sản xuất toàn lực lượng người... 2: Mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất 2.1 Sự vận động, phát triển lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất, làm cho quan hệ sản xuất biến đổi phù hợp với 2.2 Quan hệ sản
- Xem thêm -

Xem thêm: LỰC LƯỢNG sản XUẤT, QUAN hệ sản XUẤT và mối QUAN hệ BIỆN CHỨNG GIỮA CHÚNG, LỰC LƯỢNG sản XUẤT, QUAN hệ sản XUẤT và mối QUAN hệ BIỆN CHỨNG GIỮA CHÚNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn