Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng.

26 18 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN VIẾT DŨNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2013 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: PGS TS NGUYỄN HỊA NHÂN Phản biện 2: TS LÊ CƠNG TỒN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hoạt động TD hệ thống NHTM Việt Nam năm gần có nhiều biến động, sau thời kỳ tăng trưởng nóng lại đến thời kỳ suy giảm, kèm theo chất lượng TD bị giảm sút mà biểu nợ xấu khơng ngừng gia tăng Nợ xấu trước hết làm xấu hình ảnh NHTM, qua làm giảm lòng tin người gửi tiền, đồng thời mặt kinh tế làm cho lợi nhuận NH lợi ích cổ đơng bị giảm nhanh chóng Ở phạm vi kinh tế quốc gia, nợ xấu làm cho DN ngày khó tiếp cận vốn vay, kinh tế phát triển Nguyên nhân vấn đề xuất phát từ yếu tố bên NHTM (do hoạt động SXKD DN, so biến động kinh tế vĩ mơ) xuất phát từ bên NHTM Đối với NHTM, nợ xấu phát sinh chủ yếu từ cơng tác QLRR tín dụng chưa thực tốt hay việc sử dụng biện pháp, công cụ hỗ trợ QLRR tín dụng nhiều hạn chế, có việc vận hành hệ thống XHTD nội sử dụng kết XHTD nội NHTM Tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) NHTM hệ thống NHTM xây dựng Hệ thống XHTD nội để xếp hạng cho ba đối tượng KH cá nhân, KHDN KH định chế tài Hệ thống XHTD nội BIDV xây dựng để QLRR tín dụng Hội sở chi nhánh Đối với BIDV Đà Nẵng, thời gian qua công tác XHTD nội KHDN hỗ trợ tích cực việc định TD, đo lường RRTD KHDN Thực tiễn cho thấy công tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng nhiều hạn chế, nhiên BIDV Đà Nẵng chưa có nghiên cứu liên quan đến công tác XHTD nội KHDN Vì lý đó, tơi chọn nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác XHTD nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận công tác XHTD nội KHDN NHTM, đánh giá thực trạng công tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng * Câu hỏi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào việc trả lời câu hỏi sau: - Nội dung công tác XHTD nội KHDN NHTM gì? - Tiêu chí đánh giá cơng tác XHTD nội khách hàng DN gì? - Ưu, nhược điểm công tác XHTD nội khách hàng DN BIDV Đà Nẵng gì? - Cần làm để hồn thiện cơng tác XHTD nội khách hàng DN BIDV Đà Nẵng? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận công tác XHTD nội KHDN NHTM thực tiễn công tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng Phạm vi nội dung đề tài tập trung nghiên cứu công tác XHTD nội KHDN giác độ vận hành hệ thống XHTD nội sử dụng kết XHTD nội hoạt động TD; Không gian nghiên cứu giới hạn BIDV Đà Nẵng giới hạn thời gian nghiên cứu 03 năm (2010 – 2012) Phương pháp nghiên cứu Kế thừa đề tài nghiên cứu có liên quan đến cơng tác XHTD nội KHDN NHTM, sở tảng lý luận công tác XHTD KHDN NHTM, đề tài vận dụng vào việc xem xét đánh giá thực trạng công tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng Ngồi ra, đề tài sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp trình nghiên cứu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận XHTD công tác XHTD nội khách hàng doanh nghiệp - Thứ hai, sở phân tích, đánh giá để đưa nhận xét kết luận thực trạng công tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng Từ đó, tìm ngun nhân hạn chế - Thứ ba, từ việc đánh giá thực trạng công tác XHTD nội KHDN, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác XHTD nội khách hàng DN BIDV Đà Nẵng kiến nghị với BIDV quan quản lý nhà nước vấn đề có liên quan nhằm hỗ trợ công tác XHTD nội KHDN Cấu trúc luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận công tác XHTD nội khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác XHTD nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Hồn thiện cơng tác XHTD nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.3 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp a Đặc điểm tín dụng ngân hàng doanh nghiệp b Phân loại tín dụng ngân hàng doanh nghiệp c Vai trò tín dụng ngân hàng doanh nghiệp 1.1.4 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp RRTD cho vay DN hiểu tổn thất có khả xảy nợ vay DN NHTM DN không thực khơng có khả thực tồn phần nghĩa vụ theo cam kết b Phân loại rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Căn vào nguồn gốc phát sinh, RRTD cho vay DN phân chia thành rủi ro giao dịch rủi ro danh mục - Căn phạm vi gây rủi ro, RRTD phân thành rủi ro TD đặc thù rủi ro TD hệ thống c Nguyên nhân rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp d Hậu rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 1.2 CƠNG TÁC XHTD NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Hệ thống XHTD nội KHDN NHTM a Các khái niệm - Khái niệm xếp hạng tín dụng XHTD việc đưa nhận định mức độ tín nhiệm trách nhiệm tài chính; đánh giá mức độ rủi ro TD phụ thuộc vào yếu tố bao gồm lực đáp ứng cam kết tài chính, khả dễ bị vỡ nợ điều kiện kinh doanh thay đổi, ý thức thiện chí trả nợ người vay - Khái niệm XHTD nội KHDN NHTM XHTD nội KHDN NHTM công việc bên NHTM, tiến hành xếp hạng tín nhiệm KHDN nhằm lựa chọn, định ứng xử TD hợp lý với DN theo mức độ tín nhiệm - Khái niệm hệ thống XHTD nội KHDN NHTM Hệ thống XHTD nội KHDN NHTM hệ thống tiêu tài phi tài chính, quy trình đánh giá DN dựa sở định tính định lượng mặt tài chính, tình hình kinh doanh, quản trị uy tín DN b Nội dung tiêu chấm điểm xếp hạng hệ thống XHTD nội KHDN Nhóm tiêu tài chính: - Nhóm tiêu khoản - Nhóm tiêu hoạt động - Nhóm tiêu đòn cân nợ - Nhóm tiêu lợi nhuận Nhóm tiêu phi tài - Nhóm tiêu ảnh hưởng môi trường kinh doanh đến hoạt động DN - Nhóm tiêu mơi trường nội DN - Nhóm tiêu đánh giá khả trả nợ DN tương lai - Nhóm tiêu phản ánh lịch sử quan hệ TD với NHTM 1.2.2 Công tác XHTD nội KHDN NHTM a Khái quát công tác XHTD nội KHDN NHTM Công tác XHTD nội KHDN NHTM tồn q trình từ việc xây dựng hệ thống tiêu đánh giá ban hành văn hướng dẫn vận hành hệ thống xếp hạng, đến tổ chức thực chấm điểm sử dụng kết XHTD nội KHDN hoạt động TD Về mặt tổ chức, công tác XHTD nội KHDN NHTM bao gồm: Tổ chức quản lý chủ yếu Hội sở NHTM thực hiện; vận hành hệ thống sử dụng kết XHTD nội KHDN chi nhánh NHTM thực Trên thực tế, nói đến cơng tác XHTD nội KHDN thơng thường người ta nói đến cơng việc vận hành hệ thống sử dụng kết XHTD nội chi nhánh NHTM b Đặc điểm công tác XHTD nội KHDN NHTM - Công tác XHTD nội KHDN tiến hành dựa thông tin thu thập từ DN xếp hạng nguồn thông tin coi đáng tin cậy - Thứ hai, kết XHTD nội KHDN tiêu chí phục vụ cho q trình đưa định TD có giá trị khoảng thời gian định Do vậy, công tác XHTD nội KHDN thay cho việc phân tích TD c Bản chất cơng tác XHTD nội KHDN NHTM Từ khái niệm chung XHTD thấy chất cơng tác XHTD nội KHDN đo lường rủi ro tín dụng DN Đo lường RRTD thuật ngữ dùng để việc xác định mức độ RRTD KH cụ thể thông qua việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến DN d Vai trò công tác XHTD nội KHDN NHTM - Hỗ trợ sàng lọc doanh nghiệp vay vốn - Thực sách khách hàng - Căn đưa điều khoản ràng buộc/hạn chế - Giám sát doanh nghiệp vay vốn - Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng e Mục tiêu cơng tác XHTD nội KHDN NHTM - XHTD nội phục vụ hoạt động quản trị RRTD - XHTD nội phục vụ công tác phát triển TD NHTM f Nội dung công tác XHTD nội KHDN NHTM - Thu thập xử lý thông tin - Thực chấm điểm XHTD nội KHDN - Rà soát độc lập kết XHTD nội KHDN - Phê duyệt kết XHTD nội - Sử dụng kết XHTD nội - Kiểm tra công tác XHTD nội 1.2.3 Tiêu chí đánh giá kết công tác XHTD nội KHDN NHTM a Số lượng doanh nghiệp XHTD nội Số lượng DN XHTD nội tiêu nhằm phản ảnh quy mô công tác XHTD nội KHDN NHTM, số lượng DN XHTD nội nhiều khả kiểm sốt RRTD NH cao b Tỷ lệ dư nợ doanh nghiệp XHTD nội Số lượng tỷ lệ doanh nghiệp XHTD nội nhân tố quan trọng việc giám sát RRTD doanh nghiệp NHTM, nhiên tiêu chí cần đặt mối quan hệ với tỷ lệ dư nợ DN xếp hạng Trong danh mục TD NHTM, DN XHTD nội có tỷ lệ dư nợ thấp hay DN khơng XHTD nội có tỷ lệ cao dư nợ tiềm ẩn mức độ cao RRTD Điều cần NHTM xem xét, đánh giá thận trọng tồn dư nợ DN khơng XHTD nội xếp vào nhóm nợ có chất lượng tốt c Tần suất XHTD nội Công tác XHTD nội cần thực với tần suất hợp lý, thực với tần suất q thấp RRTD cao Tuy vậy, cơng tác XHTD nội không hẳn tiến hành với tần suất cao tốt mà vấn đề quan trọng thời điểm kinh tế khó khăn, NHTM cần phải tiến hành XHTD nội KHDN với tần suất cao d Mức độ thay đổi hạng doanh nghiệp Mức độ thay đổi hạng DN tiêu phản ánh việc tăng/giảm hạng DN xảy nhiều hay kỳ xếp hạng Trong công tác XHTD nội KHDN, thay đổi môi trường kinh tế hay thay đổi nội DN… có ảnh hưởng đến hoạt động DN Do vậy, thay đổi phải cập nhật trình xếp hạng DN ảnh hưởng làm thay đổi mức độ rủi ro (thay đổi hạng) DN Tuy vậy, tượng DN thường xuyên bị thay đổi hạng, chí bị thay đổi nhanh kỳ xếp hạng năm, việc thay đổi hạng làm tăng chất lượng TD DN (đặc biệt DN có dư nợ lớn), kết XHTD nội DN cần phải rà sốt lại Việc rà sốt khơng thực phận độc lập (không tham gia vào q trình xếp hạng) mà phải thực phận/cá nhân có chức phê duyệt kết xếp hạng e Khả đo lường RRTD doanh nghiệp công tác XHTD nội Ý nghĩa mức XHTD nội KHDN nhận định tình 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV Đà Nẵng 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ mơ hình tổ chức BIDV Đà Nẵng 2.1.3 Khái quát hoạt động BIDV Đà Nẵng năm (2010-2012) 2.1.4 Tình hình hoạt động TD doanh nghiệp BIDV Đà Nẵng 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XHTD NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Hệ thống XHTD nội KHDN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam a Mục đích xây dựng hệ thống XHTD nội KHDN Hệ thống XHTD nội BIDV nhằm mục đích phân loại nợ trích lập dự phòng RRTD phục vụ cơng tác quản lý TD toàn hệ thống b.Tần suất thực XHTD nội KHDN Công tác XHTD nội KHDN thực quý lần vào thời điểm cuối quý, riêng quý IV thực vào thời điểm 30/11 11 c Nguyên tắc chấm điểm phương pháp xếp hạng - Phương pháp xếp hạng: BIDV sử dụng phương pháp chấm điểm nhóm tiêu tài phi tài chính, kết hợp với phương pháp chuyên gia phương pháp thống kê để xếp hạng DN - Nguyên tắc chấm điểm Điểm DN = Điểm tiêu tài x Trọng số phần tài + Điểm tiêu phi tài x Trọng số phần phi tài Trọng số phần tài 35% phi tài 65% Trường hợp BCTC khơng kiểm tốn trọng số cho tiêu tài 30% - Cách thức XHTD nội KHDN Bảng 2.5 Điểm xếp hạng khách hàng doanh nghiệp Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại 90 – 100 AAA 59 – 65 B 83 – 90 AA 53 – 59 CCC 77– 83 A 44 – 53 CC 71 – 77 BBB 35 – 44 C 65 – 71 BB Ít 35 D c Nội dung hệ thống XHTD nội KHDN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam KHDN phân thành 35 ngành kinh tế, KHDN lại thuộc loại hình sở hữu ứng với quy mô định * Xác định danh mục ngành kinh tế Ngành kinh tế xác định dựa vào hoạt động SXKD DN (hoạt động chiếm 50% doanh thu) Trường hợp DN kinh doanh đa ngành khơng có ngành có doanh thu chiếm từ 50% tổng doanh thu lựa chọn ngành có tiềm phát triển 12 ngành mà DN có hoạt động * Xác định quy mơ loại hình sở hữu doanh nghiệp DN chia thành ba loại: Quy mô lớn, quy mô vừa quy mô nhỏ Quy mô DN xác định dựa việc chấm điểm tiêu: Vốn chủ sở hữu, số lượng lao động, doanh thu tổng tài sản Căn vào đối tượng sở hữu, DN chia thành ba loại hình DN nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngồi DN khác *Các tiêu đánh giá xếp hạng doanh nghiệp - Các tiêu tài chính: Gồm 14 tiêu chia làm nhóm: + Nhóm tiêu khoản gồm tiêu + Nhóm tiêu hoạt động gồm tiêu + Nhóm tiêu cân nợ gồm tiêu + Nhóm tiêu thu nhập gồm tiêu - Các tiêu phi tài chính: Gồm 40 tiêu chia thành nhóm + Nhóm tiêu khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ gồm 02 tiêu + Nhóm tiêu trình độ quản lý mơi trường nội DN gồm 09 tiêu + Nhóm tiêu quan hệ với ngân hàng gồm 11 tiêu + Nhóm tiêu nhân tố bên ngồi gồm 07 tiêu + Nhóm tiêu đặc điểm hoạt động khác gồm 11 tiêu 2.2.2.Tổ chức quản lý công tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng Công tác XHTD nội KHDN thực qua khâu: Chấm điểm xếp hạng (phòng/bộ phận QHKH doanh nghiệp), rà soát độc lập kết xếp hạng (phòng QLRR) phê duyệt kết XHTD nội KHDN (Hội đồng TD/Giám đốc) Việc phân chia đảm bảo tính khách quan tách bạch khâu Tuy 13 vậy, hạn chế tổ chức quản lý công tác XHTD nội KHDN là: Thiếu tham gia phận kiểm tra nội (kiểm soát sau); Trách nhiệm phận có liên quan đến kết XHTD nội KHDN chưa quy định cụ thể; BIDV Đà Nẵng đặt mục tiêu thực tốt công tác XHTD nội thiếu giải pháp, biện pháp cụ thể để triển khai thực 2.2.3 Thực trạng công tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng a Thu thập xử lý thông tin XHTD nội KHDN Thông tin thu thập theo quy định hệ thống XHTD nội Tuy nhiên, hạn chế khâu chủ yếu là: Việc thu thập thông tin thụ động, thiếu tính cập nhật, số trường hợp thiếu cứ; Các thông tin phi tài liên quan đến DN khó thu thập, thơng tin báo chí sử dụng phổ biến; BCTC thường cung cấp trễ, nhiều DN chưa kiểm tốn BCTC; Thơng tin chưa phân tích, đánh giá cách đầy đủ trước chấm điểm xếp hạng b Thực chấm điểm XHTD nội KHDN Việc xếp hạng hệ thống XHTD nội thực tự động Thực trạng DN thuộc tất quy mơ sử dụng chung tiêu chí chấm điểm xếp hạng Một số tiêu định lượng phải tính tốn thủ cơng, điều dễ dẫn đến sai sót, đồng thời nhiều thời gian cơng tác XHTD nội Ngồi ra, nhiều tiêu định tính cho điểm cách cảm tính, thiếu c Rà soát độc lập kết XHTD nội KHDN Nhiệm vụ rà soát độc lập kết XHTD BIDV Đà Nẵng giao cho phòng QLRR thực hiện, nội dung rà sốt đơn giản, chủ yếu dựa vào quy định vốn sơ sài hệ thống XHTD nội 14 Mặc dầu thực chức quản lý RRTD BIDV Đà Nẵng phòng QLRR chưa thực nhận thấy rủi ro DN từ khâu XHTD doanh nghiệp d Phê duyệt kết XHTD nội KHDN Việc phân cấp phê duyệt theo quy mô dư nợ DN thời điểm xếp hạng Hạn chế việc phân cấp chủ yếu chỗ số trường hợp cần tăng cường kiểm soát kết XHTD nội chưa phân cấp cho Hội đồng TD DN xếp hạng lần đầu, DN xếp tăng hạng, DN xếp tăng hạng đồng thời chuyển sang nhóm nợ có chất lượng cao DN thuộc nhóm ngành rủi ro cao Phương thức phê duyệt theo hình thức lấy ý kiến làm cho hoạt động phê duyệt mang tính thủ tục, kết XHTD khơng phân tích, đánh giá trước định e Sử dụng kết XHTD nội hoạt động TD doanh nghiệp Hỗ trợ sàng lọc DN vay vốn: Được thực không DN có quan hệ TD mà thực DN lần đầu quan hệ TD Với ý nghĩa cấp TD cho DN rủi ro DN cũ, việc sàng lọc DN nhân viên QHKH thực cẩn trọng để lựa chọn DN đủ uy tín lực thực nghĩa vụ trả nợ Theo quy định BIDV Đà Nẵng, DN xếp hạng BBB trở lên xem xét cấp TD lần đầu Đối với DN có quan hệ TD mà xếp hạng BB đến CC xem xét cho vay giảm dần dư nợ bổ sung đủ 100% tài sản đảm bảo nợ vay, DN xếp hạng thấp dừng cho vay tập trung thu nợ - Thực sách khách hàng: BIDV Đà Nẵng sử dụng kết XHTD nội việc thực sách DN vay vốn sách cấp TD (giới hạn TD tỷ lệ cho 15 vay), sách TSĐB, sách lãi suất…Tuy nhiên, việc áp dụng sách mang tính bình qn, thể rõ sách lãi suất - Đưa điều khoản ràng buộc/hạn chế DN vay vốn: BIDV Đà Nẵng áp dụng điều khoản ràng buộc/hạn chế DN vay vốn, chủ yếu ràng buộc/hạn chế đưa trình định cấp TD cho DN không xuất phát từ công tác XHTD nội - Giám sát DN vay vốn: Việc giám sát DN vay vốn BIDV Đà Nẵng thực theo quy định vốn đơn giản trình tự thủ tục cấp TD cho KHDN, BIDV Đà Nẵng chưa giám sát DN vay vốn theo kết XHTD nội - Phân loại nợ trích lập dự phòng RRTD Dư nợ DN phân thành nhóm: Nợ nhóm (DN xếp hạng AAA, AA, A), nợ nhóm (DN xếp hạng BBB, BB), nợ nhóm (DN xếp hạng B,CCC, CC), nợ nhóm (DN xếp hạng C), nợ nhóm (DN xếp hạng D) Việc trích lập dự phòng RRTD thực theo quy định QĐ 493 2.2.4 Đánh giá kết công tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng a Số lượng doanh nghiệp xếp hạng Trong ba năm (2010-2012) số lượng DN XHTD nội tăng, DN xếp hạng từ A đến AAA chiếm tỷ trọng cao tổng số DN xếp hạng Tỷ lệ DN XHTD nội tăng từ mức 81,7% 31/12/2010 tăng lên 90,2% thời điểm 31/12/2012, số DN không XHTD nội chiếm khoảng 10% Với tỷ lệ DN XHTD nội nêu cho thấy phần lớn DN có dư nợ TD BIDV Đà Nẵng kiểm sốt cơng 16 tác XHTD nội b Tỷ lệ dư nợ DN XHTD nội Tỷ lệ KHDN XHTD nội cao, nhiên dư nợ DN chiếm khoảng 70% tổng dư nợ Điều cho thấy RRTD lớn có khoảng gần 30% dư nợ TD DN chưa kiểm soát kết XHTD nội c Tần suất XHTD nội KHDN Tần suất XHTD nội DN thực thuận lợi cho BIDV Đà Nẵng việc thu thập thông tin kết SXKD hàng quý DN Tuy nhiên, tình hình kinh tế suy giảm thời gian qua việc XHTD nội chưa thực với tần suất cao để giám sát RRTD DN vay vốn d Mức độ thay đổi hạng doanh nghiệp Mức thay đổi hạng DN thời gian quan phù hợp, khơng có thay đổi nhanh liên tục hạng DN yếu tố chủ quan người xếp hạng mục đích thay đổi theo hướng có lợi cho DN (như tạo điều kiện cho việc áp dụng sách khách hàng) có lợi cho NH (như che dấu nợ xấu) e Khả đo lường RRTD doanh nghiệp công tác XHTD nội KHDN Khả đo lường RRTD doanh nghiệp công tác XHTD nội hạn chế, số DN xếp hạng tốt (AAA, AA, A) gặp khó khăn việc trả nợ (nợ gia hạn DN chiếm gần 10% tổng dư nợ KHDN) Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ gia hạn DN xếp hạng tốt cao DN xếp hạng thấp (các DN xếp hạng BBB có tỷ lệ nợ gia hạn 0,2%) f Sử dụng kết XHTD nội KHDN hoạt động TD Việc sử dụng kết XHTD nội hoạt động TD 17 chưa triển khai thực cho mục đích sau: Giám sát DN vay vốn, áp dụng lãi suất cho vay theo phần bù RRTD, đưa điều khoản ràng buộc/hạn chế DN vay vốn 2.2.5 Đánh giá chung công tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng a Những mặt đạt Trong năm qua, số lượng tỷ lệ KHDN XHTD nội BIDV Đà Nẵng gia tăng, đến 31/12/2012 tỷ lệ KHDN XHTD nội đạt khoảng 90% Điều phản ánh BIDV Đà Nẵng kiểm soát phần lớn khả trả nợ DN vay vốn kết XHTD nội Kết XHTD nội giúp cho BIDV Đà Nẵng đo lường RRTD DN, qua sách khách hàng, BIDV Đà Nẵng thực marketing tín dụng hướng đến DN rủi ro Đây yếu tố giúp cho BIDV Đà Nẵng phát triển TD an toàn, mang lại nguồn thu nhập chủ yếu hoạt động kinh doanh Ngoài ra, BIDV Đà Nẵng sử dụng kết XHTD nội việc phân loại nợ trích lập dự phòng RRTD Đây cách thức phân loại nợ nói tiên tiến so với cách phân loại nợ theo điều QĐ 493 mà phần lớn NHTM Việt Nam sử dụng việc đánh giá khả trả nợ DN cách toàn diện hai mặt tài phi tài b Những vấn đề hạn chế nguyên nhân hạn chế Những vấn đề hạn chế Hạn chế xuất phát từ phía BIDV Đà Nẵng - Cơng tác XHTD nội KHDN đưa vào định hướng chung hoạt động TD, nhiên thiếu biện pháp thực 18 - Thiếu khâu kiểm tra sau phương diện tuân thủ quy trình, khả đo lường RRTD sử dụng kết XHTD nội hoạt động TD - Thiếu quy định phối hợp nội nhằm quy định rõ trách nhiệm phận có liên quan đến cơng tác XHTD nội - Cách thức thực công tác XHTD phận nghiệp vụ giản đơn, thiếu tính khoa học, chưa phân tích thơng tin trước xếp hạng - Việc thu thập thông tin xếp hạng khó khăn, thụ động, thiếu cập nhật - Công tác XHTD nội chưa đáp ứng việc đo lường RRTD toàn danh mục TD BIDV Đà Nẵng - Khả đo lường RRTD doanh nghiệp hạn chế - Tần suất XHTD nội chưa giúp BIDV Đà Nẵng đo lường RRTD thường xuyên tình hình kinh tế bị suy giảm thời gian qua - Việc thực sách khách hàng DN mang tính chất bình qn, chưa gắn liền với mức độ rủi ro DN Hạn chế xuất phát từ phía Hội sở BIDV - Chưa xây dựng tiêu chí chấm điểm xếp hạng DN quy mô nhỏ vừa - Việc nhập nguyên trạng BCTC vào hệ thống XHTD nội làm cho kết tính tốn tiêu tài DN số trường hợp chưa xác - Việc thiết kế mức điểm trọng số tiêu chất lượng TD hệ thống XHTD nội chưa phù hợp, thể việc DN bị suy giảm khả trả nợ xếp vào hạng tốt 19 - Các văn hướng dẫn công tác XHTD nội chưa ban hành đồng với hệ thống XHTD nội KHDN Hạn chế xuất phát từ yếu tố bên ngồi BIDV - Cơng tác XHTD nội KHDN NHTM chưa áp dụng thống toàn hệ thống NH - BIDV Đà Nẵng thiếu nguồn thông tin đáng tin cậy để XHTD nội KHDN Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân bên BIDV Đà Nẵng thiếu định hướng cụ thể cho công tác XHTD nội KHDN Vai trò cơng tác XHTD nội KHDN hoạt động TD chưa nhận thức cách đầy đủ - Ngun nhân bên ngồi + Cơng tác XHTD nội NHTM thiếu giám sát quan quản lý nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam + Việt Nam thiếu dịch vụ cung cấp thơng tin kinh tế có chất lượng, NHTM thiếu thông tin để đánh giá hoạt động DN kinh tế CHƯƠNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN (2013-2015) 3.1.1 Định hướng chung hoạt động kinh doanh 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng 20 3.2 MỤC TIÊU HỒN THIỆN CƠNG TÁC XHTD NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Hồn thiện cơng tác XHTD nội nhằm đảm bảo kết XHTD nội đo lường RRTD DN, đồng thời nâng cao nhận thức việc sử dụng kết XHTD nội KHDN hoạt động TD Hoàn thiện công tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng tập trung vào nội dung chủ yếu sau: Hoàn thiện khâu tổ chức quản lý thực BIDV Đà Nẵng, hồn thiện nội dung cơng tác XHTD nội KHDN sử dụng kết XHTD nội KHDN hoạt động TD 3.3 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XHTD NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.3.1 Nhóm giải pháp hồn thiện tổ chức quản lý công tác XHTD nội BIDV Đà Nẵng a BIDV Đà Nẵng cần tổ chức kiểm tra sau công tác XHTD nội khách hàng DN Việc tổ chức kiểm tra công XHTD nội cần tổ thực định kỳ sau kỳ xếp hạng tiến hành kiểm tra đột xuất xuất dấu hiệu suy giảm chất lượng TD b Ban hành quy định nội thủ tục thực công tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng BIDV Đà Nẵng cần chủ động vào nhiệm vụ quy định QĐ 8598 để ban hành quy định riêng nhằm đảm bảo cho công tác XHTD nội tiến hành cách khoa học cụ thể trách nhiệm cá nhân phận có liên quan 21 c Tăng cường thẩm quyền Hội đồng tín dụng BIDV Đà Nẵng việc phê duyệt kết XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng cần tăng thẩm quyền phê duyệt kết XHTD nội DN cho Hội đồng TD số trường hợp như: DN BIDV Đà Nẵng XHTD nội lần đầu; DN xem xét tăng hạng so với kỳ xếp hạng trước đó; DN xem xét tăng hạng chuyển lên nhóm nợ có chất lượng cao so với kỳ xếp hạng trước đó; Doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nghề có độ rủi ro cao Bên cạnh đó, cần thay đổi cách thức phê duyệt kết XHTD nội bộ: chuyển tử hình thức lấy kiến sang phiên họp tập trung Qua đó, Hội đồng TD đưa định phê duyệt hợp lý sở tham khảo ý kiến phân tích, đánh giá tất thành viên Hội đồng TD d Tổ chức phận lưu trữ thông tin xếp hạng BIDV Đà Nẵng Đây giải pháp lâu dài nhằm tạo chủ động thông tin xếp hạng BIDV Đà Nẵng phân cơng đơn vị đầu mối phòng QLRR thực xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin với phối hợp phận QHKH doanh nghiệp, phận điện tốn phòng Quản trị tín dụng 3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao khả đo lường RRTD doanh nghiệp công tác XHTD nội BIDV Đà Nẵng a Nâng cao chất lượng thông tin XHTD nội KHDN - Tổ chức lại công tác thu thập thơng tin xếp hạng phòng/bộ phận QHKH doanh nghiệp Đây giải pháp trước mắt để phục vụ cho công tác XHTD nội KHDN - Quy định việc lập báo cáo phân tích, đánh giá thơng tin trước chấm điểm xếp hạng DN 22 - Sử dụng sách KH việc thúc đẩy DN cung cấp thông tin đầy đủ, hạn b Tăng cường vai trò rà sốt độc lập kết XHTD nội phòng QLRR: Phòng QLRR cần thực việc quản lý RRTD từ khâu XHTD nội KHDN Biện pháp chung tổ chức lại công tác rà sốt kết XHTD đơn vị mình, biện pháp cụ thể gồm: Nhân viên làm công tác XHTD nội không kiêm nhiệm công tác kiểm tra nội bộ; Tổ chức thu thập thông tin đơn vị để có sở rà sốt, đối chiếu với kết đánh giá phòng/bộ phận QHKH; Lập danh mục doanh nghiệp thuộc ngành có độ rủi ro cao thời kỳ, DN thuộc đối tượng xếp hạng cao cần có phân tích, đánh giá đầy đủ, thuyết phục c Thực tái XHTD nội DN bị suy giảm khả trả nợ phát sai sót làm sai lệch kết XHTD nội 3.3.3 Nhóm giải pháp tăng cường vai trò XHTD nội KHDN hoạt động TD BIDV Đà Nẵng a Sử dụng kết XHTD nội việc giám sát DN vay vốn BIDV Đà Nẵng Cần xác định nhân tố nhạy cảm có khả gây nên suy giảm khả trả nợ DN, đưa nhân tố nhạy cảm vào chương trình giám sát DN Kết giám sát cần phải báo cáo đầy đủ cho cấp phê duyệt vào kỳ XHTD nội b Chính sách khách hàng cần áp dụng phù hợp DN xếp hạng Chính sách KH cần áp dụng theo mức độ rủi ro DN, tránh tình trạng DN nhóm hạng (ví dụ AAA, AA, A) áp dụng sách Chính sách cần khác 23 biệt DN có BCTC kiểm tốn DN khơng kiểm tốn, DN có mức độ tài sản đảm bảo nợ vay loại tài sản đảm bảo nợ vay khác 3.3.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ công tác XHTD nội KHDN a Tăng cường đào tạo nhân viên làm công tác XHTD nội b.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công tác XHTD nội 3.4 KIẾN NGHỊ 3.4.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam a Tăng cường vai trò quản lý NH nhà nước công tác XHTD nội NHTM b Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC) cần hỗ trợ nhiều cho NHTM thông tin DN c Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC) cần tổ chức theo hướng tổ chức XHTD độc lập 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam a Tăng cường kiểm tra, đánh giá cơng tác XHTD nội tồn hệ thống b Xây dựng tiêu chí XHTD nội cho loại hình DN có quy nhỏ vừa c Xây dựng tiêu chí XHTD nội số DN không XHTD nội theo quy định hành d Xây dựng hệ thống thông tin liệu riêng BIDV 24 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu cơng tác XHTD nội KHDN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng, luận văn “Hoàn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng” giải vấn đề sau : - Hệ thống hóa sở lý luận cơng tác XHTD nội KHDN NHTM - Từ việc phân tích, đánh giá thực trạng công tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng, luận văn đưa nhận xét mặt vấn đề hạn chế công tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng Trên sở lý luận công tác XHTD nội KHDN xuất phát từ thực tiễn, luận văn đề xuất giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác XHTD nội KHDN BIDV Đà Nẵng - Luận văn đưa số kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc tăng cường kỷ luật công tác XHTD nội NHTM Việc luật hóa quy định có liên quan hỗ trợ tích cực cho NHTM công tác XHTD nội bộ, qua nâng cao việc giám sát DN vay vốn, hạn chế RRTD Trong trình nghiên cứu, đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Để đề tài có giá trị thực tiễn cao, tác giả kính mong nhận dẫn đóng góp ý kiến Quý thầy cô đồng nghiệp ... nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Hoàn thiện công tác XHTD nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.. . KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG... Nam – chi nhánh Đà Nẵng, luận văn Hoàn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng” giải vấn đề sau : - Hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng., Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn