bài tập lớn có lời giải 6

16 12 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2019, 10:23

BÀI TẬP LỚN TÍN HIỆU HỆ THỐNG THƠNG TIN • Giảng viên: Đinh Thị Kim Phương • Mã lớp: 201810803176004 • Lớp ưu tiên: 0803176.4  Thành viên nhóm:  Đỗ Tuấn Cảnh  Lão Thị Hằng  Hà Quang Hiếu THIẾT KẾ BỘ LỌC THEO PHƯƠNG PHÁP CỬA SỔ HÌNH CHỮ NHẬT Thơng thấp Thông cao Thông dải  Trong phương pháp sổ hình chữ nhật này, ba lọc sử dụng chung function để thiết kế lên lọc! Chú thích: M chiều dài hữu hạn cửa sổ wc tần số cắt Bộ lọc thông thấp Bộ  lọc thông thấp:   Đáp ứng tần số:  Đáp ứng xung: Thiết kế lọc thông thấp matlab Các tham số wp = 0.2 , ws = 0.4 Bộ lọc thông cao   Bộ lọc thông cao:   Đáp ứng tần số:   Đáp ứng xung: Thiết kế lọc thông cao matlab Các tham số wp = 0.2 , ws = 0.4 Bộ lọc thông dải    Bộ lọc thông dải:  Đáp ứng tần số:  Đáp ứng xung Thiết kế lọc thông dải matlab Các tham số wp1 = 0.35 , ws1 = 0.2 wp2 = 0.65 , ws2 = 0.8 XÂY DỰNG HỆ THỐNG PID DÙNG SIMULINK TRONG MATLAB Xây dựng mơ hình hệ thống điều khiển nhiệt độ PID a  Tính giá trị thông số KP, KD, KI PID theo phương pháp Ziegler- Nichols từ thông số L, T, K :K=200, T=380, L=20 wPID(s)=Kp+K1/s+Kds Với Kp=(1.2T)/(KL) ; K1=Kp/2L ; Kd=0.5KpL  => KP = 0.114 ; KI = 0.0028 ; KD = 1.14   b  Chạy mô phỏng, vẽ đáp ứng Cài đặt thông số: Step time=0, Initial=0, Final time=100, Stop time=600 Nhập thông số cho PID :  Nhập thơng số cho mơ hình lò nhiệt tuyến tính hóa : K=200, T=380, L=20.Chạy mơ lưu đáp ứng tín hiệu Scope => Nhận xét: chất lượng phương pháp điều khiển PID : thời gian độ ngắn, hệ thống nhanh đạttới trạng thái xác lập  c Chỉnh định thông số PID ( độ điều chỉnh < 25%)  Chọn Kp = 0.036, Ki = 0.0004, KD = 0.54 => Độ điều chỉnh hệ thống nhỏ so với trường hợp trước THANKS FOR WATCHING ... tần số:  Đáp ứng xung Thiết kế lọc thông dải matlab Các tham số wp1 = 0.35 , ws1 = 0.2 wp2 = 0 .65 , ws2 = 0.8 XÂY DỰNG HỆ THỐNG PID DÙNG SIMULINK TRONG MATLAB Xây dựng mơ hình hệ thống điều khiển...  Chạy mô phỏng, vẽ đáp ứng Cài đặt thông số: Step time=0, Initial=0, Final time=100, Stop time =60 0 Nhập thông số cho PID :  Nhập thông số cho mơ hình lò nhiệt tuyến tính hóa : K=200, T=380,... nhanh đạttới trạng thái xác lập  c Chỉnh định thông số PID ( độ điều chỉnh < 25%)  Chọn Kp = 0.0 36, Ki = 0.0004, KD = 0.54 => Độ điều chỉnh hệ thống nhỏ so với trường hợp trước THANKS FOR WATCHING
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn có lời giải 6 , bài tập lớn có lời giải 6 , Bộ lọc thông dải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn