KẾ HOẠCH cá NHÂN bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS 3

10 9 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 16:36

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học: 2013 - 2014 PHÒNG GD & ĐT TP ĐỒNG HỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LỘC NINH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đồng Hới, ngày tháng năm 2013 KẾ HOẠCH NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Bích Đào Trình độ chun mơn: ĐHSP Tốn Chức vụ, tổ chun mơn: Giáo viên – Tở Tốn - Lí - Tin Cơng việc chun môn kiêm nhiệm giao: Chủ nhiệm lớp 81, giảng dạy Toán 81, 82, 83 ; BDHSG Toán I Những xây dựng kế hoạch: - Căn TT số 31/2011/TT - BGDĐT ngày 08/8/2011 - Căn công văn Số: 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/5/2013 BGDDT việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 - Căn công văn số 1459/SGDĐT-GDCN-TX v/v hướng dẫn công tác BDTX năm học 2013-2014 ngày 22/7/2013 - Căn vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 tình hình thực tế trường THCS Lộc Ninh - Căn đạo phận chuyên môn trường THCS Lộc Ninh Gv: Nguyễn Thị Bích Đào Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học: 2013 - 2014 - Căn vào thực tế lực nhu cầu bồi dưỡng thân - Căn vào khả năng, lực thân, nhân xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 -2014 sau : II Đặc điểm tình hình Thuận lợi : - Nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ - Được quan tâm đạo sát Ban giám hiệu nhà trường, giúp đỡ đồng nghiệp trường nên thân n tâm cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Có trình độ chun mơn vững vàng, ứng dụng CNTT vào dạy học để nâng cao hiệu học Cơ sở vật chất, phương tiện dạy học đảm bảo cho hoạt động dạy học Khó khăn - Chưa có điều kiện để giao lưu học hỏi nhiều với trường bạn - Tài liệu bồi dưỡng thiếu - Trình độ học sinh thấp nên việc bồi dưỡng gặp nhiều khó khăn III Nội dung kế hoạch: A Mục tiêu việc BDTX: - Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng giáo viên; lực tự đánh giá hiệu bồi dưỡng thường xuyên; lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên nhà trường, Phòng Giáo dục đào tạo TP Đồng Hới Gv: Nguyễn Thị Bích Đào Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học: 2013 - 2014 - Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục THCS góp phần phát triển nghiệp GD&ĐT thành phố Đồng Hới - Phát triển lực dạy học, lực giáo dục lực khác theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục tỉnh, yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành - Giúp giáo viên trường thơng qua q trình tự học, tự bồi dưỡng bước nâng cao chất lượng dạy học có ứng dụng cơng nghệ thơng tin nhằm phát huy tính chủ động tích cực học sinh - Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp dạy thầy, phương pháp học trò, tạo tảng để có tiến đích thực chất lượng dạy - học nhà trường Sử dụng hiệu phương tiện dạy học có, tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm phương tiện thiết bị phục vụ cho giảng dạy học tập tốt Thường xuyên sử dụng nhóm phương pháp dạy học tích cực sâu vào bồi dưỡng phương pháp dạy học đồ tư nhằm phát huy khả tư cho học sinh - Có ý thức thu thập lưu giữ thông tin minh chứng để phục vụ cho công tác đánh giá chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng hàng năm đồng thời có kế hoạch cải tiến để đáp ứng chuẩn GV - Nâng cao chất lượng soạn giảng nhằm phát huy tính tích cực học sinh, lồng ghép nội dung tích hợp dân số, mơi trường, pháp luật thuế, an tồn giao thơng vào mơn cụ thể - Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào vấn đề mới, vấn đề thực tiễn đội ngũ gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa tính hệ thống nội dung bồi dưỡng năm trước năm học B Nội dung BDTX: Gv: Nguyễn Thị Bích Đào Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học: 2013 - 2014 - Nội dung bồi dưỡng (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết): + Bồi dưỡng trị, thời sự, nghị quyết, sách Đảng, Nhà nước Tỉnh Quảng Bình, tập trung sâu vào vấn đề như: Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng giáo dục đào tạo; Tình hình xu hướng phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục đào tạo nước Tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2015 năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp THCS Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở GD & ĐT Quảng Bình, Phòng GD & ĐT Đồng Hới; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; văn đạo quan quản lý giáo dục + Những nội dung điểm lý luận Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Các Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Gắn nội dung giảng dạy với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội địa phương Chương trình hành động thực Nghị Đại hội Đảng cấp - Nội dung bồi dưỡng : 30 tiết.( Theo phụ lục 7) TT Nội dung Số tiết Phát huy hiệu ứng dụng công nghệ thông tin dạy học theo 10 đặc trưng môn Cách dạy tiết ôn tập chương 10 Dạy học đối tượng học sinh bị hổng kiến thức lớp 10 - Nội dung bồi dưỡng (khối kiến thức tự chọn, thời lượng: 60 tiết): Căn chương trình BDTX bậc học, cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 31 ngày 08/8/2011 Bộ GD&ĐT) vào khả năng, lực thân lựa chọn mô đun (trong tổng số 41 mô đun thuộc chương trình BDTX THCS) để bồi dưỡng năm học Yêu cầu chuẩn Mã Tên nội dung mô đun Gv: Nguyễn Thị Bích Đào Mục tiêu Thời Thời gian bồi dưỡng gian tập trung Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học: 2013 - 2014 nghề nghiệp cần bồi (tiết) tự học mô đun LT TH 10 10 10 (tiết) dưỡng - Tìm kiếm, khai thác xử lí thơng - Sử dụng tin phục vụ giảng Những thông tin phục pháp, II Nâng THCS 17 cao vụ giảng tin phục vụ giảng biết Khai thác, xử lí thơng tin phục tìm kiếm, khai giảng Sử dụng phần mềm phục vụ dạy học tượng giáo dục THCS 22 Sử dụng hiệu số phần Dạy học tích cực Tăng cường THCS 18 - Sử dụng Một số phần mềm dạy học số chung phần mềm dạy học theo phần mềm dạy môn học học mềm dạy học - Phương pháp dạy học tích cực IV học thuật vụ giảng đối lực dạy kĩ 2.Các bước thực thác, xử lí thơng phương pháp tìm kiếm thơng tin phục vụ lực hiểu phương Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Sử dụng phương pháp, - Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực phương pháp dạy học tích cực kĩ thuật dạy học tích cực Gv: Nguyễn Thị Bích Đào Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học: 2013 - 2014 - Dạy học với công nghệ thông tin - Có biện Vai trò cơng nghệ thơng THCS tin dạy học Ứng dụng công nghệ thông 19 tin dạy học pháp để nâng cao 10 hiệu dạy học thông qua hỗ trợ cơng nghệ thơng tin IV Hình thức BDTX: Thơng qua hình thức tự học giáo viên kết hợp với sinh hoạt tập thể chuyên môn, nghiệp vụ tổ chuyên môn nhà trường chủ yếu lấy việc tự học người học chính, qua giúp giáo viên chủ động học tập đưa vào tài liệu hướng dẫn Thông qua bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó giáo viên; đáp ứng nhu cầu giáo viên học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có hội trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ luyện tập kĩ Thơng qua theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet) Bồi dưỡng thông qua dự thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ đồng nghiệp V Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng sau: Căn vào nội dung BDTX (mục II nêu trên) vào nhu cầu, lực nhân thân cần phải có hướng dẫn báo cáo viên, nội dung bồi dưỡng đòi hỏi phải có tập trung để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm sau: Gv: Nguyễn Thị Bích Đào Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học: 2013 - 2014 - Mã mơ đun THCS 17 - Tìm kiếm, khai thác xử lí thơng tin phục vụ giảng - Mã mơ đun THCS 22 - Sử dụng phần mềm phục vụ dạy học - Mã mô đun THCS 18 - Phương pháp dạy học tích cực - Mã mơ đun THCS 19 - Dạy học với cơng nghệ thơng tin • V Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng: Thời gian (1) Nội dung BDTX (2) Số tiết Hình thức (3) BDTX (4) Kết cần đạt (5) - Nắm chủ trương, đường lối, sách Tháng 9,10/2013 Nội dung bồi dưỡng 30 Tự học kết Đảng pháp luật hợp với sinh Nhà nước Tình hình phát hoạt tập thể triển kinh tế, xã hội đất nước - Thời trị, kinh tế, an ninh quốc phòng tỉnh Quảng Bình, thành phố Đông Hới phương hướng nhiệm vụ - Nghiên cứu văn bản, hướng dẫn đạo Bộ GD&ĐT thực nhiệm vụ năm học - Nghị ĐHĐB Toàn Quốc lần 11 - Nghị HĐND cấp Gv: Nguyễn Thị Bích Đào Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học: 2013 - 2014 - “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Nghị hội nghị TW - Thời trị tổng hợp - Một số nhiệm vụ nội dung năm học 2013 - 2014 Mã mơ đun THCS Sử dụng 17 : Tìm kiếm, khai thác phương pháp, kĩ thuật tìm xử lí thơng tin phục vụ kiếm, khai thác, xử lí thơng giảng tin phục vụ giảng Những thông tin Tháng 11,12/2013 phục vụ giảng -Bồi dưỡng 15 2.Các bước tập trung -Tự bồi dưỡng thực phương pháp tìm kiếm thơng tin phục vụ giảng Khai thác, xử lí thơng tin phục vụ giảng Tháng Nội dung bồi dưỡng : 1,2,3/2014 Tháng 4,5/2014 Mã mô đun THCS 18: Phương pháp dạy học 30 15 -Bồi dưỡng Biết tổ chức dạy học phân hóa tập trung đối tượng mơn Toán trường -Tự bồi THCS dưỡng -Tự bồi Vận dụng kĩ thuật dưỡng dạy học tích cực -Bồi dưỡng tích cực Dạy học tích cực tập trung Các phương pháp, Gv: Nguyễn Thị Bích Đào phương pháp dạy học tích cực giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học: 2013 - 2014 kĩ thuật dạy học tích cực dạy Sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Mã mơ đun THCS 22 : - Sử dụng phần mềm phục vụ dạy học -Tự bồi Tháng Một số phần mềm dạy 6/2014 học chung phần mềm 15 dạy học theo môn học dưỡng -Bồi dưỡng Sử dụng số phần tập trung mềm dạy học Sử dụng hiệu số phần mềm dạy học Mã mơ đun THCS Có biện pháp để nâng cao 19: hiệu dạy học Dạy học với công nhờ hỗ trợ công nghệ nghệ thông tin -Tự bồi Tháng Vai trò cơng 7/2014 nghệ thơng tin dạy 15 thông tin dưỡng -Bồi dưỡng tập trung học Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Tổng 120 BAN GIÁM HIỆU TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN (Ký duyệt, ghi họ tên đóng dấu) (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) Gv: Nguyễn Thị Bích Đào Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mai Sỹ Lâm Năm học: 2013 - 2014 Trần Thị Thanh Bình Gv: Nguyễn Thị Bích Đào Nguyễn Thị Bích Đào 10 .. .Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học: 20 13 - 2014 - Căn vào thực tế lực nhu cầu bồi dưỡng thân - Căn vào khả năng, lực thân, cá nhân xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm... hiệu bồi dưỡng thường xuyên; lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên nhà trường, Phòng Giáo dục đào tạo TP Đồng Hới Gv: Nguyễn Thị Bích Đào Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. .. dung BDTX: Gv: Nguyễn Thị Bích Đào Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học: 20 13 - 2014 - Nội dung bồi dưỡng (khối kiến thức bắt buộc, thời lượng: 30 tiết): + Bồi dưỡng trị, thời sự, nghị quyết,
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH cá NHÂN bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS 3 , KẾ HOẠCH cá NHÂN bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn