3 bản vẽ sơ đồ phương thức bảo vệ 110kv 1 (1)

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 14:50

F E D C B 27/59 51/51N BCU FR F671:7SJ86 50/50N 67/67N FR 49 50BF BCU FR F502: 7SJ82 50/51G 74/86 50/50N 51/51N 50BF BCU FR F67: 7SJ85 51/51N 27/59 67/67N 50/50N F87T:7UT86 64 87T X502 X502 X67 X87T1 X87T1 X87T1 +MP2 FR +PP1 F741 F742 F861 F862 F502: 7SJ82 BCU X501 50/50N 51/51N X501 74/86 50BF X502 X67 X87T1 KWh, CL : 0.5 KVArh, CL: TM (A1700) D ÁN: TR M BI N ÁP 110kV M LAO +PP2 T671 X87L1 KHÁCH HÀNG: T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I CT331 25/79 67/67N 21/21N FR/FL F87L1:7SL86 50BF 87L/85 F7411 F7412 F8611 F8612 X671 X87L1 X87L1 CL: 5P20 CL: 0.2 CL: 5P20 CL: 0.2 CL: 0.5 -Q15 -Q14 -Q15 CL: 5P20 CL: 5P20 CL: 5P20 CL: 0.5 CL: 0.2 -Q75 -Q76 CL: 5P20 -Q7 LÊ TR N TH NG PHÊ DUY T T C41 NGUY N TI N THÀNH BÙI QUANG -Q0 CL: 5P20 CL: 5P20 CL: 0.5 63 71 26 96 CL: 0.5 +J01 T1 CL: 5P20 800-1000/1A 200-400-600 /1/1/1A M -Q1 F90 E02 -Q1 C11 -Q1 -Q0 M M -Q0 M E01 ÔNG KI M TRA THI T K TUC 41 23 0.11 0.11 0.11 V3 V3 V3 V3 -Q38 CT-22kV 1200-1600-2000 /1/1/1A 1500-3000/1/1A CL: 5P20 CL: 0.5 CL: 5P20 CL: 5P20 1500-2000/1A -Q08 200-400-600/1/1A CL: 5P20 CL: 5P20 CL: 0.5 CT-123KV CL: 5P20 200-400-800-1200 CL: 5P20 /1/1/1/1/1A BVT1 - 123kV 115 0.11 0.11 0.11 kV V3 V3 V3 CT-123kV 200-400-800-1200 /1/1/1/1/1A CL: 3P LVT1 - 123kV 115 0.11 0.11 0.11 kV V3 V3 V3 220kV HÀ CL: 0.2 XC TBC TBV1 MV1 SMA V X87B11 X87B11 X87B11 T50 T50 KWh, CL : 0.5 KVArh, CL: TM (A1700) A MV2 BCU +MP1 XV CT112 -Q0 CL: 5P20 CL: 5P20 C31 +H01 CL: 5P20 CL: 5P20 CL: 5P20 CL: 0.2 CL: 0.5 -Q25 -Q75 -Q25 -Q75 -Q76 CÔNG TY CP ENTEC K THU T N NG L NG -Q7 CL: 5P20 CL: 0.2 CT-123kV 200-400-800-1200 /1/1/1/1/1A CL: 3P LVT2 - 123kV 115 0.11 0.11 0.11 kV V3 V3 V3 +MP2 S H TH NG T PH NG TH C 50BF 25/79 FR F671:7SJ86 27/59 51/51N BCU 50/50N 67/67N 21/21N FR/FL F87L1:7SL86 LAO 64 FR FR 50BF F502: 7SJ82 BCU 74/86 50/50N 51/51N 50BF BCU FR F502: 7SJ82 50/51G 74/86 50/50N 51/51N 50BF BCU FR F67: 7SJ85 51/51N 27/59 67/67N 50/50N F87T:7UT86 49 87T KWh, CL : 0.5 KVArh, CL: TM (A1700) X50 X50 X67 +MP2 +PP2 X672 X87L2 X87L2 A06 A07 = 17/06/2016 NGÀY HNPC/ML-110KV/DETAIL TRANG TI P TRANG MÃ NG N M CH ÁP M CH DÒNG +PP4 F741 F742 F861 F862 X50 X50 X50 X67 T87T1 T87T1 T87T1 I U KHI N B O V & MK TR M BI N ÁP 110kV M 87L/85 67/67N F7421 F7422 F8621 F8622 X672 X87L2 T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I KWh, CL : 0.5 KVArh, CL: TM (A1700) E05 CT-123KV 200-400-800-1200 /1/1/1/1/1A -Q2 C12 -Q2 -Q0 M M -Q0 CL: 5P20 CL: 5P20 CL: 5P20 CL: 0.5 CL: 0.2 M 220kV QU C OAI E04 CL: 0.5 TUC 31 36.5 0.11 0.11 0.11 V3 V3 V3 F87T1 CT-35kV -Q38 400-800-1200 /1/1/1A +PP3 X87B21 X87B21 X87B21 T50 M -Q2 +CP2 TBV2 +MP2 F87B1:7UT86 F87B1:7UT86 FR 87B 87B FR 51/51N 50/50N F86 FR 51/51N F742 F50:7SJ85 50/50N F741 25 50/50N 51/51N 50BF -Q0 V E03 MA SMV2 KWh, KVArh KWh, KVArh SMV1 TM (A1700) TM (A1700) CT-123kV 200-400-800-1200 /1/1/1/1/1A CL: 5P20 A CL: 5P20 F87B2 + + + CL: 5P20 CL: 0.5 F E D C B A F E D C D ÁN: TR M BI N ÁP 110kV M LAO KHÁCH HÀNG: T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I T LÊ TR N TH NG PHÊ DUY T NGUY N TI N THÀNH BÙI QUANG Q0 Q0 800 Q38 Q38 Q1 H0 Q08 SMB 35KV C31 22KV C41 Q1 PAN2 PAN3 H0 ENT RELE C ENTRELEC ENTRELE C ENTRELEC C32 35KV C42 22KV C12 PAN I U KHI N NG N MBA T2: +CP3 6 800 Q0 Q38 Q2 Q0 Q0 Q38 H02 LAYOUT DÃY T LAO I U KHI N TR M BI N ÁP 110kV M T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I H03 LA BT BM BA BR BRL T SMB Q25 H0 Q08 CÔNG TY CP ENTEC K THU T N NG L NG CÔNG TY CP ENTEC K THU T N NG L NG 2400 800 ENT RELE C ENTRELE C XV1 XC XV2 Q0 Q0 BRL3 SMB3 Q2 Q25 Q24 Q0 Q75 BRL2 Q2 Q7 H0 Q76 E03 S792 S253 V PV2 SMB2 Q0 H0 S252 SA A PA BT BM BA BR LA2 BT BM BA BR LA3 H0 Q1 H0 Q7 SMB1 BRL1 Q15 Q14 Q15 C11 Q0 Q0 Q76 Q75 E01 S791 S251 V PV1 I U KHI N 02 DZ VÀ NG N C U: +CP2 BT BM BA BR LA1 T LA BT BM BA BR BRL CÔNG TY CP ENTEC K THU T N NG L NG PAN1 I U KHI N NG N MBA T1: +CP1 PAN T KI M TRA THI T K 100 CÔNG TY CP ENTEC K THU T N NG L NG ENTRELEC B ENTRELEC A ENTRELEC 2200 A07 A08 17/06/2016 NGÀY HNPC/ML-110KV/DETAIL TRANG TI P TRANG MÃ T F E D C B A F E D C B A 100 CÔNG TY CP ENTEC K THU T N NG L NG D ÁN: TR M BI N ÁP 110kV M LAO KHÁCH HÀNG: T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I 2200 2 Error SIPROTEC SIPRO TEC SIPROTEC Run SIEMENS SIEMENS SIPROTEC Error F742 F861 SIPROTEC F502 SIEMENS SIPRO TEC F67 SIEMENS F741 F862 SIEMENS SIEMENS F501 Error Error F87T LÊ TR N TH NG PHÊ DUY T T NGUY N TI N THÀNH BÙI QUANG CÔNG TY CP ENTEC K THU T N NG L NG KI M TRA THI T K 800 XF871 XF872 XF67 XF501 XF502 Run Run Run Run SIPRO TEC S.87L1 SIPRO TEC Run Run Error Error SIEMENS SIEMENS SIPROTEC 800 XF871 XF671 XF872 XF672 F743 F744 F863 SIEMENS SIPROTEC SIEMENS SIPRO TEC F864 F862 S87L2 SIEMENS SIPROTEC F672 SIEMENS SIPROTEC F671 SIPROTEC F741 F742 F861 Error SIEMENS SIEMENS F87L2 Error F87L1 Run SIEMENS Er ror SIEMENS SIEMENS SIPRO TEC SIPRO TEC F742 F862 F861 SIEMENS SIPROTEC Er ror F87B2 Run F50 SIPRO TEC F741 SIEMENS SIPRO TEC 800 X8711 X8712 XF821 X8722 XF50 Run Error F87B1 Run CÔNG TY CP ENTEC K THU T N NG L NG 3200 CÔNG TY CP ENTEC K THU T N NG L NG SIEMENS SIEMENS Error SIEMENS Run SIEMENS SIEMENS SIPRO TEC Er ror F742 F862 SIPRO TEC F502 F741 F861 SIPROTEC SIEMENS SIPROTEC SIPRO TEC F67 SIPROTEC F501 Error Er ror F87T 800 XF871 XF872 XF67 XF501 XF502 Run Run Run LAO LAYOUT DÃY T B O V I U KHI N B O V & MK NG N E01 TR M BI N ÁP 110kV M T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I H TH NG T CÔNG TY CP ENTEC K THU T N NG L NG =C31/A00 A08 = 17/06/2016 NGÀY HNPC/ML-110KV/DETAIL TRANG TI P TRANG MÃ NG N F E D C B A ... ENTRELE C XV1 XC XV2 Q0 Q0 BRL3 SMB3 Q2 Q25 Q24 Q0 Q75 BRL2 Q2 Q7 H0 Q76 E 03 S792 S2 53 V PV2 SMB2 Q0 H0 S252 SA A PA BT BM BA BR LA2 BT BM BA BR LA3 H0 Q1 H0 Q7 SMB1 BRL1 Q15 Q14 Q15 C 11 Q0 Q0 Q76... TR M BI N ÁP 11 0kV M LAO KHÁCH HÀNG: T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I T LÊ TR N TH NG PHÊ DUY T NGUY N TI N THÀNH BÙI QUANG Q0 Q0 800 Q38 Q38 Q1 H0 Q08 SMB 35 KV C 31 22KV C 41 Q1 PAN2 PAN3 H0 ENT RELE... ENTRELE C ENTRELEC C32 35 KV C42 22KV C12 PAN I U KHI N NG N MBA T2: +CP3 6 800 Q0 Q38 Q2 Q0 Q0 Q38 H02 LAYOUT DÃY T LAO I U KHI N TR M BI N ÁP 11 0kV M T NG CÔNG TY I N L C HÀ N I H 03 LA BT BM BA BR
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 bản vẽ sơ đồ phương thức bảo vệ 110kv 1 (1), 3 bản vẽ sơ đồ phương thức bảo vệ 110kv 1 (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn