320 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng có đáp án : Ôn thi Vietcombank 2019, Agribank 2019, Vietinbank

131 58 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 12:24

320 câu trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng co đáp án Câu1: Thế nguồn vốn NHTM? A: Là toàn nguồn tiền tệ NHTM tạo lập vay, kinh doanh B: Là toàn nguồn tiền tệ NHTM tạo lập để đầu tư, kinh doanh chứng khốn C: Là tồn nguồn tiền tệ NHTM tạo lập vay đầu tư D: Là toàn nguồn tiền tệ NHTM tạo lập vay, đầu tư thực dịch vụ ngân hàng Câu2: Vốn chủ sở hữu NHTM gì? A: Là nguồn vốn mà chủ NHTM phải để bắt đầu hoạt động B: Là nguồn vốn chủ NHTM đóng góp C: Là nguồn vốn thuộc sở hữu NHTM D: Là nguồn vốn nhà nước cấp Câu3: Nguồn từ quỹ coi vốn chủ sở hữu bao gồm khoản nào? A: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ khấu hao B: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khác C: Quỹ dự trữ vốn điều lệ, quỹ khen thưởng D: Quỹ dự phòng tài chính, quỹ khấu hao sửa chữa lớn, quỹ khen thưởng Câu4: Các tài sản nợ khác coi vốn chủ sở hữu gồm nguồn nào? A: Vốn đầu tư mua sắm nhà nước cấp có; vốn tài trợ từ nguồn B: Vốn đầu tư mua sắm nhà nước cấp Các khoản chênh lệnh đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá; loại cổ phần cổ đơng góp thêm C: Vốn đầu tư mua sắm nhà nước cấp Các khoản chênh lệnh đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận để lại chưa phân bổ cho quỹ D: Các khoản chênh lệnh đánh giá lại tài sản, lợi nhuận để lại chưa phân bổ cho quỹ Câu5: Vốn huy động NHTM gồm loại nào? A: Tiền gửi, vốn vay tổ chức tín dụng khác NHTW; vốn vay thị trường vốn, nguồn vốn khác B: Tiền gửi, vốn vay NHTM; vay ngân sách nhà nước; vốn ngân sách cấp bổ sung C: Tiền gửi, vốn vay tổ chức tín dụng khác; ngân sách nhà nước cấp hàng năm D: Tiền gửi, vốn vay NHTW; vốn vay ngân sách, nguồn vốn khác Câu6: Vốn huy động từ tiền gửi bao gồm phận nào? A: Tiền gửi tốn (tiền gửi khơng kỳ hạn), tiền gửi kỳ hạn, tiền vay NHTW B: Tiền gửi tốn, tiền gửi kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền vay TCTD khác C: Tiền gửi tốn, tiền gửi kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác D: Tiền gửi toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác Câu7: Tại phải quản lý nguồn vốn A: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế Đảm bảo khả tốn, chi trả NHTM để vốn nộp lợi nhuận, thuế cho nhà nước B: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế; Đảm bảo nguồn vốn NHTM tăng trưởng bền vững, đáp ứng kịp thời, đầy đủ thời gian, lãi suất thích hợp; Đảm bảo khả tốn, chi trả NHTM nâng cao hiệu kinh doanh C: Đảm bảo khả toán, chi trả NHTM nâng cao hiệu kinh doanh Đảm bảo nguồn vốn NHTM tăng trưởng bền vững, đáp ứng kịp thời, đầy đủ thời gian lãi suất thích hợp D: Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế Đảm bảo khả toán, chi trả NHTM nâng cao hiệu kinh doanh Câu8: Quản lý vốn chủ sở hữu gồm nội dung gì? A: Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tổng tài sản ; Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tài sản rủi ro; Xác định vốn CSH mối liên hệ với nhân tố khác B: Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tổng tài sản; xác định vốn chủ sở hữu với vốn cho vay; C: Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tổng tài sản; Xác định vốn CSH mối liên hệ với nhân tố khác D: Xác định vốn chủ sở hữu quan hệ với tài sản rủi ro Xác định vốn CSH mối liên hệ với nhân tố khác; xác định vốn chủ sở hữu với quan hệ bảo lãnh, cho thuê tài Câu9: Phát biểu quản lý vốn huy động nhất? A: Quản lý quy mô, cấu, quản lý lãi suất chi trả B: Quản lý quy mô, cấu, quản lý lãi suất chi trả, quản lý kỳ hạn, phân tích tính khoản nguồn vốn C: Quản lý quy mô, cấu, quản lý lãi suất chi trả, quản lý kỳ hạn D: Quản lý quy mô, cấu, quản lý lãi suất chi trả, quản lý kỳ hạn, phân tích tính khoản nguồn vốn; xác định nguồn vốn dành cho dự trữ Câu10: Nội dung khái niệm tín dụng xác nhất? A: Chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị B: Chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị, thời hạn chuyển nhượng C: Chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị, tính hồn trả D: Chuyển nhượng quyền sử dụng tạm thời lượng giá trị, thời hạn chuyển nhượng, tính hoàn trả Câu11: Theo quy định hành Vệt Nam, đối tượng cho vay tín dụng ngân hàng gì? A: Là tất nhu cầu vay vốn kinh tế – xã hội B: Là nhu cầu vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn kinh tế – xã hội C: Là nhu cầu vay vốn hợp pháp theo quy định pháp luật D: Là nhu cầu vay vốn doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội Câu12: Tổ chức tín dụng khơng cho vay vốn nhu cầu nào? A: Nhu cầu mua sắm tài sản chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi B: Nhu cầu tốn chi phí, thực giao dịch mà pháp luật cấm C: A đối tượng kinh doanh xét thấy khơng lợi nhuận lớn D: Nhu cầu tài để giao dịch mà pháp luật cấm; nhu cầu tốn chi phí, thực giao dịch mà pháp luật cấm A Câu13: Tín dụng ngân hàng nguyên tắc nào? A: Tiền vay sử dụng mục đích thoả thuận tài sản đảm bảo cho vốn vay B: Tiền vay sử dụng mục đích thoả thuận; tiền vay hoàn trả hạn gốc lãi C: Tiền vay sử dụng mục đích thoả thuận, tài sản làm đảm bảo, trả nợ hạn D: Tiền vay sử dụng mục đích thoả thuận, tài sản làm đảm bảo, trả hạn gốc lãi Câu14: Điều kiện vay vốn gồm nội dung nào? A: Địa vị pháp lý khách hàng vay vốn; tài sản cầm cố, chấp giá trị lớn B: Khách hàng phương án sản xuất – kinh doanh khả thi, hiệu C: B; khách hàng vay thực đảm bảo tiền vay theo quy định; địa vị pháp lý khách hàng vay; sử dụng vốn vay hợp pháp D: Khách hàng phải tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định; vốn tự lớn Câu15: Thế cho vay đảm bảo tài sản? A: Là việc cho vay vốn TCTD mà khách hàng vay phải cam kết đảm bảo tài sản chấp, cầm cố uy tín lớn B: A tài sản hình thành từ vốn vay; tài sản cầm cố C: Là việc cho vay vốn TCTD mà khách hàng vay phải cam kết đảm bảo tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh bên thứ tài sản D: C ; tài sản hình thành từ vốn vay Câu16: Các tài sản cầm cố, chấp chủ yếu gì? A : Cầm cố chứng khoán, cầm cố thương phiếu, chấp bất động sản B: Cầm cố thương phiếu, cầm cố hàng hoá, chấp bất động sản C: B , cầm cố chứng khoán, cầm cố hợp đồng thầu khoán D: A cầm cố hợp đồng thầu khoán Câu17: Cho vay khơng đảm bảo tài sản dựa vào tiêu chí nào? A: Dựa vào lực tài khách hàng B: Dựa vào uy tín khách hàng C: Khả hoàn trả gốc lãi hạn D: Sử dụng vốn vay hiệu Câu18: Phát biểu xác khách hàng uy tín? A: Hồn trả nợ hạn B: Quản trị kinh doanh hiệu C: tín nhiệm với TCTD sử dụng vốn vay D: lực tài lành mạnh, trung thực kinh doanh, A B Câu19: Vốn điều lệ ngân hàng thương mại quy định? A Do nhà nước quy định B Do ngân hàng trung ương quy định C Cả A B D Do ngân hàng thương mại quy định Câu20: Những định giá lãi cho vay khoản vay nhất? A: Chi phí huy động vốn, dự phòng tổn thất rủi ro B: Chi phí huy động vốn, mức vay, phân tích người vay vốn C: Chi phí huy động vốn, mức vay, thời hạn vay D: Dự phòng tổn thất, thời hạn vay, yếu tố cạnh tranh, lãi suất thị trường Câu21: Quy trình cho vay gì? A: Quy trình cho vay thủ tục giải vay B: Quy trình cho vay phương pháp giải vay C: Quy trình cho vay trình tự bước mà ngân hàng thực cho vay khách hàng D: A B Câu22: Quy trình cho vay phản ánh vấn đề gì? A: Phản ánh nguyên tắc, phương pháp cho vay; đối tượng vay vốn B: Phản ánh nguyên tắc, phương pháp cho vay, trình tự giải cơng việc C: Phương pháp cho vay, trình tự giải cơng việc D: B; thủ tục hành thẩm quyền giải vấn đề liên quan đến cho vay Câu23: Phát biểu quy trình cấp tín dụng đầy đủ nhất? A: Thiết lập hồ sơ tín dụng, định cấp tín dụng, thu hồi vốn vay B: Thiết lập hồ sơ tín dụng, phân tích tín dụng, định cấp tín dụng, thẩm định dự án vay C: Thiết lập hồ sơ tín dụng, phân tích tín dụng, định cấp tín dụng, giám sát quản lý tín dụng D: Thiết lập hồ sơ tín dụng, định cấp tín dụng, giám sát quản lý tín dụng Câu24: Hồ sơ cho vay thường gồm loại nào? A: Hồ sơ khách hàng lập cung cấp cho ngân hàng B: Hồ sơ khách hàng ngân hàng lập C: Hồ sơ khách hàng lập cung cấp cho ngân hàng, hồ sơ ngân hàng lập D: C hồ sơ khách hàng ngân hàng lập Câu25: Hồ sơ khách hàng lập cung cấp cho ngân hàng gồm loại nào? A: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ đối tượng vay vốn B: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ dự án, hồ sơ kỹ thuật C: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế, hồ sơ dự án (đối với cho vay trung dài hạn) D: Hồ sơ kinh tế, hồ sơ pháp lý Câu26: Hồ sơ ngân hàng cho vay lập gồm tài liệu chủ yếu nào? A: Các báo cáo thẩm định, tái thẩm định B: Các báo cáo thẩm định, loại thông báo như: thông báo cho vay, thông báo từ chối cho vay, thông báo đến hạn nợ, thông báo ngừng cho vay, thông báo chấm dứt cho vay C: Như B; báo cáo kiểm tra sử dụng vốn vay; báo cáo thẩm định, tái thẩm định D: C phân tích tài chính, sổ theo dõi cho vay thu nợ Câu27: Hồ sơ ngân hàng khách hàng lập gồm loại chủ yếu nào? A: Hợp đồng tín dụng, đơn vay vốn B: Sổ vay vốn, đơn vay vốn, kế ước nhận nợ C: Hợp đồng tín dụng Sổ vay vốn, hợp đồng đảm bảo tiền vay (nếu có) D: Hợp đồng tín dụng Sổ vay vốn Câu28: Để phân tích đánh giá khách hàng vay ngân hàng dựa vào nguồn tài liệu nào? A: Tài liệu thuyết minh vay vốn kế hoach, phương án sản xuất kinh doanh,… B: Tài liệu thuyết minh vay vốn, tài liệu kế toán để đánh giá tài C: Các tài liệu liên quan đến đảm bảo tín dụng; tài liệu thuyết minh vay vốn, tài liệu vay vốn kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh… D: C, vấn trực tiếp, thông qua hồ sơ lưu trữ người vay,… Câu29: Ngân hàng thường phân tích đánh giá nội dung chủ yếu cho khách hàng vay? A: Năng lực pháp lý khách hàng, địa điểm kinh doanh khách hàng B: Năng lực pháp lý uy tín khách hàng, nơi giao hàng khách hàng C: Năng lực pháp lý, tình hình tài khách hàng, lực điều hành sản xuất kinh doanh ban lãnh đạo đơn vị, uy tín khách hàng D: Năng lực pháp lý, uy tín khách hàng, tình hình tài khách hàng Câu30: Cho vay theo hạn mức tín dụng gì? A: Là phương pháp mà ngân hàng quy định hạn mức cho khách hàng vay, khơng cần ý kiến khách hàng B: phương pháp mà người vay yêu cầu ngân hàng cấp cho hạn mức C: Là phương pháp cho vay mà ngân hàng khách hàng thoả thuận dư nợ tối đa trì thời gian định D: Gồm A B Câu31: Thế cho vay lần? A: Là lần vay khách hàng phải làm thủ tục vay khơng phải ký hợp đồng tín dụng B: Là lần vay khách hàng phải làm thủ tục vay ký hợp đồng vay lần C: Là lần vay khách hàng phải ký hợp đồng vay lần, từ lần hai trở làm đơn xin vay D: Là A C Câu32: Thế cho vay ngắn hạn? A: Là khoản cho vay thời hạn 12 tháng, trường hợp đặc biệt kéo dài tới 15 tháng B: Là khoản cho vay 12 tháng nhằm cung ứng vốn cho khách hàng để sản xuất kinh doanh phục vụ đời sống C: Cả A B D: Là khoản cho vay thời hạn tới 12 tháng nhằm cung ứng vốn cho khách hàng để sản xuất kinh doanh phục vụ đời sống Câu33: Quy trình cho vay bổ sung vốn lưu động nội dung xác nhất? A: Tiếp nhận hồ sơ, thu thập thông tin khách hàng B: Căn vào tài liệu xin vay khách hàng cung cấp, cán tín dụng (cán thẩm định) phân tích đánh giá khách hàng C: B; phê duyệt ký hợp đồng; tiếp nhận hồ sơ; thu thập thông tin khách hàng D: C thực hợp đồng Câu34: Cho vay tài sản gồm loại nào? Câu273: Ngân hàng thương mại huy động vốn qua loại tài khoản tiền gưỉ nào? A Tiền gửi kỳ hạn tiền gửi khơng kỳ hạn B Tiền gửi toán tiền gửi tiết kiệm C Tiền gửi VND tiền gửi ngoại tệ D Tất Câu274: Phát biểu xác? A Tiền gửi khơng kỳ hạn rút lúc kể ngân hàng đóng cửa tiền gửi định kỳ rút lúc ngân hàng mở cửa B Tiền gửi không kỳ hạn rút lúc tiền gửi định kỳ rút đến hạn C Tiền gửi không kỳ hạn rút lúc D Tiền gửi kỳ hạn rút lúc Câu275: Phát biểu tín dụng ngân hàng thương mại phù hợp? A.Tín dụng NHTM nhà nước kinh doanh khơng mục đích lợi nhuận B Tín dụng đảm bảo tín dụng khơng đảm bảo C Tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần tín dụng tư nhân D Tín dụng NHTM hồn trả tín dụng NHTM khơng hồn trả Câu276: Quy trình tín dụng ý nghĩa hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại? A ý nghĩa viêvcj mở rộng kinh doanh ngân hàng B ý nghĩa tăng cường thu nợ C ý nghĩa để đánh giá hoạt động ngân hàng D ý nghĩa việc phán cho vay; xem xét hồ sơ vay khách hàng; việc thu nợ; tăng cường hiệu sử dụng vốn vay;làm rõ trách nhiệm quyền hạn bên liên quan vay vốn Câu 277: Phát biểu phản ánh xác mục tiêu phân tích tín dụng trước định cho vay? A Khi khách hàng vay vốn đảm bảo mục đích, đối tượng; tăng cường sử dụng vốn vay hiệu quả, trả nợ hạn; tình dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, tiên lượng khả kiểm soát loại rủi ro dự kiến biện pháp phòng ngừa hạn chế thiệt hại xảy B Chỉ để kiểm tra khách hàng vay vốn C Để cho cán tín dụng ngân hàng quan tâm đến thu nợ cho vay D Để phận ngân hàng biết tình hình cho vay thu Câu278: Phát biểu việc phải thẩm định hồ sơ tín dụng trước định cho khách hàng vay phù hợp? A Phải thẩm định hồ sơ khách hàng vay chưa tín nhiệm B Vì khách hàng vay vốn lần đầu C Vì khách hàng vay vốn với khối lượng lớn D Phải thẩm định để xem hồ sơ khách hàng thoả mãn đièu kiện vay vốn hay không? Câu279: NHTM phòng ngừa rủi ro hối đối ngoại bảng cách nào? A Không thực nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn ngoại tệ mà thực nghiệp vụ giao dịch giao B Thực nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn giao dịch giao ngoại tệ C Chỉ thực giao dịch ngoại tệ quyền chọn mua D Thực nghiệp vụ: giao dịch kỳ hạn, sử dụng hợp đồng tương lai, sử dụng giao dịch quyền chọn Câu280: Phương pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái nội bảng NHTM gồm nội dung nào? A NHTM ln trì cân xứng trạng thái ngoại hối tài sản tài sản Nợ B NHTM tham gia giao dịch ngoại tệ cho tổng giá trị mua vào ngoại tệ với tổng giá trị hợp đồng bán ngoại tệ C Gồm A B D Chỉ trì cân xứng trạng thái ngoại hối tài sản tài sản Nợ vài đồng ngoại tệ Câu281: Phát biểu sau phát biểu xác ? A Cho vay ngắn hạn nhằm mục đích tài trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào tài sản lưu động cho vay dài hạn nhằm tài trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định B Cho vay ngắn hạn cho vay dài hạn đối tượng đầu tư C Cho vay ngắn hạn thực cho vay doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cho vay dài hạn không cho vay cá nhân D Gồm B C Câu282: Quản lý dự trữ ngoại hối quốc gia gồm nội dung nào? A Xác định quy mô dự trữ ngoại hối B Xác định cấu dự trữ ngoại hối C Tổ chức quản lý dự trữ ngoại hối D Gồm A, B, C Câu283: Phát biểu quỹ dự trữ phát hành NHTW sau đúng? A Là quỹ dự trữ tiền NHTM vay B Là quỹ dự trữ tiền để cấp tiền cho kho bạc nhà nước cần thiết C Gồm A B D Là quỹ quản lý bảo quản loại tiền kho trung ương NHTW kho tiền chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc NHTW Câu284: Nghiệp vụ phát hành tiền NHTW gồm nội dung nào? A Xác định tiền cung ứng tăng thêm hàng năm; đưa tiền vào lưu thông tổ chức điều hoà tiền mặt B Tổ chức chế bản, in đúc; bảo quản tiền, tài sản quý giấy tờ giá C Vận chuyển tiền, tiền sản quý, giấy tờ giá; thu hồi thay tiền D Gồm A, B, C tiêu huỷ tiền Câu285: Phát biểu phát biểu phân loại hối phiếu thương mại? E Hối phiếu thương mại phân thành hối phiếu trả hối phiếu kỳ hạn F Hối phiếu thương mại phân thành hối phiếu sử dụng phương thức nhờ thu hối phiếu sử dụng phương thức tín dụng chứng từ G Hối phiếu thương mại phân thành hối phiếu đích danh hối phiếu trả theo lệnh H Tất phát biểu Câu286 : Yếu tố yếu tố khơng bắt buộc phải phát hành hối phiếu ? A Tiêu đề hối phiếu B Địa điểm ký phát hối phiếu C Mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện D Số tiền số chữ hối phiếu Câu287: Ngân hàng đối phó với rủi ro kinh doanh ngoại tệ cách ? A Tìm cách cân hay đóng trạng thái ngoại tệ B Sử dụng cơng cụ phòng ngừa rủi ro C Chấp nhận rủi ro nhằm kiếm lợi nhuận D Tất trả lời Câu288: Ngày NHTW phát hành tiền vào lưu thông dựa sở nào? A Dựa sở đảm bảo vàng B Dựa sở đảm bảo vàng bạc, kim khí đá q C Dựa sở đảm bảo tốc độ lạm phát D Dựa sở đảm bảo hàng hoá, dịch vụ Câu289: Rủi ro khoản NHTM nguyên nhân nào? A Do khách hàng kinh doanh thua lỗ B Do ngân hàng khơng tích cực thu nợ C Do ngân hàng cho vay nhiều D Do nguyên nhân xuất từ tài sản Nợ tài sản Câu290: Phát biểu rủi ro khoản NHTM xác? A Rủi ro khoản tổn thất tiền toán NHTM B Rủi ro khoản NHTM khơng khả toná chuyển khoản cho khách hàng C Rủi ro khoản NHTM mát tín nhiệm NHTM tốn D Rủi ro khoản NHTM tình trạng NHTM khơng đủ nguồn vốn khơng tìm nguồn vốn từ bên để đáp ứng yêu cầu toán, rút tiền khách hàng Câu291: Vốn pháp định NHTM quy định? A Do ngân hàng thương mại tự quy định B Do ngân hàng thương mại quy định C Do NHTM xây dựng trình lên NHTW duyệt D Do nhà nước quy định Câu292: Phát biểu đúng? A Vốn điều lệ NHTM tối thiểu vốn pháp định mà nhà nước quy định cho NHTM B Vốn điều lệ NHTM nhỏ vốn pháp định mà nhà nước quy định cho NHTM C Vốn điều lệ NHTM phải lớn vốn pháp định mà nhà nước quy định cho NHTM D Cả B C Câu293: Nguồn vốn huy động NHTM lãi suất thấp nhất? A Tiền gửi kỳ hạn B Tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn C Tiền gửi toán D Chứng tiền gửi Câu294: Phát biểu xác? A Tiền gửi toán lãi suất huy động thường cao lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn B Lãi suất huy động tiền gửi tốn lãi suất huy động khơng kỳ hạn lãi suất tiết kiệm C Lãi suất huy động tiền gửi toán nhỏ lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn D Cả A B Câu295: Phát biểu vốn điều lệ loại ngân hàng thương mại ? A Vốn điều lệ loại ngân hàng thương mại phải lớn tối thiểu vốn pháp định, số vốn Chính phủ quy định thời kỳ cho loại ngân hàng thương mại B Trong trình hoạt động, kinh doanh ngân thương mại không bổ sung vốn điều lệ C Vốn điều lệ loại ngân hàng thương mại ngân hàng thương mại tự định điều chỉnh mà không cần ý kiến NHTW D Tất cách phát biểu Câu297: Thế cho vay chấp bất động sản? A Là hình thức cho vay mà khách hàng phải dùng tài sản bất động sản để đảm bảo khoản nợ, tài sản cho khách hàng giữ trách nhiệm quản lý ngân hàng giữ giấy tờ xác nhận quyền sở hữu văn tự chấp tài sản B Là hình thức cho vay mà khách hàng phải dùng tài sản bất động sản để chấp cho khoản vay không cần phải giao giấy tờ sở hữu cho ngân hàng quản lý C Là hình thức cho vay mà khách hàng dùng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp để cầm cố vay vốn D Là hình thức cho vay mà khách hàng dùng động sant để chấp vay vốn ngân hàng Câu298: Thế thời hạn trả nợ? A Là khoảng thời gian tính từ khách hàng bắt đầu trả nợ trả hết nợ (gốc lãi) cho ngân hàng B Là khoảng thời gian tính từ khách hàng bắt đầu nhận tiền vay đến trả hết nợ (gốc lãi) cho ngân hàng C Là khoảng thời gian tính từ khách hàng kết thúc việc nhận tiền vay bắt đầu trả nợ cho ngân hàng D Là khoảng thời gian tính từ khách hàng bắt đầu nhận tiền vay đến kết thúc việc nhận tiền vay Câu299: Những yếu tố cấu thành lãi suất cho vay bao gồm yếu tố nào? A Chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động B Chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chi phí hoạt động C Chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chi phí khoản, chi phí nghĩa vụ nhà nước, phần lợi nhuận để phát triển D Chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chi phí khoản, chi phí vốn Câu 301: Các hình thức cho th tài gồm hình thức nào? A Cho th tài ba bên, tái cho thuê, cho thuê tài hai bên B A; cho thuê tài liên kết, cho thuê tài hợp tác C B; cho thuê tài bắc cầu D Cho thuê tài ba bên, tái cho thuê, cho thuê tài hai bên, cho thuê tài hợp tác, cho thuê tài bắc cầu Câu302: Tổng số tiền tài trợ cho thuê bao gồm chi phí nào? A Chi phí mua tài sản, chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt chạy thử B A chi phí khác để hình thành ngun giá tài sản C Chi phí mua tài sản để hình thành nguyên giá tài sản D Chi phí mua tài sản Câu303: Việc xác định thời hạn thuê dựa sở nào? A Thời gian hoạt động tài sản, tốc độ lỗi thời tài sản B A; cường độ sử dụng tài sản C B; khả toán, rủi ro thị trường D C; tính chất loại tài sản… Câu304: Thế cho thuê vận hành? A Cho thuê vận hành thoả thuận cho thuê thời hạn thuê ngắn nhiều so với thời gian hữu dụng tài sản B A; tổng số tiền mà người thuê phải trả nhỏ nhiều so với giá trị gốc tài sản C B; người cho thuê phải chịu toàn chi phí bảo trì, bảo hiểm, rủi ro, thiệt hại khơng phải bên thuê gây D A; người cho th phải chịu tồn chi phí bảo trì Câu305: Việt Nam giao dịch cho thuê vận hành xác định nào? A Quyền sở hữu tài sản không chuyển giao cho bên thuê kết thúc hợp đồng thuê thời hạn cho thuê chiếm phần thời gian hữu dụng tài sản cho thuê B A; hợp đồng cho thuê không quy định việc thoả thuận mua tài sản cho thuê bên thuê bên cho thuê C B; công ty cho th tài nhu cầu cho th vận hành phải đáp ứng đủ điều kiện NHNN Việt Nam quy định NHNN chấp thuận văn D A; công ty cho thuê tài nhu cầu cho th vận hành phải đáp ứng đủ điều kiện NHNN Việt Nam quy định Câu306: Điều kiện áp dụng cho vay hợp vốn gì? A Nhu cầu xin vay vốn khách hàng vượt giới hạn cho vay ngân hàng theo quy định hành B Nhu cầu phân tán rủi ro ngân hàng C A; nguồn vốn ngân hàng không đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng D B C; khách hàng vay nhu cầu vay vốn từ nhiều ngân hàng Câu307: Nguyên tắc tổ chức việc cho vay hợp vốn gì? A Các thành viên tự nguyện tham gia phối hợp với để thực B Hình thức cấp tín dụng phương thức giao dịch bên tham gia cho vay hợp vốn với khách hàng vay vốn phải thành viên thoả thuận thống ghi hợp đồng cho vay hợp vốn C Các thành viên tự nguyện tham gia, thống lựa chọn tổ chức đầu mối, thành viên đầu mối tốn D B C Câu308: Quy trình cho vay hợp vốn gồm nội dung nào? A Đề xuất cho vay hợp vốn cho dự án, thẩm định dự án hợp vốn B Đề xuất cho vay hợp vốn cho dự án, phối hợp cho vay hợp vốn C Đề xuất cho vay hợp vốn cho dự án, phối hợp cho vay hợp vốn, thẩm định dự án hợp vốn D C; ký kết thực hợp đồng cho vay hợp vốn, hợp đồng tín dụng Câu310: Thanh tốn khơng dùng tiền mặt đặc trưng nào? A Thanh tốn khơng dùng tiền mặt sử dụng phương tiện uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi séc để toán B Trong tốn khơng dùng tiền mặt, khoản tốn bên tham gia, là: Người trả tiền, người thụ hưởng trung gian toán C Thanh tốn khơng dùng tiền mặt sử dụng tiền chuyển khoản (còn gọi tiền ghi sổ, bút tệ); chứng từ toán D B C Câu311: Thế chứng từ tốn tốn khơng dùng tiền mặt? A Chứng từ toán phương tiện chuyển tải điều kiện toán sử dụng làm thực việc chi trả gồm lệnh thu, lệnh chi người thụ hưởng hay người trả tiền lập B Chứng từ toán lệnh thu, lệnh chi người thụ hưởng lập C Chứng từ toán phương tiện chuyển tải điều kiện tốn lệnh thu người trả tiền lập D Chứng từ toán thực việc chi trả lệnh chi người thụ hưởng lập Câu 312: Khi định mở tài khoản tiền gửi toán ngân hàng, khách hàng thường quan tâm đến yếu tố nào? A Thuận tiện giao dịch, tốc độ nhanh B Đảm bảo an tồn tài sản C Chi phí giao dịch hợp lý; đảm bảo an toàn D A C Câu313: Tài khoản toán bị phong toả phần hay toàn số tiền trường hợp nào? A thoả thuận chủ tài khoản ngân hàng B định yêu cầu văn người thẩm quyền theo quy định pháp luật C B; trường hợp khác theo quy định pháp luật D C; thoả thuận chủ tài khoản ngân hàng Câu314: Tài khoản tốn bị đóng trường hợp nào? A Chủ tài khoản yêu cầu, tổ chức tài khoản bị chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật B Trường hợp chủ tài khoản vi phạm pháp luật toán vi phạm thoả thuận với ngân hàng tài khoản số dư thấp không hoạt động thời gian định theo quy định ngân hàng ngân hàng quyền định việc đóng tài khoản chủ tài khoản ; Tài khoản hêt số dư, sau tháng khơng hoạt động C Tài khoản hêt số dư, sau tháng khơng hoạt động D A B; cá nhân tài khoản bị chết, tích lực hành vi dân Câu315: Thế lệnh toán? A Lệnh toán lệnh người sử dụng dịch vụ toán với ngân hàng cung ứng dịch vụ tốn hình thức chứng từ giấy chứng từ điện tử hình thức khác theo quy định quan nhà nước thẩm quyền để yêu cầu ngân hàng thực giao dịch toán B Lệnh toán tổ chức cung ứng dịch vụ toán người sử dụng dịch vụ toán để thực toán C Lệnh toán lệnh người sử dụng dịch vụ toán với ngân hàng cung ứng dịch vụ toán hình thức chứng từ điện tử để yêu cầu ngân hàng thực giao dịch toán D Gồm B C Câu316: Thế thẻ ngân hàng? A Thẻ ngân hàng cơng cụ tốn ngân hàng phát hành bán cho khách hàng sử dụng để trả tiền hàng hoá, dịch vụ, khoản toán khác rút tiền mặt máy rút tiền tự động B Thẻ ngân hàng công cụ toán ngân hàng phát hành cho khách hàng sử dụng để trả tiền hàng hoá, dịch vụ C Thẻ ngân hàng cơng cụ tốn ngân hàng phát hành cho khách hàng sử dụng để trả tiền hàng hố D Thẻ ngân hàng cơng cụ toán ngân hàng bán cho khách hàng sử dụng để trả tiền dịch vụ rút tiền mặt máy rút tiền tự động Câu317: Tham gia toán uỷ thác thu toán quốc tế gồm chủ thể nào? A Người xuất khẩu, người nhập B Ngân hàng chuyển, ngân hàng xuất trình C A B D Người xuất khẩu, ngân hàng chuyển Câu318: Tham gia toán chuyển tiền toán quốc tế gồm chủ thể nào? A Người chuyển tiền, người nhận chuyển tiền (người thụ hưởng) B Ngân hàng phục vụ người chuyển tiền, ngân hàng phục vụ người nhận chuyển tiền C Người chuyển tiền, ngân hàng phục vụ người chuyển tiền, người nhận chuyển tiền D A B Câu319: Một hợp đồng quyền chọn mua bán bao gồm nội dung nào? A Hình thức hợp đồng, mệnh giá hợp đồng B Giá thực hiện, thời hạn hợp đồng C A B; lệ phí quyền chọn D A; lệ phí quyền chọn thời hạn hợp đồng Câu320: Bảo lãnh ngân hàng đặc điểm nào? A Là mối quan hệ nhiều bên phụ thuộc lẫn B Bảo lãnh ngân hàng tính độc lập so với hợp đồng C B; mối quan hệ nhiều bên phụ thuộc lẫn D C tính phù hợp bảo lãnh ... A: Hồ sơ khách hàng lập cung cấp cho ngân hàng B: Hồ sơ khách hàng ngân hàng lập C: Hồ sơ khách hàng lập cung cấp cho ngân hàng, hồ sơ ngân hàng lập D: C hồ sơ khách hàng ngân hàng lập Câu2 5:. .. gửi ngân hàng tài khoản tiền gửi D: Gồm B C Câu4 0: Tài khoản vãng lai phản ánh số dư nào? A: Khơng có số dư B: Chỉ có dư có C: Chỉ có dư nợ D: Có thể dư có, dư nợ Câu4 1: Cho vay tiêu dùng có hình... tốn D: B bao toán Câu3 5: Hãy chọn câu trả lời chiết khấu chứng từ có giá? A: Là nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn ngân hàng thương mại B: Là nghiệp vụ chuyển nhượng quyền sở hữu chứng từ có giá C: A
- Xem thêm -

Xem thêm: 320 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng có đáp án : Ôn thi Vietcombank 2019, Agribank 2019, Vietinbank, 320 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng có đáp án : Ôn thi Vietcombank 2019, Agribank 2019, Vietinbank

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn