Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi chi tiêu của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội

114 79 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 11:15

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CƠNG TRÌNH NCKH SINH VIÊN NĂM 2019: ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI CHI TIÊU CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI Giảng viên hướng dẫn: TS Trịnh Thị Phan Lan Sinh viên: Nguyễn Như Ngân Trần Minh Hiếu Đinh Quang Khải Khoa: Tài Ngân hàng; Lớp: QH - 2017E - TCNH Nội, 2019 i LỜI CÁM ƠN Trong suốt thời gian tìm hiểu thực đề tài nghiên cứu này, nhóm chúng em nhận giúp đỡ nhiệt tình, lời động viên quý báu Với tất kính trọng biết ơn, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: Ban giám hiệu trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học giúp chúng em sinh viên tồn trường có động lực, hội tiếp cận thực hành nghiên cứu khoa học Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn thày cơ, chun viên khoa Tài – Ngân hàng khoa trường dành thời gian giải đáp, phân tích thắc mắc, góp phần tạo tảng giúp nhóm tự tin việc thực nghiên cứu Chúng em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Trịnh Thị Phan Lan – người trực tiếp hướng dẫn nhóm Cơ giáo viên tận tình, tâm huyết với hướng mẻ, truyền đạt cặn kẽ, góp ý thẳng thắn đặc biệt ln ý thức nhóm giá trị lớn sau hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, thành công lớn thành viên nhóm ý thức tầm quan trọng việc quản lí tài Chúng em cảm thấy may mắn nhận quý mến hỗ trợ tận tình Nhóm gửi lời cảm ơn đến anh chị, bạn học, em khóa dành nhiều quan tâm, giúp đỡ Nhóm cảm ơn tất bạn sinh viên thực phiếu khảo sát, phần quan trọng cho nghiên cứu nhóm Lần đầu thực nghiên cứu khoa học, nhóm chúng em nhiều hạn chế khơng trách khỏi sai sót Chúng em mong nhận ý kiến góp ý quý Thầy Cô người đọc để nghiên cứu hoàn thiện Nội, ngày tháng năm 2019 Nhóm nghiên cứu Nguyễn Như Ngân Trần Minh Hiếu Giảng viên hướng dẫn i Đinh Quang Khải MỤC LỤC MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục đích nghiên cứu 11 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 11 Câu hỏi nghiên cứu 11 Phương pháp nghiên cứu 11 Dự kiến đóng góp đề tài 12 Kết cấu nghiên cứu 12 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI CHI TIÊU 14 1.1 Tài cá nhân 14 1.1.1 Khái niệm 14 1.1.2 Vai trò quản lý tài cá nhân 15 1.1.3 Năng lực hành vi tài 16 1.2 Hành vi chi tiêu 18 1.2.1 Khái niệm 18 1.2.2 Phân loại chi tiêu 19 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi chi tiêu 23 1.2.4 Khó khăn quản lý chi tiêu cá nhân 27 1.3 Các hành vi khác 29 1.3.1 Hành vi tiết kiệm 29 1.3.2 Hành vi đầu tư 30 1.3.3 Hành vi trao tặng 30 Chương 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.1 Quy trình nghiên cứu 32 2.2 Thiết kế nghiên cứu 33 2.2.1 Giả thuyết nghiên cứu 33 2.2.2 Xây dựng thang đo 38 ii 2.2.3 2.3 Lựa chọn mô hình nghiên cứu 40 Xây dựng bảng hỏi điều tra 42 2.3.1 Thiết kế bảng hỏi khảo sát 42 2.3.2 Phương pháp chọn mẫu xác định cỡ mẫu 45 2.3.3 Thực khảo sát 45 2.4 Xử lý số liệu 46 2.5 Kết luận 47 Chương 3: THẢO LUẬN VÀ GIẢI THÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 3.1 Phân tích thống kê mô tả 49 3.2 Kiểm định mô hình 57 3.2.1 Kiểm định mơ hình đa cộng tuyến 57 3.2.2 Kiểm định phù hợp mơ hình (Kiểm định Omnibus) 57 3.2.3 Kiểm định phân phối logistic biến độc lập 58 3.2.4 Kiểm định đường hồi quy song song 58 3.3 Phân tích kết mơ hình nghiên cứu 58 3.3.1 Mô hình áp dụng với khoản chi cho ăn uống 58 3.3.2 Mơ hình áp dụng với khoản chi cho giải trí 61 3.3.3 Mơ hình áp dụng với khoản chi cho mua sắm 63 3.3.4 Mơ hình áp dụng với khoản chi cho học tập 65 3.3.5 Mơ hình áp dụng với khoản tiết kiệm 66 3.4 Thảo luận kết nghiên cứu 67 3.4.1 Kết nhóm giả thuyết giới tính 68 3.4.2 Kết nhóm giả thuyết hiểu biết tài 68 3.4.3 Kết nhóm giả thuyết trợ cấp từ gia đình 68 3.4.4 Kết nhóm giả thuyết nơi 69 3.5 Kết luận 70 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ 71 4.1 Kinh nghiệm quốc tế 71 4.1.1 Kinh nghiệm phát triển tài tồn diện 71 4.1.2 Kinh nghiệm phát triển giáo dục tài cá nhân nước 72 4.2 Khuyến nghị cho bên liên quan 74 4.2.1 Khuyến nghị cho quan nhà nước, phủ 75 4.2.2 Khuyến nghị cho trường học 76 iii 4.2.3 Khuyến nghị cho cá nhân 76 KẾT LUẬN 79 Những đóng góp đề tài 79 Những hạn chế đề tài 80 Hướng phát triển đề tài 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 Tài liệu tham khảo tiếng Việt 81 Tài liệu tham khảo tiếng Anh 83 PHỤ LỤC 91 Phụ lục 1: Bảng hỏi khảo sát 91 Phụ lục 2: Kết kiểm định mơ hình đa cộng tuyến 96 Phụ lục 3: Kết kiểm định phân tích khoản chi cho ăn uống (EXP_FnD) 97 Phụ lục 4: Kết kiểm định phân tích khoản chi cho giải trí (EXP_ENT) 98 Phụ lục 5: Kết kiểm định phân tích khoản chi cho mua sắm (EXP_SHOPPING) 99 Phụ lục 6: Kết kiểm định phân tích khoản chi cho học tập (EXP_STUDY) 100 Phụ lục 7: Kết kiểm định phân tích khoản tiết kiệm (SAVING) 101 Phụ lục 8: Ước lượng tham số sau mã hóa lại liệu 102 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt ANZ Australia New Zealand Bank Group Limited Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Úc New Zealand CDF Cumulative distribution function Hàm phân phối tích lũy Đại học quốc gia Nội ĐHQGHN FSA Cơ quan Quản lý sản phẩm dịch vụ tài Financial Service Agency Giáo dục tài cá nhân GDTCCN GFLEC Global financial literacy exellence center OECD Organization for Economic Co-operation and Development Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế PFEG Personal Finance Education Group Tổ chức giáo dục tài cá nhân PISA Programme for International Student Assessment Chương trình đánh giá học sinh quốc tế SEM Structural equation modeling Mơ hình cấu trúc tuyến tính Tài cá nhân TCCN v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tổng hợp cách phân chia khoản chi tiêu từ nghiên cứu trước 19 Bảng 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua người tiêu dùng theo lý thuyết Philip Kotler (2005) 24 Bảng 2.1: Chi tiết thang đo nhân tố nguồn tham khảo 39 Bảng 2.2: Chi tiết số phiếu khảo sát phát hợp lệ 47 Bảng 3.1: Cấu trúc nhân học mẫu khảo sát 49 Bảng 3.2: Thái độ chi trả học phí sinh viên 50 Bảng 3.3: Thái độ chi tiêu tiết kiệm sinh viên 51 Bảng 3.4: Tiền tiết kiệm sinh viên khảo sát 54 Bảng 3.5: Thái độ sinh viên hành vi trao tặng 54 Bảng 3.6: Cách sinh viên sử dụng khoản tiết kiệm nguồn tiền khẩn cấp 56 Bảng 3.7: Kết ước lượng tham số khoản chi cho ăn uống 59 Bảng 3.8: Các giá trị R2 giả khoản chi cho ăn uống 60 Bảng 3.9: Kết uớc lượng tham số khoản chi cho giải trí 61 Bảng 3.10: Các giá trị R2 giả khoản chi giải trí 62 Bảng 3.11: Kết ước lượng tham số khoản chi cho mua sắm 63 Bảng 3.12: Các giá trị R2 giả khoản chi cho mua sắm 64 Bảng 3.13: Kết ước lượng tham số khoản chi cho học tập 65 Bảng 3.14: Kết ước lượng tham số khoản chi cho ăn uống 66 Bảng 3.15: Các giá trị R2 giả khoản khoản tiết kiệm 67 Bảng 3.16: Ảnh hưởng biến độc lập đến khoản chi tiêu 67 Bảng 4.1: Một số kinh nghiệm phát triển tài tồn diện giới 71 Bảng 4.2: Một số kinh nghiệm phát triển giáo dục tài giới 72 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Khung khái niệm lực hành vi tài 17 Hình 1.2: Tháp thu cầu Maslow 22 Hình 1.3: Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua người tiêu dùng theo Philip Kotler (2005) 23 Hình 1.4: Các yếu tố hình thành nhu cầu mong muốn người tiêu dùng 26 Hình 2.1: Quy trình nghiên cứu đề tài 32 Hình 2.2: Đồ thị mô tả trường hợp giả định thỏa mãn khơng thỏa mãn 42 Hình 2.3: Quy trình thiết kế bảng hỏi khảo sát thu thập số liệu 43 Hình 2.4: Cơ cấu phương thức thu thập phiếu điều tra 46 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản lý tài cá nhân phổ biến quốc gia phát triển lại khái niệm Việt Nam Tài cá nhân đóng vai trò quan trọng cá nhân tổng thể kinh tế xã hội (Nguyễn Tiến Thành, 2017) Việc nâng cao nhận thức người dân tài cá nhân đẩy mạnh sản phẩm, dịch vụ liên quan đến tài cá nhân góp phần nâng cao chất lượng sống cá nhân nói riêng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu hoạt động thị trường tài phát triển bền vững xã hội nói chung Khi việc quản lý tài thực phổ biến hiệu xã hội, nguồn vốn kinh tế tận dụng cách tối ưu thông qua việc tiết kiệm cá nhân hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại, quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí,v.v thị trường tài nhờ mà phát triển hiệu toàn diện Hơn nữa, việc xã hội quan tâm nhiều đến quản lý tài cá nhân giúp cho ngành tư vấn tài cá nhân phát triển, tạo nhiều công ăn việc làm mới, giảm tỉ lệ thất nghiệp giúp giảm gánh nặng cho kinh tế (Hanna Lindamood, 2010) Quản lý tài tốt đem lại cho người tiêu dùng hạnh phúc thoải mái tài (Thomas Garman cộng sự, 2011) Những người hạnh phúc với vấn đề tài thường người chi tiêu với ngân sách kế hoạch tài khoa học để đạt mục tiêu họ, phần kết việc luyện tập hành vi tài phù hợp Trên giới, việc quản lý tài cá nhân ngày coi trọng theo dịch vụ tư vấn tài cá nhân, giáo dục hiểu biết tài trường học, cơng ty ngày phát triển Điển hình nhiều bạn trẻ giới ngày tự chủ tài sớm đạt “tự tài chính” dù độ tuổi trẻ, xuất thân từ gia đình bình thường chí thường lên từ số khơng Những bạn trẻ có khả quản lý tài cá nhân tốt thường có mục tiêu kế hoạch tài rõ ràng từ sớm, có nguyên tắc chi tiêu tiết kiệm, đầu tư phù hợp để đạt thành cơng định nghiệp Điển hình triệu phú tự thân 30 tuổi giới, họ có kế hoạch cho việc tiết kiệm đầu tư từ ngồi ghế nhà trường, thay chi tiêu thiếu kiểm sốt sinh viên khác Trong tương lai gần hệ trẻ hệ tạo nguồn thu nhập chủ yếu xã hội, định phát triển kinh tế quốc gia Qua “Khảo sát Tài Chính Cá Nhân 2017” Nielsen Việt Nam (2017), kết với mức thu nhập, giới trẻ có xu hướng chi tiêu nhiều so với nhóm tuổi khác từ 19 - 35% Ở độ tuổi trưởng thành, bước vào môi trường học tập xa gia đình, qng thời gian sinh viên lúc người học cách chủ động sống Một vấn đề khơng thể tránh khỏi sinh viên vấn đề quản lý tài thân bắt đầu tự định sử dụng tiền Kỹ quản lý chi tiêu từ sinh viên có liên quan trực tiếp đến kỹ quản lý tài khả tài sau người (Bona cộng sự, 2018) Một yếu tố quan trọng để quản lý tài cá nhân tốt cá nhân phải có hành vi chi tiêu phù hợp Tuy nhiên nhiều bạn sinh viên cảm thấy khó khăn việc quản lý chi tiêu hàng ngày chưa nói đến lâu dài Hầu hết sinh viên muốn quản lý chi tiêu nhiều lý do, họ lại chi tiêu nhiều dự định gặp khó khăn việc trì ngân sách khoản tiết kiệm Nguyên nhân khó khăn sinh viên khó theo dõi chi tiêu thường bỏ qua việc lập kế hoạch chi tiêu nghĩ rắc rối, khơng nghĩ đến việc tiết kiệm cho tương lai, v.v… Để làm rõ ngun nhân đó, ta cần tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tới hành vi chi tiêu sinh viên, từ đưa khuyến nghị điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao cải thiện việc quản lý tài cá nhân sinh viên Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hành vi chi tiêu tiết kiệm cá nhân Điển hiểu biết tài người dân tăng lên, họ có hành vi phù hợp thói quen chi tiêu Phần II: Đánh giá mức độ hiểu biết tài 2.1 Nếu bạn gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với mức lãi suất 6%/năm Sau năm, số tiền lãi gốc bạn nhận là: ☐ Lớn 106 triệu đồng ☐ Bằng 106 triệu đồng ☐ Nhỏ 106 triệu đồng ☐ Tôi trả lời câu hỏi 2.2 Có danh mục đầu tư A B có mức độ sinh lời mức độ rủi ro Đâu phương án đầu tư tối ưu nhất? ☐ Đầu tư toàn số tiền vào A B vào B ☐ Đầu tư 50% vào A 50% ☐ Đầu tư vào A, thua lỗ chuyển sang B hỏi ☐ Tơi trả lời câu 2.3 Khi lãi suất thị tường 7%/năm tỷ lệ lạm phát thường niên 10%, lãi suất bạn thực nhận gửi tiền vào ngân hàng vòng năm là: ☐ 7% ☐ 3% ☐ -3% ☐ Tôi trả lời câu hỏi 2.4 Ơng A cho ơng B vay 50 triệu Sau năm, ơng B trả cho ông A 55 triệu Vậy ông A cho ông B vay tiền với mức lãi suất %/năm? ☐ 5% ☐ 10% ☐ -5 % ☐ Tôi trả lời câu hỏi Phần III: Thu nhập 3.1 Bạn có làm thêm khơng? ☐ Có ☐ Không 3.2 Hàng tháng, bạn nhận tiền trợ cấp từ bố mẹ? (Không bao gồm học phí) ☐ Dưới 500 nghìn VNĐ ☐500 nghìn – Dưới triệu VNĐ ☐ triệu – Dưới 1.5 triệu VNĐ ☐ 1.5 triệu – Dưới triệu VNĐ ☐ triệu – Dưới triệu VNĐ ☐ triệu – Dưới triệu VNĐ ☐ Trên triệu VNĐ 3.3 Bạn có cần sử dụng tới khoản vay tín dụng cho sinh viên khơng? ☐ Có số tiền nhận hàng tháng _ ☐ Không 92 3.4 Bạn nhận học bổng chưa? ☐ Đã nhận chi tiêu hết ☐ Đã nhận sử dụng phần để tiết kiệm ☐ Chưa nhận 3.5 Bạn sử dụng tiền tự kiếm để trả phần tiền khoản học phí? ☐ 0% ☐ Dưới 25% ☐ 25 – 50% ☐ Trên 50 – 75% ☐ Trên 75% Phần IV: Chi tiêu tiết kiệm 4.1 Hàng tháng, bạn chi tiêu nhiều cho khoản (Đánh số từ đến Số chi tiêu nhiều nhất) Các khoản chi tiêu Mức độ chi tiêu Chi cho nhà Chi cho ăn uống Chi cho hoạt động giải trí Chi cho mua sắm (quần áo, giày dép, mĩ phẩm,…) Chi cho học tập (giáo trình, tài liệu, loại sách,…) Tiết kiệm 4.2 Bạn nghĩ đến việc lập kế hoạch quản lý chi tiêu cho thân không ? ☐ Tôi nghĩ đến lập kế hoạch chi tiêu cho thân ☐ Tôi nghĩ đến chưa lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng ☐ Chưa nghĩ đến 4.3 Bạn có biết phải để khoản tiền tiết kiệm trước chi tiêu hay khơng ? ☐ Tơi biết điều ln để khoản tiền tiết kiệm trước chi tiêuTơi biết điều thường chi tiêu trước, để tiết kiệm ☐ Tơi khơng biết điều 93 4.4 Bạn có thường xun tìm kiếm phương tiện khác (săn voucher, ứng dụng mua sắm, tốn điện tử, thẻ tích điểm,…) để làm giảm chi phí tiêu dùng khơng ? ☐ Có khơng thường xun ☐ Có thường xun ☐ Khơng 4.5 Bạn có ghi chép lại khoản thu chi hàng tháng khơng? ☐ Có, tơi thường sử dụng ứng dụng hỗ trợ để làm việc ☐ Có, tơi thường ghi chép lại vào sổ tay ☐ Không, không nghĩ cần thiết ☐ Tôi biết cần thiết không làm/ không làm 4.6 Bạn có khoản tiết kiệm thường xuyên tháng khơng? ☐ Có , tơi chi tiêu tiết kiệm ☐ Có, tơi tiết kiệm khoản trước chi tiêu khoản _ VND ☐ Tôi không tiết kiệm tiền tháng 4.7 Bạn sử dụng khoản tiết kiệm nào? (có thể lựa chọn nhiều phương án) ☐ Tơi khơng có tiền tiết kiệm ☐ Đút lợn/ Tiết kiệm nhà ☐ Gửi tiền vào ngân hàng ☐ Tìm hội để đầu tư 4.8 Nếu bạn cần gấp 3.000.000 VNĐ, bạn lấy số tiền từ đâu? (có thể lựa chọn nhiều phương án) ☐ Lấy tiền từ tài khoản tiết kiệm ☐ Xin tiền từ bố mẹ ☐ Vay mượn bạn bè, người thân ☐ Vay cầm đồ ☐ Khác: Phần V: Trao tặng (Từ thiện) 5.1 Trong dịp đặc biệt người thân, bạn bè (sinh nhật, ngày lễ, dịp kỷ niệm, ), bạn sử dụng khoản tiền để mua quà cho họ? ☐ Tôi không mua q cho họ vào dịp ☐ Tơi có sẵn khoản tiền để dành riêng cho việc ☐ Tôi lấy tiền trực tiếp số tiền tơi có 94 5.2 Bạn có trao tặng tiền cho người khác không? (ủng hộ tiền cho người nghèo, ủng hộ cho quỹ phúc lợi xã hội,…) ☐ Có khơng thường xun ☐ Có thường xun ☐ Khơng 5.3 Bạn có cho người nên dành khoản tiền định kỳ cho việc trao tặng (từ thiện) hay khơng? ☐ Có ☐ Khơng 95 Phụ lục 2: Kết kiểm định mơ hình đa cộng tuyến Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B Standardized Coefficients Std Error Sig Beta (Constant) 4.380 432 ACCOM -.319 102 HBTC 103 TROCAP GEN t Collinearity Statistics Tolerance VIF 10.135 000 -.181 -3.112 002 805 1.243 064 084 1.604 110 989 1.011 020 045 026 453 651 834 1.200 -.570 171 -.178 -3.340 001 952 1.051 a Dependent Variable: EXP_ENT 96 Phụ lục 3: Kết kiểm định phân tích khoản chi cho ăn uống (EXP_FnD) Model Model Fitting Information -2 Log Chi-Square df Likelihood Intercept 604.008 Only Final 549.517 Link function: Logit Goodness-of-Fit Chidf Square Pearson 466.545 550 Deviance 386.846 550 Link function: Logit Model 54.491 Sig 000 Sig .996 1.000 Test of Parallel Linesa -2 Log Chi-Square Likelihood df Sig Null 549.517 Hypothesis General 520.695b 28.822c 20 091 The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories a Link function: Logit 97 Phụ lục 4: Kết kiểm định phân tích khoản chi cho giải trí (EXP_ENT) Model Model Fitting Information -2 Log Chi-Square df Likelihood Intercept 745.797 Only Final 696.023 Link function: Logit Goodness-of-Fit Chidf Square Pearson 578.683 550 Deviance 488.693 550 Link function: Logit Model 49.773 Sig 000 Sig .192 971 Test of Parallel Linesa -2 Log Chi-Square Likelihood df Sig Null 696.023 Hypothesis General 676.930b 19.093c 20 516 The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories a Link function: Logit 98 Phụ lục 5: Kết kiểm định phân tích khoản chi cho mua sắm (EXP_SHOPPING) Model Fitting Information Model -2 Log Likelihood Chi-Square Intercept 719.004 Only Final 702.417 Link function: Logit Goodness-of-Fit Chidf Square Pearson 544.339 550 Deviance 486.325 550 Link function: Logit Model df -16.587 Sig 005 Sig .560 976 Test of Parallel Linesa -2 Log Chi-Square Likelihood df Sig Null 702.417 Hypothesis General 677.669 24.747 20 211 The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories a Link function: Logit 99 Phụ lục 6: Kết kiểm định phân tích khoản chi cho học tập (EXP_STUDY) Model Model Fitting Information -2 Log Chi-Square df Likelihood Intercept 764.968 Only Final 744.118 Link function: Logit Goodness-of-Fit Chidf Square Pearson 594.509 550 Deviance 529.404 550 Link function: Logit Model 20.850 Sig 001 Sig .092 729 Test of Parallel Linesa -2 Log Chi-Square Likelihood df Sig Null 744.118 Hypothesis General 719.542 24.575 20 218 The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories a Link function: Logit 100 Phụ lục 7: Kết kiểm định phân tích khoản tiết kiệm (SAVING) Model Model Fitting Information -2 Log Chi-Square df Likelihood Intercept 764.968 Only Final 744.118 Link function: Logit Goodness-of-Fit Chidf Square Pearson 594.509 550 Deviance 529.404 550 Link function: Logit Model 20.850 Sig 001 Sig .092 729 Test of Parallel Linesa -2 Log Chi-Square Likelihood df Sig Null 595.688 Hypothesis General 576.422b 19.266c 20 505 The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories a Link function: Logit 101 Phụ lục 8: Ước lượng tham số sau mã hóa lại liệu Kết ước lượng tham số khoản chi cho ăn uống Estimate Std Wald df Sig 95% Confidence Interval Error Threshold Location Lower Bound Upper Bound [EXP_FnD = 1.00] -2.562 639 16.082 000 -3.814 -1.310 [EXP_FnD = 2.00] -1.283 519 6.108 013 -2.300 -.265 [EXP_FnD = 3.00] -.548 494 1.229 268 -1.516 421 [EXP_FnD = 4.00] 548 484 1.280 258 -.401 1.497 [EXP_FnD = 5.00] 2.625 507 26.824 000 1.632 3.619 TROCAP 279 072 15.063 000 138 420 HBTC 087 095 831 362 -.100 274 [ACCOM=1.00] 447 269 2.757 097 -.081 975 [ACCOM=2.00] 1.632 285 32.695 000 1.072 2.191 [ACCOM=3.00] 0a [GEN=1.00] -.038 252 022 881 -.532 456 [GEN=2.00] 0a Link function: Logit 102 Kết ước lượng tham số khoản chi cho giải trí Estimate Threshold Location Std Error Wald df Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound [EXP_ENT = 1.00] -.773 476 2.639 104 -1.706 160 [EXP_ENT = 2.00] 991 464 4.557 033 081 1.901 [EXP_ENT = 3.00] 2.080 474 19.216 000 1.150 3.010 [EXP_ENT = 4.00] 3.489 497 49.201 000 2.514 4.464 [EXP_ENT = 5.00] 4.896 542 81.632 000 3.834 5.958 TROCAP 137 067 4.130 042 005 268 HBTC 127 091 1.966 161 -.051 305 [ACCOM=1.00] 1.454 267 29.536 000 929 1.978 [ACCOM=2.00] 528 251 4.418 036 036 1.020 [ACCOM=3.00] a [GEN=1.00] 831 243 11.733 001 356 1.307 [GEN=2.00] a 0 Link function: Logit 103 Kết ước lượng tham số khoản chi cho mua sắm Estimate Std Wald df Sig 95% Confidence Interval Error Lower Upper Bound Bound [EXP_SHOPPING = 1.00] -3.029 519 34.081 000 -4.046 -2.012 [EXP_SHOPPING = 2.00] -1.079 464 5.400 020 -1.990 -.169 Threshold [EXP_SHOPPING = 3.00] 157 460 117 733 -.745 1.059 [EXP_SHOPPING = 4.00] 1.560 469 11.079 001 642 2.479 [EXP_SHOPPING = 5.00] 2.456 486 25.520 000 1.503 3.410 080 067 1.449 229 -.051 211 -.115 090 1.602 206 -.292 063 [ACCOM=1.00] 680 260 6.854 009 171 1.189 [ACCOM=2.00] 598 251 5.663 017 105 1.090 [ACCOM=3.00] 0a [GEN=1.00] -.618 241 6.558 010 -1.091 -.145 [GEN=2.00] 0a TROCAP HBTC Location Link function: Logit 104 Kết ước lượng tham số khoản chi cho học tập Estimate Std Error Wald df Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound Threshold Location [EXP_STUDY = 1.00] -2.059 479 18.463 000 -2.998 -1.120 [EXP_STUDY = 2.00] -.365 459 632 426 -1.264 534 [EXP_STUDY = 3.00] 699 460 2.312 128 -.202 1.601 [EXP_STUDY = 4.00] 1.561 466 11.197 001 646 2.475 [EXP_STUDY = 5.00] 3.077 503 37.434 000 2.091 4.062 TROCAP -.106 067 2.558 110 -.237 024 HBTC 125 090 1.930 165 -.051 302 [ACCOM=1.00] 653 258 6.427 061 148 1.158 [ACCOM=2.00] 362 249 2.112 146 -.126 849 [ACCOM=3.00] 0a [GEN=1.00] -.436 239 3.315 069 -.905 033 [GEN=2.00] 0a Link function: Logit 105 Kết ước lượng tham số khoản tiết kiệm Estimate Threshold Location Std Error Wald df Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound [SAVING = 1.00] -.330 503 431 511 -1.317 656 [SAVING = 2.00] 522 504 1.075 300 -.465 1.509 [SAVING = 3.00] 1.268 509 6.215 013 271 2.264 [SAVING = 4.00] 1.946 519 14.064 000 929 2.963 [SAVING = 5.00] 2.544 536 22.563 000 1.494 3.594 TROCAP -.336 074 20.643 000 -.482 -.191 HBTC 207 101 4.203 040 009 404 [ACCOM=1.00] 594 271 4.803 028 063 1.124 [ACCOM=2.00] -.628 299 4.397 036 -1.214 -.041 [ACCOM=3.00] 0a [GEN=1.00] 205 255 647 421 -.294 704 [GEN=2.00] 0a Link function: Logit 106 ... tài Đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới hành vi chi tiêu sinh vi n địa bàn thành phố Hà Nội , Hà Nội thành phố tập trung nhiều sinh vi n nước, phản ánh phần thực trạng hành vi chi tiêu sinh vi n Kết... nhất, đánh giá thực trạng quản lý chi tiêu tiết kiệm sinh vi n Thứ hai, xác định tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chi tiêu sinh vi n Thứ ba, đánh giá ảnh hưởng yếu tố tới hành vi chi tiêu sinh. .. yếu tố ảnh hưởng đến vi c lựa chọn hàng hóa yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chi tiêu sinh vi n, từ phân tích xu hướng ảnh hưởng yếu tố đến hành vi chi tiêu Thống kê cho thấy sinh vi n chi số tiền hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi chi tiêu của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi chi tiêu của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn