Nghiên cứu tình hình sử dụng đất tại xã hưng thắng, huyện hưng nguyên, nghệ an giai đoạn 2016 2018

73 235 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 10:26

MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT GPMB HTX KH KHHGĐ NTM UBND CNH-HĐH : : : : : : : Giải phóng mặt Hợp tác Kế hoạch Kế hoạch hóa gia đình Nơng thơn Ủy ban nhân dân Cơng nghiệp hóa đại HĐND : hóa Hội đồng nhân dân DANH MỤC HÌNH, BIỂU DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất đai môi tr ường s ống c toàn h ội, thành ph ần quan trọng hàng đầu môi tr ường s ống, đ ịa bàn phân b ố khu dân cư, xây dựng s kinh tế, văn hố, h ội, an ninh qu ốc phòng Đất nguồn gốc trình s ống ngu ồn g ốc c sản phẩm hàng hoá h ội Là nguồn tài nguyên vô quý giá quốc gia, thành ph ần quan tr ọng hàng đ ầu c mơi tr ường sống, khơng có đất đai khơng có s ự t ồn t ại phát tri ển c người Ngày với tăng trưởng nhanh chóng khu th ị, khu cơng nghiệp với trỗi dậy quốc gia phát tri ển khiến cho đất đai trở thành công cụ để thực phát triển, chiến l ược quốc gia Cùng với gia tăng v ề dân s ố t ạo áp l ực lên nguồn cung đất đai Việc sử dụng đất đai cách tiết kiệm, h ợp lý, hiệu quy hoạch quản lý đất đai chặt chẽ theo pháp luật quy định điều cần thiết Hưng Thắng giáp thành phố Vinh n ằm tr ục đường giao thông trọng yếu, phát triển huy ện Cùng v ới s ự phát triển đất nước, cơng nghiệp hóa đại hóa H ưng Th ắng dần chuyển từ lấy nông nghiệp làm kinh t ế dần phát triển sang ngành công nghiệp, d ịch v ụ Đi theo phát triển nên việc sử dụng đất có nhiều thay đổi làm ảnh h ưởng đến công tác quản lý nhà nước Chính v ậy, đ ể tìm hi ểu tình hình sử dụng loại đất tốt hơn, chọn đề tài: “ Nghiên cứu tình hình sử dụng đất Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2018” làm nội dung nghiên cứu Mục tiêu yêu cầu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tình hình biến động giai đoạn 2016 – 2018, t tìm xu biến động nguyên nhân gây biến động sử dụng đất - Xây dựng định hướng sử dụng đất đến năm 2025 địa bàn 2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình sử dụng đất phải thực tiễn th ể tính khoa học khách quan, dễ hiểu, dễ làm để thực mang tính h ội hóa cao - Điều tra nắm quỹ đất c - Phản ánh đầy đủ xác th ực tr ạng s d ụng đ ất c t đưa phương pháp sử dụng đất cách đầy đủ, khoa học, h ợp lý, hiệu để tăng cường công tác quản lý bảo vệ đất bảo vệ môi trường Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu + Quỹ đất Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Ngh ệ An + Các loại đất theo đối tượng sử dụng đất - Phạm vi nghiên cứu + Không gian nghiên cứu: Hưng Thắng, huyện H ưng Nguyên, tỉnh Nghệ An + Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2016-2018 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu Thu thập nghiên cứu tài liệu công việc quan tr ọng c ần thiết cho hoạt động nghiên cứu khoa h ọc Khi nghiên c ứu phải đọc tra cứu tài liệu có trước đ ể làm n ền t ảng cho nghiên cứu Quá trình thu thập số liệu tài liệu th ực giai đoạn: Thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp: Là phương pháp thu thập thông tin qua văn bản, chứng từ có liên quan tới cơng trình nghiên c ứu nh điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội, tình hình quản lý, s dụng đất thông qua báo cáo, thống kê hàng năm UBND H ưng Thắng nghị định, định ngành liên quan Thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp: giai đoạn tiến hành thu thập thực địa, qua trình vấn trực tiếp t ừng hộ đ ể xác định rõ tình hình cụ thể địa phương giá đất, diện tích th ửa đ ất, mức thu nhập hộ 4.2 Phương pháp xử lý số liệu phân tích số liệu Tiến hành thống kê toàn số liệu, tài liệu có liên quan đến đề tài dạng biểu mẫu, danh sách giúp cho việc nghiên cứu thuận lợi theo chuyên đề Trên sở số liệu thu thập phân tích xử lý số liệu đòi h ỏi xác, phân tích tương quan yếu tố T đánh giá, so sánh vấn đề đặt 4.3 Phương pháp tham vấn Tham khảo, tiếp thu ý kiến người làm việc, có kinh nghiệm lĩnh vực đất đai phòng địa H ưng Th ắng, văn phòng đăng kí đất đai huyện Hưng Nguyên 4.4 Phương pháp so sánh Khi đánh giá biến động sử dụng đất s dụng phương pháp để xác định mức độ biến động diện tích mục đích sử dụng đất Bằng việc thu thập số liệu thống kê từ năm để so sánh mức độ biến động đất đai qua hàng năm hay tỷ lệ sử dụng đất thời điểm Có chênh lệch cấu sử dụng đất: diện tích đất phi nơng nghiệp, đất nơng nghiệp tăng qua năm, giảm diện tích đất chưa sử dụng Quan điểm nghiên cứu 5.1.Quan điểm hệ thống Quan điểm hệ thống quan điểm đặc trưng địa lý học quan điểm định phương pháp tư vấn đề, vận dụng để xác định phương pháp nghiên cứu đối t ượng không theo thành phần riêng lẽ mà mối quan hệ chặt chẽ c m ột h ệ thống Lý thuyết hệ thống phận tư nhân loại, nh cơng cụ mới, mạnh mẽ để phân tích nhận biết nhiều tượng xu hướng phát triển nhiều kiện khác Phạm vi lãnh th ổ nghiên cứu đề tài Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Ngh ệ An Đ ược xem hệ thống môi trường gồm nhiều thành phần m ỗi tương hỗ Đó hệ thống động lực mở tự điều chỉnh trạng thái cân động (còn gọi thể tổng hợp địa lý t ự nhiên hay đ ịa h ệ), người có khả tác động có tính điều khiển, tạo ph ản ứng dây chuyền Trong cấu trúc đứng hệ thống bao gồm tập h ợp đặc tính thành phần cấu tạo nên cảnh quan tự nhiên có th ể s dụng vào mục đích kinh tế: Địa hình, khí hậu, thủy văn, th ổ nh ưỡng, sinh vật, mối quan hệ mật thiết với Cấu trúc ngang s ự phân hóa phận lãnh thổ (các đơn vị đất đai) khu v ực nghiên cứu Cấu trúc chức yếu tố có vai trò làm cho ổn định cân 5.2 Quan điểm tổng hợp Quan điểm đạo nội dung phương pháp nghiên c ứu v ới đối tượng nghiên cứu tổng thể địa lý tự nhiên, tổng th ể địa lý kinh tế- hội Đây quan điểm chủ đạo vận dụng đánh giá nghiên cứu việc phân bổ hợp lý loại hình sử dụng đất c H ưng Thắng Khi xem xét phải đặt chúng mối quan hệ bi ện ch ứng gi ữa loại đất,thể mối quan hệ hệ tự nhiên hệ kinh tế - hội Quan điểm qua nội dung mà đ ược cụ thể hóa qua phương pháp nghiên cứu 5.3 Quan điểm phát triển bền vững Quan điểm phát triển bền vững yêu cầu phát triển ph ải có nghĩa vụ tơn trọng, chia quyền lợi nghĩa vụ với hệ sau, khai thác,sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên, đồng thời không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh tháivà làm cân Vì v ậy, nghiên cứu, đánh giá cần có quan điểm phát triển bền v ững, phát tri ển theo hướng kinh tế - sinh thái, với nội dung là: Bền v ững v ề sinh thái, bền vững kinh tế bền vững hội Bên cạnh việc khai thác có hiệu cần có kế hoạch bảo vệ 5.4 Quan điểm lịch sử viễn cảnh Khi xem xét, đánh giá định hướng nội dung nh giải pháp thực quy hoạch phải ý đến khứ, nh ững d ự báo tương lai Vận dụng quan điểm lịch sử viễn cảnh để đánh giá, phân tích, dự báo định hướng nội dung, giải pháp cho quy hoạch bảo v ệ quỹ đất Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài bao gồm ch ương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu Chương 2: Hiện trạng sử dụng đất Hưng Thắng, huyện H ưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Chương 3: Định hướng sử dụng đất đề xuất số giải pháp sử dụng đất hiệu Hưng Thắng, huyện H ưng Nguyên, tỉnh Nghệ An CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT 1.1 Cơ sở lý luận tình hình sử dụng đất 1.1.1 Khái niệm chung tình hình sử dụng đất 1.1.1.1 Khái niệm đất đai Đất theo nghĩa thổ nhưỡng vật thể thiên nhiên có cấu tạo độc lập lâu đời, hình thành kết nhiều yếu tố: đá m ẹ, động th ực vật, khí hậu, địa hình, thời gian Giá trị tài nguyên đất đ ược đánh giá số lượng diện tích (ha,km2) độ phì nhiêu, màu mỡ Đất đai phần diện tích cụ thể bề mặt Trái Đất, bao gồm yếu tố cấu thành môi trường sinh thái bề m ặt Trái Đất, tư liệu sản xuất đặc biệt thay sản xuất nông nghiệp Theo FAO: Đất đai nhân tố sinh thái bao gồm tất thuộc tính sinh học tự nhiên bề mặt Trái Đất có ảnh h ưởng định đến tiềm trạng sử dụng đất [FAO, 1993] Theo luật đất đai năm 1993 nước Cộng hòa h ội chủ nghĩa Việt Nam ghi: “ Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, t liệu sản xuất, đặc biệt thành phần quan trọng hàng đầu c môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng c s kinh tế, văn hóa hội, an ninh quốc phòng Trải qua nhiều hệ, nhân dân ta tốn bao công sức, xương máu tạo lập, bảo vệ đ ược v ốn đ ất đai ngày nay” Thực vậy, điều kiện vật chất cần thiết, đất đai gi ữ v ị trí ý nghĩa đặc biệt quan trọng - điều kiện đầu tiên, c s thiên nhiên trình sản xuất, nơi tìm đ ược công cụ lao đ ộng, nguyên liệu lao động nơi sinh tồn hội loài người 1.1.1.2 Khái niệm tình hình sử dụng đất Tình hình sử dụng đất mô tả trạng s dụng quỹ đ ất ( đất nông nghiệp, đất phi nơng nghiệp, đất chưa sử dụng) T rút nhận định, kết luận tính hợp lý hay chưa hợp lý s dụng đất, làm sở để đề định sử dụng đất có hiệu kinh tế cao, đảm bảo việc sử dụng đất theo hướng bền vững Tình hình sử dụng đất ngồi việc phân tích t h ợp s ố li ệu v ề tình hình sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất mà đánh giá hi ện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng đất việc sử dụng đ ất đơn vị hành cấp 1.1.2 Sự cần thiết phải đánh giá tình hình sử dụng đất Đánh giá tình hình sử dụng đất phận quan tr ọng việc đánh giá tài nguyên thiên nhiên Đối với trình quy hoạch s dụng đất vậy, công tác đánh giá tình hình s dụng đất m ột n ội dung quan trọng, sở để đưa định nh định hướng sử dụng đất hợp lý cho địa phương Đánh giá tình hình sử dụng đất làm sở khoa h ọc cho vi ệc đề xuất phương thức sử dụng đất hợp lý Việc đánh giá xác, đầy đủ, cụ thể trạng sử dụng đất giúp cho nhà lãnh đ ạo, nhà chuyên môn đưa định xác, phù h ợp v ới việc s dụng đất hướng sử dụng đất tương lai Đánh giá tình hình sử dụng đất nội dung quy trình quy hoạch sử dụng đất Do tầm quan trọng việc s d ụng đất đai ti ết kiệm, bền vững, đòi hỏi việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch s dụng đất cấp Song phương án quy hoạch, kế hoạch s dụng đất hợp lý, có tính khả thi cao người lập quy hoạch, k ế ho ạch s dụng đất phải hiểu cách sâu sắc tình hình sử dụng đất, ti ềm năng, nguồn lực vùng cần lập quy hoạch Việc đánh giá tình hình s dụng đất giúp cho người lập nắm rõ trạng loại đất, tình hình 10 ngành chưa cân đáp ứng phát triển kinh tế - h ội bố trí quỹ đất sử dụng vào mục đích thương mai - dịch vụ hạn chế * Nguyên nhân - Văn hướng dẫn thi hành luật đất đai ban hành điều chỉnh thường xuyên, thiếu ổn định, chí có điều đọc lên nhiều người có cách hiểu khác dẫn đến số vướng m ắc thực Hệ thống văn liên quan đến lĩnh v ực đất đai nhi ều điểm chưa thống nhất, chưa quán với luật khác, m ột số quy định phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần - Cán địa chưa có kết hợp, liên kết v ới cán b ộ xóm việc quản lý người dân sử dụng đất để nắm bắt tình hình x ửa lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật sử dụng đất - Công tác bồi thường mặt đất trồng lúa, đất cho ng ười dân sang đất phi nông nghiệp chưa thỏa mãn lòng dân khiến cho vi ệc chuyển đổi mục đích sử dụng đất thời gian lâu dài - Trình độ lực đội ngũ cán địa hạn ch ế - Ý thức người dân chưa quan tâm đến việc ch ấp hành pháp lu ật đất đai Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm, xây d ựng trái phép diễn số nơi gây xúc cho đại phận nh ững người nghiêm túc chấp hành pháp luật - Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai ch ưa đ ược thực thường xuyên sâu rộng Cán địa chưa th ực tốt nhiệm vụ dẫn đến nảy sinh nhiều tiêu cực trình quản lý sử dụng đất Việc tuyên truyền pháp luật đất đai ch ưa c ụ thể đến đối tượng sử dụng đất Như thời gian tới, để quản lý chặt chẽ, sử d ụng h ợp lý, tiết kiệm, hiệu nguồn tài nguyên đất đai H ưng Th ắng c ần tiếp tục phát huy nhân tố tích cực đồng thời hạn chế nhân tố tiêu c ực đảm bảo việc sử dụng đất Hưng Thắng phù h ợp v ới s ự phát tri ển kinh tế - hội đôi với bền vững môi tr ường 59 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HƯNG THẮNG, HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN 60 3.1 Căn để xây dựng định hướng sử dụng đất - Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 k ế ho ạch s dụng đất năm kì cuối ( 2025-2030) Hưng Thắng - huy ện H ưng Nguyên - tỉnh Nghệ An - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - h ội đ ến năm 2020 định hướng đến năm 2025 - Chiến lược phát triển kinh tế - h ội huy ện H ưng Nguyên đ ến năm 2025 - Các dự án quy hoạch đ ịnh h ướng s dụng đ ất đ ịa bàn - Định mức sử dụng đất nhu cầu sử dụng đ ất đ ịa bàn - Quy hoạch định hướng phát triển ngành, lĩnh v ực đ ến năm 2025 - Dựa vào kết đánh giá trạng s dụng đ ất c năm 2018 3.2 Định hướng sử dụng đất đến năm 2025 3.2.1 Đất nông nghiệp Phương hướng, mục tiêu phát triển nông nghiệp H ưng Thắng năm tới là: Đẩy mạnh chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, tập trung đẩy mạnh chăn nuôi, dịch vụ nông lâm, thủy sản Chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi c sở khai thác hiệu điều kiện tự nhiên, kinh tế hội xóm Trên đ ịa bàn phát triển mạnh trồng có khả trờ thành hàng hóa có quy mô đặc biệt, gắn liền chê biến với thị trường để nâng cao giá trị sản phẩm Chuyển đổi cấu trồng trọt, chăn nuôi dịch vụ theo h ướng nâng cao giá trị ứng dụng công nghệ nhằm tạo giá trị hàng hóa lớn đơn vị diện tích đảm bảo sản xuất nơng nghiệp bền v ững Để đảm bảo mục tiêu, phương hướng phát triển, định h ướng sử dụng số loại đất sau: - Đất trồng lúa 61 Trong năm tới, sở tiêu diện tích đất trồng lúa nước phân bổ, cần luận chứng cụ thể để lựa chọn diện tích đất trồng lúa nước có hiệu sử dụng thấp để chuy ển sang mục đích khác hiệu nuôi trồng thủy sản, trồng hoa, rau an tồn… Phần diện tích lại cần khoanh định để quản lý, bảo v ệ nghiêm ngặt sử dụng ổn định, lâu dài nhằm đảm bảo an ninh l ương thực Có sách khuyến khích sử dụng giống lúa m ới, gi ống lúa lai có suất cao, vừa dùng giống lúa có ch ất l ượng g ạo đ ặc s ản, có khả cạnh tranh thị trường; thí điểm bước xây d ựng vùng sản xuất lúa giống Dự kiến đến năm 2025 diện tích gieo tr ồng lúa nước ổn định mức 200ha - Đất trồng năm khác Trong tương lai diện tích tăng lên để đáp ứng nhu c ầu tiêu dùng chỗ vùng phụ cận tiêu dùng nông sản - Đất lâm nghiệp Trong lương lai cần tăng diện tích đất trồng rừng sản xuất trồng rừng phòng hộ mang lại hiệu kinh tế cao h ơn D ự kiến chuy ển đổi đất đồi núi chưa sử dụng đất chưa sử dụng vào đất lâm nghiệp - Đất nuôi trồng thủy sản Trong tương lai cần tăng diện tích nh ch ất l ượng s ản phẩm Dự kiến chuyển dịch diện tích đất trồng lúa hi ệu sang đất nuôi trồng thủy sản 3.2.2 Đất phi nông nghiệp - Đấ t Đất khu dân cư nông thôn đất chủ yếu để xây dựng nhà ở, cơng trình phục vụ cho đời sống, cơng trình cơng cộng, đất nơng nghiệp gắn liền với nhà loại đất khác thuộc phạm vi ranh gi ới khu dân cư nông thôn địa giới hành Đ ịnh h ướng đ ến 62 năm 2025 cần tập trung dân cư nông thôn, không phát tri ển manh mún để xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng hội… Cải thiện đ ời sống nhân dân - Đất chuyên dùng + Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp Trong thời gian tới, diện tích đất trụ sở quan cơng trình s ự nghiệp không tăng trụ sở quan nhà nước đầu t xây vào năm 2014 nên khơng có biến động diện tích + Đất sản xuất kinh doanh Trong giai đoạn tới tập trung phát triển ngành dịch v ụ, công nghiệp, nâng cao chất lượng hiệu loại hình dịch v ụ, phục vụ sản xuất kinh doanh đời sống Các cơng trình sở sản xuất kinh doanh huyện thời gian tới là: công trình s ản xu ất cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp địa bàn + Đất có mục đích công cộng hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo đầu tư xây dựng cho mạng lưới sở hạ tầng trở nên cần thiết cấp bách Đất sử dụng cho mục đích cơng cộng phải tăng lên nh ất đất giao thông, thu ỷ lợi, đất chợ, đất văn hoá đặc biệt đất xử lý bãi rác th ải Di ện tích đất quy hoạch chủ yếu lấy từ đất sản xuất nơng nghiệp Một số loại đất có luân chuyển cho không đáng kể * Đất giao thông: Quy hoạch tuyến đường sắt siêu tốc Bắc Nam từ Hà Nội vào Sài Gòn Trong thời gian tới tập trung cải tạo, nâng cấp ến tỉnh l ộ cơng trình giao thơng có vị trí trọng yếu phát tri ển kinh tế hội Nâng cấp, cải tạo mở rộng toàn tuyến đường có với mục tiêu đảm bảo trải nhựa bê tơng hố 100% 63 * Đất thủy lợi Trong chiến lược phát triển thủy lợi dài hạn phục v ụ sản xuất, phải coi trọng nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt nhân dân Yêu cầu số lượng đặc biệt đòi hỏi chất lượng n ước ph ải đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh Đa dạng hóa sản xuất nơng nghiệp, cần kết hợp chặt chẽ gi ữa thủy lợi nông nghiệp, bố trí hợp lý cấu mùa vụ xây dựng kế hoạch sử dụng đất tưới đạt hiệu kinh tế cao Nâng cấp, tu bổ cơng trình xuống cấp, đẩy m ạnh cơng việc kiên cố hóa kênh mương cơng trình thuỷ lợi có, xây dựng hồ chức vừa nhỏ cung cấp nước cho sản xuất sinh ho ạt dân cư * Đất sở văn hóa Xây dựng văn hoá đậm đà sắc dân tộc v ừa mục tiêu v ừa động lực thúc đẩy nghiệp phát triển kinh tế h ội H ưng Thắng, giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc xứng đáng v ới vai trò nguồn động lực phát triển Từng bước xố bỏ hủ tục, mê tín dị đoan, phát triển hình thức văn hố quần chúng, văn hố dân gian, t ạo điều kiện để tầng lớp dân cư hưởng thụ văn hóa nghệ thuật Bố trí hợp lý quỹ đất để xây dựng công viên xanh để đảm bảo môi trường cảnh quan, đặc biệt khu dân cư m ới * Đất thể dục thể thao Quy hoạch xây dựng sân vận động xây dựng m ới sân th ể thao nhắm đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe người dân toàn * Đất chợ Định hướng thời gian tới xây dựng chợ đầu mối nông sản thực phẩm, thúc đẩy q trình trao đổi hàng hóa phụ c ận, góp phần thúc đẩy hoạt động dịch vụ phát triển 64 3.2.3 Đất chưa sử dụng Tận dụng tối đa quỹ đất chưa sử dụng vào mục đích sử dụng, đất chưa sử dụng chuyển sang đất lâm nghiệp, sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng… Từ người dân có thêm diện tích đất để sản xuất, đ ời sống nhân dân dần cải thiện phù hợp cho vi ệc phát tri ển kinh tế hội - Đất chưa sử dụng: cải tạo diện tích đất ch ưa s d ụng đưa vào sản xuất nông nghiệp phi nông nghiệp - Đất đồi núi chưa sử dụng: chuy ển di ện tích đ ất đ ồi núi ch ưa s dụng vào quỹ đất lâm nghiệp dự án trồng r ừng, khoanh ni tái sinh 3.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện tình hình quản lý sử dụng đất Hưng Thắng Quản lý sử dụng đất hai mặt có quan hệ mật thiết v ới Quản lý đất đai có tốt, có chặt chẽ việc sử dụng đất đem lại hiệu cao bền vững Ngược lại, sử dụng đất đai hợp lý, pháp luật tạo điều kiện cho quản lý đất đai xác đạt hiệu qu ả cao Đ ể làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai cần phải th ực đồng nhiều biện pháp, song từ thực tế huyện rút nh ững biện pháp m ấu chốt để thực tốt việc quản lý đất đai 3.3.1 Giải pháp công tác quản lý - Thường xuyên nâng cao trình độ cán địa giúp h ọ nhận thức xác mục đích vai trò việc sử dụng đất - Cán địa kết hợp với cán xóm đ ưa nh ững biện pháp tuyên truyền sâu rộng, phổ biến pháp luật đất đai đến nhân dân để họ ý thức quyền nghĩa vụ sử dụng đất mình, t ự giác chấp hành nghiêm chỉnh luật đất đai, sử dụng đất cách tiết kiệm, hợp lý với giá trị đất đai 65 - Cán địa cung cấp thơng tin s d ụng đ ất, nhu cầu sử dụng cho cán huyện để thường xuyên lập kế hoạch sử dụng đất theo giai đoạn phù hợp với phát triển kinh tế- h ội c - Cán địa cần kết hợp với cán địa huy ện tăng cường việc kiểm tra sử dụng đất người dân nh ằm ngăn chặn việc sử dụng đất sai pháp luật, xử phạt hành vi s d ụng đất không theo luật - Xử lý nghiêm hành vi vi phạm việc s dụng đất đai Khi xử lý phải dứt điểm, hợp tình hợp lý tránh tình trạng dây d ưa kéo dài, khiếu kiện vượt cấp Trường hợp cá nhân, tổ chức vi ph ạm hành mà khơng tự nguyện chấp hành định xử phạt phải áp d ụng biện pháp cưỡng chế kịp thời, quy định pháp luật Có nh hạn chế, ngăn ngừa răn đe hành vi vi ph ạm, làm cho ng ười dân tự nguyện chấp hành pháp luật - Quy định cụ thể điều kiện thực quyền người sử dụng đất Khuyến khích việc cho thuê, góp vốn quy ền sử dụng đ ất để thực dự án đầu tư Quyền góp vốn quyền sử dụng đất phải gắn với chế thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đ ổi v ốn đầu tư theo chế thị trường - Đẩy mạnh việc chuyển dịch cấu đất đai từ đất ch ưa s dụng sang đất phi nông nghiệp cách hợp lý nh ằm nâng cao thu nh ập c người dân đất Bên cạnh đó, tăng cường sách đ ưa đất ch ưa s dụng vào sử dụng để tránh trường hợp lãnh phí đất đai - Hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất t đ ất nơng nghiệp sang mục đích khác tránh gây việc an toàn an ninh l ương thực toàn 3.3.2 Giải pháp người sử dụng đất - Cán địa có trách nhiệm hướng dẫn người s dụng đất phải sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất cấp có th ẩm 66 quyền phê duyệt.Sử dụng đất tiết kiệm, bền vững, đảm bảo gi ữ cân sinh thái, không gây xói mòn, sạt lở, nhiễm mơi trường đất - Cán cần tuyên truyền, hướng dẫn người s dụng đ ất th ực đầy đủ quyền nghĩa vụ người sử dụng đất theo điều 199 luật đất đai năm 2013 nghĩa vụ chung người sử d ụng đất điều 166 quyền chung người sử dụng đất - Cán địa với cán huyện cần giải thích, h ướng dẫn người sử dụng đất thực theo định UBND c ấp có lệnh thu hồi đất sử dụng vào m ục đích an ninh qu ốc phòng, phát triển kinh tế - hội, để việc thu hồi chuyển đổi mục đích s d ụng đất diễn nhanh lòng người dân - Cán kết hợp với cán xóm cập nhật thơng tin nhanh chóng quy định pháp luật, thông tư,nghị định liên quan đến đất đai loa phát thạn xóm để nhân dân nắm bắt kịp th ời - Cán kết hợp với cán huyện, trung tâm đào t ạo v ề m lớp tập huấn dạy cách chăm sóc trồng, s d ụng máy móc hi ện đại, chuyển đổi cấu trồng cho người dân để tăng suất sử dụng đất nông nghiệp - Khuyến khích tổ chức, hộ gia đình cá nhân, đầu tư để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất đ ược c quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 3.3.3 Nhóm giải pháp kĩ thuật - Tiếp tục tổ chức lớp tập huấn kĩ thuật sản xuất trồng trọt chăn nuôi.Xây dựng mở rộng mơ hình thí ểm đ ịa phương.Tạo diễn đàn trao đổi thường xuyên thông qua hình th ức hội thảo đầu bờ cán kĩ thuật nông nghiệp nông dân để giải quy ết kịp thời vấn đề bất thường xảy trình sản xuất 67 - Xây dựng củng cố hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng nh th ủy lợi,giao thông,điện,cơ sở chế biến, để tạo chủ động cao trình sản xuẩ nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp - Có biện pháp cụ thể để cải tạo độ phì đất nhằm nâng cao h ạng đất thơng qua việc khuyến khích người dân bón phân h ữu cơ,sử d ụng cân đối phân bón hóa học đảm bảo chủ đông th ủy l ợi - Trong q trình xây dựnghình thí điểm cần có s ự đ ầu t ban đầu cho nơng dân có theo dõi chặt chẽ q trình phát tri ển c mơ hình cán kĩ thuật -Xây dựng lịch mùa vụ thích hợp theo biến đổi khí h ậu th ời tiết nhiện nhằm tránh hạn chế thiệt hại th ời tiết,sâu b ệnh gây nên 3.3.4.Nhóm giải pháp thị trường - Tổ chức điểm thu mua nông sản nh ững vùng s ản xu ất t ập trung - Thường xuyên cập nhật thông tin giá thị trường số nông sản thơng tin đến người dân thơng qua buổi sinh ho ạt c tổ chức hội Phụ nữ,hội Nơng dân, qua chương trình phát để họ chủ động việc tiêu th ụ sản ph ẩm không để xảy tình trạng ép giá tư thương 3.3.5 Nhóm giải pháp cải tạo đất, bảo vệ môi trường - Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý, tiết kiệm - Khai thác sử dụng đất phải gắn với nhiệm vụ tái tạo tăng đ ộ phì nhiêu cho đất, chống suy thối đất, gắn lợi ích kinh t ế v ới vi ệc b ảo vệ môi trường sử dụng đất bề vững lâu dài - Hạn chế việc sử dụng thuốc trừ sâu, phân hóa học trình sản xuất dùng thuốc đảm bảo quy định cục môi trường, ch ủng lo ại cho phép nhằm hạn chế việc ô nhiễm môi trường 68 - Đưa kế hoạch sử dụng đất hợp lý nhằm bảo vệ đất, chống suy kiệt dinh dưỡng nhóm đất nơng nghiệp - Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp điều kiện đất dốc ều b buộc sử dụng đất nông nghiệp Hạn chế cày, xới bề mặt đất (nh ất thời gian mùa mưa), khai thác trắng (với r ừng sản xuất) - Sử dụng đất hoạt động khai khống phải có ph ương án an tồn môi trường, kết thúc hoạt động khai thác có kế hoạch phục hồi trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu - Để việc sử dụng đất đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, cần có chế, sách để thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch đồng với sở hạ tầng kinh tế hội vùng 69 KẾT LUẬN Hưng Thắng thuộc vùng trũng, cách UBND huyện Hưng Nguyên khoảng 10 km phía Nam – Đơng Nam Cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 10 km cách trung tâm huy ện km V ới v ị địa lý thuận lợi, có tuyến đường lớn giao thơng qua thu ận l ợi cho việc giao lưu kinh tế với vùng khu vực, tiền đề đ ể phát tri ển kinh tế - hội Công tác quản lý sử dụng đất Hưng Thắng ngày hoàn thiện phát triển Diện tích đất biến đ ộng theo chiều hướng giảm diện tích nơng nghiệp tăng diện tích phi nơng nghiệp để đáp ứng q trình CHH-HĐH đất nước Sự biến động diện tích đất làm tăng trưởng kinh tế Hưng Thắng, chuy ển dịch c c ấu kinh tế đồng thời gây nhiều vấn đề bất cập s dụng đất Vì cần nghiên cứu tình hình sử dụng đất đ ể ch ỉ nh ững vấn đề bất hợp lý việc sử dụng đất để từ đưa nh ững gi ải pháp khắc phục Qua nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tình hình sử dụng đất Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An giai đoạn 20162018”, chuyên đề đạt mục tiêu nhiệm vụ nghiên c ứu đề ra, cụ thể: Thứ nhất: Chuyên đề tìm hiểu, nghiên cứu trạng sử dụng đất Hưng Thắng (cơ sở lý luận, sở thực tiễn) Thứ hai: Chuyên đề phân tích, đánh giá tình hình s dụng đất Hưng Thắng Thứ ba: Chuyên đề ưu điểm tồn tại, khó khăn, nguyên nhân việc sử dụng đất Thứ tư: Chuyên đề xây dựng số phương án kh ả thi, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm khai thác tốt tiền 70 đất đai phát huy hiệu hạn chế tồn công tác quản lý đất đai 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng hợp kinh tế - hội Hưng Thắng năm 2018 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hưng Nguyên (2018) “ Báo cáo kiểm kê, thống kê đất đai giai đoạn 2016-2018” Phòng địa Hưng Thắng “ Báo cáo kiểm kê, thống kê đất năm 2018” Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 “ Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” Thông tư số 28/2014-TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường việc “ Hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2015 ” Quốc hội (2013), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật đất đai 2013, NXB Chính trị quốc gia Quyết định số 221/QĐ- BTNTMT việc sử dụng thống phần mềm hệ thống thông tin đất đai Quy hoạch sử dụng đất Hưng Thắng giai đoạn 2010- 2020 Bộ tài nguyên môi trường(2011) Thông tư 13/2011/TTBTNMT ngày 15 tháng năm 2011 quy định kí hiệu đồ trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất 10 Giáo trình Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế hội (2008) Nguyễn Thị Vòng (chủ biên), Vũ Thị Bình, Đỗ Văn Nh NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội 11 Bộ tài nguyên môi trường (2014) Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 quy đ ịnh v ề th ống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất 12 Giáo trình Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế hội (2008) Nguyễn Thị Vòng (chủ biên), Vũ Thị Bình, Đỗ Văn Nh NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội 72 13 Đào Châu Thu, Nguyễn Khang 2004 Bài giảng đánh giá đ ất Trường đại học nông nghiệp Hà Nội 73 ... đất xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016- 2018 làm nội dung nghiên cứu Mục tiêu yêu cầu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tình hình biến động giai đoạn 2016. .. Tổng quan nghiên cứu Chương 2: Hiện trạng sử dụng đất xã Hưng Thắng, huyện H ưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Chương 3: Định hướng sử dụng đất đề xuất số giải pháp sử dụng đất hiệu xã Hưng Thắng, huyện. .. đích sử dụng đất mà đánh giá hi ện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng đất việc sử dụng đ ất đơn vị hành cấp 1.1.2 Sự cần thiết phải đánh giá tình hình sử dụng đất Đánh giá tình hình sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình hình sử dụng đất tại xã hưng thắng, huyện hưng nguyên, nghệ an giai đoạn 2016 2018, Nghiên cứu tình hình sử dụng đất tại xã hưng thắng, huyện hưng nguyên, nghệ an giai đoạn 2016 2018, Phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT, Hiện nay con người đã dần ý thức được tầm quan trọng của việc sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và quy hoạch sử dụng đất một cách bền vững nên công tác đánh giá đất đai được thực hiện ở hầu hết các quốc gia và trở thành khâu trọng yếu trong hoạt động đánh g, CHƯƠNG 2 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ HƯNG THẮNG, HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN, Trong những năm gần đây, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được thực hiện khá mạnh mẽ. Thực hiện chương trình nông thôn mới, áp dụng chính sách “ Dồn điền đổi thửa ” thành công, vì vậy việc áp dụn, Bảng 2.2 Hiện trạng sử dụng đất của xã Hưng Thắng năm 2018, Nguồn: UBND xã Hưng Thắng, Theo biểu đồ 2.4 ta thấy:, Theo biểu đồ 2.6 ta thấy:, CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ HƯNG THẮNG, HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn