Đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới xã đức sơn,huyện anh sơn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2010 đến nay, định hướng đến năm 2020)

70 47 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 10:10

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Quan điểm phương pháp nghiên cứu 4.1 Quan điểm nghiên cứu 4.2 Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc bố cục .4 NỘI DUNG .4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Cơ sở lý luận quy hoạch xây dựng nông thôn 1.1.1 Các khái niệm quy hoạch xây dựng nông thôn Chương THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỨC SƠN .17 2.1.2 Địa hình,khí hậu, thủy văn 19 2.1.2.1 Địa hình 19 2.1.4 Đặc điểm dân cư nguồn lao động 21 2.1.5 Cảnh quan, môi trường .22 2.3.1 Cơng trình cơng cộng 28 2.4.1 Phân tích trạng sử dụng loại đất .30 2.4.2 Nhận xét chung 32 3.2.1 Quy hoạch phát triển không gian 42 a Định hướng quy hoạch 42 b Quy hoạch sử dụng đất xây dựng đến năm 2020 42 3.2.2 Các dự án ưu tiên đầu tư 46 3.2.3 Quy hoạch chi tiết khu trung tâm .47 3.2.3.1 Quy hoạch không gian kiến trúc 47 3.2.3.2 Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật Trung tâm 48 3.3.1 Tổng hợp dự báo nhu cầu sử dụng đất kỳ quy hoạch .50 3.3.1.1 Dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp 50 3.3.1.2 Dự báo nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp .50 3.3.1.3 Dự báo đất chưa sử dụng .52 3.3.1.4 Dự báo nhu cầu đất nông thôn 52 3.3.2 Khả đáp ứng số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất 52 3.3.2.1 Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - hội địa phương 53 3.3.2.2 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép kỳ QH 55 3.3.2.3 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch .57 3.4.1.2 Giải pháp huy động nguồn vốn .57 3.4.3 Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học - công nghệ 59 3.4.4 Bảo vệ tài nguyên - môi trường 60 3.4.5 Giảm nghèo an sinh hội 61 3.4.6 Xây dựng hệ thống trị hội vững mạnh .61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .63 2.1 Cơ chế sách 63 2.2 Phát triển nguồn nhân lực 64 2.3 Thực quy hoạch Đức Sơn 64 DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Quan điểm phương pháp nghiên cứu 4.1 Quan điểm nghiên cứu 4.2 Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc bố cục .4 NỘI DUNG .4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Cơ sở lý luận quy hoạch xây dựng nông thôn 1.1.1 Các khái niệm quy hoạch xây dựng nông thôn Chương THỰC TRẠNG Q TRÌNH XÂY DỰNG NƠNG THÔN MỚI TẠI ĐỨC SƠN .17 2.1.2 Địa hình,khí hậu, thủy văn 19 2.1.2.1 Địa hình 19 2.1.4 Đặc điểm dân cư nguồn lao động 21 2.1.5 Cảnh quan, môi trường .22 2.3.1 Cơng trình công cộng 28 2.4.1 Phân tích trạng sử dụng loại đất .30 2.4.2 Nhận xét chung 32 3.2.1 Quy hoạch phát triển không gian 42 a Định hướng quy hoạch 42 b Quy hoạch sử dụng đất xây dựng đến năm 2020 42 3.2.2 Các dự án ưu tiên đầu tư 46 3.2.3 Quy hoạch chi tiết khu trung tâm .47 3.2.3.1 Quy hoạch không gian kiến trúc 47 3.2.3.2 Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật Trung tâm 48 3.3.1 Tổng hợp dự báo nhu cầu sử dụng đất kỳ quy hoạch .50 3.3.1.1 Dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp 50 3.3.1.2 Dự báo nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp .50 3.3.1.3 Dự báo đất chưa sử dụng .52 3.3.1.4 Dự báo nhu cầu đất nông thôn 52 3.3.2 Khả đáp ứng số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất 52 3.3.2.1 Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - hội địa phương 53 3.3.2.2 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép kỳ QH 55 3.3.2.3 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch .57 3.4.1.2 Giải pháp huy động nguồn vốn .57 3.4.3 Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học - công nghệ 59 3.4.4 Bảo vệ tài nguyên - môi trường 60 3.4.5 Giảm nghèo an sinh hội 61 3.4.6 Xây dựng hệ thống trị hội vững mạnh .61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .63 2.1 Cơ chế sách 63 2.2 Phát triển nguồn nhân lực 64 2.3 Thực quy hoạch Đức Sơn 64 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Nông nghiệp, nông thôn nông dân vấn đề có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trình phát triển kinh tế - hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sở ổn định trị an ninh quốc phòng, yếu tố đảm bảo cho phát triển bền vững đất nước Vấn đề mối quan tâm hàng đầu nước phát triển, có Việt Nam.Đảng Nhà nước giành quan tâm to lớn đến vấn đề tam nơng, có nhiều chương trình, sách dự án nhằm phát triển nông thôn ban hành vào thực làm thay đổi mặt nơng thơn chương trình 135, dự án ngành sở hạ tầng nông thôn… Nhưng sau nhiều năm thực đổi cho thấy vấn đề phát triển nơng nghiệp gặp nhiều khó khăn, hiệu thấp, chưa tương xứng với tiềm Trước yêu cầu trên, ngày 28 tháng 10 năm 2008, Chính phủ ban hành nghị số 24/2008/ND-CP chương trình hành động Chính phủ nhằm thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thôn Nhà nước ta ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 14 tháng năm 2009 Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn Vào ngày 02 tháng 02 năm 2010 Nhà nước ban hành Quyết định số 193/2010 với mục tiêu” Đến năm 2011 phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn nước làm sở để xây dựng nông thôn mới, làm sở thực mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 20102020” Và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2010 phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010 - 2020 làm cho trình xây dựng nơng thơn vào thực khắp nước Do trình thực xây dựng nơng thơn địa phương có nhiều vướng mắc khó khăn nên lần lữa Nhà nước Quyết định 342/2013/QĐ-TTg, ngày 20/02/2013 sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia Nơng thơn làm cho q trình thực phù hợp diễn nhanh chóng Thực chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn đến năm 2020, từ đầu tỉnh Nghệ An xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt lâu dài hệ thống trị tồn hội Đức Sơn miền núi huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An phấn đấu đích thực xây dựng nơng thơn Tuy nhiên tiêu chí đạt bước đầu, chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí trị yêu cầu cấp lãnh đạo mong muốn nhân dân.Vì đòi hỏi phải nghiên cứu tình hình thực quy hoạch xây dựng nơng thơn để tiếp tục đưa biện pháp phù hợp nhằm thực phương án quy hoạch đạt hiệu cao Xuất phát từ thực tế nhận thức tầm quan trọng vấn đề, tiến hành thực đề tài: “Đánh giá công tác xây dựng nông thôn Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 đến nay, định hướng đến năm 2020” Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu Tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đề xuất số giải pháp đẩy nhanh góp phần thực quy hoạch xây dựng nơng thôn địa bàn Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An - Đánh giá việc thực quy hoạch xây dựng nông thôn Đức Sơn - Tìm hiểu nguyên nhân, yếu tố tác động đến q trình thực quy hoạch xây dựng nơng thơn Đức Sơn - Tìm biện pháp, giải pháp 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tình hình cơng tác quy hoạch xây dựng nơng thơn phải đầy đủ, xác, trạng đảm bảo tính khách quan - Việc đánh giá cần phải thực chủ trương đường lối Đảng, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc Nhà nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Đề tài thực nghiên cứu địa bàn Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Về thời gian: Công tác thiết lập tình hình triển khai thực quy hoạch xây dựng nông thôn Đức Sơn từ năm 2010 đến định hướng đến năm 2020 Quan điểm phương pháp nghiên cứu 4.1 Quan điểm nghiên cứu + Nghiên cứu tình hình quy hoạch sử dụng đất phục vụ đáp ứng nhu cầu thực quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn địa bàn Đức Sơn + Nghiên cứu đánh giá tình hình thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn Đức Sơn + Đánh giá kết thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn Đức Sơn + Nghiên cứu quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cấu kinh tế, giảm nghèo an sinh hội, đổi phát triển hình thức sản xuất có hiệu nông thôn, phát triển giáo dục đào tạo, ý tế chăm sóc sức khỏe dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, thơng tin truyền thơng, nguồn nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thơn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, quyền, đồn thể trị - hội, giữ vững an ninh trật tự địa bàn Đức Sơn từ việc phân tích thuận lợi khó khăn đưa giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - hội 4.2 Phương pháp nghiên cứu a.Phương pháp thu thập thông tin, số liệu, tài liệu: Đề tài tiến hành thu thập số liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu quan ban ngành địa bàn Đức Sơn như: Các số liệu công tác thực nông thôn xã, số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội… Tiến hành vấn sâu quyền địa phương, cán thực ban quản lý dự án phương án Quy hoạch nông thôn Đức Sơn b.Phương pháp thống kê, lập bảng đánh giá: Thống kê số liệu qua năm, tổng hợp để lập thành hệ thống bảng biểu, biểu đồ Thơng qua đánh giá tiến độ thực tiêu chí qua năm c.Phương pháp so sánh: So sánh kết đạt tiêu chí qua hai năm thực chương trình với mục tiêu đặt đồng thời so sánh hiệu mang lại trước thực chương trình vấn đề kinh tế - văn hóa - hội - mơi trường địa bàn Cấu trúc bố cục MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn quy hoạch xây dựng nông thôn Chương 2: Các nhân tố tác động đến trình xây dựng nông thôn Đức Sơn - huyện Anh Sơn - tỉnh Nghệ An Chương 3: Định hướng, quy hoạch xây dựng nông thôn Đức Sơn số giải pháp thực KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Cơ sở lý luận quy hoạch xây dựng nông thôn 1.1.1 Các khái niệm quy hoạch xây dựng nông thôn 1.1.1.1 Nông thôn Nông thôn vùng đất đai rộng lớn với cộng đồng dân cư chủ yếu làm nông nghiệp, mật độ dân cư thấp, sở hạ tầng phát triển, có trình độ khoa học kĩ thuật trình độ sản xuất hàng hóa thấp,thu nhập dân cư thấp thành thị Nông thôn phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị thành phố, thị xã, thị trấn quản lý cấp hành sở ủy ban nhân dân Khái niệm thống với quy định theo thông tư số 54/2009 TTBNNPTNT ngày 21-8-2009 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Trong điều kiện Việt Nam cho rằng: Nông thôn vùng sinh sống tập hợp dân cư, có nhiều nơng dân Tập hợp dân cư tham gia vào vấn đề văn hóa - hội, môi trường thể chế định chịu ảnh hưởng tổ chức khác 1.1.1.2 Phát triển nông thôn Trong điều kiện Việt Nam, tổng hợp quan điểm từ chiến lược phát triển kinh tế hội phủ, thuật ngữ hiểu sau: “Phát triển nơng thơn q trình cải thiện có chủ ý bền vững kinh tế, hội, văn hóa môi trường, nhằm nâng cao chất lượng sống người dân nơng thơn Q trình này, trước hết người dân nơng thơn có hỗ trợ tích cực Nhà nước tổ chức khác” (Mai Thanh Cúc Quyền Đình Hà, 2005) 1.1.1.3 Nông thôn Nông thôn tổng thể đặc điểm, cấu trúc thành kiểu kiến trúc nơng thơn theo tiêu chí mới, đáp ứng yêu cầu đặt cho nông thôn điều kiện nay, kiểu nông thôn xây dựng so với mơ hình nơng thơn truyền thống tính đại mặt Xây dựng nông thôn công cách mạng vận động lớn dẫn dắt nhà nước lực lượng chủ yếu cộng đồng dân cư nông thơn đồng lòng xây dựng nơng thơn, xã, gia đình khang trang, đẹp; phát triển sản xuất toàn diện; làm cho thu nhập tăng lên, đời sống vật chất tinh thần nâng cao; giúp thu hẹp khoảng cách hội làm cho quê hương thêm giàu đẹp, văn minh, dân chủ tiến Xây dựng nông thôn không nghiệp riêng mà toàn đảng, toàn dân toàn hệ thống trị 1.1.1.4 Quy hoạch xây dựng nơng thơn Một cách tổng qt hiểu: Quy hoạch xây dựng nơng thơn bố trí, xếp khu chức năng, sản xuất, dịch vụ, hạ tầng kinh tế hội - môi trường địa bàn theo tiêu chuẩn nông thôn mới, gắn với đặc thù, tiềm năng, lợi địa phương; người dân làng, gia đình ý thức đầy đủ, sâu sắc tâm thực Theo Quyết định số 800/QĐ-TTg 04/6/2010 nội dung quy hoạch xây dựng nông thôn bao gồm chủ yếu hai vấn đề “Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hóa,cơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ; Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - hội - môi trường; phát triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư có địa bàn xã” Vậy yêu cầu đặt quy hoạch xây dựng nông thôn phải tuân thủ văn pháp luật quy hoạch xây dựng; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội địa phương vùng đảm bảo tính đồng đại giữ sắc văn hóa vùng miền; có tham gia người dân, cộng đồng dân cư, từ ý tưởng quy hoạch đến huy động nguồn vốn, tổ chức thực quản lý xây dựng 1.1.2 Mục tiêu xây dựng quy hoạch nơng thơn Theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng quy hoạch nông thôn mới, việc xây dựng quy hoạch nông thôn nhằm đạt mục tiêu sau: Thứ nhất, xây dựng cộng đồng hội văn minh tất * Đất sở văn hoá Bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hoá, truyền thống văn hố gắn với cảnh quan mơi trường sinh thái * Đất sở y tế Trong thời kỳ đất sở y tế tăng phục vụ cho mục đích sau: - Mở rộng trạm y tế với diện tích 0,30 * Đất sở giáo dục đào tạo Trong thời kỳ đất giáo dục đào tạo tăng phục vụ cho mục đích sau: - Mở rộng trường THCS Đức Sơn với diện tích 0,35 - Mở rộng trường MN Đức Sơn với diện tích 0,39 * Đất sở thể dục thể thao Trong thời kỳ quy hoạch, đất sở thể dục thể thao tăng phục vụ cho mục đích sau: - Xây dựng sân thể dục thể thao trung tâm với diện tích 1,5 Đồng thời, kỳ quy hoạch đất sở thể dục thể thao giảm 0,64 cho đất sản xuất kinh doanh đất giáo dục * Đất chợ Trong thời kỳ quy hoạch đất chợ với diện tích 0,69 3.3.1.3 Dự báo đất chưa sử dụng Trong thời kỳ đất chưa sử dụng với diện tích 275,19 3.3.1.4 Dự báo nhu cầu đất nơng thơn Mở rộng diện tích đất theo tuyến đường 7B 3.3.2 Khả đáp ứng số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất Trong tổng diện tích tự nhiên 4.341,00 ha, có 93,66% diện tích sử dụng vào mục đích nơng nghiệp phi nơng nghiệp; 6,34% diện tích đất tự nhiên chưa sử dụng Như vậy, tỷ lệ đất đai phục vụ mục đích dân sinh, kinh tế lớn nguồn đất đai dự trữ khơng Đất nơng nghiệp dự báo năm tới giảm cho yêu cầu sử dụng đất vào mục đích phát triển ngành phi nông nghiệp Với 3.656,10 52 đất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu số lượng đất cho việc chuyển đổi Đất phi nông nghiệp thời kỳ dự báo tăng, nhiên nội đất phi nơng nghiệp có thay đổi lớn đất nghĩa trang nghĩa địa giảm mạnh, loại đất có khả đáp ứng số lượng tốt với xu hướng giảm đất nghĩa trang nghĩa địa địa bàn tồn tỉnh Nhìn chung đất đai đáp ứng tốt chất lượng, số lượng cho nhu cầu chuyển đổi mục đích kỳ quy hoạch đến năm 2020 3.3.2.1 Diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - hội địa phương 3.3.2.1.1 Đất nông nghiệp Đến năm 2020 đất nơng nghiệp bố trí sử dụng 3885,34 ha, chiếm 89,49% tổng diện tích tự nhiên Diện tích loại đất nơng nghiệp bố trí sử dụng sau: Bảng 3.4 Diện tích, cấu đất nông nghiệp trước sau quy hoạch Hiện trạng STT Chỉ tiêu Đất nông nghiệp 1.1 Đất lúa nước Đất trồng hàng 1.2 năm lại 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 1.5 Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thủy sản a) Đất lúa nước Quy hoạch Diện Cơ Diện Cơ tích cấu tích cấu (ha) (%) (ha) 3.656,10 84,22 3.885,34 313,93 7,23 343,93 Tăng giảm so với trạng (%) 89,49 +229,24 7,92 + 30 371,52 8,56 366,70 8,45 -4,82 323,75 2.629,6 7,41 313,58 2.838,8 7,21 -10,17 17,30 60,57 0,40 Trong kỳ quy hoạch đất lúa nước tăng 30 53 17,30 65,39 +209,23 0,40 Đến năm 2020 diện tích đất trồng lúa nước địa bàn 343,93 ha, chiếm 7,92% diện tích đất tự nhiên b) Đất trồng hàng năm lại Trong kỳ quy hoạch đất trồng hàng năm lại giảm 4,82ha Đến năm 2020 diện tích đất trồng hàng năm lại địa bàn 366,70 ha, chiếm 8,45% diện tích đấttự nhiên c) Đất trồng lâu năm Trong kỳ quy hoạch đất rừng sản xuất giảm 10,17 so với trạng Đến năm 2020 diện tích đất rừng sản xuất địa bàn 313,58 ha, chiếm 7,21% diện tích đất tự nhiên d) Đất lâm nghiệp Trong kỳ quy hoạch đất lâm nghiệp tăng 209,23 so với trạng Đến năm 2020 diện tích đất lâm nghiệp địa bàn 2.838,83ha, chiếm 65,39 % diện tích đất tự nhiên e) Đất nuôi trồng thủy sản Đến năm 2020 diện tích đất ni trồng thủy sản địa bàn giữ nguyên với diện tích 17,3 ha, chiếm 0,40% tổng diện tích đất tự nhiên 3.3.2.1.2 Đất phi nơng nghiệp Đến năm 2020, diện tích đất phi nơng nghiệp 455,66 ha, chiếm 10,51% tổng diện tích tự nhiên Các loại đất phi nông nghiệp bố trí sử dụng sau: Bảng 3.5 Diện tích, cấu đất phi nông nghiệp trước sau quy hoạch STT Chỉ tiêu Hiện trạng 54 Quy hoạch Tăng giảm Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất 2.2 Đất chuyên dùng 2.3 Diện Cơ Diện Cơ so với tích cấu tích cấu (ha) 409,71 (%) 9,44 (ha) 455,66 (%) 10,51 trạng 46,12 50,49 1,16 82,95 1,91 +32,46 138,43 3,19 149,22 3,44 +10,79 Đất bãi rác, xử lý chất thải 0 2,50 0,06 +2,5 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 8,30 0,19 8,30 0,19 2.5 Đất có mặt nước CD 212,43 4,899 212,43 4,899 2.6 Đất tôn giáo tĩn ngưỡng 0,06 0,001 0,06 0,001 a) Đất Trong kỳ quy hoạch đất tăng 32,46 so với trạng Đến năm 2020 diện tích đất địa bàn 82,95 ha, chiếm 1,91% diện tích đất tự nhiên b) Đất chuyên dùng Trong kỳ quy hoạch đất chuyên dùng tăng 10,79 so với trạng Đến năm 2020 diện tích đất chuyên dùng địa bàn 149,22 ha, chiếm 3,44% diện tích đất tự nhiên c) Đất bãi rác xử lý rác thải Xây dựng bãi xử lý rác thải với diện tích 2,5 d) Đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất mặt nước chuyên dùng, đất tơn giáo tĩn ngưỡng Giữ ngun phần diện tích đất 3.3.2.1.3 Đất chưa sử dụng Đến năm 2020 đưa 275,19 đất chưa sử dụng vào sản xuất lâm nghiệp nông nghiệp cách hiệu 3.3.2.2 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép kỳ QH Để thực phương án quy hoạch sử dụng đất địa bàn Xã, 55 kỳ quy hoạch cần: - Chuyển 152,64 đất nơng nghiệp sang đất phi nơng nghiệp, đó: + Đất lúa nước: 103,82 + Đất trồng hàng năm lại: 44,74 + Đất rừng sản xuất: 20,97 + Đất nuôi trồng thủy sản: 0,11 - Chuyển đổi cấu nội đất nông nghiệp 8,02 ha, đó: + Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng hàng năm lại: 5,02 + Đất chuyên trồng hàng năm lại chuyển sang đất ni trồng thủy sản: 1,58 + Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản đất nơng nghiệp khác: 1,42 Bảng 3.6 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép kỳ quy hoạch STT Chỉ tiêu Mã Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng hàng năm lại Đất rừng sản xuất Đất ni trồng thuỷ sản Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang Diện tích (ha) NNP/PNN 152,64 DLN/PNN HNK/PNN RSX/PNN NTS/PNN 103,82 44,74 20,97 0,11 8,02 LUC/HNK 5,02 HNK/NTS sang đất nuôi trồng thuỷ sản 2.3 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản RSX/NKR(a) 1,58 2.2 đất trồng hàng năm lại Đất trồng hàng năm lại chuyển xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, 56 1,42 đất làm muối đất nông nghiệp khác 3.3.2.3 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch - Đất chưa sử dụng chuyển sang đất khu dân cư nông thôn: 2,71 - Đất chưa sử dụng chuyển sang đất giao thông: 1,04 3.4 Hệ thống giải pháp 3.4.1 Nhu cầu đầu tư lộ trình thực 3.4.1.1 Dự báo nhu cầu vốn đầu tư Thực mục tiêu xây dựng nông thôn phương án phát triển, dự báo nhu cầu vốn đầu tư ước tính khoảng 200 tỷ đồng Trong tổng vốn đầu tư, vốn đề nghị Nhà nước hỗ trợ chiếm 7,3% chủ yếu đầu tư cơng trình hạ tầng giao thơng, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, xây dựng trường học…; vốn kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp, đầu tư dân vốn vay chiếm 82,7%, nguồn vốn quan trọng, chủ yếu để phát triển sản xuất kinh doanh phần đóng góp xây dựng cơng trình cơng cộng, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sản xuất sinh hoạt nhân dân Riêng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư mới, kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp dân cư 3.4.1.2 Giải pháp huy động nguồn vốn Đề nghị ngân sách cấp hỗ trợ đầu tư mở rộng đường trục liên xã; cơng trình thủy lợi, trường học, hạ tầng xử lý nước thải UBND cần phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, vận động nhân dân hiến đất, tham gia giải phóng mặt bằng, để đảm bảo tiến độ cơng trình, dự án Đối với dịch vụ cấp điện, bưu - viễn thơng, nhà cung cấp dịch vụ cần đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng để cung cấp dịch vụ đến người dân an toàn, đảm bảo chất lượng; hạ tầng cấp điện Huy động đóng góp nhân dân tham gia xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cơng trình cơng cộng xanh, đường thơn xóm, đường nội đồng, nhà sinh hoạt thôn, tổ chức thu gom rác thải… 57 Quản lý tốt quy hoạch quỹ đất kinh doanh để tạo nguồn thu từ đất cho xây dựng cơng trình hạ tầng Tổ chức cơng bố quy hoạch, quản lý quỹ đất công, cắm mốc giới xây dựng để giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt triển khai cơng trình xây dựng Đẩy mạnh hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… Tranh thủ nguồn tài trợ tổ chức nước đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng cơng cộng, dân sinh Hỗ trợ, tạo điều kiện để nhân dân mạnh dạn đầu tư kinh doanh, phát triển thêm ngành nghề Hỗ trợ hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi Nhà nước cho đầu tư sản xuất nông nghiệp Giải nhanh thủ tục hành chính, tạo mơi trường thơng thống để khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư kinh doanh vào địa bàn Xã; đồng thời, đóng góp phần xây dựng cơng trình cơng cộng, bảo vệ mơi trường, cải thiện điều kiện sản xuất sinh hoạt nhân dân Thực sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP Chính phủ gắn với phát triển ngành nghề nơng thơn Thực sách hỗ trợ học nghề; khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, nhà đầu tư đào tạo phát triển nghề, giới thiệu việc làm, cho lực lượng lao động trẻ 3.4.2 Phát triển nguồn nhân lực Tạo điều kiện cho đội ngũ cán UBND Xã, cán tổ chức đoàn thể đào tạo nâng cao lực theo hướng chuẩn hóa Kiện tồn máy quản lý nhà nước cấp phù hợp yêu cầu xây dựng nông thôn Tranh thủ hỗ trợ trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, trung tâm đào tạo huyện ,tỉnh giúp đỡ đào tạo cán bộ, thử nghiệm nghiên cứu - triển khai địa bàn 58 Đào tạo nghề: Phối hợp thực có hiệu đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2015-2020 Thực sách hỗ trợ học nghề; khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, nhà đầu tư đào tạo phát triển nghề, giới thiệu việc làm, cho lực lượng lao động trẻ Giáo dục phổ thông: Coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách truyền thống dân tộc Giáo dục kiến thức dinh dưỡng kỹ chăm sóc trẻ nhằm giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng Thực tốt đề án phổ cập giáo dục mầm non tuổi, đề án dạy ngoại ngữ, tin học Huy động nguồn lực theo hướng Nhà nước nhân dân làm để nâng cấp, mở rộng sở có đạt chuẩn Đầu tư trang thiết bị dạy học, phòng chức năng, phòng hiệu bộ, sân chơi, bãi tập cho học sinh nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ Cải tạo nhà vệ sinh trường học, tạo mơi trường học tập thân thiện Khuyến khích, vận động phối hợp thực phân luồng giáo dục sau trung học sở; tạo hội học tập cho em học sinh lớp không đủ điều kiện vào trường trung học phổ thông học nghề bổ túc văn hóa để thực mục tiêu phổ cập trung học độ tuổi Đẩy mạnh công tác hội hóa giáo dục Phát huy vai trò hội khuyến học, hội phụ huynh học sinh giáo dục đạo đức ý thức học tập học sinh; ngăn chặn tệ nạn hội xâm nhập học đường Khuyến khích, vận động dòng họ, tổ chức hội xây dựng phát triển quỹ khuyến học Xây dựng phong trào thi đua học tập em toàn 3.4.3 Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học - cơng nghệ Khuyến khích ứng dụng tiến khoa học - kỹ thuật để nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh Tổ chức lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân như: lớp kỹ thuật trồng trọt, lớp kỹ thuật chăn ni, lớp kỹ thuật lâm nghiệp… Hình thành đội ngũ khuyến nông viên sở để hướng dẫn giúp đỡ chuyển giao công nghệ kỹ thuật đến tận người dân Tổ chức mạng lưới dự báo dịch bệnh để có giải pháp phòng trừ kịp thời 59 Chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ cho hộ nơng dân thơng qua nhiều hình thức, phương pháp đảm bảo cho người sản suất nắm bắt kỹ thuật tiên tiến Chú trọng ứng dụng loại giống trồng, vật ni có phẩm chất tốt, suất cao, có khả chống, chịu bệnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên Xã; ứng dụng công nghệ tiên tiến khâu bảo quản sau thu hoạch, chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm Xây dựng nhân rộng mơ hình sản xuất, kinh doanh giỏi, sản xuất nông nghiệp 3.4.4 Bảo vệ tài nguyên - môi trường Tài nguyên thiên nhiên quan trọng Đức Sơn đất nước, tài nguyên có hạn, tài nguyên đất; vậy, cần tổ chức quản lý, khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu tài nguyên Cần cân nhắc kỹ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp; cân nhắc giữ lại khu đất màu mỡ cho canh tác nông nghiệp chăn ni Thực sách giao đất, giao rừng cho hộ nông dân quản lý, sử dụng khai thác ổn định, lâu dài thông qua cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, tạo tâm lý yên tâm để đầu tư thâm canh vào sản xuất cải tạo đất Tổ chức nạo vét sông, hói, trồng dọc bờ sơng, giữ cảnh quan mơi trường; kết hợp giao khốn quản lý khai thác để nâng hiệu sử dụng diện tích mặt nước Trong q trình xây dựng cơng trình, mở đường cần ý giữ thảm xanh, lâu năm Cần phát động trồng xanh khu dân cư, nơi công cộng, dọc trục đường, hai bờ sông khu vực quy hoạch; có quy định tạo mơi trường xanh tiến hành xây dựng cơng trình Tổ chức thu gom rác khu dân cư Vận động hộ gia đình xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh tự hoại, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh Tìm nguồn hỗ trợ hướng dẫn hộ chăn nuôi xây dựng hầm biogas Nhân rộng mô hình bảo vệ mơi trường tồn Xây dựng quy ước xử lý rác thải, vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường; thực xử phạt 60 hành lĩnh vực mơi trường hộ vi phạm gây vệ sinh xóm làng, xây dựng quỹ bảo vệ mơi trường; khuyến khích hình thành Hội bảo vệ thiên nhiên để tham gia vào công tác bảo vệ thiên nhiên môi trường sinh thái Đưa nội dung đánh giá tác động mơi trường vào q trình định đầu tư Tăng cường quản lý nhà nước bảo vệ tài nguyên - môi trường, kiểm tra vệ sinh môi trường quan, đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm chấp hành vệ sinh môi trường theo đăng ký cam kết bảo vệ môi trường 3.4.5 Giảm nghèo an sinh hội Kết hợp đồng biện pháp tích cực để giảm nhanh, bền vững số hộ nghèo Hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, tạo việc làm từ Ngân hàng sách hội Thực sách hỗ trợ Nhà nước hộ sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo Gắn thực Chương trình hỗ trợ hộ nghèo nhà theo Quyết định 167 Thủ tướng Chính phủ với phòng trào xây dựng nhà tình nghĩa; hồn thành tu sửa, xây dựng nhà cho hộ nghèo năm 2019 Phối hợp với trung tâm tư vấn việc làm tổ chức đào tạo, dạy nghề gắn với giới thiệu việc làm, tư vấn xuất lao động Tổ chức truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, vệ sinh mơi trường, vệ sinh an tồn thực phẩm Triển khai có hiệu chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em Phát triển phong trào quần chúng thể dục thể thao, dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe Tiếp tục thực sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; truyền thơng giáo dục nâng cao nhận thức sức khỏe sinh sản vị thành niên; vận động người độ tuổi sinh thực sinh đẻ có kế hoạch; mở rộng mơ hình cụm dân cư khơng có người sinh thứ trở lên 3.4.6 Xây dựng hệ thống trị hội vững mạnh Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, Chính quyền đạt vững mạnh; tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến vững mạnh Nâng cao 61 chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân; lực quản lý, điều hành Ủy ban nhân dân lĩnh vực đời sống hội Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có phẩm chất, lực Bồi dưỡng cơng tác quản lý Nhà nước cho cán lãnh đạo theo chức Chuẩn hóa trình độ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước giai đoạn Tổ chức thực nghiêm túc quy chế dân chủ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đầy đủ vào trình định địa phương Thực niêm yết cơng khai văn phòng UBND Xã, thông báo công khai hệ thống truyền chủ trương sách, quy định để nhân dân tham gia Xây dựng quy chế phối hợp UBMTTQVN Xã, đồn thể với Chính quyền nhằm nâng cao công tác phối hợp thực nhiệm vụ phát triển kinh tế hội, xây dựng nông thôn 62 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Căn thực trạng phát triển kinh tế - hội Đức Sơn đến năm 2018, đối chiếu 19 tiêu chí xây dựng nơng thơn Thủ tướng Chính phủ thời kỳ từ đến năm 2020, Đức Sơn đạt 14 tiêu chí; để sớm thực mục tiêu đưa Đức Sơn trở thành đạt chuẩn nông thôn trước năm 2020, cần có hỗ trợ tích cực từ cấp, ngành Tỉnh Huyện, nỗ lực Chính quyền nhân dân để tập trung thực số nhiệm vụ trọng tâm sau: - Tiếp tục chuyển đổi nhanh cấu nội ngành nông nghiệp Xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, vùng rau - màu “sạch”, vùng chăn ni an tồn, phát triển hình thức chăn ni trang trại, gia trại - Ứng dụng tiến khoa học - công nghệ vào khâu sản xuất chế biến nông sản để nâng cao phẩm chất giá trị sản phẩm chủ lực địa phương như: lúa, rau, vịt, lợn, cá - Kêu gọi đầu tư phát triển ngành nghề dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ đô thị, phát triển ngành công nghiệp chế biến để tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương thu hút thêm lao động từ nông nghiệp - Đầu tư nâng cấp, cải tạo sở hạ tầng đạt chuẩn, trọng tâm hạ tầng giao thông, thủy lợi, xử lý môi trường nước, thiết chế văn hóa, chỉnh trang khu dân cư, tạo thay đổi mặt nơng thơn tồn Một số kiến nghị 2.1 Cơ chế sách Đức Sơn nông, sản xuất nông nghiệp thường chịu nhiều rủi ro ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, giá thị trường không ổn định đề nghị cấp quyền có số sách ưu đãi như: - Trợ giá, bảo hiểm số mặt hàng chủ yếu, kể vật tư nông nghiệp - Hỗ trợ ngân sách đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo Quy hoạch 63 - Hàng năm hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, triển khai thử nghiệm giống trồng, vật nuôi; xây dựng nhân rộng mơ hình sản xuất hiệu - Hỗ trợ đào tạo nghề niên tạo chuyển dịch nhanh cấu lao động 2.2 Phát triển nguồn nhân lực Đức Sơn có tài ngun thiên nhiên, cần phải chăm lo khai thác nguồn nhân lực (tài nguyên người), hướng đến xây dựng kinh tế tri thức Theo đó, trước hết Chính quyền tổ chức đoàn thể cần quan tâm nhiều việc nâng cao chất lượng người chất lượng sống; đó: - Chăm lo cơng tác y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu nhân dân Làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; thực chương trình mục tiêu quốc gia y tế để nâng cao chất lượng người - Chăm lo nhiều cho công tác giáo dục - đào tạo; xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình hội chăm lo giáo dục hệ học sinh; chăm lo đời sống vật chất tinh thần thầy cô giáo; đội ngũ giáo viên mầm non ngồi cơng lập Xây dựng hội học tập; đảm bảo cho người tiếp cận thuận lợi điệu kiện để học tập, chia sẻ thông tin để nâng cao tri thức 2.3 Thực quy hoạch Đức Sơn Ưu tiên thực cơng trình đến năm 2020: - Đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường thơn, xóm - Đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng - Di dời mồ mã tập trung vào khu vực quy hoạch nghĩa trang Còn lại cơng trình khác chưa phân bổ nguồn vốn đầu tư, tổ chức cắm mốc lộ giới theo quy hoạch 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành trung ương (2008) Nghị số 24/2008/NQ-CP, ngày 28/10/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn Ban chấp hành trung ương (2008) Nghị 26/NQ – TW ngày 05/8/2008 Ban chấp hành Trung ương VII (khóa X) nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn Vũ Thị Bình (chủ biên), Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn Nhạ (2006), Giáo trình Quy hoạch phát triển nơng thôn, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, tr 18 – 22 Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/8/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn thực Bộ Tiêu chí quốc gia nơng thơn Thông tư số 41/2013/TT – BNNPTNT, ngày 04/10/2013 việc Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2009) Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2010) Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010 – 2020 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013) Quyết định số 342/QĐ-TTg, ngày 20/2/2013 Thủ tướng Chính phủ thực Sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Mai Thanh Cúc Quyền Đình Hà (2005), Giáo trình Phát triển nơng thơn, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, tr 47 – 50 10.UBND Đức Sơn (2018) Báo cáo thuyết minh đồ trạng sử dụng đất Đức Sơn năm 2018 11 UBND Đức Sơn (2018) Báo cáo thuyết minh quy hoạch nông thôn Đức Sơn 12 UBND Đức Sơn (2018) Kết thực KTXH- QPAN năm 2018 65 66 ... hoạch xây dựng nông thôn xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đề xuất số giải pháp đẩy nhanh góp phần thực quy hoạch xây dựng nơng thơn địa bàn xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An - Đánh giá. .. Công tác thực quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Đề tài thực nghiên cứu địa bàn xã xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh. .. vấn đề, tiến hành thực đề tài: Đánh giá công tác xây dựng nông thôn xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 đến nay, định hướng đến năm 2020” Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới xã đức sơn,huyện anh sơn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2010 đến nay, định hướng đến năm 2020), Đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới xã đức sơn,huyện anh sơn, tỉnh nghệ an giai đoạn 2010 đến nay, định hướng đến năm 2020), Chương 2 THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ ĐỨC SƠN, b. Quy hoạch sử dụng đất xây dựng đến năm 2020, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, 1 Cơ chế chính sách

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn