Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện mang yang, tỉnh gia lai

1,395 39 0
  • Loading ...
1/1,395 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:46

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ TH THY PHÁT TRI N NÔNG NGHIP TRÊN ðA BÀN HUYN MANG YANG, T NH GIA LAI LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N ðà N ng - Năm 2016 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ TH THY PHÁT TRI N NÔNG NGHIP TRÊN ðA BÀN HUYN MANG YANG, T NH GIA LAI Chuyên ngành: KINH T PHÁT TRI N Mã s: 60.31.01.05 LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N Ng i h ng d ᄉ n khoa h ᄉ c: TS LÊ BO ðà N ng - Năm 2016 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Lê Th Thy MC LC M ðU 1 Tính cp thit c añ tài Mc tiêu nghiên c u ð t cà phê bn vng Tây Nguyên” T ᄂ p chí Khoa h1c cơng ngh ᄂ - ð ᄂ i h1c ðà NBng S 5(19) [7] Bùi Bá Bng (2004), “Mt s v n ñ phát trin nông nghip phát trin nông thôn Vit Nam hin nhng năm ti”, trang web http://agro.gov.vn/news/chitiet_nghiencuu.aspx?id=537 [8] B c tranh nông nghi ᄂ p Vi ᄂ t Nam thơng ᄂ p c a Th t 0ng : Hoàn thin th ch, ch phát trin nông nghip trang web http ://nguyenphutrong.net/thu-tuong-hoan-thien-theche-co-che-phat-trien- nong-nghiep.html [9] Nguy;n Sinh Cúc (2003), Nông nghip, nông thôn Vit Nam th-i kỳ ñi mi, NXB Th ng kê Hà N(i [10] ðinh Phi HA (2004), Giáo trình Kinh t phát trin, NXB ð ᄂ i h1c Kinh t thành ph H Chí Minh [11] Phan Thúc Hn (2006), Giáo trình Kinh t phát trin, NXB Th ng kê Thành ph H Chí Minh [12] Nguy;n Th Kim Ngân (2013), Phát trin nông nghip ti Th ᄉ xã An Khê, tnh Gia Lai, Lun văn th ᄂ c sĩ Kinh t, ð ᄂ i h1c ðà NBng, ðà NBng [13] Nguy;n Xn Ng1c (2014), Phát trin nơng nghip đ ᄉ a bàn huyn Qu ng Trch, tnh Qu ng Bình, Lun văn th ᄂ c sĩ kinh t, ð ᄂ i h1c ðà NBng, ðà NBng [14] Phòng Lao đ(ng - Thương binh xã h(i huy ᄂ n Mang Yang [15] Phòng Nơng nghi ᄂ p huy ᄂ n Mang Yang [16] Phòng Tài - K ho ᄂ ch huy ᄂ n Mang Yang (2015), Quy hoch tng th phát trin kinh t - xã hi huyn Mang Yang đn năm 2020, Gia Lai [17] Phòng Th ng kê huy ᄂ n Mang Yang (2014), Niên giám thng kê huyn Mang Yang, Gia Lai [18] Nguy;n Văn Phng (2011), Phát trin nơng nghip đ ᄉ a bàn huyn Phú Thin, tnh Gia Lai, Lun văn th ᄂ c sĩ Kinh t, ð ᄂ i h1c ðà NBng, ðà NBng [19] Vũ ðình Th6ng (2006), Giáo trình Kinh t nông nghip, NXB ð ᄂ i h1c Kinh t Qu c dân, Hà N(i [20] Nguy;n Tr2n Tr1ng, “Phát trin nơng nghip Vit Nam giai đon 20112020”, trang webhttp://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nongnghiep- nong-thon/2012/16540/Phat-trien-nong-nghiep-Viet-Nam-giaidoan-2011- 2012.aspx [21] Vũ Huy T7 (2003), “Mơ hình liên kt nhà nông nghip”, trang web http://dddn.com.vn/36102cat89/mo-hinh-lien-ket-4-nha-trongnong-nghiep.htm [22] Võ Tòng Xn (2010), “Nơng dân nơng nghip Vit Nam nhìn t s n xu t th ᄉ tr -ng”, T ᄂ p chí C(ng sn s 12 (2004), Hà N(i [23] Võ Tòng Xuân, “ð u tư vào nơng nghip, đ t n c giàu nhanh hơn”, trang web http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/giao-su-tiensi-vo-tong-xuan-dau-tu- vao-nong-nghiep-dat-nuoc-giau-nhanhhon-2014030508091684013.chn ... ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG LÊ TH THY PHÁT TRI N NÔNG NGHIP TRÊN ðA BÀN HUYN MANG YANG, T NH GIA LAI Chuyên ngành: KINH T PHÁT TRI N Mã s: 60.31.01.05 LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRI N Ng i h ng d ᄉ n khoa... PHÁP ð PHÁT TRI N NÔNG NGHIP HUYN MANG YANG 74 3.1 QUAN ðIM, MC TIÊU PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P 74 3.1.1 Quan ñim phát trin nông nghi ᄂ p 74 3.1.2 Mc tiêu phát trin nông. .. 0ng phát trin nông nghi ᄂ p 77 3.2 CÁC GI$I PHÁP PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P HUY ᄂ N MANG YANG TRONG TH.I GIAN ð'N 78 3.2.1 Phát trin s sn xut 78 3.2.2 Quy ho ᄂ ch phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện mang yang, tỉnh gia lai , Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện mang yang, tỉnh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn