Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận hải châu, thành phố đà nẵng

116 21 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGU ỄN TH HOÀNG O NH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NG N SÁCH NHÀ NƢ C TẠI QU N HẢI CH U THÀNH PH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LU N VĂN THẠC SĨ KINH TẾ N ƣ i hƣ n n ho họ : TS L Đà Nẵn - Năm 2015 ẢO LỜI C M ĐO N Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tá u iả luận văn MỤC LỤC M ĐẦU T ế ủ ụ Đố ượ v P ươ ạm v ứ Bố ụ T ệ ứ CHƢƠNG 1: LÝ LU N CHUNG VỀ CHI NG N SÁCH VÀQUẢN LÝ CHI NG N SÁCH NHÀ NƢ C 10 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10 ệm v Bả ặ v v C ứ ă m 10 ủ 12 ủ N ủ ư 14 15 QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 18 ệm v V ủ ả ả ý ý ư 18 19 NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QU N 20 L P á v 33 C 34 m 35 Q ế 36 T 20 á ả m 24 á 22 26 27 28 ĐẶC ĐI VÀ CÁC NHÂN T ẢNH HƯ NG C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 29 Đặ Cá ế m ốả C ươ 29 ế ả ý 30 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝCHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢ C TẠI QU N HẢI CH U THÀNH PH ĐÀ NẴNG 36 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KT-XH QU N HẢI CHÂU 35 Đ ệ 36 T ế- Hả C N ợ v -2013 37 ă 43 THỰC TRẠNG C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TẠI QU N HẢI CHÂU THÀNH PH C C C C ĐÀ NẴNG 45 á 45 48 á m á ả 50 59 C C ế á m 60 68 ĐÁNH GIÁ C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI QU N HẢI CHÂU THÀNH PH Hả C N N ế ĐÀ NẴNG 69 ả Hả C ế ượ ả ý 69 ả ý 74 ế C ươ 80 CHƢƠNG 3: MỘT S GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NG N SÁCH NHÀ NƢ C TẠIQU N HẢI CH U THÀNH PH ĐÀ NẴNG 81 NHỮNG CĂN CỨ Đ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NHẰ HOÀN THIỆN C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI QU N HẢI CHÂU 81 Đị ụ 81 Q T-XH m m ệ Hả C T-XH ủ ả Hả C 83 ý NSNN 85 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰ NHẰ HOÀN THIỆN C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI QU N HẢI CHÂU 86 N ả ệ ả N vệ ả vị ị ươ ị 33 ỘT S ị ý 86 ố ả ảm ằm ý ế 88 ă ủ 95 vị T ả m Tă ả 89 NSNN ả ý ụ N ý ệ m Hả C TXH H ủ ả ệ ả ụ m ệ m ụ 97 vệ 98 ệm ố v v vị ị ủ ươ 99 IẾN NGHỊ 100 ế 33 ế ịv C 33 ế ịv T 333 ế ịv UBND C ươ ủ B T ủ UBND 100 ố 101 102 102 KẾT LU N 104 D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO QU ẾT Đ NH GI O ĐỀ TÀI LU N VĂN ( ản s o) D NH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐTXDCB :Đ ả HĐND :H KBNN : KT-XH : ế- NS :N NSNN :N THCS :T UBND :Ủ ư D NH MỤC CÁC ẢNG Số ệ T ả 2.1 T ả Trang ế- Hả C 2010-2013 2.2 T 37 ợ ệ Hả C 2.3 T -2013) ợ Đ NSNN Hả C 50 ả - 2013) 2.4 T 52 ợ C 2.5 T ợ Hả C 2.6 T T Hả C Hả 54 á -2013) ệ v ợ -2013) ợ Hả C 2.7 ư 63 NSNN -2013) ế -2013 64 66 D NH MỤC CÁC SƠ ĐỒ IỂU ĐỒ Số ệ 2.3 2.1 T Sơ ế B ứ ủ - Hả C Hả C Cơ 2.3 Cơ ế 2013) B Hả C ệ Hả C v 41 38 2010-2013 2.2 2.4 Trang -2013 39 -2013 51 - 61 M T nh ấp thiết ủ Đứ ế ứ v ủ ủ C ả ủ N v v ả ý ượ ị v ả ả ả ý m ứ á ứ m ư ủ v ảm ả ý ị ư ả ả ă ằm ýv ýv v ả ý ệ ế ả m vị m ượ ếm Tư ệ ệ v ệm vụ ượ ệm vụ ế ạm ủ ụ ả NSNN ệ ế vĩ m ệm ắ Hơ á ị ố ị m ả ý m á ặ ư ả NQ-CP ằm ý m ế ặ ả v ế ạm ả ế ế ế ố ả ố ư Hả C ị ảm ả ốN m ” ợ m ủ ế ảm ệ N m mă ă ả ư Đ ăm v ế ệ ạm Đứ ắm ố ả v ă ; ủ ả ề tài ố ả ĐẦU ụ á m ị m á ả ý ế 93 ệ ả ụ vố á *Đố v m : mạ mụ ằm NSNN Đố v ả ý ả mụ v ảm ế ă ế ếm má ẹ ả ảm ặ mạ ủ ụ Đố v ệ m ế ế v vố ệ ố ượ mụ ế ị v v v m vị ủ mứ v ị d ố t ế vệ ệm ệm ủ ả ả ắ ả ý ý - ngân sách s tc ệ ượ ả ; ế ạm vị v T ủ ý v ả ủ t ckể ắ ệ : ệ ươ v c ế v ảm ả ợ ế ư ị vị m Vệ ệm v ụ ệm ẹ C ư ế C v m ả mụ ắ m ệv m ếm ệ ệ v ệ ế ẽ ợ Đố v ị m ố v ýv ảm ả ả á ụ ả á m m Đ ế ệm u vị 94 ả ă ý ụ m m ám v ệ ĩ ỏ Đ ợ Tă ủ ặ ă Tă ám ủ ệ ủ ỏ ắm v v ư: ; ặ ươ ệ ệ ả ỏ ứ ính cơng khai theo m ế ả ủ ả ố ặ ẽ T ằm ảm ả vố ả Vệ á vố ệ m á ệ m ủ ệ ả ệ ám ủ ặ ĐTXDCB: ệ ị ị ủ ám mụ ứ ị ụ ả m ế N ýv á ả ám * Đố v ả ủ …v v : ốý ệ m ả ý Đ ả ố v m Cơ ả m m ụ ố v ệ ượ ị ố ệ ệ ủ ám á ệ m ă vị ám ủ ệ ụ ýv m ả T vị ệ Đ vệ á m ủ ám ệ ủ ượ v ố á ế ả ụ vố ý ăm *Đố v ư : mẫ ủ ụ ả m ủ ụ ứ ủ ắ ă 95 vị ụ 3.2.4 N n ệ ị o ph m hất năn l v BNN trình ủ in ảm ả án quản l n n sá h N ủ ế ệ ứ ế k ă v ị ệm vụ ủ m C v v ượ ắ ế m ă m ảv ệ ệ ả ý v ă ả á ý á ả ý Đ ảm v má ệ ắ ả ảm ả m v ệ vụ ý m ẽ m N ưv ả ố ý ệm vụ ý ế m ả ả ế v ả ủ ế v ủ vệ ệ ố ế m ả Đ m ượ ả - Thứ ố v m á ằ v ứ ư … ị R ýv vị ụ ứ ị ả ạ ố ệ vụ ế ị ủ ả ẫ ủ ế vị vị ợ v ị ị vă ế ế á ủ ụ á ố v ế ưỡ ả ế : ứ ủ ẫ ốvệ vă ế ệ m á m ị vị ế ệ 96 m ế ế - Thứ hai ứ ị v ư ế m ế ả ả ý ý ả ý á ứ á v Q ý NSNN m ả N v N á ượ ả ế á v vị ả ả ị ý ă vệ v ế ủ á ả m mé ả á ảm ảm vẫ ặ ẽ ố ủ ế ị ý m ảm ả ế ượ ế ụ á á á á v ủ ă ế m ượ ý m ủ á mvệ ượ ế ả m ủ Đả ươ m m ứ ý ế ủ ụ ứ N m ệm vụ ượ ị ủ v ệ vụ v ế T ế m v v m v m ả ế ứ ợ v m ị - Thứ ba Hạ á ả tr ế á vă ố ẫ ụ ủ vị ệ ứ ố v phòng tài v ượ vệ ế ế ả ẫ 97 ế vệ ý ế ị T ý ợ m v á ợ ợ m ế ả ý ý ý ế m ế tình hình s ụn ủ N ằm ạm ệ ủ ị ỏ ả ă vị ă ý ả ảm ả ứ vệ ư v ế v ách vị ượ v vệ ụ m ế V v ố v m ượ ắ á ụ ị ĩ ợ õ Đ ả mm iểm tr C m ượ ụ v m ụn n n sá h quận ả m n tá th nh ị ế ố vị ƣ n ệ vị m ư ýv v T ế mvệ ạm NSNN t i ơn vị s ăm ả ệm ủ ốýv ố ả 3.2.5 Tăn m á ị m ế ảm ả N ứ ăm Bá v ượ ế ế é ủ mẫ ế ả ệ ả ý chi ngân sách ả v ả sau: - Xá ĩ m ị v v m ễ ả ắm ĩ ị ả ý vố ả ụ ủ ặ ư: ủ ệ ả vị 98 -N ă m v m ĩ ứ ủ v ế m á ế ứ m ế ứ ợ khác -P ả m v ươ ế ệ ứ m Q ế ợ v vệ á ệ ả hi ngân sách - Tă m ị ố ươ ă ợ v ả ứ é ế ă ắ ủ vị ượ ế ệ m ủ ế v ý ị ế mm ợ ă ị phƣơn thu ; ả ệm ị ả L ả ạm ý h i tài h nh t i ý ám á ýv ụ Đ m v ơn vị ụ vố ả ă ả ặ ị ệ v v ế ệ m ợ v ạm ả NSNN ố ả á ạm v ố ệ ứ ủ vệ ả ủ ủ vệ ýv ụ mạ ị ả ệ v ; ảm ả ươ ằm ; ố - Xá n m ế ủ quận ứ ủ m việ ệ ị ệ ạm C ệ mứ ằm n hi m t 3.2.6 Th ạm ượ T ý ị vị : ị ị ươ vị 99 ứ ắm õ N v ứ ệ v ặ ệ ỏ - Cá m ủ UBND ứ ă v ế ị ý ợ v ạm ị hịu trá h nhiệm ối v i á ơn vị vị Đả Đ UBND ị ứ vị cá ụ mứ vệ ủ ả ị mứ Đ ă ụ vụ ă vệ ạ ệ ệ ệ ứ á mứ ươ ố ố vă V ệ 83 ả ệm vụ ủ vị á mứ ị ệm vụ ố m ố ế ươ á ệ mứ ế ươ ị á ủ ươ ă UBND ă ả mứ ứ ợ ị UBND ượ ệ ủ á ứ B ứ ế hủ t NĐ-CP: Tă ứ ế m ị quận v vị o qu ền t ị phƣơn thu ệ ế ệ N ị ị ă ươ 3.2.7 Khoán inh ph hành h nh n n m ả m ám v ệ Đố ắ mắ Đố v ượ ố v ý ế vệ ám ị mứ ế ệm ă ụ ị mứ ăm ả ụ ế ý hành ăm mứ 100 ươ ố Đố v vị mụ ý ĩ ủ ệ v ế ị % NĐ-CP: Tă ị ệ ứ 83 mứ ươ ố ứ ệ … õ UBND ố ế ốv ợ ụ ụ : ố ả ệ ươ v ýv ệ m ợ ; ă ố v Đố v ệ ệ v 3 MỘT S ị ế: T ị mặ ằ ố ế v ứ L ố ế T ị ăm v ệ ế ả Tài h nh NSNN ệ ị v -S m ệ ượ ệ ố v ệ -H vệ ệ ị á mứ ủ ễ v m ệ á ứ ợ v ệ ố v m ợ v v NSNN ố v ợ v ệ KIẾN NGH -C ế mứ mứ 3.3.1 Kiến n hị v i Ch nh phủ ế ệ UBND % ố vị ủ ươ ươ ế ế ố v ế ụ :Hệ mứ ươ B mứ % T ệm vụ ệ mứ 43 ủ ứ Đố v ệ N ị ị ế ố m ă ; v ệ m ế ă ệm ủ ệ ố ả vị ýT m ụ 101 v v ệ ế ố ợ m ượ ố ệ ố ố ệ ế 3.3.2 Kiến n hị v i Thành ủ U ND thành phố -Đ ắ ệ m ố ế ứ ă ặ ý ịT ủ vị ị v S ế ẽ ằ m m -T ắ ặ ụ ượ mụ N mứ chi hành ă ụ v ợ ặ ả ế ệm ế ế m ị ẽ ị Q ả ý Y S ố ế ố ạm ứ ệ ả vệ ố ế ả ụ ý gân sách ệ ị ằm mứ mứ ệ ị ệ ế ợ ế ệ ă ố ố ế ả ý ệ ế B ố ợ giao mặ - UBND ủ ý ượ ả Đ ưv ẽ ệ ượ ảm ả ằm ảm ả ượ ằm ả v Đ ệ ả ế ố T ả T vố UBND ủ - S ế ế m ố Hả C ệ S T m ặ ệ m ốv v ủ vệ ĩ ế ủ m -C m mẽ v UBND mạ mạ ứ ị á ắ v ả ị Hả C ế ệ ệ ụ 102 3.3.3 Kiến n hị v i U ND quận - Tă UBND ố ợ ặ ố ẽ ủ ế - tài -C T ứ á vị ủ - ế ợ ị ị v T ỳv v ươ á ả ý ả ệ v ị ả ý á Kết luận Chƣơn C ươ ả ủ ý NS Đ ứ vă ả ý ệ mụ vă m ị Hả C ố ệ -N ệ ả ý ị ả ụ -H ệ ả ă ế- ụ ả ệ á -N ằm Hả C TXH ủ ả Hả C ý : ĐTXDCB ả ảm ả ả ý ằm ếvệ NSNN ệ m -N ố ả m ă ý NSNN ủ Hả C ủ ả ý - Tă vị ụ - T ươ m ụ NSNN ị ệ m vệ vị 103 - ệm ố v V ủ UBND v vị m ố ị ế ố Đ Nẵ ủ ị ươ ị ố v UBND C Hả C ủ B T T 104 KẾT LU N H ệ m ả ệ ả m m v ý ứ Q m vệ v ệ mặ ế ệm ả ả ý ượ ố v ắ v v UBND ế ả ươ ả ố ủv ý ễ ủ ủ v á vă v m õ -T ễ ả ặ ý ả Hả C Đ ả mụ ả ế ị ị ả ặ Hả C ỏ ứ m ệ v ệ ý ỏ m ặ v ủ ă m : - ĩ v m ị ủ Đả ă é ĩ TXH ý ý m ệm vụ ế Đ m ả ả m ý ế ứ mứ ị ệm ả ;v vệ ế m ế m Hả C v ý ả ứ m ệ m ý ị bàn -T ă ả ý ủ m vệ Đ ả v á v ả ủ v ệ v ả ế Đ ém ủ v ý ứ ăm m ố ếm m v ễ v v 105 ả v ệ ý á ệ Đ ệ m S ệ ả ỏ ệ ả ế ệ ệ ủ UBND á ế á ị ứ ẽ ả ứ ị ệm ả ả á ý m vĩ m v v ứ ả ệm vụ m ă mứ m ủ m D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO [ ]B T Luật gân sách dẫn thực NXB T [2] B T hà nư c văn hư ng H N Chi thường xuyên đến năm 2011 NXB ĐH T Q ố H N [5] B T Thông tư số 59/2003/TT- TC ngày 23/6/2003 hư ng dẫn thực ghị định 60/2003/ Đ-CP ngày 6/6/2003 Ch nh Phủ quy định chi tiết hư ng dẫn thi hành Luật S [8] B T Thông tư 79/2003/TT- TC ngày 13/8/2003 hư ng dẫn chế độ quản lý cấp phát, toán khoản chi S qua KBNN [6] C ủ Nghị định số 60/2003/ Đ-CP ngày 6/6/2003 quy định chi tiết hư ng thi hành Luật ngân sách [7] C ủ ghị định số 73/2003/ Đ-CP ngày 23/6/2003 quy chế xem xét, thảo luận, định dự toán, phân bổ ngân sách phê chuẩn ngân sách [3] GS-TS Dươ T ịB Quản lý chi tiêu công Việt am thực trạng giải pháp, Nxb Tài [9] N ị ị ố 43 NĐ-CP 54 ị ệm v ủ má ếv ố v ủ C ệ vị ủ ị ệm vụ ệ ứ [4] Tạp ch Kiểm toán số (104) 2009 [10] PGS TS S Đ T C ủ Lýthuyết tài ch nh công NXB Đạ [11] PGS TS T H N Đ Tỵ TS B ố T ị H TP HC Quản lý tài ch nh công NXB [12] T Đạ ế TP HC NXB T [13] UBND Giáo trình Tài cơng, H N Hả C Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận ải Châu đến năm 2020 [14] UBND Hả C 0), Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2015 [15] UBND Hả C áo cáo toán ngân sách địa phương năm 2010,2011,2012,2013 ... VỀ CHI NG N SÁCH VÀQUẢN LÝ CHI NG N SÁCH NHÀ NƢ C 10 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10 ệm v Bả ặ v v C ứ ă m 10 ủ 12 ủ N ủ ư 14 15 QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 18 ệm... DUNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QU N 20 L P á v 33 C 34 m 35 Q ế 36 T 20 á ả m 24 á 22 26 27 28 ĐẶC ĐI VÀ CÁC NHÂN T ẢNH HƯ NG C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ... chưa công bố công trình khác Tá u iả luận văn MỤC LỤC M ĐẦU T ế ủ ụ ứ Đố ượ v P ươ ạm v ứ ứ Bố ụ T ệ ứ CHƢƠNG 1: LÝ LU N CHUNG VỀ CHI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận hải châu, thành phố đà nẵng , Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận hải châu, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn