Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty trong ngành thực phẩm dược niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

510 27 0
  • Loading ...
1/510 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:25

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HUỲNH TH ANH ÀO NGHIÊN CU CÁC NHÂN T NH H NG N GIÁ C PHI UC A CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH TH ᄂ C PHM C NIÊM Y T TRÊN S GIAO DCH CHNG KHOÁN THÀNH PH H CHÍ MINH LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG HUỲNH TH ANH ÀO NGHIÊN CU CÁC NHÂN T NH H NG N GIÁ C PHI UC A CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH TH ᄂ C PHM C NIÊM Y T TRÊN S GIAO DCH CHNG KHỐN THÀNH PH H CHÍ MINH Chun ngành: Qun tr kinh doanh Mã s : 60.34.01.02 LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: TS OÀN GIA DŨNG Nng - Năm 2015 [10] Hussein A Hassan Al- Tamimi , Ali Abdulla Alwan , AA Abdel Rahman (2007), "Factors Affecting Stock Prices in the UAE Financial Markets)", Singapore Economic Conference [11] Md Saheb Ali Mondal Muhammad Showkat Imran, “Determinants of Stock Price: A Case Study On Dhaka Stock Exchange”, Bangladesh [12] Shohrab Hussain Khan (2009), “Determinants of Share Price Movements in Bangladesh: Dividends and Retained Earnings”, Business Administration Master Thesis Tài li%u website [13] Báo Sài gòn Online, http://www.sggp.org.vn/dautukt/2013/6/321168/ [14] www.cophieu68.vn [15] D& li ᄂ u kinh t vĩ mô Vi ᄂ t Nam, http://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo [16] Trung tâm lưu ký chng khoán Vi ᄂ t Nam, http://www.vsd.vn/ [17] http://s.cafef.vn/hose [18] http://www.hsx.vn/hsx/Default.aspx [19] http://ebook.com > Các tài li ᄂ u h ng d!n s' d(ng SPSS ca Thc sĩ Lê Văn Huy tr ng i h c Kinh t NHng PH LC PH LC 1: Danh sách 15 công ty :ưBc niêm y!t S> giao dch ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty trong ngành thực phẩm dược niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty trong ngành thực phẩm dược niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn