NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH

49 24 2
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ MAI NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH Chun ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN HIỆU Hà Nội - 2016 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv MỞ ĐẦU i Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .9 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý ng hĩ a k hoa h ọc v thực ti ễ n Luậ n v ăn 10 Kết c ấu l uận v ăn 10 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT 11 1.1 Tổng quan tnh hình nghiên cứu 11 1.2 Những vấn đề thuế GTGT .14 1.2.1 Khái niệm thuế Giá trị gia tăng 14 1.2.2 Đặc trưng thuế giá trị gia tăng 14 1.2.3 Cách tính thuế giá trị gia tăng 15 1.2.4 Vai trò thuế giá trị gia tăng 20 1.3 Khái quát chung quản lý thuế GTGT 22 1.3.1 Khái niệm quản lý thuế GTGT 22 1.3.2 Ng uyên tắc quản lý thu thuế giá trị gia tăng 23 1.3.3 Nội dung quản lý thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp 26 1.4 Chỉ têu đánh giá hiệu quản lý thu thuế GTGT 30 1.4.1 Chỉ tiêu định lượng 31 1.4.2 Chỉ tiêu định tính 33 1.5 Tổng quan quản lý thuế GTGT nước giới Việt Nam .33 1.5.1 Tình hình quản lý thuế GTGT số nước giới 33 1.5.2 Bài học kinh nghiệm quản lý thuế GTGT nước giới 34 1.5.3 Kinh nghiệm quản lý thuế GTGT địa phươngError! Bookmark not defined 1.5.4 Một số học kinh nghiệm thuế GTGTError! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU defined Error! Bookmark not 2.1 Cơ sở phương pháp luận Error! Bookmark not defned 2.2 Phương pháp thu thập thông tn, liệu Error! Bookmark not defned 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp .Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Error! Bookmark not defined 2.3 Phương pháp phân tch liệu Error! Bookmark not defned 2.3.1 Phương pháp phân tích liệu sơ cấp Error! Bookmark not defined 2.3.2 Phương pháp phân tích liệu thứ cấp Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH Error! Bookmark not defined 3.1 Đặc điểm tnh hình kinh tế xã hội ảnh hưởng tới quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế Ninh Bình Error! Bookmark not defned 3.1.1.Tổng quan điều kiện kinh tế, xã hội, tự nhiên tỉnh Ninh Bình .Error! Bookmark not defined 3.1.2 Khái quát đặc điểm hoạt động phát triển doanh nghiệp Ninh Bình Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng máy quản lý thu thuế Cục thuế Ninh Bình Error! Bookmark not defned 3.2.1 Sự hình thành phát triển Cục thuế Ninh BìnhError! Bookmark not defined 3.2.2 Đội ngũ cán công chức Cục thuế Ninh BìnhError! Bookmark not defined 3.3 Thực trạng sở pháp lý cho quản lý thuế GTGT Error! Bookmark not defned 3.4 Thực trạng hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Ninh Bình Error! Bookmark not defned 3.4.1 defined Thực trạng quản lý Đăng ký thuế Error! Bookmark not 3.4.2 Thực trạng công tác quản lý Kê khai nộp thuếError! Bookmark not defined 3.4.3 Xử lý hoàn thuế Error! Bookmark not defined 3.4.4 Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế giá trị gia tăngError! Bookmark not defined 3.4.5 Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuếError! Bookmark not defined 3.4.6 Công tác tra, kiểm tra thuế giá trị gia tăngError! Bookmark not defined 3.5 Đánh giá hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế Ninh Bình Error! Bookmark not defned 3.5.1 Thành đạt nguyên nhân .Error! Bookmark not defined 3.5.2 Những hạn chế nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH Error! Bookmark not defined 4.1 Mục tiêu ngành thuế Ninh Bình việc nâng cao hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Error! Bookmark not defned 4.1.1 Mục tiêu tổng quát Error! Bookmark not defined 4.1.2 Mục tiêu cụ thể .Error! Bookmark not defined 4.2 Định hướng nâng cao hiệu quản lý thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Cục Thuế Ninh Bình Error! Bookmark not defned 4.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế Ninh Bình Error! Bookmark not defned 4.3.1 Tăng cường quản lý người nộp thuế Error! Bookmark not defined 4.3.2 Tăng cường quản lý kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế Error! Bookmark not defined 4.3.3 Đổi tăng cường quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Error! Bookmark not defined 4.3.4 Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế Error! Bookmark not defined 4.3.5 Đối tăng cường công tác tra, kiểm traError! Bookmark not defined 4.3.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiện toàn máy tổ chức ngành thuế Error! Bookmark not defined 4.3.7 Cải cách đại hóa cơng tác tun truyền, hỗ trợ .Error! Bookmark not defined 4.4 Một số kiến nghị Error! Bookmark not defned KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT BTC CP CSDL ĐVT GTGT HH, DV NNT NQD NSNN 10 UBND i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Bảng 1 Bảng Bảng Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 10 Bảng 3.8 11 Bảng 3.9 ii - Cơng tác kế tốn doanh nghiệp, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải hướng dẫn thực thật tốt, đảm bảo giá thành sản phẩm phản ảnh trung thực chi phí thực tế phát sinh cấu tạo sản phẩm lưu thông thị trường đến tay người tiêu dùng Hệ thống bán lẽ (các cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị) hướng dẫn chế độ sổ sách kế toán hợp lệ, thực nghiêm chỉnh kiểm tra chặt chẽ Chỉ số giá lên xuống thời kz phải quy định rõ để tiến hành điều chỉnh giá bán lẽ, đảm bảo giá trị tăng thêm hợp l{ - Trình độ cán quản l{ thu thuế phải nâng cao chế độ hố đơn, chứng từ, sổ kế tốn, thơng thạo chế độ quản l{, tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng Hơn nữa, áp dụng thuế giá trị gia tăng vai trò cuả người thu thuế đồng thời người trả thuế (thối thu) vai trò cuả người nộp thuế người thu thuế (được quan thuế khấu trừ hồn lại) Người thu thuế phải có khả tính mức thuế phải thu, mức thuế khấu trừ cho đúng, đũ, kịp thời Về khả đào tạo được, vấn đề quan trọng người thu thuế phẩm chất có điều kiện để tiêu cực, việc tính mức khấu trừ, mức thối thu cao mức xác, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước khấu trừ khơng đủ, hồn thuế chậm trễ làm thiệt hại cho chủ thể chịu thuế trình sản xuất, kinh doanh Ðối với người nộp thuế, tất nhiên ngồi khả tính tốn đầy đủ số thuế phải nộp sau khấu trừ, phải có đầy đủ phẩm chất cuả nhà kinh doanh lương thiện xem việc nộp thuế đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ hợp l{ công - Mở rộng diện toán mua bán hàng hố thơng qua tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện cho việc xác định doanh thu bán hàng, làm cho việc tính thuế xác - Ý thức tự nguyện, tự giác chấp hành luật thuế cuả doanh nghiệp bước nâng lên, gắn liền với việc xử l{ nghiêm hành vi vi phạm thuế - Hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện đưa dần việc thực pháp luật vào nề nếp, kỷ cương, nhận thức tư tưởng hành động thực tế Như quy định hệ thống sổ sách kế toán, lực quản l{ quan thuế { thức chấp hành pháp luật NNT nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quản l{ thu thuế nói chung sắc thuế GTGT nói riêng 1.3.3 Nội dung quản lý thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Với NNT khác nhau, áp dụng phương pháp tính thuế khác việc QLT có nét khác biệt định Những nội dung chủ yếu QLT mà nước giới áp dụng bao gồm: Đăng k{ thuế, Kê khai, nộp thuế, Hoàn thuế, Thanh tra, Kiểm tra thuế, Quản l{ thu nợ cưỡng chế nợ thuế, Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế  Đăng ký thuế Đăng k{ thuế việc người nộp thuế kê khai thông tin NNTtheo mẫu quy định nộp tờ khai cho quan QLT để bắt đầu thực nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo qui định pháp luật Ngày 22 tháng năm 2012 Tài ban hành Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật quản l{ thuế Đăng k{ thuế; Quyết định 329/QĐ-TCT Tổng Cục thuế quy trình quản l{ đăng k{ thuế Thực cải cách thủ tục hành lĩnh vực đăng k{ kinh doanh, năm 2010 thông qua việc áp dụng dùng chung thống sử dụng nước Hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn đăng k{ doanh nghiệp (Hệ thống thông tin đăng k{ doanh nghiệp quốc gia) Hệ thống thực liên thông với Hệ thống thuế việc cấp mã số doanh nghiệp quản l{ thông tin đăng k{ thuế doanh nghiệp Việc liên thông hai hệ thống bước đột phá cải cách thủ tục hành lĩnh vực đăng k{ kinh doanh, nâng cao minh bạch, giảm thiểu chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp, tạo niềm tin cho cá nhân, doanh nghiệp tham gia, gia nhập thị trường Mỗi địa phương xây dựng tiêu thức riêng để phân cấp quan quản l{ thuế doanh nghiệp thành lập Tùy vào đặc điểm, tình hình kinh tế trị xã hội địa phương, việc xây dựng tiêu thức phù hợp với địa phương giúp điều tiết, phân bổ quản l{ nguồn thu cách chặt chẽ, khoa học, mang lại hiệu kinh tế cao, chống thất thu cho ngân sách nhà nước  Kê khai thuế, nộp thuế Quy trình quy định chi tiết Quyết định 879/QĐ-TCT ngày 15/05/2015 Tổng Cục thuế, bao gồm nội dung: - Quản l{ tình trạng kê khai thuế người nộp thuế - Xử l{ hồ sơ khai thuế: Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, nhập liệu HSKT - Xử l{ vi phạm việc nộp hồ sơ khai thuế - Tiếp nhận xử l{ chứng từ nộp tiền NNT Hiện nay, việc doanh nghiệp tự kê khai tự nộp thuế vào NSNN giảm thiểu phức tạp so với quy trình quản l{ thuế trước Một bước tiến quan trọng quy trình cải cách thủ tục hành thuế 100% doanh nghiệp thực kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử nhờ giảm thiểu thủ tục hành rườm rà, tiết kiệm thời gian cho cán thuế NNT NNT nộp HSKT 24/24 ngày, 7/7 ngày tuần mà không lệ thuộc làm việc hành quan thuế Khi nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, quan thuế xử l{ cập nhật liệu tự động, tránh sai sót khâu nhập tin, tạo điều kiện cho quan thuế lưu trữ hồ sơ dạng điện tử, tiết kiệm NSNN công tác luân chuyển, lưu trữ hồ sơ 27  Chế độ hoàn thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Hoàn thuế GTGT việc NSNN trả lại cho sở kinh doanh tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào trả mua hàng hóa, dịch vụ mà sở kinh doanh chưa khấu trừ kz tính thuế hàng hóa, dịch vụ trường hợp tiêu dùng tổ chức, cá nhân khơng thuộc diện chịu thuế Cơ sở kinh doanh có định xử l{ hồn thuế quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Hoàn thuế GTGT chế định tiến Luật thuế GTGT Tuy nhiên thời gian qua, lợi dụng chủ trương, sách khuyến khích Nhà nước, hàng loạt hành vi vi phạm như, gian lận lập hồ sơ hồn thuế, mua bán hóa đơn, chừng từ, xuất khống hàng hóa… nhằm chiếm đoạt tiền hồn thuế GTGT diễn ngày tinh vi, phức tạp, không ngừng gia tăng tính chất mức độ vi phạm doanh nghiệp tổ chức kinh tế tổ chức, cá nhân quy định hoàn thuế GTGT Nhà nước Những hành vi này, hạn chế ưu điểm tích cực từ sách hồn thuế GTGT, gây thiệt hại khơng nhỏ đến việc thu ngân sách nhà nước từ thuế Đồng thời làm giảm niềm tin tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp làm ăn chân sách thuế nước ta  Kiểm tra thuế, tra thuế Theo quy định Luật Quản l{ thuế, Cơ quan thuế thực sở phân tích thơng tin, liệu liên quan đến NNT, đánh giá việc chấp hành pháp luật NNT, xác minh thu thập chứng để xác định hành vi vi phạm pháp luật thuế Việc kiểm tra thuế thực trụ sở quan thuế trụ sở người nộp thuế Đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng tra định kz năm khơng q lần tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế Căn vào kết kiểm tra thuế, tra thuế, thủ trưởng quan quản l{ thuế định xử l{ thuế, xử phạt vi phạm hành theo thẩm quyền đề nghị người có thẩm quyền định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thuế Trường hợp kiểm tra thuế, tra thuế mà phát hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện, quan quản l{ thuế chuyển hồ sơ cho quan có thẩm quyền để điều tra theo quy định pháp luật tố tụng hình Cơ quan quản l{ thuế có trách nhiệm phối hợp với quan điều tra việc thực điều tra tội phạm thuế theo quy định pháp luật  Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Hàng năm, quan Thuế quản l{ xây dựng chương trình, kế hoạch thu nợ thuế địa bàn; phân công cán theo dõi, đôn đốc; thường xuyên thực rà sốt, đối chiếu khoản nợ thuế để phân tích, phân loại quản l{ nợ thuế Hiện Quy trình quản l{ nợ cưỡng chế nợ thực theo định 1401/QĐ-TCT ngày 28/07/2015 Quyết định 450/QĐ-TCT với nội dung cụ thể như: Xây dựng tiêu thu tiền, đôn đốc thu xử l{ tiền nợ thuế, nợ thuế… Đây hoạt động quan quản l{ thuế nhằm đảm bảo huy động đầy đủ kịp thời số tiền thuế cho NSNN  Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế chức quan trọng nâng cao { thức tuân thủ pháp luật thuế NNT nói riêng cộng đồng xã hội nói chung, giảm bớt sai phạm khơng cố { NNT, nâng cao hiệu sức cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp kinh tế thị trường Nói cách khác, cơng tác tun truyền hỗ trợ cầu nối quan thuế NNT, thực nhiều hình thức như: Đối thoại, tập huấn, gửi e-mail, giải đáp vướng mắc qua điện thoại 1.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quản lý thu thuế GTGT Hiện nước ta chưa xây dựng hệ thống tiêu để đánh giá hiệu quản l{ thuế nói chung thuế GTGT nói riêng Việc hiểu rõ tiêu chí quản l{ thuế tốt có { nghĩa vơ quan trọng, định hướng cho hoạt động quản l{ thuế địa phương Cụ thể, quản l{ thuế đánh giá có hiệu tốt phải đảm bảo: Thứ nhất, quan hệ với NNT phải đáp ứng yêu cầu: + Cung cấp thông tin cho người nộp thuế cách thường xuyên, có chất lượng Các thông tin cung cấp liên quan đến văn bản, sách, đến tình hình kê khai nộp thuế NNT với quan thuế, giải đáp vướng mắc NNT…Chỉ sử dụng thông tin người nộp thuế theo phạm vi mà pháp luật cho phép + Áp dụng pháp luật thuế cách công bằng, đáng tin cậy minh bạch Giải thích cho NNT quyền lợi hưởng nghĩa vụ họ thủ tục khiếu nại kháng nghị + Giảm thấp chi phí tuân thủ cho NNT: Xử l{ câu hỏi, yêu cầu khiếu nại NNT cách xác kịp thời Thứ hai, quan hệ với cán thuế phải đảm bảo yêu cầu: + Truyền đạt đề cao tiêu chuẩn đạo đức công chức, viên chức + Tuyển dụng khuyến khích cơng chức, viên chức tiêu chí cơng bằng, giá trị bảo vệ họ chống lại sa thải độc đoán 30 + Truyền đạt đề cao tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ cách đưa hội đào tạo hiệu cho công chức viên chức thuế, cho phép họ tiếp cận với vấn đề thuế phức tạp phù hợp với tiến trình tồn cầu hóa Thứ ba, phải đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời nguồn thu cho NSNN dựa công cụ quản l{ thuế pháp luật, kế hoạch, sách số công cụ khác Như để đánh giá hiệu quản l{ thu thuế ta phải xây dựng tiêu thức tiêu định tính định lượng để đánh giá cách chân thực, khách quan 1.4.1 Chỉ tiêu định lượng Với nghiên cứu định lượng chủ yếu thu thập liệu số giải quan hệ l{ thuyết nghiên cứu theo quan điểm diễn dịch Đánh giá hiệu quản l{ thu thuế GTGT ta sử dụng số tiêu sau:  Tỷ trọng số thuế GTGT so với tổng số nộp NSNN Về bản, tỷ trọng thuế GTGT ngày cao tổng số thu từ thuế vào NSNN hiệu thu thuế cao Tuy nhiên, sử dụng tiêu để đánh giá hiệu thu thuế GTGT chưa đủ, đặc biệt giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế nay, nước ta áp dụng lộ trình giảm thuế suất thuế GTGT tỷ trọng có xu hướng ngày giảm tương lai Hơn nữa, biến động tình trạng hoạt động doanh nghiệp nhân tố làm cho tiêu không đánh giá chất hiệu thu thuế GTGT Khi tình hình kinh tế thuận lợi, hoạt động doanh nghiệp đẩy mạnh số thu từ thuế GTGT vào NSNN cao, ngược lại tình hình kinh tế gặp khó khăn dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp bị phá sản, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngừng trệ, ảnh hưởng giảm số thuế GTGT thu giai đoạn 31  Tổng số thu thuế GTGT dự toán pháp lệnh giao Mục đích sử dụng tiêu nhằm đánh giá cơng tác lập dự tốn thu ngân sách lực thu thuế quan thuế, tiêu chí dùng để phân tích nguyên nhân biến động theo năm  Chỉ số NNT tuân thủ Bao gồm tiêu thành phần, phản ánh mức độ tuân thủ NNT Cụ thể: Số tờ khai thuế nộp hạn số tờ khai thuế nộp đánh giá mức độ tuân thủ thời gian nộp tờ khai thuế NNT năm Số tờ khai thuế chưa nộp trênsố tờ khai thuế phải nộp đánh giá mức độ tuân thủ thời gian nộp tờ khai thuế NNT năm Việc tuân thủ NNT vấn đề nộp tờ khai ngồi { thức tự giác NNT bị tác động, ảnh hưởng độ sát cán quản l{ doanh nghiệp, địa bàn quản l{ Xác định đúng, đủ, kịp thời số thuế GTGT để kê khai nộp vào ngân sách yếu tố quan trọng để quản l{ nguồn thu đơn đốc thu thuế, tránh thất cho ngân sách nhà nước  Tỷ lệ nợ thuế GTGT NNT/ Tổng số thu thuế GTGT Để đánh giá hiệu công tác quản l{ thu nợ thuế (theo dõi, đôn đốc, cưỡng chế thu nợ thuế…), { thức tuân thủ NNT việc thực nghĩa vụ thuế việc thực mục tiêu chiến lược công tác quản l{ nợ cưỡng chế nợ thuế Nếu tiêu thấp hiệu thu thuế GTGT cao ngược lại Tỷ lệ số thuế truy thu thuế GTGT sau tra, kiểm tra tổng số thu thuế  GTGT Số thuế truy thu sau tra kiểm tra đánh giá mức độ đóng góp cơng tác tra, kiểm tra việc thực nhiệm vụ thu ngân sách ngành thuế Tỷ lệ số thuế GTGT truy thu sau tra, kiểm tra tổng số thu nội địa tiêu quan trọng đánh giá chất lượng tra kiểm tra, sở quan trọng để kiểm tra tự giác người nộp thuê việc thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nước sắc thuế GTGT 1.4.2 Chỉ tiêu định tính Bên cạnh tiêu định lượng, để xác định xác hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Cục thuế Ninh Bình khơng thể khơng kể đến tiêu định tính sau:  Sự hài lòng NNT giao dịch với quan thuế  Thuận lợi khó khăn NNT tiếp cận sách thuế  Sự phù hợp quy trình Đăng ký thuế, Kế toán thuế, tra, kiểm tra… Để đo lường tiêu đòi hỏi người phân tích cần phải thu thập nhiều thông tin phản hồi từ NNT Tác giả tiến hành khảo sát 90 doanh nghiệp ngẫu nhiên Cục thuế Ninh Bình quản lý, lấy ý kiến họ việc khai thuế, nộp thuế, việc tuân thủ pháp luật thuế… Nếu hiệu quản lý thu thuế tốt NNT đánh giá tốt tác động quan thuế việc cải cách thủ tục hành thuế, tuyên truyền, hỗ trợ sách thuế cho doanh nghiệp việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực thiện tốt nghĩa vụ với nhà nước 1.5 Tổng quan quản lý thuế GTGT nƣớc giới Việt Nam 1.5.1 Tình hình quản lý thuế GTGT số nước giới Xu hướng chung nước tăng cường vai trò thuế GTGT, đồng thời bước giảm dần thuế suất thuế thu nhập để tăng tính hấp dẫn mơi trường đầu tư Trong khu vực Châu Á, sách thuế GTGT nhiều nước xem xét sửa đổi Tháng 7/2012, Hạ viện Nhật Bản thơng qua lộ trình điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT từ 5% hành lên 8% vào tháng 4/2014 sau lên 10% vào tháng 10/2015 Thái Lan xem xét kế hoạch điều chỉnh tăng mức thuế suất thuế GTGT từ 7% lên 10% Theo điều tra Ngân hàng Thế giới, có khoảng 54% số nước áp dụng thuế GTGT có biểu thuế suất gồm mức (khơng tính mức thuế suất 0% cho xuất khẩu); 33 23% số nước áp dụng biểu thuế suất thuế GTGT với hai mức thuế suất số lại nhiều hai mức Việc áp dụng mức thuế suất góp phần hạ thấp chi phí tuân thủ thuế, đơn giản hóa yêu cầu quản l{, đó, áp dụng nhiều mức thuế suất làm gia tăng chi phí thu nộp thuế (đối với người nộp thuế quan thuế) 1.5.2 Bài học kinh nghiệm quản lý thuế GTGT nước giới a Thuỵ Điển: Là nước đầu việc áp dụng thuế GTGT (1969) Trước thực GTGT, Thuỵ Điển thực chế thuế doanh thu với thuế suất 10% áp dụng chủ yếu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế Mục tiêu chuyển đổi khuyến khích hàng xuất thực hoàn thuế hoạt động xuất Thứ nhất: Các Người nộp thuế doanh thu chuyển sang nộp thuế GTGT Thời kz có 160.000 Người nộp thuế doanh thu Các dịch vụ nộp thuế, 200.000 hộ nơng dân năm ngồi chế GTGT Thứ hai: áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nộp khâu trước Thứ ba: Thuế suất lúc đầu áp dụng mức thuế 10% thuế doanh thu chế khấu trừ nên làm giảm số thuế GTGT Để bù đắp nguồn thu, Thuỵ Điển tăng phí bảo hiểm 1% tổng quĩ lương.Trong trình thực Thuỵ Điển điều chỉnh thuế suất bổ sung thêm mức thuế vào Thứ tư: Đối với đầu tư trang thiết bị, máy móc thực GTGT khấu trừ Thứ năm: Không qui định cho miễn giảm GTGT khơng thể dùng sách thuế GTGT để trợ cấp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, 2011 Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 – 2020 Hà Nội: Nhà xuất Tài Bộ Tài chính, 2012 Thơng tư số 06/2012/TT-BTC Hà Nội Bộ Tài chính, 2013 Thơng tư số 156/2013/TT-BTC Hà Nội Bộ Tài chính, 2013 Thơng tư số 219/TT-BTC, Hà Nội Bộ Tài chính, 2014 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Hà Nội Bộ Tài Chính, 2014 Thơng tư số 151/2014/TT-BTC Hà Nội Cục thuế tỉnh Ninh Bình, 2011,2012,2013,2014,2015 Báo cáo năm Ninh Bình Nguyễn Thị Thùy Dương, 2011 Quản lý thuế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Luận án tiến sĩ Trường đại học kinh tế quốc dân Lê Thị Thanh Huyền,2014 Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành thuế, hải quan số nước Tạp chí tài 2014 10 Trương Thị Hồng Nhung, 2013 Pháp luật quản lý thuế GTGT Việt Nam Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội 11 Nguyễn Văn Nhuận, 2014 Hồn thiện cơng tác quản lý thuế GTGT Doanh nghiệp Chi cục thuế thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học Thái Nguyên 12 Quốc Hội, 2006 Luật Quản lý thuế, số 78/2006/QH11, ngày 29/11/2006 Hà Nội 13 Quốc Hội , 2008 Luật thuế GTGT, số 13/2008/QH12, ngày 03/6/2008 Hà Nội 14 Quốc Hội, 2013 Luật thuế GTGT, số 05/2013/VBHN-VPQH, ngày 11/7/2013 Hà Nội 15 Trương Nhật Quang, 2012 Nâng cao hiệu quản lý Nhà nước công tác thu thuế địa bàn thị xã Tây Ninh Luận văn thạc sĩ kinh tế.Đại học quốc gia TP HCM 16 Trương Bá Tuấn, 2012.Cải cách sách thuế GTGT: Kinh nghiệm nước số hàm ý Việt Nam Sách tài Việt Nam 2012; Website 17 www.chinhphu.vn ... PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THU NINH BÌNH Error! Bookmark not defined 4.1 Mục tiêu ngành thu Ninh Bình việc nâng cao hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh. .. hiệu quản lý thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Cục Thu Ninh Bình Error! Bookmark not defned 4.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp Cục thu Ninh Bình ... tầm quan trọng Luật thu GTGT thực tế việc quản l{ thu GTGT doanh nghiệp Ninh Bình nên đề tài Nâng cao hiệu quản l thu Thuế giá trị gia tăng Doanh nghiệp Cục Thu Ninh Bình chọn làm đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH, CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH. Error! Bookmark not, Kết cấu của luận văn, a. Phương pháp khấu trừ thuế, Bảng 1. 1: Tổng hợp số thu thuế GTGT giai đoạn 2011-2015

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn