BT TRAC NGHIEM LY 11

166 36 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 17:10

www.thuvienhoclieu.com ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU LƠNG 1/ Trong cách sau cách làm nhiễm điện cho vật? A Cọ vỏ bút lên tóc B Đặt nhanh nhựa gần vật nhiễm điện C Đặt vật gần nguồn điện D Cho vật tiếp xúc với viên pin 2/ Trong tượng sau, tượng không liên quan đến nhiễm điện? A Về mùa đơng lược dính nhiều tóc chải đầu; B Chim thường xù lơng mùa rét; C Ơtơ chở nhiên liệu thường thả sợi dây xích kéo lê mặt đường; D Sét đám mây 3/ Về tương tác điện, nhận định đây, nhận định sai là: A Các điện tích loại đẩy B Các điện tích khác loại hút C Hai nhựa giống nhau, sau cọ xát với len dạ, đưa lại gần chúng hút D Hai thủy tinh sau cọ xát vào lụa, đưa lại gần chúng đẩy 4/ Khi khoảng cách hai điện tích điểm chân khơng giảm xuống lần độ lớn lực Cu – lông A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần 5/ Nhận xét không điện môi là: A Điện môi môi trường cách điện B Hằng số điện môi chân không C Hằng số điện môi môi trường cho biết lực tương tác điện tích mơi trường nhỏ so với chúng đặt chân không lần D Hằng số điện mơi nhỏ 6/ Có thể áp dụng định luật Cu – lông cho tương tác sau đây? A Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định mơi trường B Hai điện tích điểm nằm hai vị trí cố định mơi trường C Hai điện tích điểm nằm cố định gần nhau, dầu, nước D Hai điện tích điểm chuyển động tự mơi trường 7/ Cho điện tích có độ lớn khơng đổi, đặt cách khoảng không đổi Lực tương tác chúng lớn đặt A chân không B nước nguyên chất C dầu hỏa D không khí điều kiện tiêu chuẩn 8/ Sẽ khơng có ý nghĩa ta nói số điện mơi A hắc ín ( nhựa đường) B nhựa C thủy tinh D nhôm 9/ Trong vật sau khơng có điện tích tự do? A niken B khối thủy ngân C chì D gỗ khơ 10/ Hai điện tích điểm q1, q2 đặt khơng khí chúng hút lực F, đưa chúng vào dầu có số điện mơi giữ nguyên khoảng cách lực hút chúng là: A F’ = F B F’ = 2F C F’ = F / D F’ = F / 11/ Hai điện tích điểm q1, q2 đặt cách khoảng r khơng khí chúng hút lực F, đưa chúng vào dầu có số điện mơi đặt chúng cách khoảng r’ = r/4 lực hút chúng là: A F’ = 4.F B F’ = F / C F’ = 2F D F’ = F / 12/ Hai chất điểm mang điện tích q1, q2 đặt gần chúng hút Kết luận sau luôn đúng? A q1 q2 dấu B q1 q2 điện tích âm C q1 q2 điện tích dương D q1 q2 trái dấu 13/ Hai điện tích q1, q2 đặt cách khoảng r khơng khí lực tương tác chúng F Để độ lớn lực tương tác điện tích F đặt nước ngun chất có số điện mơi 81 khoảng cách chúng A Tăng lên lần B Giảm lần C Tăng lên 81 lần D Giảm 81 lần www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com 14/ Hai điện tích điểm q1 q2 đẩy Khẳng đònh sau đúng: A/ q1 > q2 < B/ q1 < vaø q2 > C/ q1.q2 > D/ q1.q2 < 15/ Một hệ lập gồm hai vật trung hòa điện, ta làm cho chúng nhiễm điện cách: A Cho chúng tiếp xúc với B Cọ xát chúng với C Đặt hai vật lại gần D Cả A, B, C sai 16/ Một hệ lập gồm hai vật kích thước, vật tích điện dương vật trung hòa điện, ta làm cho chúng nhiễm điện dấu cách: A Cho chúng tiếp xúc với B Cọ xát chúng với C Đặt hai vật lại gần D Cả A B C 17/ Độ lớn lực tường tác tĩnh điện Cu-lơng hai điện tích điểm đặt khơng khí: A Tỉ lệ thuận với bình phương độ lớn hai điện tích B Tỉ lệ thuận với khoảng cách chúng C Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng D Tỉ lệ nghịch với khoảng cách chúng 18/ Lực tương tác tĩnh điện Cu-lông áp dụng trường hợp: A hai vật tích điện cách khoảng lớn kích thước chúng B hai vật tích điện cách khoảng nhỏ kích thước chúng C hai vật tích điện coi điện tích điểm đứng yên D hai vật tích điện coi điện tích điểm đứng n hay chuyển động 19/ Nếu tăng khoảng cách hai điện tích điểm lên lần lực tương tác tĩnh điện chúng sẽ: A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên 16 lần D giảm 16 lần 20/ Nếu tăng đồng thời khoảng cách hai điện tích điểm độ lớn điện tích điểm lên lần lực tượng tác tĩnh điện chúng sẽ: A không thay đổi B giảm lần C tăng lên lần D tăng lên lần 21/ Chọn câu trả lời sai.Có bốn điện tích điểm M, N, P, Q Trong M hút N đẩy P P hút Q Vậy: A N đẩy P B M đẩy Q C N hút Q D Cả A, B, C 22/ Chọn câu trả lời sai Hằng số điện môi đại lượng: A đặc trưng cho tính chất điện chất dẫn điện B đặc trưng cho tính chất điện chất điện mơi C đặc trưng cho tính chất điện chất cách điện D có giá trị > 23/ Khơng thể nói số điện mơi chất đây? A Chất khí B Chất lỏng C Chất rắn D Chất dẫn điện 24/ Công thức định luật Cu lông là: q q q q / q q / / q q / F k 122 F  122 F  k 22 F  22 r r r k r A B C D 25/ Hai điện tích điểm +q đặt cách 5cm Nếu điện tích thay –q, để lực tương tác chúng khơng đổi khoảng cách chúng bằng: A 2,5cm B 5cm C 10cm D 20cm 26/ Nếu độ lớn điện tích giảm nữa, đồng thời khoảng cách điện tích tăng gấp đơi lực tương tác điện tích nào? A giảm lần B giảm lần C giảm lần D không đổi 27/ Hai điện tích đặt kk cách 4cm lực hút chúng 10 -5N Để lực hút chúng 2,5.10-6 N chúng phải đặt cách là: A 1cm B 2cm C 8cm D 16cm www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com 28/ Hai điện tích điểm q1 = 2.10-9C q2 = 4.10-9C đặt cách 3cm kk Lực tương tác chúng có độ lớn là: A 8.10-5N B 9.10-5N C 10-9N D 10-6N 29/ Hai điện tích điểm q1 =10-9C q2 = -2.10-9C hút lực có độ lớn 10-5N đặt kk Khoảng cách chúng là: A 3cm B 4cm C cm D cm 30/ Hai điện tích giống đặt chân khơng cách 4cm đẩy lực 10 -5N Độ lớn mổi điện tích là: A 4/3 10-9C B 2.10-9C C 2,5 10-9C D 10-8C 31/ Hai điện tích khác dấu hút lực 10 -5N Khi chúng rời xa thêm khoảng 4mm lực tương tác chúng 2,5.10-6N Khoảng cách ban đầu điện tích là: A 1mm B 2mm C 4mm D 8mm 32/ Hai điện tích điểm có độ lớn điện tích tổng cộng 3.10 -5C Khi đặt điện tích cách 1m kk chúng đẩy lực 1,8N Điện tích chúng là: A 2,5.10-5C 0,5.10-5C B 1,5.10-5C 1,5.10-5C -5 -5 C 2.10 C 10 C D 1,75.10-5C 1,25.10-5C 33/ Hai cầu nhỏ mang điện tích q 1= 10-8C q2 = -2.10-8C đặt cách 6cm điện mơi lực tương tác chúng 0,5.10-5N Hằng số điện môi là: A 0,5 B C 2,5 D 34/ Hai điện tích điểm q1 q2 đặt cách 30cm kk, lực tác dụng chúng F Nếu đặt chúng dầu lực tương tác bị giảm 2,25 lần Để lực tương tác F0 khoảng cách chúng phải: A tăng 15cm B Giảm 15cm C tăng 5cm D giảm 5cm 35/ Hai điện tích điểm đặt cách khoảng r kk lực hút chúng F Khi đưa điện tích vào mơi trường có số điện mơi 4, đồng thời đặt chúng cách khoảng r’ = 0,5r lực hút chúng là: A F B 0,5F C 2F D 0,25F 36/ Hai điện tích điểm độ lớn đặt cách 1m nước nguyên chất tương tác với lực 10N Nước ngun chất có số điện mơi 81 Độ lớn điện tích A C B 9.10-8 C C 0,3 mC D 10-3 C 37/ Tính lực tương tác electron proton khoảng cách chúng 5.10 -9cm Coi elctron pro ton điện tích điểm A 0,92.10-7C B 0,92.10-7 mC C 0,92.10-5C D 0,92.10-5 mC 38/ Hai điện tích điểm chân khơng cách khoảng r = 2cm Lực đẩy chúng F 1= 1,6.10-4N Để lực tương tác chúng F2 = 2,5.10-4N khoảng cách chúng là: A 1,28m B 1,6m C 1,6cm D 1,28cm www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com 39/ Hai điện tích điểm đặt chân không cách khoảng r = 2cm Lực đẩy chúng F = 1,6.10-4N Độ lớn hai điện tích là: A 2,67.10-7C B 2,67.10-9C C 2,67.10-7  C D 2,67.10-9  C 40/ Hai điện tích q1 = q2 = 49  C đặt cách khoảng d không khí Gọi M vị trí lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 Điểm M cách q1 khoảng là: A 0,5d B 2d C 1/3 d D ¼ d 41/ Hai điện tích điểm q1 = -9q2 đặt cách khoảng d khơng khí Gọi M vị trí lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 Điểm M cách q1 khoảng là: A ½ d B 3/2 d C ¼ d D 2d 42/ Cho hệ điện tích lập q 1, q2, q3 nằm đường thẳng Hai điện tích q 1, q3 > cách 60cm q1 = 4q3 Lực điện tác dụng lên q2 Nếu vậy, điện tích q2: A cách q1 20cm; cách q3 80cm B cách q1 20cm; cách q3 40cm C cách q1 =40cm; cách q3 20cm D cách q1 80cm; cách q3 =20cm 43/ Hai điện tích điểm q1 q2 cố định điểm A,B cách khoảng a điện mơi Điện tích q3 đặt điểm C đoạn AB cách A khoảng a/3 Để điện tích q3 đứng n ta phải có: A q2 = 2q1 B q2 = -2q1 C q2 = 4q3 D q2 = 4q1 44/ Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8C q2 = -1,8.10-7C đặt điểm A B cách khoảng 12cm kk Đặt điện tích q3 điểm C Tìm vị trí, dấu độ lớn q3 để hệ điện tích đứng cân A q3 = -4,5.10-8C; CA = 6cm; CB = 18cm B q3 = 4,5.10-8C; CA = 6cm; CB = 18cm C q3 = -4,5.10-8C; CA = 3cm; CB = 9cm D q3 = 4,5.10-8C; CA = 3cm; CB = 9cm 45/ Hai cầu nhỏ giống có khối lượng 2,5g điện tích 5.10 -7C treo điểm dây mảnh cách điện Do lực đẩy tĩnh điện, hai cầu tách xa đoạn 60cm Lấy g = 110m/s Góc lệch dây so với phương thẳng đứng là: A 140 B 300 C 450 D 600 46/ Tại đỉnh A,B,C tam giác có cạnh a = 15cm có điện tích q =  C ; q =  C ; q = -8  C Vec A B C tơ lực tác dụng lên qA có độ lớn: A 6,4N, có hướng // BC B 5,9N, có hướng //BC C 8,4N, có hướng vng góc BC D 6,4N, có hướng // AB www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com THUYẾT ELECTRON – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH 1/ Xét cấu tạo nguyên tử phương diện điện Trong nhận định sau, nhận định không là: A Proton mang điện tích + 1,6.10-19 C B Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton C Tổng số hạt proton notron hạt nhân số electron quay xung quanh nguyên tử D Điện tích proton điện tích electron gọi điện tích nguyên tố 2/ Hạt nhân nguyên tử oxi có proton notron, số electron nguyên tử oxi A B 16 C 17 D 3/ Tổng số proton electron nguyên tử số sau đây? A 11 B 13 C 15 D 16 4/ Nếu nguyên tử thừa – 1,6.10-19 C điện lượng mà nhận thêm electron A ion dương B ion âm C trung hồ điện D có điện tích khơng xác định 5/ Điều kiện để vật dẫn điện A vật phải nhiệt độ phòng B có chứa điện tích tự C vật thiết phải làm kim loại D vật phải mang điện tích 6/ Vật bị nhiễm điện cọ xát cọ xát A eletron chuyển từ vật sang vật khác B vật bị nóng lên C điện tích tự tạo vật D điện tích bị 7/ Trong tượng sau, tượng nhiễm điện hưởng ứng tượng A Đầu kim loại bị nhiễm điện đặt gần cầu mang điện B Thanh thước nhựa sau mài lên tóc hút vụn giấy C Mùa hanh khô, mặc quần vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người D Quả cầu kim loại bị nhiễm điện chạm vào nhựa vừa cọ xát vào len 8/ Cho cầu kim loại tích điện tích điện + C, - C – C Khi cho chúng tiếp xúc với điện tích hệ A – C B – 11 C C + 14 C D + C 9/ Điều sau nói nhiễm điện hai vật cọ xát: A Khi cọ xát hai vật với hai vật nhiễm điện, điện tích chúng trái dấu B Khi cọ xát hai vật khác loại với hai vật nhiễm điện, điện tích chúng trái dấu C Khi cọ xát hai vật với hai vật nhiễm điện dấu D Khi cọ xát hai vật với nhau, hai vật loại chúng nhiễm điện trái dấu, hai vật khác chúng nhiễm điện dấu 10/ Vật A nhiễm điện dương đưa lại gần vật B trung hòa đặt lập vật B nhiễm điện, do: A điện tích vật B tăng lên B điện tích vật B giảm xuống C điện tích vật B phân bố lại D điện tích vật A truyền sang vật B 11/ Vật A trung hòa điện đặt tiếp xúc với vật B nhiễm điện dương vật A nhiễm điện dương, do: www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com A điện tích dương từ vật B di chuyển sang vật A B ion âm từ vật A di chuyển sang vật B, êlectron di chuyển từ vật B sang vật A C êlectron di chuyển từ vật A sang vật B D êlectron di chuyển từ vật B sang vật A 12/ Phát biểu sau nhiễm điện đúng: A Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dòch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện B Khi nhiễm điện tiếp xúc, electron dòch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện C Khi nhiễm điện hưởng ứng, electron dòch chuyển từ đầu sang đầu vật bò nhiễm điện D Sau nhiễm điện hưởng ứng, phân bố điện tích vật bò nhiễm điện không đổi 13/ Chọn câu Đưa thước thép trung hòa điện cách điện lại gần cầu tích điện dương: A Thước thép khơng tích điện B Ở đầu thước gần cầu tích điện dương C Ở đầu thước xa cầu tích điện đương D Cả A, B, C sai 14/ Chọn câu trả lời ion dương do: A nguyên tử nhận điện tích dương B nguyên tử nhận êlêctrôn C nguyên tử êlêctrôn D A C đề.u 15/ Chọn câu trả lời Ion âm do: A nguyên tử điện tích dương B ngun tử nhận êlêctrơn C nguyên tử êlêctrôn D A B 16/ Một hệ lập gồm ba điện tích điểm, có khối lượng khơng đáng kể, nằm cân với Tình xảy ra? A Ba điện tích dấu nằm ba đỉnh tam giác B Ba điện tích dấu nằm đường thẳng C Ba điện tích khơng dấu nằm ba đỉnh tam giác D Ba điện tích khơng dấu nằm đường thẳng 17/ Môi trường sau khơng chứa điện tích tự do? A Nước muối B Nước đường C Nước mưa D Nước cất 18/ Chọn câu đúng: Vào mùa đông, nhiều kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ lách tách nhỏ Đó do: A tượng nhiễm điện tiếp xúc B tượng nhiễm điện cọ xát C tượng nhiễm điện hướng ứng D ba tượng nhiễm điện nêu 19/ Chọn câu trả lời Tinh thể muối ăn NaCl là: A vật dẫn điện có chứa ion tự B vật dẫn điện có chứa electron tự C vật dẫn điện có chứa ion lẫn electron tự D vật cách điện khơng chứa điện tích tự 20/ Hai cầu kim loại kích thước Ban đầu chúng hút Sau cho chúng chạm người ta thấy chúng đẩy Có thể kết luận hai cầu đều: A tích điện dương B tích điện âm C tích điện trái đấu có độ lớn D tích điện trái dấu có độ lớn khơng 21/ Hai cầu kích thước cho tích điện trái dấu có độ lớn khác Sau cho chúng tiếp xúc vào tách chúng sẽ: A ln ln đẩy B ln ln hút C hút đẩy tuỳ thuộc vào khoảng cách chúng D khơng có sở để kết luận 22/ Hai cầu nhẹ khối lượng treo hai dây cách điện có chiều dài hai quảcầu khơng chạm vào Tích cho hai cầu điện tích dấu có độ lớn khác lực tác dụng làm dây hai treo lệch góc so với phương thẳng đứng là: A Bằng B Quả cầu tích điện có độ lớn điện tích lớn có góc lệch lớn C Quả cầu tích điện có độ lớn điện tích lớn có góc lệch nhỏ D Quả cầu tích điện có độ lớn điện tích nhỏ có góc lệch nhỏ www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com 23/ Hai điện tích dương độ lớn đặt hai điểm A, B Đặt chất điểm tích điện tích Qo trung điểm AB ta thấy Qo đứng n Có thể kết luận: A Qo điện tích dương B Qo điện tích âm C Qo điện tích có dấu D Qo phải khơng 24/ Chọn câu đúng.Một vật mang điện âm do: A có dư electrơn B hạt nhân ngun tử có số nguồn nhiều số prơtơn C thiếu electrơn D hạt nhân ngun tử có số prôtôn nhiều số nguồn 25/ Chọn câu sai Hạt nhân nguyên tử : A mang điện tích dương B chiếm hầu hết khối lượng nguyên tử C kích thước nhỏ so với kích thước nguyên tử D trung hoà điện 26/ Cho cầu kim loại trung hòa điện tiếp xúc với vật nhiễm điện dương cầu nhiễm điện dương Khi khối lượng cầu thay đổi nào? A Tăng lên rõ rệt B Giảm rõ rệt C Có thể coi khơng đổi D Lúc đầu tăng sau giảm 27/ Chọn phát biểu sai Cho vật A, B, C D có kích thước nhỏ, nhiễm điện Biết vật A hút vật B lại đẩy vật C Vật C hút vật D A Điện tích vật A D trái dấu B Điện tích vật A D dấu C Điện tích vật B D dấu D Điện tích vật A C dấu 28*Có cầu giống mang điện tích có độ lớn ( ), đưa chúng lại gần chúng đẩy Cho chúng tiếp xúc nhau, sau tách chúng khoảng nhỏ chúng A Hút B Đẩy C Khơng tương tác D Có thể hút đẩy 29*Có cầu giống mang điện tích có độ lớn ( ), đưa chúng lại gần chúng hút Cho chúng tiếp xúc nhau, sau tách chúng khoảng nhỏ chúng A Đẩy B Hút C Có thể hút đẩy D Không tương tác 30*Hai cầu kim loại A B tích điện tích q q2 q1 điện tích dương, q2 điện tích âm q1 > Cho cầu tiếp xúc nhau, sau tách chúng đưa cầu B lại gần cầu C tích điện âm chúng: A hút B đẩy C không hút khơng đẩy D hút đẩy 31*Hai cầu kim loại A B tích điện tích q q2 q1 điện tích dương, q2 điện tích âm q1 < Cho cầu tiếp xúc nhau, sau tách chúng đưa cầu B lại gần cầu C tích điện âm chúng: A khơng hút khơng đẩy B đẩy C hút D hút đẩy 32*Có hai cầu kim loại giống mang điện tích q q2 có độ lớn ( ), đưa chúng lại gần chúng hút Nếu cho chúng tiếp xúc sau tách cầu mang điện tích: A q = q1 B q = C q = q1 D q = ½ q1 www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com 33*Hai cầu kim loại mang điện tích q q2, cho chúng tiếp xúc Sau tách chúng cầu mang điện tích A q = (q1 - q2 )/2 B q = q1 + q2 C q = (q1 + q2 )/2 D q = q1 - q2 34* Hai cầu kim loại giống mang điện tích q q2 với , đưa lại gần chúng đẩy Nếu cho chúng tiếp xúc sau tách chúng cầu mang điện tích: A q = q1 C q = q1 B q = D 35/ Có cầu kim loại kích thước giống Quả cầu A mang điện tích 27  C , cầu B mang điện tích -3  C , cầu C khơng mang điện Cho A B chạm tách chúng ra, sau cho B C chạm lại tách chúng Khi điện tích mổi cầu là: A q =  C ; q = q = 12  C A B C B qA = 12  C ; qB = qC =  C C qC = 12  C ; qB = qA =  C D q =  C ; q = q = 12  C C B A ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG – ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN I Ơn tập lí thuyết: II Bài tập : 1/ Điện trường A mơi trường khơng khí quanh điện tích B mơi trường chứa điện tích C mơi trường dẫn điện D mơi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt 2/ Cường độ điện trường điểm đặc trưng cho A thể tích vùng có điện trường lớn hay nhỏ B điện trường điểm phương diện dự trữ lượng C tác dụng lực điện trường lên điện tích điểm D tốc độ dịch chuyển điện tích điểm 3/ Tại điểm xác định điện trường tĩnh, độ lớn điện tích thử tăng lần độ lớn cường độ điện trường A tăng lần B giảm lần C không đổi D giảm lần 4/ Véc tơ cường độ điện trường điểm có chiều A chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương điểm B chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử điểm C phụ thuộc độ lớn điện tích thử D phụ thuộc nhiệt độ môi trường 5/ Trong đơn vị sau, đơn vị cường độ điện trường là: A V/m2 B V.m C V/m D V.m2 6/ Cho điện tích điểm –Q; điện trường điểm mà gây có chiều A hướng phía B hướng xa C phụ thuộc độ lớn D phụ thuộc vào điện mơi xung quanh 7/ Độ lớn cường độ điện trường điểm gây điện tích điểm khơng phụ thuộc A độ lớn điện tích thử B độ lớn điện tích C khoảng cách từ điểm xét đến điện tích D số điện mơi của mơi trường 8/ Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm xét tăng lần cường độ điện trường www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com A giảm lần B tăng lần C giảm lần B tăng lần 9/ Véc tơ cường độ điện trường điện tích điểm Q > gây thì: A ln hướng Q B điểm xác định điện trường độ lớn thay đổi theo thời gian C hướng xa Q D điểm điện trường độ lớn số 10/ Đường sức điện cho biết A độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt đường sức B độ lớn điện tích nguồn sinh điện trường biểu diễn đường sức C độ lớn điện tích thử cần đặt đường sức D hướng lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặc đường sức 11/ Trong nhận xét sau, nhận xét không với đặc điểm đường sức điện là: A Các đường sức điện trường cắt B Các đường sức điện trường tĩnh đường khơng khép kín C Hướng đường sức điện điểm hướng véc tơ cường độ điện trường điểm D Các đường sức đường có hướng 12/ Nhận định sau không đường sức điện trường gây điện tích điểm + Q? A tia thẳng B có phương qua điện tích điểm C có chiều hướng phía điện tích D khơng cắt 13/ Điện trường điện trường mà cường độ điện trường A có hướng điểm B có hướng độ lớn điện C có độ lớn điểm D có độ lớn giảm dần theo thời gian 14/ Cường độ điện trường đại lượng A vectơ B vơ hướng, có giá trị dương C vơ hướng, có giá trị dương âm D vectơ, có chiều ln hướng vào điện tích 15/ Vectơ cường độ điện trường điểm điện trường luôn: A hướng với lực tác dụng lên điện tích q đặt điểm B ngược hướng với lực tác dụng lên điện tích q đặt điểm C phương với lực tác dụng lên điện tích q đặt điểm D ngược phương với lực tác dụng lên điện tích q đặt điểm 16/ Cường độ điện trường điểm đại lượng đặt trưng cho điện trường: A khả thực công B tốc độ biến thiên điện trường C mặt tác dụng lực D lượng 17/ Điện trường điện trường có A vectơ cường độ điện trường điểm B độ lớn cường độ điện trường điểm C chiều vectơ cường độ điện trường không đổi D độ lớn lực tác dụng lên điện tích thử khơng thay đổi 18/ Chọn câu A Điện trường điện trường có mật độ đường sức khơng đổi B Điện trường điện trường có vectơ khơng đổi hướng độ lớn điểm khác C Điện trường điện trường l điện tích điểm gây D Điện trường điện trường hệ điện tích điểm gây www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com 19/ Lực điện trường lực A công lực điện trường phụ thuộc vào độ lớn điện tích di chuyển B cơng lực điện trường phụ thuộc vào đường điện tích di chuyển C công lực điện trường không phụ thuộc vào đường điện tích mà phụ thuộc vào vị trí điểm đầu điểm cuối điện tích D cơng lực điện trường phụ thuộc vào cường độ điện trường 20/ Chọn câu sai: A Đường sức đường mô tả trực quan điện trường B Đường sức điện trường điện tích điểm gây có dạng đường thẳng C Vectơ cường độ điện trường có phương trùng với đường sức D đường sức điện trường không cắt 21/ Điện tích q đặt vào điện trường, tác dụng lực điện trường điện tích sẽ: A di chuyển chiều q < B di chuyển ngược chiều q > C di chuyển chiều q > D chuyển động theo chiều 22/ Có hai phát biểu sau đây: I: " Khi điện tích điểm di chuyển tác dụng lực điện trường quỹ đạo điện tích điểm đường sức qua điện tích điểm đó'' II: "Lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm có phương trùng với tiếp tuyến đường sức'' A Phát biểu Iđúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan B Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu không tương quan C Phát biểu I đúng, phát biểu II sai D Phát biểu I sai, phát biểu II 23/ Có hai phát biểu sau: I: "Khi điện tích chuyển động điện trường chịu tác dụng lực điện trường quỹ đạo điện tích đường thẳng'' II: " Khi điện tích chuyển động điện trường lực điện trường tác dụng lên điện tích vị trí điện tích nhau'' A Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan B Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu không tương quan C Phát biểu I đúng, phát biểu II sai D Phát biểu I sai, phát biểu II 24/ Phát biểu sau điện trường không đúng: A Điện trường tónh điện tích đứng yên gây B Tính chất điện trường tác dụng lực điện lên điện tích đặt C Véctơ cường độ điện trường điểm phương, chiều với véctơ lực điện tác dụng lên điện tích đặt điểm điện trường D Véctơ cường độ điện trường điểm phương, chiều với véctơ lực điện tác dụng lên điện tích dương đặt điểm điện trường www.thuvienhoclieu.com 10 Trang www.thuvienhoclieu.com A Bằng f B Nhỏ f C Giữa f 2f D Lớn 2f 17/ Kính lúp là: A Thấu kính hội tụ có tiêu cự f > 40cm B Thấu kính phân kì có tiêu cự �10cm C Thấu kính hội tụ có tiêu cự f �10cm D Thấu kính phân kì có tiêu cự > 40cm 18/ Chọn câu sai Quan sát vật nhỏ qua kính lúp, ta thấy: A nh ảo B nh chiều vật C nh lớn vật D nh thật, ngược chiều lớn vật 19/ Chọn câu đúng: A Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh cách tạo ảnh ảo chiều lớn vật giới hạn nhìn rõ mắt B Khi kính lúp nhắm chừng vô cực hay cực viễn mắt không điều tiết C Khi kính lúp ngắm chừng cực cận mắt thấy rõ ảnh với góc trông nhỏ D Tất 20/ Độ bội giác kính lúp: A Không phụ thuộc vào vò trí vật ngắm chừng cực viễn B Không phụ thuộc vào vò trí vật ngắm chừng vô cực C Không phụ thuộc vào vò trí vật ngắm chừng cực cận D Không phụ thuộc vào vò trí vật mắt đặt tiêu điểm ảnh kính lúp 21/ Cách ngắm chừng kính lúp: A Ngắm chừng cực cận Cc điều chỉnh để ảnh A1B1 vật AB qua kính ảnh ảo lên cực cận mắt B Ngắm chừng cực viễn điều chỉnh để ảnh A1B1 vật AB qua kính ảnh ảo lên cực viễn mắt C Ngắm chừng vô cực điều chỉnh để ảnh A1B1 vật AB qua kính ảnh ảo lên vô cực D Tất 22/ Một mắt bình thường dùng kính lúp có tiêu cự f để nhìn ảnh A’B’ vật AB trạng thái không điều tiết , mắt ccáh kính khoảng a Góc trông ảnh lúc  với: A' B ' AB A' B ' AB tg  tg  tg  tg  OCC OCC OCC  a f A B C D 23/ Một kính lúp có tiêu cự f, độ bội giác kính người có mắt bình thường G1, độ bội giác kính mắt bò cận G2 Ta có: A G1 < G2 B G1 > G2 C G1 = G2 D G1 �G2 24/ Kính lúp: A Có tác dụng hổ trợ cho mắt để quan sát vật nằm ngồi giới hạn nhìn rõ mắt B Có tác dụng tăng góc trông ảnh vật nhỏ C Là TKHT có tiêu cự vào cở mm D nh vật qua kính lúp ảnh thật lớn vật 25/ Quan sát vật nhỏ qua kính lúp, ta thấy: A nh ảo, chiều, nhỏ vật B nh ảo, chiều, lớn vật www.thuvienhoclieu.com 152 Trang www.thuvienhoclieu.com C nh thật, ngược chiều lớn vật D nh thật, chiều lớn vật 26/ Đối với người thợ sửa đồng hồ, mắt luôn phải đặt tiêu điểm ảnh kính lúp để: A Độ bội giác không đổi không phụ thuộc vào vò trí đặt vật B Góc trông ảnh không phụ thuộc vào vò trí đặt vật C Góc trông vật không phụ thuộc vào vò trí đặt vật D Độ phóng đại không phụ thuộc vào vò trí đặt vật 27/ Chọn câu sai Độ bội giác G kính lúp: D G�  f A Khi ngắm chừng vô cực tính công thức: GC  0, 25 f ( m) B Khi ngắm chừng cực cận tiùnh công thức:  G 0 C Được tính công thức: D Là tỉ số góc trông ảnh  vật qua kính với góc trông trực tiếp  vật đặt vật điểm cực cận mắt 28/ Ý nghóa kí hiệu X4 ghi vành kính lúp là: A Độ bội giác kính lúp trường hợp ngắm chừng vô cực mắt bình thường B Tiêu cự kính lúp f = 6,25cm C Trong trường hợp ngắm chừng vô cực, mắt thường quan sát ảnh vật cần quan sát góc trông ảnh lớn gấp lần so với quan sát trực tiếp D Tất 29/ Gọi f Đ tiêu cự kính lúp khoảng cực cận mắt Độ bội giác G = Đ/f khi: A mắt đặt sát kính B mắt ngắm chừng cực cận C mắt ngắm chừng với góc trông ảnh lớn D mắt đặt tiêu điểm ảnh kính lúp 30/ Để số bội giác kính lúp không phụ thuộc vào cách ngắm chừng, người quan sát phải đặt mắt : A sát mắt B cách mắt khoảng 2f C tiêu điểm ảnh kính D cho ảnh ảo vật qua kính điểm cực viễn mắt 31/ Ngắm chừng điểm cực cận qua kính lúp là: A điều chỉnh kính hay vật cho vật nằm điểm cực cận mắt B điều chỉnh kính hay vật cho ảnh vật nằm điểm cực cận mắt C điều chỉnh kính cho vật nằm điểm cực cận mắt D điều chỉnh vật cho vật nằm điểm cực cận mắt 32/ Ngắm chừng điểm cực viễn qua kính lúp là: A điều chỉnh kính hay vật cho vật nằm điểm cực viễn mắt B điều chỉnh kính hay vật cho ảnh vật nằm điểm cực viễn mắt C điều chỉnh kính cho vật nằm điểm cực viễn mắt D điều chỉnh vật cho vật nằm điểm cực viễn mắt www.thuvienhoclieu.com 153 Trang www.thuvienhoclieu.com ………………… 33/ Một kính lúp có độ tụ 10đp Tính độ bội giác kính ngắm chừng vô cực: A G = B G = 2,5 C G = D G = 34/ Trên vành kính lúp có ghi kí hiệu X 2,5 Tiêu cự kính lúp bằng: A 0,4cm B 2,5cm C 4cm D 10cm 35/ Một người mắt tốt đặt kính lúp có tiêu cự cm trước mắt cm Để quan sát mà điều tiết vật phải đặt vật cách kính A cm B cm C cm D cm 36/ Một kính lúp có tiêu cự f = 5cm Một người mắt tật có khoảng nhìn rõ ngắn Đ = 25cm đặt mắt sau kính lúp để quan sát vật Độ bội giác ngắm chừng vô cực là: A 2.5 B 3,5 C D 37/ Trên vành kính lúp có ghi kí hiệu X5 Một người mắt thường quan sát vật qua kính lúp điều kiện không điều tiết độ bội giác bằng: A 2,5 B C 10 D Chưa đủ sở để xác đònh 38/ Một người mắt tốt quan sát ảnh vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự cm, thấy độ bội giác khơng đổi với vị trí đặt vật khỏng từ quang tâm đến tiêu điểm vật kính Người đặt kính cách mắt A cm B cm C 10 cm D 25 cm 39/ Một người mắt tốt quan sát trạng thái không điều tiết qua kính lúp có độ bội giác Độ tụ kính A 16 dp B 6,25 dp C 25 dp D dp 40/ Một người mắt thường quan sát vật nhỏ có góc trông trực tiếp vật đặt vật gần 2’ Người dùng kính lúp vành có ghi X3 Góc trông ảnh vật qua kính ngắm chừng vô cực là: A 6’ B 9’ C 3’ www.thuvienhoclieu.com 154 Trang www.thuvienhoclieu.com D 1’ 41/ Một người mắt không bò tật có điểm cực cận cách mắt 25cm điểm cực viễn �, quan sát vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ 10điôp Mắt đặt sát kính Khoảng đặt vật xa trước kính để mắt nhìn rõ là: A 5cm B 2,5cm C 10cm D 25cm ………………… 42/ Một kính lúp có tiêu cự 5cm Mắt người có khoảng nhìn rõ ngắn Đ = 25cm đặt sát mắt sau kính lúp để quan sát vật Độ bội giác ngắm chừng cực cận laø : A B 3,5 C 2,5 D 43/ Một người mắt tật có điểm cực cận cách mắt 25cm điểm cực viễn vô cực, quan sát vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ 10điôp Mắt đặt sát kính Độ bội giác kính ngắm chừng cực cận là: A 0,4 B 1,5 B 2,5 D 3,5 44/ Trên vành kính lúp có ghi kí hiệu X2,5 Một người mắt có khoảng nhìn rõ cách mắt từ 10cm đến 50cm, đặt mắt sát sau kính lúp để qun sát vật Độ bội giác ngắm chừng điểm cực cận là: A B C D 45/ Một người cận thò có điểm cực cận cách mắt 12cm điểm cực viễn cách mắt 80cm người dùng kính lúp có độ tụ 10điôp để quan sát vật nhỏ Mắt đặt sát kính Khoảng đặt vật gần trước kính lúp là: A 5,45cm B 8,88cm C 12cm D 80cm ………………… 46/ Một người nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 50cm Đặt mắt sat sau kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát vật nhỏ mà không cần điều tiết Độ bội giác G bằng: A 1,2 B 2,1 C 2,5 D 47/ Một người cận thò có điểm cực cận cách mắt 12cm điểm cực viễn cách mắt 80cm, người dùng kính lúp có độ tụ 10điôp để quan sát vật nhỏ Mắt đặt sát kính Khoảng đặt vật gần trước kính lúp là: A 5,45cm B 8,88cm www.thuvienhoclieu.com 155 Trang www.thuvienhoclieu.com C 12cm D 80cm 48/ Một người mắt không bò tật có điểm cực cận cách mắt 25cm điểm cực viễn �, quan sát vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ 10điôp Mắt đặt sát kính Khoảng đặt vật xa trước kính để mắt nhìn rõ là: A 5cm B 2,5cm C 10cm D 25cm 49/ Một kính lúp có độ tụ D = 25Điôp Một người có giới hạn thấy rõ từ 12cm đến 50cm đặt mắt sát sau kính lúp để quan sát vật nhỏ mà không cần điều tiết Vật phải đặt trước kính lúp khoảng: A Từ 3cm đến 3,7cm B Từ 3cm đến 4,5cm C Từ 3,7cm đến 4,5cm D Từ 2cm đến 4,5cm 50/ Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 50cm dùng kính có tiêu cự 10 cm đặt sát mắt để ngắm chừng trạng thái không điều tiết Độ bội giác của ảnh trường hợp A 10 B C D 51/ Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự -100 cm quan sát xa vơ mà khơng phải điều tiết Người bỏ kính cận dùng kính lúp có tiêu cự cm đặt sát mắt để quan sát vật nhỏ khơng điều tiết Vật phải đặt cách kính A 5cm B 100 cm C 100/21 cm D 21/100 cm 52/ Dùng kính lúp có độ bội giác 5X 6X để quan sát vật với điều kiện thì: A Trường hợp kính 5X có ảnh nhỏ trường hợp 6X B Trường hợp kính 5X có ảnh lớn trường hợp 6X C Kính 5X có tiêu cự nhỏ kính 6X D Cả B C 53/ Một người đặt mắt tiêu điểm ảnh kính lúp có tiêu cự 4cm Khoảng giới hạn thấy mắt người từ 20cm đến 2m Độ bội giác kính là: A B C 10 D 2,5 ……………… 54/ Một quan sát viên có mắt bình thường với khoảng nhìn rõ ngắn 25cm, dùng kính lúp có tiêu cự 6cm để quan sát vật nhỏ Tính số bội giác kính mắt đặt sau kính 2cm vật đặt cách mắt 7cm A 3,16 B 4,69 C 5,24 D www.thuvienhoclieu.com 156 Trang www.thuvienhoclieu.com 55/ Một người cận thò có giới hạn nhìn rõ từ 15cm đến 50cm Người quan sát vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5cm, mắt đặt cách kính 10cm Năng suất phân li mắt người 1’ Tính khoảng cách ngắn điểm vật mà mắt người phân biệt quan sát qua kính trạng thái điều tiết tối đa A 21,4m B 21,4mm C 21,4  m D Kết khác 56/ Một người mắt tốt đặt mắt sau kính lúp có độ tụ 10 dp đoạn 5cm để quan sát vật nhỏ Độ bội giác người ngắm chừng cực cận cực viễn A 2,5 B 70/7 2,5 C 250 D 50/7 250 57/ Một người có khoảng nhìn rõ ngắn 24 cm, dùng kính có độ tụ 50/3 dp đặt cách mắt cm Độ bội giác người ngắm chừng 20 cm A B C D KÍNH HIỂN VI I Ơn tập lí thuyết: II Bài tập : 1/ Nhận xét sau khơng kính hiển vi? A Vật kính thấu kính hội tụ hệ kính có tiêu cự ngắn; B Thị kính kính lúp; C Vật kính thị kính lắp đồng trục ống; D Khoảng cách kính thay đổi 2/ Độ dài quang học kính hiển vi A khoảng cách vật kính thị kính B khoảng cách từ tiêu điểm ảnh vật kính đến tiêu điểm vật thị kính C khoảng cách từ tiểu điểm vật vật kính đến tiêu điểm ảnh thị kính D khoảng cách từ tiêu điểm vật vật kính đến tiêu điểm vật thị kính 3/ Bộ phận tụ sáng kính hiển vi có chức A tạo ảnh thật lớn vật cần quan sát B chiếu sáng cho vật cần quan sát C quan sát ảnh tạo vật kính với vai trò kính lúp D đảo chiều ảnh tạo thị kính 4/ Phải dụng kính hiển vi quan sát vật sau đây? A hồng cầu B Mặt Trăng C máy bay D kiến 5/ Để quan sát ảnh vật nhỏ qua kính hiển vi, người ta phải đặt vật A ngồi gần tiêu điểm vật vật kính B khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâm vật kính C tiêu điểm vật vật kính D cách vật kính lớn lần tiêu cự 6/ Để thay đổi vị trí ảnh quan sát dùng kính hiển vi, người ta phải điều chỉnh A khoảng cách từ hệ kính đến vật B khoảng cách vật kính thị kính C tiêu cự vật kính D tiêu cự thị kính 7/ Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực không phụ thuộc vào A tiêu cự vật kính B tiêu cự thị kính www.thuvienhoclieu.com 157 Trang www.thuvienhoclieu.com C khoảng cách vật kính thị kính D độ lớn vật 8/ Khi kính hiển vi điều chỉnh để ngắm chừng vô cực : A Khoảng cách vật kính thò kính B Khoảng cách vật kính thò kính f1 + f2 C Độ dài quang học kính f1 + f2 D Độ dài quang học kính 9/ Chọn câu sai: Khi kính hiển vi điều chỉnh để ngắm chừng vô cực thì: A Mắt thấy rõ ảnh mà không điều tiết B Khoảng cách kính f1 + f2 C Góc trông ảnh không phụ thuộc vào vò trí đặt mắt D Độ bội giác 10/ Kính hiển vi có phận vật kính thò kính, đó: A Vật kính TKHT có tiêu cự dài, thò kính TKHT có tiêu cự ngắn B Vật kính TKHT có tiêu cự dài, thò kính TKHT có tiêu cự dài C Vật kính TKHT có tiêu cự ngắn, thò kính TKHT có tiêu cự dài D Vật kính TKHT có tiêu cự ngắn, thò kính TKHT có tiêu cự ngắn 11/ Khi điều chỉnh kính hiển vi ta thực cách sau đây? A dời vật trước vật kính B dời thò kính so với vật kính C dời mắt phía sau thò kính D dời ống kính ( vật kính thò kính gắn chặt) trước vật 12/ Trong trường hợp góc trông ảnh vật qua kính hiển vi có trò số không phụ thuộc vò trí đặt mắt sau kính? A ngắm chừng điểm cực cận B ngắm chừng điểm cực viễn C ngắm chừng vô cực D ( góc trông ảnh phụ thuộc vào vò trí đặt mắt) 13/ Số bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực có tính chất kể sau? A tỉ lệ thuận với tiêu cự vật kính B tỉ lệ thuận với tiêu cự thò kính C tỉ lệ thuận với độ dài quang học kính D Các kết luận A,B,C 14/ Đối với kính hiển vi, vật sáng AB qua vật kính cho ảnh A1B1, thò kính A1B1 cho ảnh A2B2 Khi ngắm chừng vô cực thì: A A1B1 tiêu điểm vật vật kính B A1B1 tiêu điểm ảnh vật kính C A1B1 tiêu điểm vật thò kính D A1B1 A2B2 vô cực 15/ Chọn câu sai Một người mắt bình thường quan sát vật nhỏ AB ( vuông góc với trục A) kính hiển vi có tiêu cự vật kính thò kính f1 f2 trạng thái không điều tiết Khoảng cách kính a A Mắt nhìn vào thò kính thấy ảnh vô cực B A trùng với F1 A' B ' tg  f1 C Góc trông ảnh  với D Độ bội giác kính: (a  f1  f )OCC f1 f 16/ Kính hiển vi dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để: A Quan sát vật nhỏ B Quan sát vật nhỏ nằm gần mắt điểm cực cận mắt C Quan sát vật nhỏ nằm giới hạn nhìn rõ mắt D Tăng góc trông ảnh vật xa 17/ Trong kính hiển vi, ngắm chừng cực cận Cc là: G www.thuvienhoclieu.com 158 Trang www.thuvienhoclieu.com A nh vật qua thò kính ảnh thật Cc B nh vật qua vật kính ảnh ảo Cc C nh vật qua thò kính ảnh ảo Cc D nh vật qua vật kính ảnh thật Cc 18/ Đối với kính hiển vi, vật sáng AB qua vật kính cho ảnh A1B1, thò kính A1B1 cho ảnh A2B2 Khi ngắm chừng cực cận thì: A A2B2 điểm cực cận mắt người quan sát B A1B1 tiêu điểm ảnh vật kính C A1B1 tiêu điểm vật vật kính D A2B2 tiêu điểm ảnh thò kính 19/ Vật kính kính hiển vi tạo ảnh có tính chất nào? A Thật, chiều với vật B o, ngược chiều với vật C Thật, ngược chiều với vật, lớn vật D o, ngược chiều với vật, lớn vật 20/ Thò kính kính hiển vi tạo ảnh có tính chất nào? A thật, ngược chiều với vật B ảo, ngược chiều với vật C thật, chiều với vật, lớn vật D ảo, chiều với vật, lớn vật 21/ Khi quan sát vật nhỏ ảnh vật tạo kính hiển vi có tính chất nào? A thật, lớn vật B ảo, chiều với vật C thật, chiều với vật, lớn vật D ảo, ngược chiều với vật, lớn vật 22/ Kính hiển vi gồm vật kính thò kính thấu kính hội tụ A vật kính thò kính có tiêu cự nhỏ, khoảng cách chúng thay đổi B vật kính thò kính có tiêu cự nhỏ, khoảng cách chúng thay đổi C vật kính có tiêu cự nhỏ, thò kính có tiêu cự nhỏ, khoảng cách chúng thay đổi D vật kính có tiêu cự nhỏ, thò kính có tiêu cự nhỏ, khoảng cách chúng không thay đổi 23/ Để điều chỉnh kính hiển vi ngắm chừng phải: A thay đổi khoảng cách vật kính thò kính cho nhìn thấy ảnh vật to rõ B thay đổi khoảng cách vật thò kính cho nhìn thấy ảnh vật to rõ C thay đổi khoảng cách vật vật kính cách giữ nguyên toàn ống kính, đưa vật lại gần vật kính cho nhìn thấy ảnh vật to rõ D thay đổi khoảng cách vật vật kính cách đưa toàn ống kính lên hay xuống cho nhìn thấy ảnh vật to rõ 24/ Các yếu tố kể sau ảnh hưởng đến số bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực? A đặc điểm mắt B tiêu cự vật kính thò kính C chiều dài kính D yếu tố A,B,C 25/ Khi điều chỉnh kính hiển vi để ngắm chừng vô cực, ta thực thao tác kể sau? A dời vật kính B dời thò kính C dời toàn kính D dời mắt www.thuvienhoclieu.com 159 Trang www.thuvienhoclieu.com 26/ Trong công thức số bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô  D G�  f1 f đại lượng  là: cực: A chiều dài kính B khoảng cách F1’F2 C khoảng cực cận mắt người quan sát D khoảng cách vật kính thò kính 27/ Trên vành vật kính thò kính KHV có ghi X100 X5 Ý nghóa kí hiệu là: A k1 = 100; G2 = B Độ bội giác KHV trường hợp ngắm chừng vô cực 500 C Tiêu cự thò kính O2 5cm D Tất 28/ Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 5mm thò kính có tiêu cự 20mm Một vật AB đặt cách vật kính 5,2mm vuông góc với trục Vò trí ảnh qua vật kính là: A 25cm B 19,67cm C 13cm D 6,67cm 29/ Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự cm hai kính đặt cách 12,2 cm Một người mắt tốt (cực cận cách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh Để quan sát trạng thái khơng điều tiết, người phải chỉnh vật kính cách vật A 0,9882 cm B 0,8 cm C 80 cm D ∞ 30/ Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 0,5cm, thò kính có tiêu cự 2cm, k/c vật kính thò kính 12,5cm Để có ảnh vô cực, vật cần quan sát phải đặt trước vật kính đoạn là: A 5,25mm B 5,21mm C 6,23mm D 4,48mm 31/ Vật kính thò kính KHV có tiêu cự 0,4cm 2,4cm Khoảng cách kính 18cm Một người mắt tốt đặt mắt sát sau thò kính quan sát vật nhỏ AB mà không điều tiết Vò trí AB so với vật kính d1 : A 0,41cm B 0,47cm C 0,5cm D Tất sai 32/ Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ 10 cm đến 100 cm đặt mắt sát sau thị kinh kính hiển vi để quan sát Biết vật kính có tiêu cự cm, thị kính có tiêu cự cm đặt cách 15 cm Vật phải đặt trước vật kính khoảng A 205/187 đến 95/86 cm B cm đến cm C 10 cm đến 100 cm D cm đến 15 cm www.thuvienhoclieu.com 160 Trang www.thuvienhoclieu.com 33/ Moät kính hiển vi có tiêu cự : f1 = 1cm ; f2 = 4cm Độ dài quang học kính 15cm Người quan sát có suất phân li 1’ Khoảng cách ngắn điểm mà người phân biệt bao nhiêu? A 0,5  m B 0,8  m C 1,2  m D Một giá trò khác 34/ Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ngắn 25cm, quan sát hồng cầu qua kính hiển vi trạng thái không điều tiết Trên vành vật kính có ghi X100, vành thò kính ghi X6 Biết đường kính hồng cầu 7,5  m mắt đặt sát sau kính Góc trông ảnh cuối hồng cầu qua thò kính là: A 0,0018rad B 0,018rad C 0,18rad D 1,8rad 35/ Vật kính thò kính KHV có tiêu cự là; 0,5cm 2,5cm Khoảng cách kính 20cm Độ dài quang học kính là: A 17cm B 17,5cm C 19,5cm D 20cm 36/ Một kính hiển vi có tiêu cự : f1 = 1cm ; f2 = 4cm Độ dài quang học kính 15cm Chiều dài tối thiểu kính là: A 16cm B 19cm C 20cm D giá trò khác 37/ Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 6mm thò kính có tiêu cự 25mm Một vật AB đặt cách vật kính 6,2mm vuông góc với trục Điều chỉnh kính để ngắm chừng vô cực, k/c vật kính thò kính là: A 192mm B 161mm C 152mm D 211mm 38/ Một kính hiển vi vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự cm hai kính đặt cách 12,2 cm Một người mắt tốt (cực cận cách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh Độ bội giác ảnh ngắm chừng trạng thái không điều tiết A 13,28 B 47,66 C 40,02 D 27,53 39/ Vật kính thò kính kính hiển vi có tiêu cự f1 = 1cm f2 = 4cm Một người mắt tốt dặt sát sau thò kính quan sát vật nhỏ AB mà không điều tiết Độ bội giác G kính 90 Khoảng cách kính : A 22cm B 20cm C 19,4cm D 17cm www.thuvienhoclieu.com 161 Trang www.thuvienhoclieu.com 40/ Một người có mắt tốt có điểm cực cận cách mắt 25 cm quan sát trạng thái khơng điều tiết qua kính hiển vi mà thị kính có tiêu cự gấp 10 lần thị kính thấy độ bội giác ảnh 150 Độ dài quang học kính 15 cm Tiêu cự vật kính thị kính A cm 0,5 cm B 0,5 cm cm C 0,8 cm cm D cm 0,8 cm 41/ Vật kính thò kính kính hiển vi có tiêu cự f1 = 0,5cm f2 = 5cm Khoảng cách kính 18,5cm Một người mắt tốt đặt sát sau thò kính quan sát vật nhỏ AB mà không điều tiết Độ bội giác G kính bằng: A 90 B 130 C 150 D 175 42/ Vật kính thò kính KHV có tiêu cự 4mm 4cm Hai kính đặt cách 20cm Một người quan sát có điểm cực viễn vô cực điểm cực cận cách mắt 25cm, đặt mắt sát sau thò kính Độ bội giác kính ngắm chừng vô cực laø: A 19,4 B 243,75 C 200 D 192,75 D Một giá trò khác 43/ Vật kính thò kính KHV có tiêu cự 0,5cm 2,5cm Khoảng cách kính 23cm Độ bội giác kính trường hợp ngắm chừng vô cực là: A 600 B 400 C 250 D 200 44/ Một kính hiển vi có vật kính thò kính có độ tụ 100điôp 25điôp Độ dài quang học kính 16cm Một quan sát viên có mắt không bò tật khoảng nhìn rõ ngắn 20cm Độ bội giác ngắm chừng vô cực là: A 160 B 320 C 80 D 40 45/ Một kính hiển vi, vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự cm hai kính đặt cách 12,2 cm Một người mắt tốt (cực cận cách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh Độ bội giác ảnh ngắm chừng cực cận A 27,53 B 45,16 C 18,72 D 12,47 KÍNH THIÊN VĂN I Ơn tập lí thuyết: www.thuvienhoclieu.com 162 Trang www.thuvienhoclieu.com II Bài tập : 1/ Kính thiên văn có phận vật kính thò kính, đó: A Vật kính TKHT có tiêu cự dài, thò kính TKHT có tiêu cự ngắn B Vật kính TKHT có tiêu ngắn, thò kính TKHT có tiêu cự ngắn C Vật kính TKHT có tiêu cự ngắn, thò kính TKHT có tiêu cự dài D Vật kính TKHT có tiêu cự ngắn, thò kính TKHT có tiêu cự dài 2/ Kính thiên văn khúc xạ gồm thấu kính hội tụ: A vật kính có tiêu cự nhỏ, thò kính có tiêu cự lớn; khoảng cách chúng cố đònh B vật kính có tiêu cự nhỏ, thò kính có tiêu cự lớn; khoảng cách chúng thay đổi C vật kính có tiêu cự lớn, thò kính có tiêu cự nhỏ; khoảng cách chúng thay đổi D vật kính thò kính có tiêu cự nhau, khoảng cách chúng cố đònh 3/ Nhận định sau khơng kính thiên văn? A Kính thiên văn quang cụ bổ trợ cho mắt để quan sát vật xa; B Vật kính thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn; C Thị kính kính lúp; D Khoảng cách vật kính thị kính cố định 4/ Chức thị kính kính thiên văn A tạo ảnh thật vật tiêu điểm B dùng để quan sát vật với vai trò kính lúp C dùng để quan sát ảnh tạo vật kính với vai trò kính lúp D chiếu sáng cho vật cần quan sát 5/ Qua vật kính kính thiên văn, ảnh vật A tiêu điểm vật vật kính B tiêu điểm ảnh vật kính C tiêu điểm vật thị kính D tiêu điểm ảnh thị kính 6/ Khi ngắm chừng vơ cực qua kính thiên văn phải điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính A tổng tiêu cự chúng B hai lần tiêu cự vật kính C hai lần tiêu cự thị kính D tiêu cự vật kính 7/ Khi ngắm chừng vơ cực qua kính thiên văn, độ bội giác phụ thuộc vào A tiêu cự vật kính tiêu cự thị kính B tiêu cự vật kính khoảng cách hai kính C tiêu cự thị kính khoảng cách hai kính D tiêu cự hai kính khoảng cách từ tiêu điểm ảnh vật kính tiêu điểm vật thị kính 8/ Khi người mắt tốt quan trạng thái khơng điều tiết vật xa qua kính thiên văn, nhận định sau không đúng? A Khoảng cách vật kính thị kính tổng tiêu cự hai kính; B Ảnh qua vật kính nằm tiêu điểm vật thị kính; C Tiêu điểm ảnh thị kính trùng với tiêu điểm vật thị kính; D Ảnh hệ kính nằm tiêu điểm vật vật kính 9/ Khi điều chỉnh kính thiên văn để ngắm chừng vô cực, phải thực thao tác nào? A dời vật kính B dời thò kính C dời toàn thể kính D dời mắt 1278/ Gọi f1 f2 vật kính thò kính kính thiên văn Số bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực là: A f1 + f2 B f1 / f2 C f2 / f1 D Một biểu thức khác www.thuvienhoclieu.com 163 Trang www.thuvienhoclieu.com 10/ Gọi f1 f2 vật kính thò kính kính thiên văn Khoảng cách vật kính thò kính kính thiên văn ngắm chừng vô cực có biểu thức nào? A f1 + f2 B f1 / f2 C f2 / f1 D Một biểu thức khác 11/ Kính thiên văn có tiêu cự vật kính thò kính f1 f2 Một người cận thò ngắm chừng cực viễn khoảng cách vật kính thò kính a là: A a = f1 – f2 B a = f1 + f2 C a = f1/f2 D Tất sai 12/ Kính thiên văn dùng để quan sát vật AB xa ( AB � A ' B ' � A '' B '' ) người cận thò, ngắm chừng cực cận, điều sau đúng: A A’B’ điểm cực cận mắt B A’B’ tiêu điểm ảnh vật kính C Khoảng cách vật kính thò kính f1 + f2 D Độ bội giác f G f2 13/ Tác dụng chủ yếu dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn là: A Để quan sát vật nhỏ mà mắt thường không thấy B Quan sát vật nằm giới hạn thấy rõ mắt C Làm tăng góc trông ảnh vật cần quan sát D Làm tăng góc trông vật lớn hay suất phân li mắt 14/ Chọn câu sai Đối với kính thiên văn, AB qua vật kính cho ảnh A1 B1 , thò kính A1 B1 cho ảnh A2 B2 Khi ngắm chừng vô cực thì: A A2 B2 vô cực B A1 B1 tiêu điểm vật vật kính C A1 B1 tiêu điểm vật thò kính D A1 B1 tiêu điểm ảnh vật kính 15/ Chọn câu sai Đặc điểm chung nhóm kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn là: A Hổ trợ cho mắt bò tật khắc phục điểm cực cận cực viễn khác mắt thường B Hổ trợ cho mắt việc quan sát vật có góc trông vật nhỏ suất phân li mắt C nh tạo qua kính ảnh ảo, lớn vật, nằm giới hạn nhìn rõ mắt D Góc trông ảnh lớn hay suất phân li mắt 16/ Bộ phận có cấu tạo giống kính thiên văn kính hiển vi gì? A vật kính B thò kính C vật kính kính hiển vi thò kính kính thiên văn D 17/ Trong trường hợp sau, trường hợp sử dụng kính thiên văn khúc xạ để quan sát rõ vật đúng? A thay đổi khoảng cách vật kính thò kính cách giữ nguyên thò kính, dòch chuyển vật kính cho nhìn thấy ảnh vật rõ to B dòch chuyển thích hợp vật kính thò kính cho nhìn thấy ảnh vật to rõ C thay đổi khoảng cách vật kính thò kính cách giữ nguyên vật kính, dòch chuyển thò kính cho nhìn thấy ảnh vật rõ to www.thuvienhoclieu.com 164 Trang www.thuvienhoclieu.com D thay đổi khoảng cách vật kính thò kính cách dòch chuyển kính so với vật cho nhìn thấy ảnh vật rõ to 18/* Một người có khoảng cực cận Đ quan sát ảnh thiên thể cách ngắm chừng cực cận ( mắt đặt sát sau kính ) qua kính thiên văn Số bội giác kính là: D A f / f B f1  f C k f /Ñ D Biểu thức khác với 2 A,B,C 19/ Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 1,6 m, thị kính có tiêu cự 10 cm Một người mắt tốt quan sát trạng thái không điều tiết để nhìn vật xa qua kính phải chỉnh cho khoảng cách vật kính thị kính A 170 cm B 11,6 cm C 160 cm D 150 cm 20/ Vật kính thò kính kính thiên văn có độ tụ D1 = 0,5đốp D2 = = 20điốp Một người mắt có điểm cực viễn cách mắt 45cm đặt mắt sát sau kính quan sát vật xa trạng thái không điều tiết Khoảng cách kính bằng: A 204cm B 203cm C 205cm D 204,5cm 21/ Vật kính thò kính kính thiên văn có tiêu cự 100cm 5cm Một người quan sát đặt mắt sát sau thò kính quan sát vật xa điều kiện ngắm chừng vô cực Khoảng cách vật kính thò kính bằng: A 105cm B 100cm C 95cm D 5cm 22/ Một người mắt khơng có tật quan sát vật xa qua kính thiên văn vật kính có tiêu cự 6cm, thị kính có tiêu cự 90 cm trạng thái khơng điều tiết độ bội giác ảnh A 540 B 96 C 15 D chưa đủ kiện để xác định 23/ Một người phải điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính kính thiên văn 88 cm để ngắm chừng vô cực Khi đó, ảnh có độ bội giác 10 Tiêu cự vật kính thị kính A cm 80 cm B 79,2 cm 8,8 cm C 8,8 cm 79,2 cm D 80 cm cm 24/ Một kính thiên văn vật kính có tiêu cự 100cm, thị kính có tiêu cự 5cm bố trí đồng trục cách 95cm Một người mắt tốt muốn quan sát vật xa trạng thái khơng điều tiết người phải chỉnh thị kính A xa thị kính thêm cm B xa thị kính thêm 10 cm C lại gần thị kính thêm cm D lại gần thị kính thêm 10 cm www.thuvienhoclieu.com 165 Trang www.thuvienhoclieu.com 25/ Vật kính thò kính kính thiên văn cách 104cm Một người quan sát đặt mắt sát sau thò kính quan sát vật xa điều kiện ngắm chừng vô cực Tiêu cự vật kính f1 = 100cm Độ bội giác kính bằng: A 10 B 15 C 20 D 25 26/ Vật kính kính thiên văn có tiêu cự 100cm, thò kính có tiêu cự 2,5cm Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ngắn 25cm, đặt mắt sau thò kính để quan sát mặt trăng trạng thái không điều tiết Độ bội giác kính là: A 40 B 25 C D 2,5 27/ Vật kính thò kính KTV có độ tụ là: 2điôp 50điôp Một người quan sát đặt mắt sát sau thò kính quan sát vật xa điều kiện ngắm chừng vô cực Độ bội giác kính bằng: A 25 B 48 C 50 D 52 28/ Một kính thiên văn có khoảng cách vật kính thò kính 76cm, kính điều chỉnh để nhìn vật xa vô cực Nếu người ta kéo dài k/c vật kính thò kính thêm đoạn 1cm ảnh vật trở thành ảnh thật sau thò kính 6cm Tiêu cự f1 vật kính f2 thò kính có giá trò là: A f1 = -2cm, f2 = 78cm B f1 = -3cm, f2 = 79cm C f1 = 3cm, f2 = 73cm D f1 = 2cm, f2 = 74cm www.thuvienhoclieu.com 166 Trang ... 5V/m Khi đó, điện tích tụ điện Q = 100nC Lớp điện môi bên tụ khơng khí Bán kính tụ là: A 11cm B 22cm C 11m D 22m 43A*Một tụ điện phẳng tích điện với nguồn điện có hđt U Hai sau ngắt khỏi nguồn... notron, số electron nguyên tử oxi A B 16 C 17 D 3/ Tổng số proton electron nguyên tử số sau đây? A 11 B 13 C 15 D 16 4/ Nếu nguyên tử thừa – 1,6.10-19 C điện lượng mà nhận thêm electron A ion dương... cầu kim loại tích điện tích điện + C, - C – C Khi cho chúng tiếp xúc với điện tích hệ A – C B – 11 C C + 14 C D + C 9/ Điều sau nói nhiễm điện hai vật cọ xát: A Khi cọ xát hai vật với hai vật
- Xem thêm -

Xem thêm: BT TRAC NGHIEM LY 11, BT TRAC NGHIEM LY 11, 28/ Vật sáng AB đặt vuông góc cách TKHT có tiêu cự f một khoảng d =2f. ta có:, 80/ Một người chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt ít nhất 50cm. Muốn nhìn rõ vật cách mắt ít nhất 25cm thì phải đeo sát mắt 1 kính có độ tụ D bằng:, 23/ Một kính lúp có tiêu cự f, độ bội giác của kính đối với người có mắt bình thường là G1, độ bội giác của kính đối với mắt bò cận là G2. Ta có:, D. Cả B và C đều đúng.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn