ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (THEO NHÓM CÂU HỎI MỚI 2019)

52 29 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 16:15

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (THEO NHÓM CÂU HỎI MỚI 2019)Câu 1: Trình bày khái niệm và phân loại chứng từ kế toán? Cho VDCâu 2: Kn tài khoản kế toán? ND, kếtcấucủatàikhoảnkếtoán?Phân biệt tài khoản tài sản và tài khoản nguồn vốnCâu 3: Các phương pháp chữa sổ kế toán? Cho vídụ minh họaCâu 4. Khái niệm sổ kế toán? Trình tự và quy tắc ghi sổ kế toán.Câu 5. Kế toán tổng hợp? Kế toán chi tiết?Mối quan hệ giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết?Câu 6. Khái niệm kế toán? Phân tịch chức năng và nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán?Câu 7: phương pháp ghi chép trên tài khoản,lấy vdCâu 8:Nội dung và kết cấu tài khoản kế toánCâu 9:các đối tượng cụ thể của kế toán doanh nghiệp thương mại => liên tục cập nhật tài liệu NGUYÊN KẾ TỐN (THEO NHĨM CÂU HỎI MỚI 2019) MUC LUC Câu 1: Trình bày khái niệm phân loại chứng từ kế toán? Cho VD Câu 2: Kn tài khoản kế toán? ND, kếtcấucủatàikhoảnkếtoán?Phân biệt tài khoản tài sản tài khoản nguồn vốn Câu 3: Các phương pháp chữa sổ kế tốn? Cho vídụ minh họa .4 Câu Khái niệm sổ kế tốn? Trình tự quy tắc ghi sổ kế toán Câu Kế toán tổng hợp? Kế toán chi tiết?Mối quan hệ kế toán tổng hợp kế toán chi tiết? Câu Khái niệm kế toán? Phân tịch chức nhiệm vụ yêu cầu kế toán? Câu 7: phương pháp ghi chép tài khoản,lấy vd 11 Câu 8:Nội dung kết cấu tài khoản kế toán 12 Câu 9:các đối tượng cụ thể kế toán doanh nghiệp th ương m ại 14 Câu 10: Phương pháp ghi kép tài khoản kế tốn? Cho ví d ụ minh hoạ trư ờng hợp ghi kép? .18 Câu 11:Khái niệm, nội dung, yêu cầu chứng từ kế toán .18 Câu 12: Nêu trình tự xử lý, luân chuyển chứng từ kế toán 19 Gồm bước sau: 19 Câu 13: Khái niệm bảng cân đối KT? Tính chất c b ảng cân đối KT? Chứng minh tính cân đối ví dụ cụ th ể .19 Câu 14: Trình bày đặc điểm trình tự ghi sổ hình thức kế tốn Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ 20 Câu 15: Trình bày nội dung trình tự kế tốn chi phí ngun v ật li ệu trực tiếp nhân công trực tiếp .23 Câu 16 Khái niệm tài khoản kế tốn? Trình bày cơng d ụng kết c ấu loại tài khoản chủ yếu? 27 => liên tục cập nhật tài liệu Câu 17 Hệ thống phương pháp kế toán? Nội dung, ý nghĩa c phương pháp tài khoản kế toán? 28 Câu 18 Trình bày nội dung trình tự kế tốn chi phí s ản xu ất chung? 29 Câu 19 Khái niệm hình thức kế tốn? Trình bày đặc điểm trình t ự ghi sổ hình thức kế tốn Nhật ký sổ cái, Nhật kí chứng t 31 Câu 20 Trình bày nội dung trình tự kế tốn q trình cung cấp, q trình bán hàng, trình xác định kết kinh doanh .33 Quá trình xác định kết quả: Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 37 Câu 21 Nội dung, yêu cầu chứng từ kế toán? Cho ví dụ minh h ọa nội dung chứng từ 40 Câu 23: Trình bày nội dung đối tượng k ế toán doanh nghiệp? 43 Câu 24: Trình bày nội dung chi tiết loại tài s ản doanh nghiệp? 44 Câu 25 : Trình bày trình tự tính giá thành sản xuất ? Cho ví d ụ minh họa ? 45 Câu 26 : Nội dung , ý nghĩa Phương pháp chứng từ kế tốn, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán ? .46 Câu 27 : Trình bày nội dung trình tự kế tốn chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp : 48 Câu 28: Trình bày nguyên tắc kế toán Cho vd minh họa 51 Câu 29: Trình bày mqh Bảng cân đối kế tốn Tài kho ản k ế toán 52 Câu 30: Khái niệm phương pháp kế tốn Trình bày mqh giữ phương pháp kế toán 52 => liên tục cập nhật tài liệu Câu 1: Trình bày khái niệm phân loại chứng từ kế toán? Cho VD *Chứng từ kế toán giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chínhphát sinh hồn thành, làm ghi sổ kế tốn *Phân loại chứng từ kế toán: - Căn vào tính chất hình thức chứng từ:  Chứng từ thông thường: giấy  Chứng từ điện tử -Phân loại theo địa điểm lập chứng từ:  Chứng từ bên  Chứng từ bên -Phân loại theo mức độ phản ánh chứngtừ:  Chứng từ gốc:  Chứng từ tổng hợp: -Phânloại theo yêu cầu quản chứng từ nhà nước:  Chứng từ kế toán bắt buộc:  Chứng từ kế toán mang tính chất hướng dẫn: -Phân loại theo nội dung kte phản ánh chứng từ: chứng từ kế toán tàisản tiền, chứngtừ ktoan hang tồn kho, chứng từ TSCĐ… * Vídụ: hóa đơn GTGT(chứng từ bắt buộc), Phiếu xuất- nhập kho ( chứng từ hướng dẫn), biên ban giao TSCĐ( chứng từ TSCĐ)… Câu 2: Kn tài khoản kế toán? ND, kếtcấucủatàikhoảnkếtoán?Phân biệt tài khoản tài sản tài khoản nguồn vốn *Tài khoản kế tốn hình thức biểu phương pháp tài khoản kế toán sử dụng để phản ánh, kiểm tra, giám sát đốitượng ktoan cụ thể đơn vị *Nội dung kết cấu: -Tài khoản kế tốn mở cho đối tượng kế tốn có nội dung kte riêng biệt Mỗi đối tượng kế toán có nội dung kinh tế khác nhau, vận động khách quan yêu cầu quản khác => liên tục cập nhật tài liệu -Tài khoản kế tốn phản ánh, kiểm tra giám sát tình hình có vận động đối tượng ktoan cụ thể Sự vận động đốitượng ktoan cụthể vận động hai mặt đối lập -Kết cấu chung tàikhoảnkếtoán dạng chữ T: Tàikhoản… Nợ (ghitêngọicủa TK) Có ( Tài khoản kế tốn phản ánh đối tượng kế toán theo chỉtiêu:  SDĐK: phản ánh số có đối tượng kế toán thời điểm phát sinh  SPS: phản ánh vận động đối tượng kế toán kỳ, baogồm: SPS tăng, SPS giảm  SDCK: phản ánh số có đối tượng kế tốn thời điểm cuốikỳ *Phân biệt TK tài sản TK nguồn vốn: -TK kế toán phản ánh đối tượng tài sản gọi TK tài sản -TK kế toán phản ánh đối tượng nguồn vốn gọi TK nguồn vốn -Kết cấu loại TK tài sản trái ngược với kết cấu TK nguồnvốn Câu 3: Các phương pháp chữa sổ kế toán? Cho vídụ minh họa -Phương pháp cải chính: Phương pháp dung để đính sai sót cách gạch đường thẳng xoá bỏ chỗ ghi sai đảm bảo nhìn rõ nội dung sai - Phương pháp ghi số âm (Phương pháp ghi đỏ): Ghi lại mực đỏ ghi ngoặc đơn bút toán ghi sai để huỷ bút toán ghi sai - Phương pháp ghi bổ sung: Phương pháp áp dụng cho trường hợp ghi quan hệ đối ứng tài khoản số tiền ghi sổ số tiền chứng từ bỏ sót khơng cộng đủ số tiền ghi chứng từ => liên tục cập nhật tài liệu *VÍ DỤ: PP ghi số âm  Trường hợp ghi số tiền lớn hơn: VD: DN mua hang hóanhậpkhobằngtiềnmặt: 96.000đ Kếtốnghisai: Nợ TK 1561: 99.000đ Có TK 1111: 99.000đ Búttốnsửasai: Nợ TK 1561: (3.000đ) Có TK 1111: (3.000đ)  Trườnghợpghitrùngnghiệpvụhailần: VD: Theo vídụtrênnhưngkếtốnđãghi: Nợ TK 1561: 96.000đ Có TK 1111: 96.000đ Sauđókếtốnlạighitrùnglầnnữa: Nợ TK 1561: 96.000đ Có TK 1111: 96.000đ Kếtốnsửasaibằngcáchxóađimộtbúttốn: Nợ TK 1561: (96.000đ) Có TK 1111: (96.000đ) Câu Khái niệm sổ kế tốn? Trình tự quy tắc ghi sổ kế toán Khái niệm: Sổ kế toán tờ sổ thiết kế cách khoa học hợp lí, có mối quan hệ thiết với sử dụng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh theo phương pháp kế toán, sở số liệu từ chứng từ kế tốn Q trình ghi chép phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tình hình vận động đối tượng kế toán sổ kế tốn thực theo trình tự quy tắc sau:  Mở sổ: => liên tục cập nhật tài liệu  Công việc mở sổ kế tốn thực vào đầu kì kế tốn ( tháng, quí, năm), doanh nghiệp thành lập, thay đổi hình thức sở hữu, sát nhập… Khi mở sổ đơn vị phải mở hệ thống sổ kế toán theo danh mục sổ kế toán đăng ký, số lượng sổ kế toán sử dụng tuỳ thuộc vào số lượng tài khoản sử dụng yêu cầu công tác quản Các đơn vị mở hệ thống sổ kế tốn thức Các sổ kế tốn mở vào số liệu sổ kế toán cuối kỳ trước để ghi số dư đầu kỳ cho sổ kế toán  Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn kẻ sẵn, đóng thành để tờ rơi Các tờ sổ dùng xong phải đóng thành để lưu trữ  Khi mở sổ kế toán viên phải thực cơng việc sau:  Đối với sổ kế tốn dạng quyển: - Trang đầu sổ phải ghi rõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế tốn ký ghi sổ, họ tên chữ kí người ghi sổ, kế toán trưởng người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ ngày chuyển giao cho người khác - Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, hai trang phải đóng dấu giáp lai đơn vị kế toán  Đối với sổ tờ rơi: Đầu sổ tờ rơi phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ ghi sổ Các sổ tờ rơi trước dùng phải giám đốc doanh nghiệp người uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu ghi vào sổ đăng ký sử dụng tờ rơi Các sổ tờ rơi phải xếp theo thứ tự tài khoản kế toán phải đảm bảo an tồn, dễ tìm  Ghi sổ: Trong kì kế tốn có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán vào chứng từ kế toán lập kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp để ghi vào sổ kế toán mở theo nội dung kinh tế nghiệp vụ phương pháp kế toán => liên tục cập nhật tài liệu  Q trình ghi sổ kế tốn phải theo quy tắc quy định: - Phải ghi sổ kế tốn mực tốt, khơng phai, khơng nh - Khơng ghi xen kẽ ghi sổ đè lên - Các dòng khơng có số liệu phải gạch ngang dòng - Khơng tẩy xố sổ kế tốn hình thức nào, trình ghi sổ có sai sót phải tiến hành sửa chữa theo phương pháp quy định  Khoá sổ: Cuối kỳ kinh doanh trường hợp kiểm tài sản, sát nhập, phân tách hay giải thể…, phải tiến hành khoá sổ kế toán Trước khoá sổ, kế toán phải tiến hành kiểm tra đối chiếu số liệu ghi chép Câu Kế toán tổng hợp? Kế toán chi tiết?Mối quan hệ kế toán tổng hợp kế toán chi tiết? Kế toán tổng hợp : việc sử dụng tài khoản kế toán tổng hợp để ghi chép phản ánh, kiểm tra đối tượng kế tốn có nội dung kinh tế dạng tổng quát Kế toán chi tiết : việc ghi chép , phản ánh, kiểm tra giám sátmột cách chi tiết theo yêu cầu quản đối tượng kế toán kế toán tổng hợp phản ánh Mối quan hệ kế toán tổng hợp kế toán chi tiết - Kế toán tổng hợp kế toán chi tiết phản ánh đối tượng kế toán mức độ khác Do kế toán tổng hợp kế tốn chi tiết có mối quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho việc cung cấp thông tin số liệu - Kế toán tổng hợp kế toán chi tiết phải tiến hành đồng thời Các đối tượng cần hạch toán chi tiết, nghiệp vụ kinh tế phát sinh đồng thời với việc ghi vào tài khoản => liên tục cập nhật tài liệu tổng hợp phải ghi vào tài khoản chi tiết sổ chi tiết thuộc tài khoản tổng hợp Kế tốn chi tiết ln minh hoạ cho kế toán tổng hợp - Mối quan hệ kế tốn tổng hợp, kế tốn chi tiết thể quan hệ đối chiếu số liệu Số liệu kế toán chi tiết phải khớp với số liệu kế toán tổng hợp kỳ toán Câu Khái niệm kế toán? Phân tịch chức nhiệm vụ yêu cầu kế toán? Khái niệm kế tốn -Xét góc độ khoa học: Là mơn khoa học thu nhận xử cung cấp toàn thơng tin tình hình tài sản vận động tài sản đơn vị sản xuất kinh doanh, tổ chức nghiệp quan nhằm kiểm tra, giám sát toàn tài sản hoạt dộng kinh tế tài csc đơn vị - Xét góc độ chức năng, nhiệm vụ kế toán, kế toán việc thu nhập, xử lý, kiểm tra, phân tích, cung cấp thơng tin kinh tế tài hình thức giá trị, vật thời gian lao động Phân tích u cầu kế tốn - Đầy đủ: Phải phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế , tài phát sinh vào chứng từ kế tốn, sổ kế tốn báo cáo tài - Kịp thời: Phản ánh kịp thời , thời gian quy định thơng tin, số liệu kế tốn đáp ứng yêu cầu giúp cho công tác quản phát tồn tại, yếu để tìm biện pháp khắc phục, phát huy mạnh nhằm nâng cao hiệu hoạt động - Rõ rang, dễ hiểu xác: Thơng tin, số liệu kế tốn phản ánh rõ rang dễ hiểu xác => liên tục cập nhật tài liệu - Trung thực: Các thông tin số liệu kế toán phải phản ánh trung thực, thực tế trạng, chất việc, nội dung giá trị nghiệp vụ kinh tế tài - Liên tục: Thơng tin, số liệu kế toán phải phản ánh liên tục từ phát sinh đến kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ thành lập đến chấm dứt hoạt động đơn vị kế toán; số liệu kế toán phản ánh kỳ phải theo số liệu kế tốn kỳ trước - Khoa học so sánh: Phân loại, xếp thông tin, số liệu kế tốn theo trình tự, có hệ thống so sánh 3.Chức kế tốn  Tổ chức thu nhập, xử cung cấp thơng tin kinh tế, tài đơn vị kế tốn Kế tốn phải thu nhận thơng tin đầy đủ, trung thực, khách quan toàn nghiệp vụ kinh tế phát sinh qua trình hoạt động đơn vị; chọn lọc, phân loại ghi chép thông tin thu thập theo phương pháp định; sử dụng phương pháp thích hợp tính tốn, xác định chi tiết kinh tế tài cần thiết trình bày, báo cáo thơng tin thu nhập, xử cho đối tượng cần sử dụng, thông qua biểu mẫu sổ sách kế toán  Kiểm tra, giảm sát hoạt động kinh tế, tài đơn vị kế tốn Nhiệm vụ kế tốn - Thu thập, xử thơng tin, số liệu kế toán theo đối tượng nội dung cơng việc kế tốn, theo chuẩn mực chế độ kế toán: - Kiểm tra, giám sát khoản thu chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nguồn hình thành tài sản: phát ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật tài kế tốn Kế tốn thơng qua việc ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài nhập xuất vật tư hàng hoá, tài sản, tốn khảon cơng nợ, thu chi , đồng thời thực việc kiểm tra nội dung => liên tục cập nhật tài liệu nghiệp vụ kinh tế có với sách chế nhà nước, chế độ kế tốn hành mà đơn vị áp dụng khơng Từ kịp thời phát ngăn chặn sai phạm quản kinh ế tài đơn vị cá nhân có liên quan… - Phân tích thơng tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị định kinh tế tài đơn vị kế tốn: Sauk hi thu nhận , xử thôgn tin, kế tốn có nhiệm vụ phân tích đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài đơn vị, phát tồn tại, yếu hoạt động sản xuất kinh doanh, khả tốn đơn vị,… từ đề xuất biện pháp khắc phục, phát tiềm giúp Ban lãnh đạo đề giải pháp phù hợp - Cung cấp thơng tin, số liệu kế tốn theo quy định pháp luật: Thông tin số liệu kế toán thu thập xử lý, ngàoi việc cung cấp chp nhà quản trị nội mà phải cung cấp cho đpối tượng bên ngoià đơn vị theo quy định pháp luật thông qua hệ thống báo cáo tài Câu 7: phương pháp ghi chép tài khoản,lấy vd Có phương pháp ghi chép tài khoản kế toán 1,phương pháp ghi đơn Ghi đơn tài khoản kế toán phương thức tài khoản riêng rẽ ,độc lập bién động mặt ,từng phận tài sản nghiệp vụ kinh tế phát sinh gây vào tài khoản riêng biệt Ưu điểm:đơn giản,dễ làm Nhược điểm :chỉ phản ánh kiểm tra giám sát vận động riêng rẽ ,độc lập đối tượng kế toán cụ thể Phạm vi áp dụng: 10 => liên tục cập nhật tài liệu Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết hoạt động tài kết hoạt động khác Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh số chênh lệch doanh thu trị giá vốn hàng bán (Gồm sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư dịch vụ, giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp Kết hoạt động tài số chênh lệch thu nhập hoạt động tài chi phí hoạt động tài Kết hoạt động khác số chênh lệch khoản thu nhập khác khoản chi phí khác chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 911 – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Bên Nợ: – Trị giá vốn sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư dịch vụ bán; – Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chi phí khác; – Chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp; – Kết chuyển lãi Bên Có: – Doanh thu số sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư dịch vụ bán kỳ; – Doanh thu hoạt động tài chính, khoản thu nhập khác khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; – Kết chuyển lỗ Tài khoản 911 khơng có số dư cuối kỳ Phương pháp hạch toán kế toán số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu Cuối kỳ kế toán, thực việc kết chuyển số doanh thu bán hàng vào Tài khoản Xác định kết kinh doanh, ghi: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 38 => liên tục cập nhật tài liệu Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh Kết chuyển trị giá vốn sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí nhượng bán bất động sản đầu tư, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 632 – Giá vốn hàng bán Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển doanh thu hoạt động tài khoản thu nhập khác, ghi: Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài Nợ TK 711 – Thu nhập khác Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài khoản chi phí khác, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 635 – Chi phí tài Có TK 811 – Chi phí khác Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch số phát sinh bên Nợ số phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại”: + Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn số phát sinh bên Có số chênh lệch, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại + Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ số phát sinh Có TK 8212, kế toán kết chuyển số chênh lệch, ghi: 39 => liên tục cập nhật tài liệu Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 641 – Chi phí bán hàng Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí quản doanh nghiệp phát sinh kỳ, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 642 – Chi phí quản doanh nghiệp 9.Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh: Tính kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN hoạt động kinh doanh kỳ Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối 10 Kết chuyển số lỗ hoạt động kinh doanh kỳ, ghi: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 911 – Xác định kết kinh doanh Đối với đơn vị kế tốn có lập báo cáo tài niên độ (cuối q) bút toán (từ đến 10) ghi chép cho kỳ kế tốn q Câu 21 Nội dung, u cầu chứng từ kế tốn? Cho ví dụ minh họa nội dung chứng từ - Một số quy định chung chứng từ kế toán – Chứng từ kế toán phải lập đầy đủ số liên theo quy định Ghi chép chứng từ phải rõ ràng, trung thực, đủ yếu tố gạch bỏ phần để trống Khơng tẩy xóa, sửa chữa chứng từ Trường hợp viết sai cần hủy bỏ, không xé rời khỏi 40 => liên tục cập nhật tài liệu – Thủ trưởng kế toán trưởng đơn vị tuyệt đối không ký chứng từ trắng, mẫu in sẵn chưa ghi đầy đủ nội dung, yếu tố phát sinh – Chứng từ kế tốn có ý nghĩa lớn cơng tác lãnh đạo kinh tế công tác kiểm tra, phân tích hoạt động kinh tế bảo vệ tài sản đơn vị Ngồi việc đảm bảo tính pháp cho số liệu sổ kế toán, chứng từ kế tốn sở để xác định người chịu trách nhiệm vật chất, nhằm ngăn ngừa tượng vi phạm sách, chế độ, thể lệ kinh tế tài Nhà nước ban hành; phục vụ cho việc thông tin kinh tế, truyền đạt kiểm tra việc thực mệnh lệnh thị cấp có sở để giải tranh chấp, khiếu tố có Câu 22: Trình bày trình tự ngun tắc tính giá Trình tự tính giá: Bước 1: tổng hợp chi phí thực tế cấu thành nên giá tài sản theo nội dung khoản chi phí cấu thành nên giá tài sản + Đối với khoản chi phí cấu thành giá khoản chi phí đơn nhất, có quan hệ trực tiếp với đối tượng tính giá cụ thể việc tập hợp khoản chi phí tiến hành trực tiếp cho loại tài sản + Đối với khoản chi phí cấu thành giá bao gồm khoản chi phí trực tiếp chi phí chung việc tổng hợp chi phí liên quan đến việc hình thành giá nhiều loại tài sản , cấu thành giá tài sản tiến hành sau: Những khoản chi phí trực tiếp tập hợp trực tiếp riêng cho đối tượng tính giá cụ thể Những khoản chi phí chung tập hợp riêng sau tính tốn, phân bổ khoản chi phí chung cho đối tượng tính giá cụ thể theo tiêu thức phân bổ thích hợp  Phân bổ khoản chi phí chung cho đối tượng tính giá-tài sản: 41 => liên tục cập nhật tài liệu Chi phí chung tổng chi phí chung phân bổ tiêu chuẩn cần phân bổ cho đối tượng tính giá k = phân bổ x đối tượng tổng tiêu chuẩn tính giá k dùng phân bổ Bước 2: xác định trị giá thực tế tài sản theo phương pháp định Z=C+ Trong đó: Z: trị giá thực tế tài sản hình thành; C: tổng số chi phí kỳ (tổng hợp bước 1); : chi phí dở dang kỳ trước chuyển sang kỳ này; : chi phí dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau Nguyên tắc tính giá: Nguyên tắc trung thực khách quan: đòi hỏi kế tốn phải tập hợp đầy đủ, đắn khoản chi phí thực tế cấu thành nên giá tài sản-giá gốc Với nguyên tắc trung thực, khách quan giá tính cho loại tài sản phải phù hợp với giá thị trường thời điểm nhận tài sản, phù hợp số, chất lượng tài sản Nguyên tắc thống nhất-nhất quán: đảm bảo thống nội dung phương pháp tính tốn đơn vị, kỳ hoạt động  Đối với TSCĐ: - Nguyên giá TSCĐ: tồn chi phí thực tế chi để có TSCĐ đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng hoạt động.+ Đối với TSCĐHH mua ngồi: Ngun Giá mua chi phí v/c, khoản thuế chiết khấu 42 => liên tục cập nhật tài liệu = giá + lắp đặt, chạy thử, +phải nộp khâu - thương mại, hóa đơn thuế, lệ phí mua (k hồn giảm giá lại) có + Đối với tài sản DN tự xây dựng, chế tạo: Giá thành thực tế Nguyên giá = tài sản + chi phí lắp đặt, chạy thử xây dựng, chế tạo - Số khấu hao lũy kế TSCĐ: tổng cộng số khấu hao trích TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh qua kỳ kinh doanh tính đến thời điểm xác định  Đối với NVL, hàng hóa: - Mua ngồi: Giá mua trị giá thực tế mua của hh, chi phí phát = hàng hóa, + sinh NVL, NVL, CCDC CCDC trình mua thuế phải chiết khấu + nộp (khơng + thương mại, hồn lại-nếu có) giảm giá hàng mua Câu 23: Trình bày nội dung đối tượng kế toán doanh nghiệp? Đối tượng kế tốn nói chung tài sản biến động tài sản trình hoạt động kinh tế, tài đơn vị Trong đơn vị thuộc lĩnh vực, ngành, thành phần kinh tế khác nội dung cụ thể đối tượng kế toán khác 43 => liên tục cập nhật tài liệu Việc nghiên cứu nội dung cụ thể đối tượng kế toán doanh nghiệp sở để tổ chức khoa học hợp cơng tác kế tốn nhằm phát huy vai trò kế tốn cơng tác quản kinh tế, tài Câu 24: Trình bày nội dung chi tiết loại tài sản doanh nghiệp?  Phân loại tài sản theo kết cấu: - Tài sản ngắn hạn: tài sản dự tính để bán sử dụng khuôn khổ chu kỳ kinh doanh bình thường doanh nghiệp Tài sản ngắn hạn bao gồm: + Tài sản tiền khoản tương đương tiền + Tài sản khoản đầu tư tài ngắn hạn + Tài sản khoản phải thu ngắn hạn + Tài sản hàng tồn kho + Tài sản ngắn hạn khác - Tài sản dài hạn: tài sản khác doanh nghiệp tài sản ngắn hạn,bao gồm: + Các khoản phải thu dài hạn + Tài sản cố định: gồm: tài sản cố định thuê tài chính, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vơ hình + Bất động sản đầu tư + Các khoản đầu tư tài dài hạn + Tài sản dài hạn khác: chi phí trả trước dài hạn, chi phí đầu tư xây dựng bản, khoản ký cược, ký quỹ dài hạn  Phân loại tài sản theo nguồn hình thành: Nợ phải trả:là nghĩa vụ doanh nghiệp phát sinh từ giao dịch kiện qua mà doanh nghiệp phải toán từ nguồn lực Bao gồm: + Nợ ngắn hạn: tốn vòng 12 tháng + Nợ dài hạn: khoản nợ khoản nợ ngắn hạn Vốn chủ sở hữu: vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp Nguồn vốn chủ sở hữu = tài sản – nợ phải trả 44 => liên tục cập nhật tài liệu Xét theo nguồn hình thành bao gồm: - Vốn nhà đầu tư vốn chủ doanh nghiệp - Thặng dư vốn cổ phần chênh lệch mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành - Lợi nhuận giữ lại - Các quỹ quỹ dự trữ , quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển - Lợi nhuận chưa phân phối - Các khoản chênh lệch tỷ giá Câu 25 : Trình bày trình tự tính giá thành sản xuất ? Cho ví dụ minh họa ? - Trình tự tính giá thành sản xuất bao gồm : Bước : Tổng hợp chi phí thực tế cấu thành nên giá tài sản theo nội dung khoản chi phí cấu thành nên giá tài sản Bước : Phân bổ khoản chi phí chung cho đối tượng tính giá – tài sản Chi phí chung phân bổ cho đối tượng tính giá k = Tiêu chuẩn phân bổ đối tượng tính giá k Bước : Tính tốn , xác định giá sản phẩm làm dở cuối kì ( có) Bước : Xác định giá trị thực tế tài sản theo phương pháp định Trên sở chi phí cấu thành giá tài sản tập hơn, kế tốn tính tốn xác định giá trị thưc tế tài sản hình thành : Z = C + D đk – D ck Trong : Z : trị giá thực tế tài sản hình thành; C : tổng chi phí kỳ D đk : Chi phí dở dang kỳ trước chuyển sang kì này; D ck : Chi phí dở dang kỳ chuyển sang kỳ sau Câu 26 : Nội dung , ý nghĩa Phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối kế tốn ? 45 => liên tục cập nhật tài liệu  Phương pháp Chứng từ kế toán : - Nội dung : + Lập chứng từ kế toán để chứng minh cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực hồn thành + Tổ chức thơng tin ( tổ chức xử lí , luân chuyển chứng từ ) - Ý nghĩa : Có ý nghĩa quan trọng cơng tác quản kế tốn đơn vị + Đảm bảo đầy đủ , kịp thời, thông tin nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh gây biến động tài sản nguồn vốn đơn vị theo thời gian thời điểm phát sinh + Góp phần quản lí chặt chẽ tài sản đơn vị + Là sở để kiểm tra tính hợp lệ , hợp pháp hoạt động kinh tế phát sinh + Là sở kiểm tra chấp hành mệnh lệnh, thị cấp + Là sở để xác định trách nhiệm vất chất cá nhân , phận tài sản trình hoạt động đơn vị  Phương pháp tính giá : - Nội dung : + Tổng hợp phân bổ chi phí thực tế cấu thành nên giá tài sản + Tính toán , xác định trị giá thực tế tài sản theo phương pháp định Trên sở chi phí tập hợp kế tốn phải tính giá đủ,và đảm bảo thống phương pháp tính, trình tự tính cho tài sản - Ý nghĩa : + Nhờ pp tính giá, kế tốn đơn vị chuyển hình thái vật chất khác đối tượng kế toán thước đo chung tiền tệ, Từ đó, kế tốn thực tốt chức phản ánh, giám đốc cung cấp thơng tin + Kế tốn đơn vị xác định gía trị “ đầu vào ” làm sở so sánh với giá trị “ đầu ” + Kế tốn đơn vị thực tính tốn xác định trị giá thực tế tài sản hình thành trình hoạt động đơn vị tính giá TSCĐ, trị giá vật tư, hàng hóa, giá thành sản phẩm sản xuất  Phương pháp Tổng hợp cân đối kế toán : - Nội dung : Tổng hợp số liệu từ sổ kế tốn theo mối quan hệ cân đối vốn có kế toán, bao gồm mối quan cân đối tổng thể 46 => liên tục cập nhật tài liệu mối quan hệ cân đối phận Các mqh cân đối tổng thể kế toán đơn vị kế toán khác tùy theo mục đích hoạt động đơn vị kế tốn + Đối với tổ chức hoạt động mục tiêu lợi nhuận, mqh cân đối tổng gồm :  Mqh mặt tài sản đơn vị thời điểm thể qua pt: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu  Mqh cân đối vận động tài sản trình kinh doanh qh thu nhập, chi phí kết biểu : Kết = Doanh thu – Chi phí + Đối với tổ chức hoạt động phi mục tiêu lợi nhuận , mqh gồm :  Mqh tổng thể tình hình tiếp nhận sử dụng kinh phí : Kinh phí chưa sử =+-dụng chuyển kỳ sau Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang Kinh phí thực nhận kỳ Kinh phí sử dụng đề nghị tốn Kinh phí giảm kỳ  Mqh cân đối thu chi, kết hoạt động đơn vị nghiêp biểu : Chênh lệch thu chi = Thu kỳ - Chi kỳ - Ý Nghĩa : + Trình bày cách tổng qt, tồn diện tình hình tài đơn vị kế toán gồm tài sản, nguồn vốn nguồn kinh phí, tình hình kết hoạt động , kinh doanh đơn vị kế toán sau kỳ hoạt động, kinh doanh định + Pp tổng hợp cân đối kế tốn mà hình thức biểu báo cáo kế tốn, cung cấp thơng tin kinh tế, tài chủ yếu cho việc đánh giá lực hoạt động thực trạng tài đơn vị kỳ hoạt động qua dự đoán cho tương lai 47 => liên tục cập nhật tài liệu Câu 27 : Trình bày nội dung trình tự kế tốn chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp :  Nội dung : - CPBH biểu tiền toàn hoạt động hao phí lao động sống lao động vật hóa cần thiệt phát sinh liên quan đến q trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ - CPQLDN biểu tiền toàn hao phí lđ sống lđ vật hóa cần thiết phát sinh máy quản chung doanh nghiệp gồm chi phí quản kinh doanh, chi phí quản hành chi phí chung khác liên quan đến hoat động chung toàn DN Chi phí bán hàng chi phí QLDN tiêu chất lượng quan trọng, qua phản ánh trình độ tổ chức, quản kinh doanh DN + Chi phí bán hàng bao gồm : tiền lương, khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn theo tỷ lệ quy định tiền lương, hoa hồng đại lý, tiếp thị, đóng gọi, vận chuyển, bảo quản, chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng, chi phí vật liệu, CCDC , chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí tiền khác chi phí quảng cáo,… + Chi phí QLDN bao gồm : tiền lương, khoản phụ cấp phải trả cho ban giám đốc nhân viên quản lý, khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn theo tỷ lệ quy định tiền lương,chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho tồn DN, chi phí vật liệu, CCDC , chi phí tiền chung cho tồn DN chi phí tiếp khách, chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,…  Trình tự kế tốn chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp : - Khi tính tiền lương, tiền cơng , khoản phụ cấp phải trả nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý, Bảng phân bố tieenfluowng BHXH, kế toán ghi : 48 => liên tục cập nhật tài liệu Nợ TK 641 “ Chi phí bán hàng ” Nợ TK 642 “ Chi phí quản DN ” Có TK 334 “ Phải trả người lao động ” Tiền lương nhân viên - Tính trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lê quy định nhân viên bán hàng, nhân viên quản DN, kế tốn ghi : Nợ TK 641 “ Chi phí bán hàng ” Nợ TK 642 “ Chi phí quản DN ” Có TK 338 “ Phải trả , phải nộp khác ” Trích BHXH, BHYT, KPCĐ - Khi xuất NVL dùng cho phận bán hàng phận quản DN phiếu xuất kho, kế toán ghi : Nợ TK 641 , 642 Có TK 152 “ Nguyên vật liệu ” Trị giá thực tế NVL - Khi xuất kho CCDC dùng cho phận bán hàng, phận quản lý, phiếu xuất kho , kế tốn ghi : + Nếu CCDC có giá trị nhỏ , phân bổ lần : Nợ TK 641, 642 Trị giá thực tế CCDC Có TK 153 “ Công cụ, dụng cụ ” + Nếu CCDC xuất lần có giá trị lớn, cần phân bổ dần : Nợ TK 142, 242 Trị giá CCDC Có TK 153 “ Công cụ, dụng cụ ” Khi phân bổ giá trị CCDC vào chi phí, kế tốn ghi : Nợ TK 641,642 Trị giá CCDC phân bổ Có TK 142, 242 - Khi trích khấu hao máy móc, thiết bị, TSCĐ phận bán hàng phận QL sử dụng, bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ, kế toán ghi : Nợ TK641, 642 Khấu hao TSCĐ Có TK 214 “ Hao mòn TSCĐ” 49 => liên tục cập nhật tài liệu - Khi tốn chi phí điện, nước, th nhà xưởng thuộc phận bán hàng phận quản lý, hóa đơn GTGT, kế tốn ghi : Nợ TK 641, 642 : Giá chưa thuế Nợ TK 133 : “ Thuế GTGT khấu trừ” Có TK 111, 112, 331 : Tổng giá toán - Khi phát sinh chi phí tiền dùng cho phận bán hàng phận quản lý, phiếu chi, báo nợ ngân hàng, kế toán ghi : Nợ TK 641, 642 Chi phí tiền Có TK 111, 112 - Cuối kỳ, kết chuyển kinh doanh CPBH, CPQLDN vào Tk “Xác định kết kinh doanh”, kế toán ghi : Nợ TK 911 “ Xác định kết kinh doanh” Có TK 641 “ CPBH” Có TK 642 “ CPQLDN” Câu 28: Trình bày nguyên tắc kế toán Cho vd minh họa Kế tốn có ngun tắc bản: Ngun tắc sở dồn tích( accrual basic principle): quy đinhụ nghiệp vụ kinh tế, tài doanh nghiệp liên quan đế tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải ghi nhận vào thời điểm phát sinh, k vào thời điểm thực tế thu, chi tiền khoản tương đương tiền (vàng bạc, chứng khoán ngắn hạn, ) Nguyên tắc hoạt động liên tục ( Going concern): Báo cáo tài đc lập sở giả định Dn hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động bình thường tương lai gần Vì tài sản, thu nhập, chi phí DN đc phản ánh theo giá gốc không phản ánh theo giá thị trường Nguyên tắc giá gốc ( cost principle): Tài sản ghi nhận theo giá gốc Giá gốc tài sản tính theo số tiền trả, phải trả tính theo giá trị hợp tài sản vào thời điểm tài sản ghi nhận Nguyên tắc phù hợp (Matchinfg principle): quy điịnh việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng liên quan đến việc tạo doanh thu (k phụ thuộc khoản chio phí đc tạo kì nào) 50 => liên tục cập nhật tài liệu Nguyên tắc quán (Consistency principle): sách, phương pháp kế toán DN chọn phải đc áp dụng quán từ kì sang kì khác Chỉ thay đổi có lí đặc biệt phải sang kì kế tốn sau, phải giải trình lí cơng bố đầy đủ ảnh hưởng thay đổi Nguyên tắc thận trọng (Cosnervatism principle): yêu cầu việc ghi tăng vốn CSH thuwcvj có chứng chắn, việc ghi giảm vốn CSH phải đc ghi nhận có chứng khả xảy Cụ thể: - Phải lập khoản dự phòng nguyên tắc quy định - K đánh giá cao giá trị TS khoản thu nhập - K đánh giá thấp giá trị khoản nợ phải trả Cphi - Doanh thu thu nhập ghi nhận ghi có chứng chắn - CPhi phải đc ghi nhận có chứng khả phát sinh CP Nguyên tắc trọng yếu (Materialism principle): kế toán phải thu thập, xử cung cấp đầy đủ thông tin có tính chất trọng yếu (những thơng tin mà thiếu k đủ xác làm sai lệch tới báo cáo tài chính, ảnh hưởng tới định kte ng sd ttin), thông tin k trọng yếu bỏ qua VD minh họa: Câu 29: Trình bày mqh Bảng cân đối kế toán Tài khoản kế toán Tài khoản kế toán bảng cân đối kế tốn có mqh mật thiết với chu trình ttin thơng suốt kế tốn Mqh mqh số liệu, biểu hiện: - Mỗi tiêu kinh tế bảng cân đối kt đc mở số tài khoản để phản ánh tình hình vân dụng đối tượng kế tốn kì, tên gọi tiêu kinh tế bảng cân đối kt tương ứng phù hợp với nd kinh tế đối tượng kế tiasn mà chúng phản ánh tài khoản - Đầu niên độ kinh doanh mở tài khaonr kế tốn để theo dõi tình hình vận động đối tượng kế tốn kì, số dư đầu kì tài khoản kế tốn vào số cuối kì bảng cân đối kế toán kết thúc niên độ kinh doanh trước để ghi kiểm tra - Cuối kì kinh doanh vào số dư cuối kì tài khoản kế toán dể lập bảng cân đối kế tốn cuối kì theo ngun tắc số dư cuối kì tài khoản tài sản xếp vào tiêu bên tài sản, số dư cuối 51 => liên tục cập nhật tài liệu kì tài khoản nguồn vốn xếp vào tiêu bên nguồn vốn bảng cân đối kế tốn Câu 30: Khái niệm phương pháp kế tốn Trình bày mqh giữ phương pháp kế toán - Khái niệm: phương pháp kế toán phương thức, biện pháp kế toán sử dụng để thu thập, xử lý, phân tích, cung cấp thơng tin tài sản, biến động tài sản trình hoạt động kinh tế, tài nhằm đáp ứng yêu cầu quản - Mqh phương pháp kế toán: pp kế toán sdung nhằm thu thập, cung cấp ttin theo yêu cầu quản mức độ, phạm vi khác nhau, chúng có mqh biện chứng bổ sung cho nhằm cung cấp ttin xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ cho công tác quản + Pp chứng từ kế toán thu thập, cung cấp ttin nghệp vụ kinh tế phát sinh gây biến động tài sản, nguồn vốn đơn vị + PP tài khoản kế toán phân loại tập hợp, hệ thống hóa Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh chứng từ theo đối tượng cung cấp thông tin tổng hợp đối tượng ktoan cụ thể + Căn vào thông tin số liệu mà pp tài khoản cung cấp, pp tính giá xác định giá đối tượng theo nguyên tắc định + Trên sở thông tin pp tài khoản opp tính giá cung cấp, pp tổng hợp cân đối kế toán sử dụng cung cấp ttin tổng hợp tồn TS, nguồn hình thành tài sản q trình hoạt động kinh tế, tài đơn vị theo tiêu kinh tế, tài đáp ứng u cầu cơng tác quản => cơng tác kế tốn đơn vị kế tốn phải sử dụng đồng thời pp 52 ... quản lý đối tượng kế toán kế toán tổng hợp phản ánh Mối quan hệ kế toán tổng hợp kế toán chi tiết - Kế toán tổng hợp kế toán chi tiết phản ánh đối tượng kế toán mức độ khác Do kế tốn tổng hợp kế. .. hành khoá sổ kế toán Trước khoá sổ, kế toán phải tiến hành kiểm tra đối chiếu số liệu ghi chép Câu Kế toán tổng hợp? Kế toán chi tiết?Mối quan hệ kế toán tổng hợp kế toán chi tiết? Kế toán tổng... lý doanh nghiệp : 48 Câu 28: Trình bày nguyên tắc kế toán Cho vd minh họa 51 Câu 29: Trình bày mqh Bảng cân đối kế toán Tài kho ản k ế toán 52 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (THEO NHÓM CÂU HỎI MỚI 2019), ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (THEO NHÓM CÂU HỎI MỚI 2019), Câu 6. Khái niệm kế toán? Phân tịch chức năng và nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán?, Câu 19. Khái niệm hình thức kế toán? Trình bày đặc điểm và trình tự ghi sổ của hình thức kế toán Nhật ký sổ cái, Nhật kí chứng từ., Câu 20. Trình bày nội dung và trình tự kế toán quá trình cung cấp, quá trình bán hàng, quá trình xác định kết quả kinh doanh., Câu 21. Nội dung, yêu cầu của chứng từ kế toán? Cho ví dụ minh họa nội dung cơ bản của chứng từ.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn