Bài tập ánh xạ tuyến tính có lời giải p2

64 47 1
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 23:18

... Vậy ánh xạ cho tuyến tính Bài 04.03.1.009 Gọi Mmn tập ma trận cỡ m  n Cho B ma trận cỡ 2x3 hoàn toàn xác định Chứng minh ánh xạ T : M22  M23 định nghĩa T  A  AB ánh xạ tuyến tính Giải. .. a b    k  a  b   kf     trừ k  c d   Vậy ánh xạ cho khơng tuyến tính Bài 04.03.1.007 Ánh xạ f : P2  P2 có phải tuyến tính khơng: 1) f  a0  a1 x  a2 x   a0   a1  a2 ... y  Vậy ánh xạ cho tuyến tính 8) Theo đầu f   x, y     x, y   Do xét f  k  x, y    f  kx, ky     kx , ky  k Vậy ánh xạ cho khơng phải tuyến tính Bài 04.03.1.005 Ánh xạ f : 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập ánh xạ tuyến tính có lời giải p2 , Bài tập ánh xạ tuyến tính có lời giải p2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn