word REVIEW 15 11 zzzzz

1 46 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 12:02

REVIEW 15.11 manipulate (v.): lôi kéo, vận động (bằng thủ đoạn) conceive (v.): cảm nhận ensue (v.): kéo theo innovative (adj.) đổi mới, cách tân innovation (n.): đổi mới, phá cách by tradition: theo truyền thống precede (v.) có trước, trước stable (adj.): ổn định # unstable stability (n.): ổn định stabilize (v.): làm cho ổn định occur (v.): xảy occurrence (n.): việc, vụ việc respective (adj.): tương ứng 10 accelerate (v.): leo thang acceleration (n.): leo thang, gia tăng 11 portion (n.): phần 12 fluctuate (v.): biến động thất thường fluctuation (n.): biến động 13 convert (v.): biến đổi 14 comprehend (v.): hiểu comprehensive (adj.): bao quát, bao gồm nhiều khía cạnh 15 authorise (v.): cấp phép cho làm điều authorisation (n.): cấp phép authority (n.): nhà chức trách 16 permit (v.): cho phép làm permission (n.): cho phép
- Xem thêm -

Xem thêm: word REVIEW 15 11 zzzzz, word REVIEW 15 11 zzzzz

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn