TCVN 9048:2012 Sữa, sản phẩm sữa và thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh. Hướng dẫn định lượng melamine và axit xyanuric bằng sắc kí lỏng. Khối phổ hai lần (LCMSMS) Milk, milk products and infant formulae Guidelines for the quantitative determination

40 35 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2019, 23:22

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9048 : 2012 ISO/TS 15495:2010 Xuất lần SỮA, SẢN PHẨM SỮA THỨC ĂN CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SINHHƯỚNG DẪN ĐỊNH LƯỢNG MELAMINE AXIT XYANURIC BẰNG SẮC KÝ LỎNG- KHỐI PHỔ HAI LẦN (LC-MS/MS) Milk, milk products and infant formulaeGuidelines for the quantitative determination of melamine and cyanuric acid By liquid chromatography – tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) HÀ NỘI - 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: TCVN 9048:2012 Sữa, sản phẩm sữa và thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh. Hướng dẫn định lượng melamine và axit xyanuric bằng sắc kí lỏng. Khối phổ hai lần (LCMSMS) Milk, milk products and infant formulae Guidelines for the quantitative determination, TCVN 9048:2012 Sữa, sản phẩm sữa và thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh. Hướng dẫn định lượng melamine và axit xyanuric bằng sắc kí lỏng. Khối phổ hai lần (LCMSMS) Milk, milk products and infant formulae Guidelines for the quantitative determination

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn