Đề thi khảo sát lớp 11 năm học 2008-2009

2 534 12
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 07:10

Đề thi khảo sát khối 11 năm học 2008-2009 Môn : Hóa Học (Thời gian: 90' ) Họ và tên: . Số báo danh: Câu 1(2,5 điểm) 1. Theo thuyết Bron-stêt hãy cho biết các phân tử và ion sau: HPO 4 2- , HF, BrO - , NH 3 là axit, bazo hay lưỡng tính? Giải thích và lập biểu thức hằng số phân li axit K a hoặc bazo K b tương ứng? 2. Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75 M vào V ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH) 2 0,08 M và KOH 0,04 M thu được (V+40) ml dung dịch có pH=12. Tính V? Câu 2 (2,5 điểm) 1. Hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hóa sau: t o + H 2 O + O 2 + O 2 + O 2 + H 2 O + B t o NH 4 NO 2 A B C D E F G T o , xt t o , xt + dd NaOH B 2. X là dung dịch HNO 3 10%, d=1,05g/ml, R là kim loại có hóa trị 3 không đổi. Hòa tan hoàn toàn 5,94 gam kim loại R trong 564 ml dung dịch X thu được dung dịch A và 2,688 lit (đktc) hỗn hợp B gồm 2 khí không màu trong đó có một khí hóa nâu trong không khí, dB/H 2 =18,5. Tìm kim loại R và tính nồng độ % các chất trong dung dịch A? Câu 3 (2,5 điểm) 1. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch riêng biệt không màu sau: Anđehit axetic, axeton, glixerol, axit acrylic, axit axetic 2. Cho 1,568 lít hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrôcacbon mạch hở vào bình nước Brom dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn chỉ còn lại 0,448 lít khí thoát ra và đã có 8 gam brom phản ứng. mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn lượng X trên rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong thì thu được 15 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đem đun nóng nước lọc lại thu thêm tối đa 2 gam kết tủa nữa. các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định công thức cấu tạo của 2 hiđrôcacbon. Câu 4 (2,5 điểm) 1. So sánh lực axit của các chất sau, giải thích? CH 3 COOH, CH 3 CH 2 COOH, CH 2 (Cl)COOH, C 6 H 5 OH. 2. Oxi hóa m(g) một ancol đơn chức bậc một A ( có khối lượng phân tử lớn hơn 32) bằng CuO đun nóng, sau phản ứng thu được hốn hợp X gồm anđêhit B, hơi nước và một phần ancol A dư. Chia X làm 3 phần bằngnhau. Phần 1: tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít H 2 (đktc) Phần 2: tác dụng với AgNO 3 trong dung dịch NH 3 dư thu được 64,8 gam Ag Phần 3: đem đốt cháy hoàn toàn thu được 33,6 lít CO 2 (đktc) và 27 gam H 2 O. a/ Tính hiệu suất phản ứng oxi hóa ancol thành anđêhit b/ Xác định công thức cấu tạo của A và B Cho: C=12; O=16; H=1; Ca=40; Ag=108; Br=80; N=14. . Đề thi khảo sát khối 11 năm học 2008-2009 Môn : Hóa Học (Thời gian: 90' ) Họ và tên: nồng độ % các chất trong dung dịch A? Câu 3 (2,5 điểm) 1. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch riêng biệt không màu sau: Anđehit axetic, axeton,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi khảo sát lớp 11 năm học 2008-2009, Đề thi khảo sát lớp 11 năm học 2008-2009, Đề thi khảo sát lớp 11 năm học 2008-2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay