Các thuốc chống loạn nhịp thường dùng

36 813 4
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 17:29

Các thuốc chống loạn nhịp thường dùng CÁC THUỐC CHỐNG LOẠN CÁC THUỐC CHỐNG LOẠN NHỊP THƯỜNG DÙNGNHỊP THƯỜNG DÙNG TS TÔN THẤT MINHTS TÔN THẤT MINH PHÂN LOẠIPHÂN LOẠI•I. Nhóm I:I. Nhóm I:• I.a : Quinidine, Disopyramide…I.a : Quinidine, Disopyramide…• I.b : Lidocaine, Mixelitine…I.b : Lidocaine, Mixelitine…• I.c : Flecaine, Propafenone …I.c : Flecaine, Propafenone …•II. Nhóm II: Ức chế BetaII. Nhóm II: Ức chế Beta• Propranolol, Atenolol, Metoprolol …Propranolol, Atenolol, Metoprolol …•III. Nhóm III: III. Nhóm III: • Amiodarone, Sotalol, Ibutilide …Amiodarone, Sotalol, Ibutilide …•IV. Nhóm IV: Ức chế CalciIV. Nhóm IV: Ức chế Calci AMIODARONEAMIODARONE1. Chỉ đònh:1. Chỉ đònh: -Loạn nhòp thất tái phát, đe dọa tính mạng (RT, -Loạn nhòp thất tái phát, đe dọa tính mạng (RT, NNT có RL huyết động), NNTT mà không NNT có RL huyết động), NNTT mà không đáp ứng với các thuốc chống loạn nhòp khác.đáp ứng với các thuốc chống loạn nhòp khác.2. Tác dụng dược lý:2. Tác dụng dược lý: -Dược học: Kéo dài thời gian điện thế hoạt -Dược học: Kéo dài thời gian điện thế hoạt động và thời gian trơ cuả tế bào cơ tim.động và thời gian trơ cuả tế bào cơ tim. -Dược động học: t max 3-7 giờ, thức ăn làm -Dược động học: t max 3-7 giờ, thức ăn làm tăng hấp thu. 96% kết hợp với proteine. tăng hấp thu. 96% kết hợp với proteine. Thuốc qua nhau thai và sữa. Bài tiết chủ yếu Thuốc qua nhau thai và sữa. Bài tiết chủ yếu qua mật, 50% sau 2.5qua mật, 50% sau 2.5→→10 ngày, 50% còn lại 10 ngày, 50% còn lại sau 26 sau 26 →→ 107 ngày (53).Lọc thận o tác dụng. 107 ngày (53).Lọc thận o tác dụng. AMIODARONEAMIODARONE•3. Chống chỉ đònh:3. Chống chỉ đònh:•-Suy nút xoang-Suy nút xoang•-Blốc nhó thất độ II, III-Blốc nhó thất độ II, III•-Nhòp tim chậm gây ngất (trừ khi có PM)-Nhòp tim chậm gây ngất (trừ khi có PM)•-Choáng tim-Choáng tim•-Mẫn cảm với thuốc.-Mẫn cảm với thuốc.•4. Tác dụng phụ:4. Tác dụng phụ:•a.Tim mạcha.Tim mạch: Làm xấu hơn tình trạng: RL : Làm xấu hơn tình trạng: RL nhòp, suy tim, nhòp chậm, suy nút xoang, blốc nhòp, suy tim, nhòp chậm, suy nút xoang, blốc tim, tụt HA, choáng tim, nhanh thất. tim, tụt HA, choáng tim, nhanh thất. AMIODARONEAMIODARONE•b. Thần kinhb. Thần kinh: Mệt, run, mất ngủ, nhức đầu, cử : Mệt, run, mất ngủ, nhức đầu, cử động ngoại tháp, động ngoại tháp, ↓↓ ham muốn tình dục. ham muốn tình dục.•c. Dac. Da: nhạy cảm ánh sáng, viêm da, Ste. John.: nhạy cảm ánh sáng, viêm da, Ste. John.•d. Mắt-TMHd. Mắt-TMH: : ↓↓ thò lực, đọng màu ở GM… thò lực, đọng màu ở GM…•e. Tiêu hoá:e. Tiêu hoá: chán ăn, nôn, táo bón, tiết nước chán ăn, nôn, táo bón, tiết nước bọt bất thường, tiêu chảy.bọt bất thường, tiêu chảy.•f. Huyết học:f. Huyết học: RL đông máu, RL đông máu, ↓↓ tiểu cầu tiểu cầu•i. Khác:i. Khác: Cường giáp, suy giáp, Sốt (tiêm) Cường giáp, suy giáp, Sốt (tiêm) AMIODARONEAMIODARONE•5.Tương tác thuốc:5.Tương tác thuốc:•a. a. Chống đôngChống đông::↑↑ td, td, ↓↓30-50% khi dùng đồng thời.30-50% khi dùng đồng thời.•b. b. Ức chế ßỨc chế ß::↑↑ nguy cơ tụt HA & nhòp chậm. nguy cơ tụt HA & nhòp chậm.•c. c. Ca (-):Ca (-):↑↑ blốc NT cuả Verapamil &Dilti. & blốc NT cuả Verapamil &Dilti. & ↓↓HAHA•d.Fluoroquinolon, Disopyramided.Fluoroquinolon, Disopyramide::↑↑ QT dài QT dài•e.e.CimetidineCimetidine::↑↑ nồng độ Amiodarone nồng độ Amiodarone•f.f.DigoxineDigoxine: : ↑↑ nồng độ Digoxine nồng độ Digoxine•g.g.FentanylFentanyl: : ↑↑ tụt HA, nhòp chậm & tụt HA, nhòp chậm & ↓↓ lưu lượng tim lưu lượng tim•h.Flecaine, Theophylline, Quinidineh.Flecaine, Theophylline, Quinidine::↑↑ nồng độ nồng độ AMIODARONEAMIODARONE6. Liều lượng6. Liều lượng::a.Loạn nhòp thất đe dọa tính mạnga.Loạn nhòp thất đe dọa tính mạng:: *Uống: liều tấn công 800-1600mg X 1-3 tuần*Uống: liều tấn công 800-1600mg X 1-3 tuần ↓↓ 600-800 trong 1 tháng 600-800 trong 1 tháng *Tiêm: 1000mg / 24 giờ đầu, chia như sau:*Tiêm: 1000mg / 24 giờ đầu, chia như sau: 150mg TM >10 phút (1.5mg/ph)150mg TM >10 phút (1.5mg/ph) 360mg / 6 giờ tiếp theo (1mg/ph)360mg / 6 giờ tiếp theo (1mg/ph) 540mg / 18 giờ tiếp theo (0.5mg/ph) 540mg / 18 giờ tiếp theo (0.5mg/ph) Sau 24 giờ, duy trì liều 0.5mg/ ph (750mg)Sau 24 giờ, duy trì liều 0.5mg/ ph (750mg) AMIODARONEAMIODARONE•b. b. Rung nhó kòch phát, Cuồng nhó có triệu Rung nhó kòch phát, Cuồng nhó có triệu chứng, NNKPTT:chứng, NNKPTT:• * Uống: 600-800mg / ngày trong 7-10 ngày* Uống: 600-800mg / ngày trong 7-10 ngày• sau đó 200-400mg / ngàysau đó 200-400mg / ngày•c. c. Loạn nhòp ở bệnh nhân suy tim xung huyết:Loạn nhòp ở bệnh nhân suy tim xung huyết:• * Uống 200mg / ngày* Uống 200mg / ngày•LƯU Ý: Liều lượng trên cần được điều chỉnh LƯU Ý: Liều lượng trên cần được điều chỉnh phù hợp theo tuổi tác, chức năng gan thậnphù hợp theo tuổi tác, chức năng gan thận• SOTALOLSOTALOL•1. Chỉ đònh:1. Chỉ đònh:• - Điều trò và phòng ngừa loạn nhòp thất- Điều trò và phòng ngừa loạn nhòp thất• -Duy trì nhòp xoang ở BN rung-cuồng nhó-Duy trì nhòp xoang ở BN rung-cuồng nhó•2. Dược học:2. Dược học:• -Blốc ß receptor. Td chủ yếu trên tim -Blốc ß receptor. Td chủ yếu trên tim ((↓↓nhòp tim), trên cơ trơn mạch máu (nhòp tim), trên cơ trơn mạch máu (↓↓HA) và HA) và trên phổi (trên phổi (↓↓chức năng) chức năng) SOTALOLSOTALOL•3. Dược động học:3. Dược động học:• Uống hấp thu 90-100%, Uống hấp thu 90-100%, ↓↓20% khi có thức 20% khi có thức ăn. Tác dụng ổn đònh sau 1-2ngày.ăn. Tác dụng ổn đònh sau 1-2ngày.• Không kết hợp với proteine, TKhông kết hợp với proteine, T1/2 là 12 giờ. là 12 giờ. Bài tiết qua thận dưới dạng không đổi. Suy Bài tiết qua thận dưới dạng không đổi. Suy thận cần thận cần ↓↓ liều. Suy gan không cần liều. Suy gan không cần ↓↓ liều liều•4. Chống chỉ đònh:4. Chống chỉ đònh:• Mẫn cảm, blốc NT > độ I, suy tim rõ, nhòp Mẫn cảm, blốc NT > độ I, suy tim rõ, nhòp xoang chậm, choáng tim, hen phế quản, xoang chậm, choáng tim, hen phế quản, COPD, QT dài, chức năng lọc thận < 4ml/ph, COPD, QT dài, chức năng lọc thận < 4ml/ph, Kali / máu < 4mEq / l Kali / máu < 4mEq / l [...]... 200mg-300mgmỗi 8 giờ Khi dùng để thay thế cho một thuốc chống loạn nhòp khác thì bắt đầu bằng 200mg sau khi ngưng thuốc dùng trước đó 6-12 giờ BN suy gan hay suy thận cần giảm liều 20-30% liều thường dùng • • FLECAINIDE 1 Chỉ đònh: *Loạn nhòp thất nguy hiểm *Loạn nhòp trên thất BN không có bệnh tim cấu trúc đã dùng các thuốc khác không hiệu quả 2 Dược học: Làm chậm dẫn truyền trong cơ tim bằng cách thay đổi... • 6 Tương tác thuốc: • - Các thuốc có thể làm tăng tác dụng của Mexiletine: Nhóm Quinolone…, Rofecoxib, Theophylline…, Miconazole, Ritonavir… • - Các thuốc có thể làm giảm tác dụng của Mexiletine: Carbamazepine, Phenobarbital, Rifampicine MEXILETINE • 7 Cách dùng: • - Uống: Bắt đầu với 200mg mỗi 8 giờ ( có thể cho liều tối đa 400mg nếu cần thiết) chỉnh liều trong 2-3ngày Liều thường dùng 200mg-300mgmỗi... FLECAINIDE 4 Chống chỉ đònh: - Mẫn cảm với các thành phần của Flecaine - Blốc nhó thất độ II, III hay blốc hai phân nhánh (RBBB + LHB) [trừ khi có PM] • - Choáng tim • - Bệnh lý mạch vành (dựa vào NC CAST) • - Đang dùng thuốc ritonavir hay amprenavir • • • FLECAINIDE • NC CAST (Cardiac Arrhythmia Suppression Trial) cho thấy BN bò NMCT có loạn nhòp thất không đe doạ tính mạng và không triệu chứng thì việc dùng. .. vong (7.7% so với 3% ở nhóm placebo) Không nên dùng cho BN bò rung nhó mãn tính vì nguy cơ gây rối loạn nhòp khác cũng như BN bò suy tim Thuốc có thể làm tăng ngưỡng kích thích của máy tạo nhòp Thận trọng với BN suy gan FLECAINIDE • 5 Tương tác thuốc: • - Amiodarone có thể làm tăng nồng độ của Flecaine trong huyết thanh • - Nồng độ Digoxine có thể tăng khi dùng chung với Flecaine • - Ritonavir hay amprenavir... giờ, truyền TM có thể duy trì trong 24 giờ Tốc độ tuyền TM có thể ↑ 5mg mỗi giờ, nhưng không quá 15mg/giờ Thông thường liều duy trì từ 10-15mg/giờ Có thể chỉ 5mg/giờ MEXILETINE • • • • • • • 1 Chỉ đònh: - Loạn nhòp thất nặng - Điều trò ngoại tâm thu thất 2 Chống chỉ đònh: - Mẫn cảm với thuốc - Choáng tim - Blốc nhó thất độ II – III ( trừ khi có PM) MEXILETINE • • • 3 Cơ chế tác dụng: - Thuộc nhóm... (41%), nôn buồn nôn (40%) • - Thần kinh cơ: Run (13%), loạng choạng (10-20%) • MEXILETINE • Nghiên cứu CAST cho thấy đối với loạn nhòp thất không đe doạ tính mạng và không có triệu chứng thì không mang lại lợi ích khi cố điều trò loạn nhòp bằng Flecaine hay Encainide, mà còn có thể có hại làm tỷ lệ tử vong cao hơn so với nhóm điều trò bằng placebo Thuốc sử dụng cẩn thận đ/v BN bò blốc nhó thất độ I,... Clonidine: ↑ tụt HA • d Gatifloxacine, Moxifloxacine… làm ↑ nguy cơ loạn nhòp nguy hiểm • e Insuline, Sulfonylurease: ↑ đường huyết SOTALOL • 7 Liều lượng: • - Loạn nhòp thất và trên thất: Uống 80 mg X 2 lần / ngày • Có thể ↑ 320 mg / ngày chia làm 2-3 lần • Nên bắt đầu từ liều thấp và tăng dần • • * Nếu độ lọc cầu thận còn 40-60 ml thì dùng liều 80 mg / ngày VERAPAMIL * Ức chế kênh Calci Nondihydropyridine... 240-480 mg, chia làm 3-4 lần VERAPAMIL • • • • • • • • 2 Chống chỉ đònh: - RL chức năng thất T nặng - HA thấp (HAtt < 90mmHg) hoặc choáng tim - H/C suy nút xoang (trừ khi có PM) - Blốc nhó thất độ II-III (trừ khi có PM) - RN hay CN trong H/C WPW hay LGL - BN đang θ thuốc ức chế ß - Verapamil TM khi BN có NNT QRS rộng > 0.12 giây VERAPAMIL 3 Tương tác thuốc: - Ức chế men chuyển: ↑ td hạ HA - Aspirine: ↑...SOTALOL • 5 Tác dụng phụ: • a Tim mạch: loạn nhòp tim, NNT, RT, xoắn đỉnh • b Thần kinh: trầm cảm, nhức đầu, ác mộng • c tiêu hoá: chán ăn, buồn nôn, nôn, táo bón, tiêu chảy, khô miệng • d Niệu sinh dục: ↓ ham muốn tình dục, bất lực, tiểu đêm • e Hô hấp: co thắt phế quản, khó thở • f Khác: ↑men gan, ↑ hay ↓ đường huyết SOTALOL • 6 Tương tác thuốc: • a Amiodarone, Disopyramide, Procainamide:... TKTW: chóng mặt (19 – 30%) - Thò giác:RL 16% - Hô hấp: khó thở 10% - Tim mạch: hồi hộp 6%, đau ngực 5%, rối loạn nhòp 4 – 12%, suy nút xoang 1.2% • - Tiêu hoá: Nôn 9%, đau bụng 3%, chán ăn 1-3%, tiêu chảy 0.7 – 3% • - TK cơ: run 5% • • • • • FLECAINIDE 7 Liều lượng người lớn: * Uống: Đối với loạn nhòp thất đe doạ tính mạng: Bắt đầu với 100mg mỗi 12 giờ, nếu cần tăng liều 50 – 100mg mỗi 4 ngày Liều . CÁC THUỐC CHỐNG LOẠN CÁC THUỐC CHỐNG LOẠN NHỊP THƯỜNG DÙNGNHỊP THƯỜNG DÙNG . NNT có RL huyết động), NNTT mà không đáp ứng với các thuốc chống loạn nhòp khác.đáp ứng với các thuốc chống loạn nhòp khác.2. Tác dụng dược lý:2. Tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các thuốc chống loạn nhịp thường dùng, Các thuốc chống loạn nhịp thường dùng, Các thuốc chống loạn nhịp thường dùng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn