Bài tập trắc nghiệm chương III - Phân số

8 984 18
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 00:10

Trắc nghiệm chương 3_ Phân số Bài 1. MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Câu 1. Phân số âm ba phần bảy được viết : A. 7 3 − − B. 7 3 − C. 3 7 − D. 3 7 − Câu 2. Cho 10 30 − − < x < 17 17 − − , x ∈ Z thì : A. x=–3, –2, –1, 0 B. x=–2, –1, 0, 1 C. x=–2, –1, 0 D. x=–3, –2, –1 Câu 3. Cho 5 20 − ≤ x< 111 333 − , x ∈ Z thì : A. x =–4 B. x=–4, –3 C. x=–4,–3,–2,–1, 0, 1, 2 D. x=–4, ,–3, –2 Câu 4. Cho x ∈ Z và x< 35 353 thì x lớn nhất là : A. x=19 B. x=8 C. x=10 D. x=17 Câu 5. Cho y ∈ Z và y< 13 53 thì y lớn nhất là : A. 5 B. 4 C. 6 D. 8 Câu 6. Cho a ∈ Z và a> 10 97 thì a nhỏ nhất là: A. 10 B. 9 C. 11 D. 12 Câu 7. Cho b ∈ Z và b> 3 35 thì b nhỏ nhất là : A. 13 B. 14 C. 12 D. 15 Bài 2. PHÂN SỐ BẰNG NHAU Câu 1. Phân số bằng phân số 2003 2002 là : A. 2003 2002 − − B. 2003 2002 − C. 2002 2003 D. 2003 2002 − Câu 2. Cho 2003 2002 − = x 4004 A. x=4006 B. x=–4006 C. x=8009 D. x=-4005 Câu 3. Phân số bằng phân số 5 3 − là : A. 55 33 B. 55 33 − C. 55 33 − − D. 597 397 − GV: Nguyễn Thò Thanh Loan Trường THCS Mỹ Thạnh 1 Trắc nghiệm chương 3_ Phân số Câu 4. Nếu 21 6 7 = x và 28 205 = − y thì : A.    −= = 7 2 y x B.    = −= 7 2 y x C.    −= −= 7 2 y x D.    = = 7 2 y x Câu 5. Nếu 21 8 915 10 z y x = − = − = − thì : A.      −= = −= 14 12 6 z y x B.      −= −= = 14 12 6 z y x C.      = −= −= 14 12 6 z y x D.      −= = = 14 12 6 z y x Câu 6. Phân số bằng phân số 29 19 là : A. 2929 1919 B. 292929 191919 − − C. 292929 191919 − D. 292929 191909 Câu 7. Cho x, y ∈ Z, y ≠ 0 thì = − y x A. y x B. = − − y x C. x y − D. y x − Câu 8. Cho x ∈ Z thoả mãn x x − − = 3 12 thì x= A. 6 B. –6 C. 18 D. –18 Bài 3. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ Câu 1. Biết x 28 11 7 − = − thì x= A. 10 B. 11 C. 44 D. –44 Câu 2. Phân số bằng phân số 10001 1 là : A. 12341234 1234 B. abcđabc abcd C. 45674567 4567 D. Cả A,B,C đều đúng Câu 3. Cho 72 5 12 5 x = , giá trò của x là : A. 30 B. 6 C. –6 D. 5 Câu 4. Tập hợp M các số nguyên x thoả mãn : 4 28 − <x< 7 21 − A. M={-7, -6, -5, -4} B. M={-7, -6, -5} C. M={-6, -5, -4} D. M={-6, -5} Bài 4. RÚT GỌN PHÂN SỐ Câu 1. Rút gọn phân số 450 270 − đến phân số tối giản là : A. 45 27 − B. 5 3 C. 5 3 − D. 5 3 − − Câu 2. Nếu 735 20 x = − và 777 66 y = − thì : A. x=y B. x=-4, y=6 C. x+y=-10 D. x=4, y=-6 Câu 3. Cho 452 39 x = − và 428 21 y = − thì : A.x=y B. x=y=-3 C. x ≠ y D. x=y=3 GV: Nguyễn Thò Thanh Loan Trường THCS Mỹ Thạnh 2 Trắc nghiệm chương 3_ Phân số Câu 4. Rút gọn 49 49.749 + được kết quả là : A. 7 B. 343 C. 56 D. 8 Bài 6. SO SÁNH PHÂN SỐ. Câu 1. So sánh 999 777 − và 9999 7777 − A. 999 777 − = 9999 7777 − B. 999 777 − > 9999 7777 − C. 999 777 − < 9999 7777 − D. 999 777 − ≤ 9999 7777 − Câu 2. Tập hợp các số nguyên 15 7 4015 8 − ≤≤ − x là : A. {–19, –20, –21} B. {19, 20, 21} C. {–18, –19, –20} D. {–20, –21, –22} Câu 3. Các số nguyên a thoả 3 1 155 3 − ≤≤ − a là : A. a=–9, –8, –7, –6, –5 B. a=–8, –7, –6 C. a=–9, –8, –7, –6 D. a=–8, –7, –6, –5 Bài 7. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ. Câu 1. Kết quả phép cộng : =+ − 13 2 13 5 A. 13 3 − B. 13 7 C. 13 7 − D. 26 2 − Câu 2. Kết quả phép cộng : = − + − 555 333 48 24 A. 11 10 − B. 10 11 − C. 7 4 − D. 603 357 − Câu 3. Kết quả phép cộng : = − + 18 4 5 4 A. 13 8 − B. 13 4 − C. 2 3 − D. 45 26 − Câu 4. Cho 5 4 4 3 − += x , giá trò của x là : A. 9 1 − B. 9 1 C. 20 1 − D. 20 1 Câu 5. Cho 7 1 3 2 3 − += x , giá trò của x là : A. 7 11 B. 7 11 − C. 7 17 D. 7 17 − Bài 8. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ. Câu 1. Kết quả phép tính : 23 8 13 5 23 15 − ++ − là : A. 13 8 B. 13 8 − C. 13 18 D. 13 5 Câu 2. Kết quả phép tính : 24 5 15 5 24 3 − ++ − là : GV: Nguyễn Thò Thanh Loan Trường THCS Mỹ Thạnh 3 Trắc nghiệm chương 3_ Phân số A. 3 2 B. 0 C. 3 2 − D. 1 Câu 3. Kết quả phép tính : 24 4 23 3 24 2 23 1 24 4 23 3 24 2 23 1 ++++ − + − + − + − là : A. 0 B. 23 20 − C. 23 20 D. 23 4 − Câu 4. Kết quả phép tính : 3 2 12 2 3 5 12 5 +++ là : A. 12 35 B. 12 53 C. 30 14 D. 12 15 Câu 5. Kết quả phép tính : 373 5 23 19 131 4 23 19 373 5 + − +++ − là : A. 131 266 B. 131 13 C. 0 D. 131 4 Bài 9. PHÉP TRỪ PHÂN SỐ. Câu 1. Cho x– 2 1 4 3 = giá trò của x là : A. 4 5 B. 6 4 C. 5 4 D. 1 Câu 2. Cho 3 1 12 7 6 5 − +=− − x giá trò của x là : A. 12 13 B. 12 8 C. 21 11 − D. 12 13 − Câu 3. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 6 5 km, chiều rộng là 12 7 km. Chiều dài hơn chiều rộng là : A. 2 1 B. 3 1 C. 4 1 D. 5 1 Câu 4. Kết quả phép tính : 33 18 44 12 14 10 4 1 21 6 − − −+ − − là : A. 44 43 B. 44 34 C. 44 43 − D. 44 34 − Câu 5. Chọn câu sai. A. 7 4 7 1 7 5 =+ − B. 13 10 13 2 13 8 − = − + − C. 6 5 6 1 3 2 − = − + − D. 15 16 5 2 3 2 − =− − Câu 6. Tổng 100.97 3 97.94 3 . 7.4 3 4.1 3 ++++ là : A. 100 297 − B. 100 99 − C. 100 99 D. 100 297 Bài 10. PHÉP NHÂN CÁC SỐ NGUYÊN. Câu 1. Kết quả phép nhân 13 15 . 5.21 7.13 là : A. 1 B. 2 C. 5 3 D. 39 35 Câu 2. Nếu 3 2 . 8 5 4 1 =− x thì x= GV: Nguyễn Thò Thanh Loan Trường THCS Mỹ Thạnh 4 Trắc nghiệm chương 3_ Phân số A. 3 2 − B. 3 2 C. 5 2 D. 4 3 Câu 3.Nếu 7 4 . 9 5 126 − = x thì x= A. –40 B. 40 C. 20 D. –20 Câu 4. So sánh 3 10 7 10 + và 3 10 . 7 10 , ta được : A. 3 10 7 10 + = 3 10 . 7 10 B. 3 10 7 10 + ≠ 3 10 . 7 10 C. 3 10 7 10 + > 3 10 . 7 10 D. 3 10 7 10 + < 3 10 . 7 10 Câu 5. Kết quả phép tính : 100.99 1 . 7.6 1 6.5 1 +++ là : A. 100 99 B. 100 19 C. 100 91 D. 100 21 Bài 11. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN. Câu 1. Kết quả của phép tính 19 12 19 7 . 11 3 11 8 . 19 7 − ++ là : A. 1 B. 19 5 − C. –1 D. 19 5 Câu 2. Kết quả của phép tính       −−       −+ 12 1 4 1 3 1 . 555 68 33 2 111 30 là : A. 1 B. –1 C. 2 D. 0 Câu 3. Kết quả phép tính 4 3 4 5 .3 2 − là : A. 2 3 − B. 2 3 C. 6 D. –6 Bài 12. PHÉP NHÂN PHÂN SỐ. Câu 1. Cho 11 4 . 9 4 = x thì x= A. 11 9 B. 9 11 C. 9 4 D. 11 4 Câu 2. Cho 11 5 : 13 7 − = x thì x= A. 77 65 − B. 77 65 C. 65 77 − D. 77 56 − Câu 3. Kết quả của phép tính 9 8 4: 7 4 7 6 −+ là : A. 9 1 B. 5 3 − C. 9 1 − D. 5 3 Câu 4. Kết quả phép tính 17 10 13 10 11 10 7 10 17 5 13 5 11 5 7 5 −−+ −−+ là : A. 2 B. 2 1 C. –2 D. 2 1 − Bài 13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM. Câu 1. Kết quả phép tính : 9 5 3 4 3 1 + bằng : GV: Nguyễn Thò Thanh Loan Trường THCS Mỹ Thạnh 5 Trắc nghiệm chương 3_ Phân số A. 36 11 5 B. 13 8 4 C. 36 8 4 D. 63 11 5 Câu 2. Viết hỗn số 11 1 9 dưới dạng phân số A. 11 9 B. 11 100 C. 11 8 D. 11 10 Câu 3. So sánh 111 334 và 203 610 ta được : A. 111 334 > 203 610 B. 111 334 = 203 610 C. 111 334 < 203 610 D. 111 334 ≠ 203 610 Câu 4. Cho 4 15 2 1 2 =− xx giá trò của x là : A. –250% B. 2,5 C. –0,25 D. 2 1 2 Câu 5. Chọn câu sai. Cho 9 8 : 3 1 1 = x giá trò của x= A. 2 1 1 B. 1,5 C. 100 15 D. 150% Bài 14. TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC. Câu 1. Giá trò 11 7 2 của 5 3 6 là : A. 55 21 12 B. 5 2 17 C. 55 10 12 D. 17,4 Câu 2. Giá trò 5 3 của 13,21 bằng A. 7,926 B. 7,962 C. 7,629 D. 7,692 Câu 3. Dũng có 28 viên bi. Dũng cho Hiếu 7 3 số bi của mìn. Hỏi Dũng còn lại bao nhiêu viên bi ? A. 24 (viên) B. 12 (viên) C. 16 (viên) D. 14 (viên) Câu 4. Có bao nhiêu phút trong 15 7 giờ ? A. 11 phút B. 28 phút C. 4 phút D. 21 phút ÔN TẬP CUỐI NĂM. Câu 1. Cho tập hợp A={0, 1, 2, 3, 4}. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào bằng tập hợp A: A. E={a, b, c, d, e} B. F={4, 3, 0, 1, 2} C. Gv={1, 2, 3, 4} D. H={x, y, z, t} Câu 2. Chọn câu sai. Cho tập hợp M={1, 0, 2, 3, 4}. M=K nếu: A. K={x ∈ N\ x<5} B. K={x ∈ N\x ≤ 4} C. K={0, 1, 2, 3, 4} D. K={x ∈ N*\x<5} Câu 3. Cho tập hợp B={3, 4, 2, 0, 1}. B=E nếu: A. E={x ∈ N\x ≤ 5} B. E={x ∈ N\ x ≤ 4} C. E={x ∈ N\ x≥4} D. E={x ∈ N\ x>5} Câu 4. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2003? A. 2002 B. 2003 C. 2004 D. 2001 GV: Nguyễn Thò Thanh Loan Trường THCS Mỹ Thạnh 6 Trắc nghiệm chương 3_ Phân số Câu 5. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn số m (với m ∈ N*)? A. m B. m+1 C. m–1 D. m+2 Câu 6. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn nhỏ hơn số 1000? A. 501 B. 499 C. 500 D. 502 Câu 7. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn nhỏ hơn số 2003? A. 1001 B. 1002 C. 1003 D. 1000 Câu 8. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số? A. 900 B. 1000 C. 999 D. 899 Câu 9. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số? A. 89 B. 90 C. 91 D. 92 Câu 10. Kết quả phép tính: 2 86 .2 43 = A. 4 3698 B. 2 43 C. 1 2 D. 2 129 Câu 11. Kết quả phép tính: 563:521= A. 5 42 B. 5 3 C. 1 3 D. 5 84 Câu 12. Từ 70 đến 100 có tất cả bao nhiêu số nguyên tố? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 13. Số 100 có bao nhiêu ước? A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 Câu 14. Nếu ƯCLN(x, y)-=y thì: A. x=y B. x  y C. y  x D. x ≤ y Câu 15. Chọn câu sai. Nếu BCNN(x, y)=y thì: A. y  x B. x ≤ y C. x  y D. BC(x, y)=B(y) Câu 16. Chọn câu sai. Cho x+2003=0 ta có: A. x ∈ N B. –x ∈ Z C. x ∈ Z D. –x ∈ N Câu 17. Nếu a+x=b thì: A. x=b–a B. x=–b–a C. x=a–b D. x=a+b Câu 18. Chọn câu sai. Nếu x+(–y)=0 thì: A. x–y=0 B. y–x=0 C. x và y đối nhau D. x và –y đối nhau Câu 19. Nếu a.b=0 thì: A. a=0 B. b=0 C. a=0 hoặc b=0 D. a =0 và b=0 Câu 20. Số nào là ước của mọi số nguyên a? A. 1 B. –1 C. 1 và –1 D. 0 và 1 Câu 21. Số nào là bội của mọi số nguyên a? A. 0 B. 1 C. –1 D. 1 và –1 Câu 22. Rút gọn phân số 7.3 43 −− ta được phân số tối giản: A. 3 1 B. 3 1 − C. 7 4 − D. 7 5 Câu 23. Các phân số 6 1 ; 9 5 ; 3 26 − có mẫu chung (số dương nhỏ nhất) là: A. 3 B. 6 C. 9 D. 18 GV: Nguyễn Thò Thanh Loan Trường THCS Mỹ Thạnh 7 Trắc nghiệm chương 3_ Phân số Câu 24. Phép cộng =+ d c b a A. db ca + + B. db ca . + C. db abcd .2 D. db bcad . + Câu 25. Phép nhân = d c b a . A. bc ad B. bd ac C. db bcad . + D. db bcad .2 + Câu 26. Phép chia = d c b a : A. bc ad B. bd ac C. ad bc D. ac bd Câu 27. Chọn câu sai. Nếu 0 =+ d c b a thì: A. d c b a −= B. d c b a − = C. d c b a = D. d c b a − = GV: Nguyễn Thò Thanh Loan Trường THCS Mỹ Thạnh 8 . 4. Tập hợp M các số nguyên x thoả mãn : 4 28 − <x< 7 21 − A. M= {-7 , -6 , -5 , -4 } B. M= {-7 , -6 , -5 } C. M= {-6 , -5 , -4 } D. M= {-6 , -5 } Bài 4. RÚT GỌN PHÂN. Trắc nghiệm chương 3_ Phân số Bài 1. MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Câu 1. Phân số âm ba phần bảy được viết : A. 7 3 −
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm chương III - Phân số, Bài tập trắc nghiệm chương III - Phân số, Bài tập trắc nghiệm chương III - Phân số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay