Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại Tổng hợp trên đại bàn huyện Đông Sơn

18 44 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 17:07

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại Tổng hợp trên đại bàn huyện Đông SơnThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại Tổng hợp trên đại bàn huyện Đông SơnThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại Tổng hợp trên đại bàn huyện Đông SơnThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại Tổng hợp trên đại bàn huyện Đông SơnThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại Tổng hợp trên đại bàn huyện Đông SơnThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại Tổng hợp trên đại bàn huyện Đông SơnThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại Tổng hợp trên đại bàn huyện Đông Sơn 1 ĐẶT VẤN ĐỀ: Kinh tế trang trại loại hình kinh tế phổ biến nơng, lâm, ngư nghiệp hình thành phát triển hầu hết quốc gia giới Những năm gần đây, Việt Nam kinh tế trang trại phát triển với quy mơ trình độ sản xuất cao Sự phát triển có ảnh hưởng lớn việc phát triển nơng nghiệp nơng thơn hình thức tổ chức kinh tế khơi dậy phát huy tiềm sẵn có, thích hợp việc giới hóa, cơng nghiệp hóa áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh nơng nghiệp Trong Hội nghị TW khố VII VIII Đảng ta xác định rõ phát triển kinh tế trang trại góp phần thúc đẩy CNH - HĐH Nông nghiệp Nông thôn Cũng địa phương khác nước, Thanh Hóa nói chung huyện Đơng Sơn nói riêng có nhiều tiềm cho phát triển nơng nghiệp, có phát triển kinh tế trang trại Trong năm gần đây, kinh tế trang trại bước khẳng định vai trò vị trí sản xuất nơng nghiệp địa phương Các loại hình trang trại huyện Đông Sơn chủ yếu trang trại chăn nuôi, trồng trọt trang trại tổng hợp Tuy nhiên, kinh tế trang trại Đông Sơn phát triển chưa tương xứng với tiềm địa phương Bên cạnh số trang trại hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phận lớn trang trại lúng túng việc tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, định hướng đầu tư cho sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường,… Vấn đề cần quan tâm hiệu kinh tế, thu nhập loại trang trại nào, loại trang trại phổ biến địa bàn, đến chưa có kết cụ thể Vì vậy, đánh giá hiệu kinh tế loại trang trại việc chọn giống trồng vật nuôi, đặc biệt quy mô mức độ đầu tư cho hiệu cao Để từ đó, làm rõ vai trò trang trại trình thúc đẩy nhanh chuyển dịch cấu kinh tế địa phương, góp phần đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hố đại hố nơng nghiệp nơng thơn, xây dựng nơng thơn CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ TRANG TRẠI Trang trại hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa nơng nghiệp, nơng thơn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình, nhằm mở rộng quy mơ nâng cao hiệu sản xuất lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản Phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác, sử dụng có hiệu đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý góp phần phát triển nông nghiệp bền vững; tạo việc làm, tăng thu nhập, khuyến khích làm giàu đơi với xóa đói giảm nghèo; phân bổ lại lao động, dân cư, xây dựng nơng thơn Q trình chuyển dịch, tích tụ ruộng đất hình thành trang trại gắn liền với trình phân cơng lại lao động nơng thơn, bước chuyển dịch lao động nông nghiệp sang làm ngành phi nơng nghiệp, thúc đẩy tiến trình cơng nghiệp hóa nơng nghiệp nơng thơn Nói cách khác trang trại hệ thống bao gồm nhiều hệ thống phụ nơng nghiệp, chúng có tác động qua lại lẫn có ảnh hưởng đến hệ thống khác môi trường xung quanh Ở Việt Nam kinh tế trang trại phát triển hầu hết ngành sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp với quy mô phương thức sản xuất đa dạng Để thống tiêu chí nhận dạng trang trại, Bộ Nông nghiệp-PTNT Tổng cục Thống Kê ban hành Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT-BNN-TCTK ngày 23/6/2000 hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại, Thơng tư số 74/2003/TT-BNN ngày 04/07/2003, bổ xung mục III thông tư liên tịch số 69 năm 2000 Ngày 13/4/2011 Bộ NN-PTNT ban hành Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trng trại 2.1 Cơ sở lý luận kinh tế trang trại Trang trại hình thức tổ chức sản xuất quan trọng nông nghiệp giới Ở nước phát triển, trang trại gia đình có vai trò to lớn định sản xuất nông nghiệp tuyệt đại phận nông sản cung cấp cho xã hội sản xuất trang trại gia đình Để đánh giá hiệu hoạt động sản xuất trang trại cần phải đánh giá ba mặt hiệu kinh tế, hiệu xã hội hiệu môi trường Ba mặt trang trại có mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại lẫn Sự kết hợp hài hòa ba mặt đảm bảo cho kinh tế trang trại phát triển bền vững bảo vệ tốt môi trường, sử dụng tối ưu nguồn lực 2.2 Cơ sở thực tiễn phát triển trang trại Cho đến năm cuối thập niên 80 kỷ XX, Đảng Nhà nước ta thực đổi toàn diện kinh tế theo hướng xây dựng kinh tế nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có điều tiết nhà nước Nghị 10 – NQ/TW ngày 5/4/1988 Bộ Chính trị (khố VI) phát huy vai trò tự chủ kinh tế hộ nơng dân, đặt móng cho kinh tế trang trại phát triển Với thành tựu công đổi mới, sản xuất nơng nghiệp có bước phát triển vượt bậc, nhiều hộ nông dân bước đầu có tích luỹ, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển Tiếp theo Nghị 05NQ/HNTW (Hội nghị lần V, BCH TW Đảng khoá VII), Nghị số 04 NQ/HNTW (Hội nghị TW Đảng lần IV), Nghị số 05 - NQ/HNTW (Hội nghị TW Đảng lần VI), Hội nghị nghiên cứu kinh tế trang trại (7/1998) Ban kinh tế Trung ương Nghị 03/2000/NQ-CP ngày 02/2/2000 Chính phủ phát triển kinh tế trang trại, từ tỉnh thành phố tiến hành khảo sát, hội thảo để đánh giá tình hình phát triển kinh tế trang trại đề xuất sách, giải pháp nhằm đưa kinh tế trang trại phát triển ngày hiệu theo định hướng CNH - HĐH Nông nghiệp Nông thôn Theo kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011 cho thấy: Tính đến thời điểm 01/7/2011 nước có 113.699 trang trại, sử dụng 457.070ha đất sản xuất, bình quân trang trại sử dụng 4,02ha đất 3,34 lao động , vốn sản xuất kinh doanh bình quân cho trang trại 239,4 triệu đồng Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trang trại năm 2011 đạt 39.388 tỷ đồng, bình quân đạt 370 triệu đồng trang trại Theo đó, đồng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ Tây Nguyên vùng tập trung số lượng trang trại nhiều Ba vùng có 83.063 trang trại, chiếm 70,4%; riêng đồng sông Cửu Long chiếm gần 50% số trang trại nước Loại hình trang trại ngày đa dạng có chuyển dịch cấu theo hướng giảm tỷ trọng trang trại trồng hàng năm lâu năm tăng tỷ trọng trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sản xuất kinh doanh tổng hợp Cơ cấu loại hình trang trại thể rõ vị trí địa lý vùng kinh tế, vùng núi, gò đồi chủ yếu phát triển trang trại trồng lâu năm, vùng đồng lại phát huy mạnh phát triển trang trại trồng hàng năm, trang trại chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản có điều kiện phát triển thị trường tiêu thụ rộng lớn Cụ thể: Đồng sông Hồng trang trại chăn nuôi chiếm ưu với 7.436 trang trại; Đồng sông Cửu Long trang trại thuỷ sản chiếm ưu với 24.634 trang trại trang trại trồng hàng năm 24.333, trang trại ăn lâu năm 1.966 trang trại; Vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên Bắc Trung chiếm số lượng lớn trang trại trồng lâu năm Thực tế khẳng định chủ trương phát triển kinh tế trang trại hoàn toàn đắn Kinh tế trang trại đa dạng quy mô, loại hình sản xuất, cấu ngành nghề, thành phần chủ trang trại, đem lại hiệu kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái rõ rệt nhờ phát huy tốt nội lực, khai thác tiềm hội để phát triển Trang trại Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh ngày đóng vai trò quan trọng q trình chuyển đổi cấu sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản, tạo việc làm, tăng cải vật chất cho mình, cộng đồng xã hội Tuy nhiên bên cạnh thành đạt được, thực tế phát triển trang trại Việt Nam đặt nhiều vấn đề đòi hỏi Nhà nước, cấp, ngành chủ trang trại phải quan tâm giải mặt yếu q trình Đó vấn đề việc làm nơng thơn tích tụ ruộng đất, tranh chấp đất đai, phá rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái bền vững lợi ích đối tượng xã hội THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Đông Sơn huyện đồng nằm cửa ngõ phía Tây thành phố Thanh Hố, có toạ độ địa lý từ 19o43, đến 19o51, vĩ độ Bắc 105o33, đến 105o45, kinh độ Đơng Phía Bắc giáp huyện Thiệu Hố, Phía Nam giáp huyện Quảng Xương Nơng Cống, Phía Đơng giáp Thành phố Thanh Hố, Phía Tây giáp huyện Triệu Sơn, Tổng diện tích tự nhiên huyện 8.240,62 ha, đó: Diện tích đất sản xuất nơng nghiệp 4.944,76 Đơng Sơn có 15 xã thị trấn, cách thành phố Thanh Hoá km phía Tây, địa bàn huyện có quốc lộ 45 47, tỉnh lộ 521, với vị trí địa lý tương đối thuận lợi nên Đơng Sơn có hội giao lưu với thị trường bên ngồi, tiếp cận với tiến khoa học kỹ thuật Là huyện có vị trí địa lý thuận lợi, tài ngun khống sản phong phú nên Đơng Sơn có nhiều tiềm để phát triển kinh tế Trong năm gần đây, tình hình kinh tế-xã hội huyện tiến triển rõ nét, tốc độ tăng trưởng kinh tế mức khá, cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân bước cải thiện Tuy nhiên từ tháng 6/2012 đến nay, Đông Sơn trở thành huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp; hầu hết xã có cơng nghiệp sản xuất đá xuất khẩu, ốp lát chuyển thành phố Thanh Hóa Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 14,5%, thấp kế hoạch (15,5%), cao so với bình quân chung tỉnh (10,3%), đó: nơng lâm, thủy sản tăng 4,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 19,6%; dịch vụ thương mại tăng 18,4% Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; ngành nơng, lâm, thủy sản chiếm 41,4 %; công nghiệp - xây dựng chiếm 26,3%; dịch vụ - thương mại chiếm 32,3% Văn hố, giáo dục, y tế tiếp tục trì phát triển; quốc phòng – an ninh giữ vững 3.2 Tình hình phát triển trang trại Đơng Sơn Kinh tế trang trại hình thành năm đổi mới, bước đầu phát triển nhanh số lượng chất lượng, qui mô hiệu kinh tế - xã hội Trước năm 1995 mơ hình kinh tế trang trại huyện Đơng Sơn hình thành với số lượng trang trại, đến năm 1999 14 trang trại Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIV) ban hành Nghị số 07 NQ/TU ngày 02/06/1999 khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành nhiều sách ưu đãi nhằm phát huy mạnh trang trại Quyết định số 1813/QĐ-CT ngày 03/06/2003 chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa “quy định tạm thời việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại”, Quyết định số 4101/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 UBND tỉnh “hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế trang trại” Quyết định số 271/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 UBND tỉnh ban hành chế, sách phát triển chăn nuôi giai đoạn 2011-2015, BCH Đảng huyện ban hành Nghị 06-NQ/HU ngày 20/7/2003 chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi phát triển kinh tế trang trại giai đoạn 2003-2010 Chương trình hành động số 27 ngày 30/9/2003 thực Nghị 06-NQ/TU BCH Tỉnh ủy (khóa XV) phát triển chăn ni gia súc, gia cầm giai đoạn 2003-2010 Nghị số 02-NQ/HU ngày 20/9/2010 việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cấu trồng vật nuôi phát triển kinh tế trang trại giai đoạn 2011-2015 Năm 2003, Huyện phê duyệt 23 dự án lập trang trại Năm 2004 tăng lên 62, năm 2005 71, năm 2006 có 90 hộ Huyện phê duyệt dự án làm trang trại Đến hết năm 2013 tồn huyện có 272 trang trại gia trại có : 63 trang trại chăn nuôi (gồm trang trại chăn nuôi lợn; 14 trang trại chăn ni bò; 17 trang trại chăn nuôi gia cầm); trang trại sản xuất nấm,mục nhĩ; trang trại trồng hoa cảnh; 200 trang trại, gia trại tổng hợp (trong có 115 trang trại có diện tích từ 1ha trở lên), có 72 trang trại cấp giấy chưng nhận quyền sử dụng đất Theo tiêu chí quy định Thơng tư số 27 tồn huyệntrang trại đạt tiêu chí Đất giao cho phát triển kinh tế trang trại 308 ha, chủ yếu từ đất nơng nghiệp khó giao trước 127,56 điều kiện tưới, tiêu khó khăn Đất hộ tích tụ chuyển đổi, chuyển nhượng 173.6 chiếm 58% đất trang trại Tổng số vốn đầu tư 54.162 triệu đồng, bình quân 250,9 triệu đồng/trang trại; đó: vốn vay Ngân hàng 29.867 triệu đồng lại vốn tự có chủ trang trại vốn huy động nhân dân Tổng số lao động thường xuyên trang trại 417 người; lao động hộ làm trang trại 331 người, lao động thuê thường xuyên 86 người Lao động thời vụ thuê lúc cao 250 người Kết sản xuất, kinh doanh trang trại, gia trại năm 2013 theo số liệu thống kê báo cáo UBND xã, thị trấn: Ngoài trang trại có mức thu nhập cao Trang trại Ơ Nhân - Đơng Hồng, bà Vệ - Đơng Hòa; lại năm 2013các trang trại có kết sản xuất tốt, tổng số 230 trang trại, gia trại thống kê có: 24 trang trại, gia trại thu nhập 15 – 30 triệu đồng/năm chiếm 10.4%; 46 trang trại, gia trại thu nhập 31 – 50 triệu đồng/năm chiếm 20.0%; 46 trang trại, gia trại thu nhập 51 – 70 triệu đồng/năm chiếm 20.0%; 57 trang trại, gia trại thu nhập 71 – 100 triệu đồng/năm chiếm 24.8%; 38 trang trại, gia trại thu nhập 101 – 150 triệu đồng/năm chiếm 16.5%; trang trại, gia trại thu nhập 151 – 200 triệu đồng/năm chiếm 3.9%; 10 trang trại, gia trại thu nhập 200 triệu đồng/năm chiếm 4.4%; Các trang trại, gia trại khác giai đoạn đầu tư ban đầu nên thu nhập thấp Hệ thống trang trại Đơng Sơn hình thành phát triển từ năm 2003, số lượng ít, quy mơ sản xuất nhỏ, phân tán, chứng tỏ ngày rỏ rệt tính ưu việt sản xuất nơng nghiệp, góp phần đáng kể việc làm chuyển biến tâm lý, nhận thức từ sản xuất nhỏ sang sản xuất tập trung, giới hóa sản xuất nơng nghiệp hướng tới cánh đồng mẫu lớn Kinh tế trang trại mở điều kiện, hội khai thác tốt tiềm đất đai, vốn, lao động để phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm thu nhập cho nơng dân, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi tăng giá trị thu nhập hiệu sử dụng đất nông nghiệp Các yếu tố sản xuất trang trại tổng hợp huyện Đông Sơn - Chủ trang trại - Sử dụng đất trang trại - Sử dụng lao động trang trại: - Vốn sản xuất trang trại 3.3 Đánh giá phát triển trang trại huyện Đông Sơn 3.3.1 Những kết đạt trình phát triển trang trại Sự hình thành phát triển trang trại năm qua với kết hiệu đạt cao hẳn kinh tế hộ tiểu nông vùng, phần khẳng định ưu to lớn loại hình trang trại sản xuất nơng nghiệp, phù hợp với qui luật khách quan kinh tế thị trường điều kiện tự nhiên tiềm sẵn có huyện Đơng Sơn Trang trại có bước phát triển nhanh số lượng, chất lượng; đa dạng loại hình sản xuất kinh doanh, thể tính vượt trội so với kinh tế hộ nông Trên 300ha đất canh tác sản xuất nông nghiệp bấp bênh trước cải tạo chuyển đổi thành trang trại Nếu tính giá trị thu nhập ha/năm đa số trang trại huyện Đông Sơn vượt xa số 80 triệu đồng Các trang trại nơi đầu việc ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất giống cây, giống có suất, chất lượng cao, quy trình chế biến theo phương pháp cơng nghiệp, quy trình phòng trừ dịch bệnh tổng hợp cho trồng, vật nuôi, sử dụng hầm bioga để xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm khí sinh học làm phân bón cho trồng, cải thiện khả canh tác đất, tăng hoạt động vi sinh vật, tăng khả giữ nước, thấm nước, đất dễ vỡ có lợi cho việc canh tác… Các trang trại thúc đẩy liên kết nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp nhà nông) gần hơn, thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn; tạo lập vùng sản xuất hàng hố nơng – lâm – thuỷ sản tập trung, làm sở cho công nghiệp chế biến ngành nghề dịch vụ nơng thơn đời, góp phần đẩy nhanh tiến trình CNH – HĐH nơng nghiệp, nơng thơn, làm cho mặt nông thôn ngày đổi Các trang trại khai thác tiềm đất đai, vốn, lao động, dân đầu tư vào phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản tăng nhanh giá trị hàng hố nơng, lâm nghiệp thuỷ sản, nâng cao hiệu sử dụng đất, tăng nhanh tốc độ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, góp phần cải thiện cân mơi trường sinh thái Mơ hình trang trại phát triển tạo thêm việc làm cho hàng nghìn lao động nơng thơn chỗ, tăng thu nhập, góp phần xố đói giảm nghèo Một số trang trại góp phần sản xuất cung ứng giống tốt, làm dịch vụ, kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân vùng Về tiêu thụ sản phẩm, bước đầu hình thành mối quan hệ liên kết liên doanh trang trại với đơn vị bên địa bàn, đặc biệt chủ trang trại lại người tích cực việc tìm kiếm thị trường, chủ động tạo lập thị trường Từ năm 2006 đến Hội Làm vườn Trang trại huyện Đông Sơn thành lập hàng năm tổ chức hội nghị gặp mặt, toạ đàm với chủ trang trại ban, ngành, đoàn thể huyện Qua hội nghị chủ trang trại có phương hướng sản xuất kinh doanh cho năm tới, cấp uỷ Đảng, quyền Đơng Sơn có đạo kịp thời cho trang trại, khích lệ khơng chủ trang trại, mà động viên hộ nông dân khác mạnh dạn chuyển đổi trồng vật ni, thay đổi phương thức làm ăn gia đình mình, vươn lên làm giàu đáng Từ mơ hình kinh tế trang trại làm ăn có hiệu vùng địa bàn huyện, tiền đề sở thực tiễn giúp chủ trang trại thấy chí hướng muốn làm giàu vươn lên sản xuất hàng hoá, gắn sản xuất với chế biến, với thị trường theo hình thức liên kết đa chiều khu vực nông thôn Mặc dù, mơ hình trang trại huyện Đơng Sơn làm ăn có lãi cho hiệu kinh tế cao Tuy nhiên, để khai thác tốt tiềm trang trại đòi hỏi cấp uỷ Đảng, quyền huyện Đơng Sơn cần có biện pháp sách ưu tiên phát triển trang trại để đạt hiệu cao 3.3.2 Những tồn trình phát triển trang trại Bên cạnh kết đạt được, việc phát triển kinh tế trang trại Đơng Sơn số tồn là: Tốc độ phát triển hiệu sản xuất trang trại thời gian qua thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi Huyện; số lượng trang trại ít, quy mơ sản xuất nhỏ, hiệu đầu tư nhiều trang trại thấp; chưa hình thành khu trang trại tập trung, có mơ hình sản xuất tiên tiến, phù hợp với tình hình chung để vận dụng giới thiệu học tập nhân diện rộng Khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tiên tiến chậm áp dụng vào sản xuất, đạo phát triển kinh tế trang trại nhiều địa phương không theo kịp với yêu cầu sản xuất Nguyên nhân tồn tại: - Trình độ quản lý tổ chức sản xuất chủ trang trại mức thấp Đa số chủ trang trại từ nông dân lao động phổ thông, vừa thiếu vốn, vừa thiếu kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất nên hiệu đầu tư sản xuất thấp Vị trí làm trang trại vùng đất khó khăn thuỷ lợi, giao thông, điện nên năm đầu phải bỏ nhiều vốn công sức để đầu tư cải tạo - Hiệu sản xuất trang trại nhìn chung mức thấp Đa số đầu tư sản xuất trồng trọt-chăn nuôi-thủy sản kết hợp, việc áp dụng tiến kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất chậm, chưa mạnh dạn, sản xuất chưa theo kịp yêu cầu thị trường Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trang trại cao, không tương xứng với hiệu sản xuất - Sự gắn kết, hợp tác trang trại chưa thực gắn bó Sự phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ ngành, cấp cho trang trại hạn chế - Ảnh hưởng dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng, tai xanh thơng tin việc sử dụng hooc-mơn, hố chất thức ăn chăn ni gây tổn hại sức khoẻ người tiêu dùng, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, thị trường tiêu thụ không ổn định năm gần làm nản lòng nhà chăn ni, chủ trang trại, gia trại - Bình qn diện tích đất nơng nghiệp/người thấp, giá chuyển nhượng đất cao, sở hạ tầng cho phát triển kinh tế trang trại thấp phí đầu tư xây dựng trang trại cao, giá thành sản xuất cao, khó thu hút người có vốn đầu tư phát triển kinh tế trang trại 3.3.3 Khả phát triển trang trại huyện Đông Sơn - Khả lao động Mật độ dân số huyện Đông Sơn so với huyện, thành phố toàn 10 tỉnh Thanh Hóa lớn 1.009 người/km2 Điều dẫn đến thực tế lực lượng lao động Đông Sơn đông dồi Mặc dù huyện có nhiều chương trình giải việc cho người dân đáp ứng lượng nhỏ lao động, lượng lớn lao động thiếu việc làm, phải làm ăn xa Như vậy, nhu cầu lao động địa phương lớn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, lao động thiếu việc làm chủ yếu lao động có trình độ chun mơn tay nghề thấp dẫn đến khó tham gia vào lao động trang trại Tuy nhiên, lao động hầu hết trang trại có khả đảm bảo, lại phần thuê chiếm tỷ lệ nhỏ, nhu cầu lao động lớn vào thời điểm lúc thu sản phẩm - Khả tích tụ đất đai xu hướng tích tụ đất đai trang trại Thực Nghị 10 Bộ Chính trị giao đất lâu dài cho hộ nơng dân, tỉnh Thanh Hóa cụ thể hóa nghị 10 xây dựng hướng dẫn sử dụng đất chia đất dựa tổng quỹ đất canh tác toàn tỉnh, chia theo tổng số nhân có mặt địa phương thời điểm 1/4/1990 đất nơng nghiệp bình qn đầu người 0,7 - 1,0 sào/1 nhân So với tiêu chí quy mơ đất đai trang trại tổng hợp mức bình quân đất đai/1 nhân huyện Đông Sơn thấp Bên cạnh thuận lợi Đơng Sơn gặp khó khăn việc tích tụ đất đai tượng có nhiều hộ gia đình muốn đấu thầu đất để phát triển trang trại quỹ đất xã hết, nên đất quỹ cơng điền Phần lớn chủ trang trại đấu thầu đất đai diện tích cấy lúa bấp bênh, có tầng glây cao chuyển sang phát triển kinh tế trang trại, hướng theo mơ hình lúa-cá kết hợp Do vậy, việc tích tụ ruộng đất quy mơ diện tích lớn trang trại gặp nhiều khó khăn quỹ đất có hạn, việc mua bán chuyển nhượng đồng ý quyền địa phương - Trình độ chủ trang trại Các chủ trang trại huyện Đông Sơn phần lớn chưa đào tạo kỹ thuật canh tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 11 Các chủ trang trại hầu hết điều hành sản xuất kinh doanh kinh nghiệm dẫn đến hiệu kinh tế trang trại hạn chế Đây khó khăn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại không trước mắt mà tương lai Do vậy, thời gian tới cần có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cho chủ trang trại để đáp ứng với khoa học kỹ thuật đại thời kỳ mới, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trang trại ngày hiệu cao Đơng Sơn nhiều tiềm phát triển kinh tế trang trại mơi trường sách thuận lợi, việc phát triển kinh tế trang trại phù hợp với chủ trương, đường lối sách Đảng Chính phủ nói chung, mục tiêu phát triển kinh tế trang trại tỉnh Thanh Hóa huyện Đơng Sơn nói riêng; phần lớn trang trại tự túc lao động cần thiết cho sản xuất kinh doanh, việc thuê mướn lao động thời vụ; điều quan trọng trang trại làm ăn có hiệu hẳn nơng hộ huyện Về lâu dài, việc đào tạo nâng cao trình độ chủ trang trại, nâng cao khả cạnh tranh trang trại điều kiện hội nhập vấn đề quan trọng cần cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện Việc đầu tư theo chiều sâu cần quan tâm cách thoả đáng Vốn đất đai hai khó khăn trước mắt cần giải PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP 4.1 Về quy hoạch - Dựa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Sơn đến năm 2020, quy hoạch phát triển nông nghiệp quy hoạch xây dựng Nơng thơn mới, bố trí quỹ đất hợp lý hướng dẫn chủ trang trại xây dựng, phát triển trang trại theo định hướng chung Khuyến cáo cho chủ trang trại sản xuất, kinh doanh theo nhu cầu thị trường + Các xã Đơng Ninh, Đơng Hồng, Đơng Thanh, Đơng Tiến, Đơng Xn, Đông Anh, Đông Khê, Đông Minh, đất nông nghiệp nằm đất vàn vàn cao, có độ pH trung bình, mùn cao, tầng canh tác dày Phát triển trang trại nên ưu tiên trồng lương thực đặc biệt lúa chất lượng cao, rau chất lượng cao, 12 hoa cảnh, đậu tương dược liệu; chăn ni bò thịt, lợn gia cầm + Các xã Đơng Hòa, Đơng n, Đơng Thịnh, Đơng Văn, Đơng Phú, Đơng Quang, Đơng Nam, địa hình thấp nên trồng trọt phát triển lương thực, rau; Chăn ni bò thịt, lợn, thủy cầm, đặc biệt phát triển theo mơ hình lúa-cá + Thị trấn Rừng thơng trồng lúa chất lượng cao, rau đậu thực phẩm hoa cảnh 4.2 Về vốn đầu tư tín dụng Một đặc trưng quan trọng trang trại nhu cầu vốn lớn, điều đòi hỏi sách cho vay vốn, tín dụng phải phù hợp với loại hình kinh tế Để giải vấn đề cần có số biện pháp sau: - Nhà nước cần tăng thêm nguồn vốn cho vay mức trung hạn dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh trang trại Đồng thời, cần có sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, đơn giản hoá thủ tục vay vốn, đặc biệt quan tâm đến trang trại số xã có khả sản xuất quy mô lớn - Hỗ trợ phần vốn xây dựng cơng trình sở hạ tầng thủy lợi, giao thông, điện nước sinh hoạt, thông tin, chợ tổ chức thu mua, cung ứng vật tư… cho khu vực có trang trại theo phương châm “Nhà nước nhân dân làm” - Dành phần vốn thỏa đáng từ chương trình, dự án vốn tín dụng ưu đãi, vốn viện trợ, quỹ quốc gia giải việc làm … cho trang trại vay để đầu tư sản xuất - Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thu hút nguồn vốn tổ chức, cá nhân nước đầu tư vào phát triển kinh tế trang trại theo định hướng chung xã hội - Các chủ trang trại tự huy động nguồn vốn gia đình, bạn bè người thân, để huy động nguồn vốn nhàn rỗi, đầu tư phát triển nhằm phát huy nội lực 4.3 Về đất đai Đất đai quan tâm hàng đầu chủ trang trại, huyện Đông Sơn 13 có nhiều chủ trương, sách khuyến khích trang trại phát triển tạo điều kiện cho trình tập trung đất, tích tụ đất, khuyến khích trang trại hình thành phát triển Từ đất đai ngày sử dụng hợp lý hiệu Khuyến khích tích tụ đất đai vùng trũng thuộc diện tích đất canh tác sản xuất vụ lúa gặp khó khăn Đồng thời tạo điều kiện cho người có nguyện vọng nhận thầu đất cơng ích, ao, hồ để đầu tư phát triển kinh tế trang trại với mức thuế thấp Hiện số hộ gia đình có nguyện vọng thuê đất để phát triển trang trại họ chưa n tâm, cấp quyền cần tạo điều kiện mặt pháp lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kể đất đấu thầu giấy chứng nhận kinh tế trang trại để chủ trang trại yên tâm đầu tư vào sản xuất kinh doanh 4.4 Về thị trường - Xây dựng hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển vùng chun mơn hố sản xuất ăn chăn ni, sở đầu tư xây dựng sở chế biến nơng sản hàng hố để thu hút sản phẩm trang trại làm cho giá trị hàng hoá nâng cao - Mở rộng phát triển mạnh hệ thống tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chăn ni Trong đó, cần nhấn mạnh vai trò doanh nghiệp thương mại nước vùng có sản phẩm đặc sản khuyến khích tham gia thành phần kinh tế để giải đầu cho trang trại - Hướng dẫn chủ trang trại hình thành loại sổ sách ghi chép tính tốn hiệu sản xuất kinh doanh, phương pháp lập kế hoạch kinh doanh - Nhà nước tăng cường công tác dự báo thị trường cung cấp kịp thời thông tin thị trường cho trang trại nhiều hình thức Có sách bảo hộ sản xuất, giảm bớt mát cho trang trại gặp biến động bất thường khí hậu thời tiết - Cần có chủ trương sách cụ thể thị trường nông thôn thị trường sức lao động, thị trường vốn, thị trường dịch vụ, hàng hoá, nhằm tạo điều 14 kiện thuận lợi nâng cao giá trị hàng hố nơng sản trang trại 4.5 Về Khoa học công nghệ Hiện Đông Sơn gặp khó khăn kỹ thuật sản xuất, chủ trang trại thường áp dụng kinh nghiệm để chăn nuôi trồng trọt, chưa áp dụng theo quy trình kỹ thuật Mặt khác cơng nghệ sau thu hoạch có chưa nhiều, chủ yếu tiêu thụ nước nên việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn Để sản phẩm nơng nghiệp trang trại cạnh tranh thị trường đòi hỏi sản phẩm phải có chất lượng cao, giá thành thấp trang trại cần có trợ giúp tích cực từ phía nhà nước từ khoa học cơng nghệ Muốn nhà nước cần khuyến khích tổ chức, thành phần kinh tế, nhà nghiên cứu tập trung đầu tư chuyển giao công nghệ, trước hết việc tuyển chọn giống trồng, vật ni có suất cao, có giá trị kinh tế cao, sau cơng nghệ sau thu hoạch cải tiến kỹ thuật canh tác 4.6 Về phát triển sở hạ tầng nông thôn Hệ thống sở hạ tầng nơng thơn có vai trò lớn việc phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hố có phát triển kinh tế trang trại Trong năm cần làm tốt số công việc sau: - Xây dựng nâng cấp mạng lưới giao thông vùng, bao gồm đường liên huyện, liên xã, liên thôn (rải nhựa, đá cấp phối) - Nâng cao lực hoạt động hệ thống thuỷ lợi việc cải tạo nâng cấp sở sẵn có (các hồ, đập chứa nước, trạm bơm ), xây dựng thêm số cơng trình mới, hồn thiện bê tơng hố hệ thống kênh mương nội đồng Đặc biệt ý tới xã nằm vùng thường xuyên bị úng, lụt huyện - Quy hoạch xây dựng sở chế biến, trạm thu mua, chợ nông thôn phục vụ nhu cầu chế biến tiêu thụ sản phẩm hàng hoá 4.7 Về đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho chủ trang trại Nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh trình độ khoa học kỹ thuật chủ trang trại Đông Sơn việc làm cần thiết chủ trang 15 trại hầu hết có trình độ trung học phổ thông, chuyên môn nông nghiệp gần - Về hình thức đào tạo: Đào tạo theo nhiều hình thức đa dạng mở lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ, thăm quan, chuyển giao khoa học kỹ thuật với tham gia nhiều tổ chức trị xã hội - Về đối tượng đào tạo: Xác định đối tượng đào tạo chủ trang trại, người có nguyện vọng tha thiết có khả trở thành chủ trang trại - Về nội dung đào tạo: Cần đào tạo cho chủ trang trại vấn đề chung để phát triển kinh tế trang trại như: vị trí, vai trò, xu hướng phát triển trang trại, chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, kiến thức quản trị kinh doanh nông nghiệp, đặc biệt vấn đề kỹ thuật nông nghiệp, nội dung đào tạo phải dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với tình hình thực tế điạ phương Giải pháp chung hầu hết trang trại vấn đề vốn, lao động, sản xuất hàng hoá, hoạt động ngành nghề phụ, nâng cao trình độ văn hố, trình độ chun mơn trình độ lý luận trị cho chủ trang trại KẾT LUẬN Trong điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Đông Sơn hiệu kinh tế sản xuất trang trại cao rõ rệt so với canh tác truyền thống, có liên quan nhiều với hiệu sử dụng lao động gia đình hiệu sử dụng vốn lưu động Trang trại có nhiều lao động nên tập trung mở rộng quy mô trang trại nuôi cá Những trang trại có nhiều vốn lưu động thiếu lao động nên sử dụng quy mô trang trại trung bình Phát triển kinh tế trang trại Đơng Sơn có hạn chế trang trại có quy mơ lớn diện tích tập trung nhiều vào sản xuất lúa hiệu kinh tế thấp, muốn tăng hiệu sản xuất trang trại loại cần mở rộng diện tích canh tác lúa – cá chuyên cá thay canh tác lúa trước Trên đất trũng nuôi cá đạt hiệu kinh tế cao áp dụng với trang trại có vốn lao động Những hộ có lao động thiếu vốn nên áp dụng canh 16 tác lúa – cá Hệ thống canh tác trang trại có liên quan đến độ cao địa hình: Trên đất trũng vàn thấp nên sử dụng mơ hình canh tác lúa-cá chun cá Trên đất vàn công thức luân canh Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai lang đông Lúa xuân – Lúa mùa – Cải bắp có thu nhập cao Trên đất vàn cao có cơng thức ln canh, đáng ý công thức Lạc xuân – Khoai lang đơng, Lạc xn – Mía tím có thu nhập 100 tr.đồng/ha cần mở rộng Một số biện pháp kỹ thuật sản xuất trang trại cho thấy: - Sản xuất lúa trang trại áp dụng phương thức gieo vãi có thu nhập cao lúa cấy 1,1 lần - Các loại màu trồng trang trại nên áp dụng mía tím, lạc khoai lang - Trong số loại rau trồng đất trang trại vụ đông xuân chọn loại (Bầu dài, Su su); vụ xuân hè hè thu chọn loại (Bí đỏ, Mướp đắng, Bí xanh); vụ thu đơng chọn cà chua - Trong số 14 loại ăn trồng trang trại chọn loại (Táo ta, Ổi, Chanh, Quất cảnh) có thu nhập Phát triển trang trại hướng huyện, để đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại cần áp dụng đồng hệ thống sách, giải pháp kinh tế vĩ mơ, kinh tế vi mô đất đai, vốn, thị trường, lao động áp dụng khoa học điều kiện thị trường, địa phương loại hình sản xuất trang trại./ 17 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG SƠN  TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TỔNG HỢP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠNG SƠN HỌ TÊN: LÊ HỒNG TRUNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QLNN CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN Đơn vị công tác: UBND Huyện Đông Sơn Đông Sơn, tháng năm 2019 18 ... xuất trang trại tổng hợp huyện Đông Sơn - Chủ trang trại - Sử dụng đất trang trại - Sử dụng lao động trang trại: - Vốn sản xuất trang trại 3.3 Đánh giá phát triển trang trại huyện Đông Sơn 3.3.1... THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TỔNG HỢP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠNG SƠN HỌ VÀ TÊN: LÊ HỒNG TRUNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QLNN CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN Đơn vị công tác: UBND Huyện. .. khó thu hút người có vốn đầu tư phát triển kinh tế trang trại 3.3.3 Khả phát triển trang trại huyện Đông Sơn - Khả lao động Mật độ dân số huyện Đông Sơn so với huyện, thành phố tồn 10 tỉnh Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại Tổng hợp trên đại bàn huyện Đông Sơn, Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại Tổng hợp trên đại bàn huyện Đông Sơn, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI, PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn