6 tai lieu tham khao

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 16:40

Tài liệu tham khảo Nguyễn Phúc [1] Hiểu Vũ Đức Lập [2] Vũ Đức Lập Lý thuyết ô tô Quân HVKTQS 2002 Dao động ôtô HVKTQS 1994 Híng dÉn thiÕt kÕ m«n häc “KÕt [3] Ngun Phóc cấu tính toán ôtô Quân Hiểu Tập VI HVKTQS – 1986 øng dơng m¸y tÝnh tÝnh to¸n [4] Vũ Đức Lập xe quân HVKTQS 2001 [5] Vũ Đức Lập Cấu tạo ô tô quân Tập II HVKTQS 1995 Thiết kế tính toán ô tô máy [6] Nguyễn Hữu Cần kéo Tập II NXB Đại học trung học chuyên nghiệp - 1971
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 tai lieu tham khao , 6 tai lieu tham khao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn