Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hoà Hưng

153 15 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 08:17

Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế Khoa MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU TRANG Chương 1: Những vấn đề lý luận cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 12 1.1.Sự cần thiết tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 12 1.1.1.Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 12 1.1.2 Vai trò nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 12 1.1.2.1.Vai trò 12 1.1.2.2.Nhiệm vụ 13 1.2.Chi phí sản xuất mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 14 1.2.1.Chi phí sản xuất .14 1.2.1.1.Khái niệm .14 1.2.1.2.Bản chất nội dung chi phí sản xuất 14 1.2.1.3.Phân loại chi phí sản xuất 15 1.2.2.Giá thành sản phẩm 20 1.2.2.1.Khái niệm chất giá thành 20 1.2.2.2.Phân loại giá thành .21 1.2.3.Mối liên hệ quan hệ chi phí sản xuất giá thành 22 1.3.Cơng tác kế tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất 23 1.3.1.Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất .23 1.3.2.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất .24 1.3.3.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo PPKKTX 25 Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế Khoa 1.3.3.1.Kế tốn tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 26 1.3.3.2.Kế tốn tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 27 1.3.3.3.Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất chung 29 1.3.3.4.Kế tốn chi phí trả trước chi phí phải trả 31 1.3.3.5 Kế toán thiệt hại sản xuất 34 1.3.4.Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tồn doanh nghiệp 36 1.3.4.1.Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất theo PPKKĐK 36 1.3.4.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo PPKKĐK 37 1.4.Cơng tác kế tốn tính giá thành sản phẩm 38 1.4.1.Đối tượng tính giá thành kỳ 38 1.4.2.Công tác kiểm đánh giá sản phẩm dở dang 39 1.4.2.1.Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo CPNVLTT ( theo CPNVL trực tiếp ) 40 1.4.2.2.Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương .41 1.4.2.3.Đánhgiá sảnphẩm làm dở cuốikỳ theo chiphí sảnxuất định mức 42 1.4.3.Các phương pháp tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp .43 1.4.3.1.Phương pháp tính giá thành giản đơn 43 1.4.3.2.Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước .44 1.4.3.3 Phương pháp tínhgiá thành sản phẩm loại trừ CPSX sản phẩm phụ 46 1.4.3.4.Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng 47 1.4.3.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo hệ số 48 1.4.3.6 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ 49 1.4.3.7.Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức 50 1.4.4.Kế toán giá thành sản phẩm .50 Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế Khoa 1.5.Sổ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .51 1.5.1.Hình thức Nhật ký chung .50 1.5.2.Hình thức Nhật ký sổ 51 1.5.3.Hình thức Chứng từ ghi sổ .52 1.5.4.Hình thức Nhật ký- chứng từ 53 1.5.5.Hình thức Kế tốn máy vi tính 54 Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Hoà Hưng 56 2.1.Đặc điểm tình hình phát triển Cơng ty TNHH Hồ Hưng .56 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Hồ Hưng 56 2.1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý Cơng ty TNHH Hồ Hưng 58 2.1.2.1.Cơ cấu máy quản lý Cơng ty TNHH Hồ Hưng 58 2.1.2.2.Chức năng, quyền hạn nhiệm vụ phòng ban 59 2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Hồ Hưng 62 2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 63 2.1.4.Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Hoà Hưng 65 2.1.4.1 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH Hồ Hưng .65 2.1.4.2 Tổ chức hạch tốn kế tốn Cơng ty TNHH Hồ Hưng 66 2.2.Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Hồ Hưng 67 2.2.1.Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty TNHH Hồ Hưng 67 2.2.1.1.Đặc điểm chi phí sản xuất Cơng ty TNHH Hồ Hưng 67 2.2.1.2.Phân loại chi phí sản xuất Cơng ty TNHH Hồ Hưng 69 2.2.1.3.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Cơng tyTNHH Hồ Hưng 69 Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế Khoa 2.2.1.4.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty TNHH Hồ Hưng 71 2.2.1.4.1 Kế tốn tập hợp CPNVLTT Cơng ty TNHH Hồ Hưng 71 2.2.1.4.2.Kế tốn tập hợp CPNCTT Cơng ty TNHH Hồ Hưng .81 2.2.1.4.3 Kế tốn tập hợp CPSXC Cơng ty TNHH Hồ Hưng 90 2.2.1.4.4 Kế tốn tổng hợp CPSX tồn Cơng tyTNHH Hồ Hưng107 2.2.2.Đánh giá sản phẩm dở dang Công ty TNHHồHưng 1112.2.3.Cơngtác kếtốn tính giáthành sảnphẩm tạiCơng ty TNHH Hồ Hưng 111 2.2.3.1.Công tác quản lý giá thành Công ty TNHH Hồ Hưng 111 2.2.3.2.Đối tượng tính giá thành Cơng ty TNHH Hồ Hưng 112 2.2.3.3.Phương pháp tính giá thành Cơng ty TNHH Hồ Hưng .114 Chương : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Hồ Hưng 3.1.Sự cần thiết hồn thiện cơngtác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Hồ Hưng 119 3.2.Nhận xét chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Hoà Hưng .120 3.2.1.Những ưu điểm .121 3.2.2.Những tồn 122 3.3.Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Hoà Hưng 124 3.3.1.Nguyên tắc định hướng hoàn thiện .124 3.3.2.Kiến nghị hoàn thiện 125 3.3.2.1.Kế toán tập hợp CPNVLTT .125 3.2.2 Kế toán tập hợp CPSXC 128 3.3.2.3 Sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm 130 Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế 3.3.2.4 Phương pháp tính trích khấu hao TSCĐ Khoa 132 3.3.2.5 Kế tốn khoản chi phí phải trả 133 Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 135 137 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế Khoa DANH MỤC BẢNG BIỂU TÊN BẢNG Bảng1 Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng 10 Bảng 11 Bảng 12 Bảng 13 Bảng 14 Bảng 15 Bảng 16 Bảng 17 Bảng 18 Bảng 19 Bảng 20 Bảng 21 Bảng 22 Bảng 23 Bảng 24 Bảng 25 Bảng 26 Bảng 27 Bảng 28 Bảng 29 Bảng 30 Bảng 31 Bảng quy mô tài sản Công ty Bảng tổng hợp nhập -xuất - tồn nguyên vật liệu gửi đến Phiếu chi số 1854 Phiếu nhập kho số 1945 Phiếu xuất kho số 1955 Sổ Nhật ký chung phần CPNVLTT Sổ TK 621 Báo cáo nhập - xuất- tồn vật tư quý IV Bảng toán lương Bảng chi tiết lương sản phẩm Sổ Nhật ký chung phần CPNCTT Sổ TK 622 Phiếu xuất kho số 2170 Báo cáo Nhập xuất tồn vật tư Phiếu xuất kho số 1087 Tình hình nhập –xuất- tồn CCDC Bảng tính khấu hao Bảng phân bổ khấu hao Phiếu chi số 2555 Phiếu chi số 2556 Sổ nhật ký chung CPSXC Sổ TK 627 Sổ TK 154 Sổ TK 154 mã hàng ASD 1023 Sổ TK 154 mã hàng CHINEREAR 1006 Sổ TK 154 mã hàng MAX 411806 Bảng tập hợp CPSX tồn Cơng ty Bảng tính giá thành sản phẩm Sổ CPSX CPNVLTT mã ADS1023 Sổ CPSX CPSXC mã ADS1023 Thẻ tính giá thành sản phẩm mã hàng ASD 1023 Bảng 32 Bảng tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần Trang 64 72 74 75 76 77 78 79 83 85 89 90 93 94 96 97 100 101 101 103 104-105 106 107 108 109 110 111 115 127 129 131 133 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TSCĐ Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 : Tài sản cố định Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế CCDC NVL BHXH BHYT KPCĐ NKCT TK SX SP SXKD KHKT KTTC DN K/C KD CPBH CPQLDN HH PPKT KKTX KKĐK CPNCTT GTGT CPSXC : Công cụ dụng cụ : Nguyên vật liệu : Bảo hiểm xã hội : Bảo hiểm y tế : Kinh phí cơng đồn : Nhật ký chứng từ : Tài khoản : Sản xuất : Sản phẩm : Sản xuất kinh doanh : Kế hoạch kĩ thuật : Kế tốn tài : Doanh nghiệp : Kết chuyển : Kinh doanh : Chi phí bán hàng : Chi phí quản lý doanh nghiệp : Hàng hố : Phương pháp khấu trừ : khai thường xuyên : Kiểm định kỳ : Chi phí nhân cơng trực tiếp : Giá trị gia tăng : Chi phí sản xuất chung CPNVLTT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp HTCL : Hoàn thiện chất lượng Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Khoa Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế Khoa DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 2.2 2.3 2.4 TÊN SƠ ĐỒ Trình tự hạch tốn CPNVLTT Trình tự hạch tốn CPNCTT Trình tự hạch tốn CPSXC Trình tự hạch tốn chi phí trả trước Trình tự hạch tốn chi phí phải trả Trình tự hạch tốn tổng hợp CPSX(KKTX) Trình tự hạch tốn tổng hợp CPSX(KKĐK) Hạch tốn theo hình thức Nhật ký chung Hạch tốn theo hình thức Nhật ký sổ Hạch tốn theo hình thức Chứng từ ghi sổ Hạch tốn theo hình thức Nhật ký chứng từ Hạch tốn theo hình thức kế tốn máyvi tính Sơ đồ tổ chức quản lý Cơng ty Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Sơ đồ tổ chức máy kế toán Quy trình tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm Công ty Trang 27 29 31 33 34 37 38 51 52 53 54 55 59 62 65 118 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 TÊN HÌNH ẢNH Trụ sở Cơng ty Phân xưởng sản xuất Một số sản phẩm Công ty Mã hàng ASD 1023- Quần lửng Mã hàng CHINEREAR 1006 – Quần SOOC Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Trang 57 63 113 116 116 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế Khoa LỜI MỞ ĐẦU 1- Sự cần thiết đề tài: Trong nghiệp cơng nghiệp hố - đại hố đất nước, kế tốn cơng cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế mặt vi mô vĩ mô, công cụ thiếu quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp,và điều quan trọng đất nước trình mở cửa hợp tác hội nhập với xu phát triển toàn giới Những năm gần thấy thay đổi ngày miền đất nước Sự phát triển nhanh chóng kinh tế với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đánh giá cao khu vực Các thành phần kinh tế nước tăng nhanh số lương khả kinh doanh Điều làm cho trình cạnh tranh doanh nghiệp nước trở nên sôi động Bất kỳ doanh nghiệp muốn thắng lợi cạnh tranh để tồn phát triển Một biện pháp giúp cho doanh nghiệp phải làm để tạo sản phẩm với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng đặc biệt sản phẩm phải có giá thành hạ Khi doanh nghiệp tạo sản phẩm với chất lượng cao giá thấp vũ khí giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng tìm chỗ đứng thị trường khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm Nhận thức tầm quan trọng chi phí giá thành sản phẩm,các doanh nghiệp ln tìm cách để giảm chi phí giá thành sản phẩm Nhưng làm để có điều kinh tế thị trường cạnh tranh liệt khơng phải doanh nghiệp làm đòi hỏi cố gắng cá nhân doanh nghiệp tài nhà quản lí Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế 10 Khoa Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp, phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh kết sử dụng loại tài sản, vật tư, tiền vốn trình sản xuất, biện pháp kỹ thuật mà doanh nghiệp thực nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Nhận thức tầm quan trọngđó, sở lý luận học tập nhà trường thực tế cơng tác kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Hồ Hưng, em mạnh dạn lựa chọn đề tài:" Hoàn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Hoà Hưng” làm đề tài cho Luận văn 2- Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu đề tài nghiên cứu lý luận thực tiễn cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cụ thể Luận văn nghiên cứu lý luận chung tổ chức công tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất, nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Hồ Hưng vận dụng lý luận chung cơng tác tổ chức kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất để đánh giá thực trạng ưu điểm nhược điểm công tác tổ chức kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Hồ Hưng, phân tích cần thiết khách quan phải hồn thiện tổ chức hạch tốn kế tốn chế nói chung hồn thiện cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng từ đưa phương hướng số giải pháp cần thiết để hoàn thiện cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tạị Cơng ty TNHH Hồ Hưng 3- Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế 139 Khoa ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm may gia cơng Cơng ty TNHH Hồ Hưng sau : 3.3.2.1 Kế tốn tập hợp chi phí NVLTT: Đối với sản phẩm may gia cơng chi phí NVL chủ yếu chi phí phát sinh nhập NVL khách hàng nên loại chi phí thường ổn định khơng nhiều Do để đưa kế hoạch hạ giá thành sản phẩm người quản lý cần phải cung cấp thông tin đầy đủ, xác chi phí NVL phụ, cụ thể mức tiêu hao thực tế loại vât liệu loại vật liệu mà Công ty bỏ tiền mua phục vụ cho sản xuất sản phẩm Để có thơng tin đầy đủ, xác mức độ tiêu hao NVL kế tốn phải mở sổ chi tiết theo dõi chi phí theo đối tượng cụ thể mà Công ty theo phân xưởng sản xuất Kế tốn phản ánh chi phí NVL phát sinh kỳ vào sổ theo phân xưởng cuối kỳ tập hợp tổng chi phí NVL phân xưởng phân bổ cho mã hàng mà phân xưởng sản xuất kỳ theo tiêu thức lương công nhân trực tiếp mã hàng Sau em xin trình bày: “ Sổ chi tiết chi phí sản xuất - kinh doanh chi phí NVLTT mã hàng ASD 1023” (còn mã hàng CHINERAER 1006, mã hàng MAX 411806 làm tương tự) sau: Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 140 Khoa Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế 141 Khoa 3.3.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung Theo em để quản lý chi phí phát sinh theo địa điểm tính dúng cho đối tượng chịu chi phí Công ty nên mở sổ chi tiết tập hợp chi phí theo phân xưởng, đặc biệt chi phí tiền ăn ca cơng nhân, chi phí khấu hao TSCĐ theo dõi chi tiết theo phân xưởng dựa số lượng công nhân phân xưởng số lượng máy móc, TSCĐ sử dụng phân xưởng phân xưởng lại chi tiết theo khoản mục phân bổ cho mã hàng cách xác với tiêu thức phù hợp Chi phí tập hợp sau: Khi có phát sinh chi phí phân xưởng, kế tốn vào chứng từ gốc, bảng phân bổ để phản ánh vào sổ chi tiết chi phí sản xuất – kinh doanh theo đối tượng tập hợp chi phí phân xưởng Đến cuối kỳ kế tốn tập hợp chi phí riêng phát sinh phân xưởng chi phí chung phân bổ theo tiêu thức phù hợp để tính giá thành sản phẩm sản xuất kỳ Như phản ánh giá thành sản phẩm sản xuất kỳ Tuy nhiên số khoản chi phí tổng hợp khác như: tiền thuê phân xưởng, tiền trông xe ngồi giờ… cần tập hợp cho Cơng ty phân bổ cho phân xưởng theo tiêu thức phù hợp chi phí lương cơng nhân sản xuất Tóm lại chi phí phát sinh phân xưởng tính trực tiếp cho phân xưởng chi phí phát sinh chung cho tồn Cơng ty cuối kỳ tập hợp phân bổ cho phân xưởng, sau phân xưởng lại phân bổ cho mã hàng mà phân xưởng gia cơng Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế 142 Khoa Sau em xin trình bày sổ chi tiết chi phí sản xuất – kinh doanh chi phí SXC mã hàng ASD 1023 (còn hai mã hàng CHINERAER 1006 MAX 411806 lập tương tự) sau: Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế 143 Khoa 3.3.2.3 Sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm Khi tiến hành theo dõi chi tiết cho mã hàng chi phí NVLTT số chi phí SXC khác kế tốn hồn tồn lập thẻ tính giá thành cho mã hàng sản xuất quý Thẻ tính giá thành sản phẩm phản ánh kết tính giá thành cách cụ thể mã hàng, sau kế tốn tập hợp vào bảng tính giá thành cho tồn Cơng ty Từ thơng tin kế tốn tính giá thành cụ thể hố cách đầy đủ, xác giúp cho nhà quản lý đưa định đắn, kịp thời Việc lập thẻ tính giá thành tiến hành sau: - Căn vào thẻ tính giá thành kỳ trước để ghi vào chi tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ” - Căn vào số liệu phản ánh sổ kế tốn chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh để ghi vào chi tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh kỳ” - Căn vào biên kiểm đánh giá sản phẩm dở dang để ghi vào tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ” Dưới thẻ tính giá thành cho mã hàng ADS 1023 (Bảng31), hai mã hàng lại làm tương tự: Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 144 Khoa Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế 145 Khoa 3.3.2.4 Phương pháp tính trích khấu hao TSCĐ Phương pháp tính khấu hao TSCĐ mà Cơng ty áp dụng phương pháp khấu hao tuyến tính với khung thời gian khấu hao TSCĐ quy định nhà nước Nhưng thực tế hệ thống máy móc Công ty đặc biệt hệ thống máy may hoạt động với cường độ cao, trích khấu hao theo phương pháp năm cuối chi phí khấu hao trích khơng phù hợp với cơng suất làm việc máy Vì lẽ mà theo em phương pháp khấu hao máy móc chưa thật phù hợp Cơng ty áp dụng phương pháp tính khấu hao thích hợp để nhanh chóng thu hồi vốn đảm bảo kỳ có lãi Với tốc độ phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ với cạnh tranh ngày gay gắt lĩnh vực công nghiệp dệt may để đảm bảo thu hồi vốn nhanh nhằm đầu tư mua sắm thiết bị đại đáp ứng yêu cầu sản xuất sản phẩm chất lượng cao điều cần thiết nên làm Bởi lúc đó, Cơng ty nên áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần để trích khấu hao hệ thống máy móc máy may phân xưởng với cơng thức tính khấu hao sau: Mức khấu Nguyên giá hao năm TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao giảm dần Hoặc: Mức khấu hao năm Giá trị lại TSCĐ Tỷ lệ khấu hao cố định Mức khấu Mức khấu hao năm hao tháng 12 Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 x Luận 146 Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế Khoa Với phương pháp này, năm đầu sử dụng TSCĐ mới, khả sản xuất cao số khấu hao tính vào chi phí sản xuất cao hơn, sau lực sản xuất TSCĐ giảm dần số khấu hao tính vào chi phí sản xuất thấp hơn, cách tính hợp lý Để thấy rõ cách tính hiệu phương pháp so vơi phương pháp tuyến tính Cơng ty sử dụng, em lập bảng tính khấu hao so sánh hai cách tính khấu hao với số máy móc năm sử dụng: BẢNG 32 BẢNG TÍNH KHẤU HAO Đơn vị tính : Đồng Tên TSCĐ Chỉ tiêu Nguyên giá Số lượng Tỷ lệ khấuhao Cách tính KH Số KH năm I Số KH năm II SốKH năm III SốKH năm IV Số KH năm V Máy may kim điện tủ L52 – H 5100 KHTT KHN Máy may LK 1900 HSIM 590 KHTT KHN Máy may chương trình SUNTA SPS/A13 KHTT KHN 133.824.150 10 20% 40% 20%xNG 40%xGTCL 26.764.830 53.529.660 26.764.830 32.117.796 26.764.830 19.270.677 26.764.830 11.562.406 26.764.830 6.937.444 111.312.000 20% 40% 20%xNG 40%xGTCL 22.262.400 44.524.800 22.262.400 26.714.880 22.262.400 16.028.928 22.262.400 9.617.357 22.262.400 5.770.414 176.166.900 20% 40% 20%xNG 40%xGTCL 35.233.380 70.466.760 35.233.380 42.280.056 35.233.380 25.368.036 35.233.380 15.220.821 35.233.380 9.132.493 Trong đó: - GTCL: giá trị lại - NG: ngun giá - KH: khấu hao - KHTT: khấu hao tuyến tính - KHN: khấu hao nhanh 3.3.2.5 Kế tốn khoản chi phí phải trả : Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế 147 Khoa Đối với loại chi phí phải trả, chi phí trả trước, Công ty cần xem xét đánh giá kỳ sử dụng CDCD, tác dụng chi phí phát sinh phát sinh để phân bổ trích trước cho hợp lý, nhằm đảm bảo cho chi phí sản xuất chung kỳ có tăng, giảm ổn định, đồng thời với việc giám sát chặt chẽ loại chi phí để có mức chi hợp lý thực thu hồi chi phí nhanh thích hợp việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Vào đầu năm kế tốn dựa kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ công tiến hành trích khoản chi phí trả trước, cuối kỳ tiến hành phân bổ cho đối tượng sử dụng Cụ thể bút toán sau: Nợ TK 335 Có TK 241,331,111,112 Sau vào cuối quý tiến hành phân bổ cho đối tượng sử dụng: Nợ TK 335 Có TK 627, 642 Như đảm bảo khoản chi phí ổn định từ giá thành ổn định Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế 148 Khoa KẾT LUẬN *** Là sinh viên trước trường bước vào làm cơng tác, cơng việc thực tế điều quan trọng cần phải trải qua đợt thực tập sở để làm quen với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tiễn nghiệp vụ kinh tế phát sinh trình sản xuất kinh doanh cách thu thập, xử lý chúng để có thơng tin hữu ích nhằm phục vụ mục đích định nhà quản lý Qua q trình giúp cho người sinh viên nâng cao trình độ lý luận khả nắm bắt thực tế, đồng thời điều kiện để phát huy áp dụng kiến thức học vào thực tế việc chọn đề tài để sâu nghiên cứu viết luận văn tốt nghiệp Bài luận văn em tập trung trình bày lý luận chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp công nghiệp chế biến gia cơng, tình hình thực tế cơng tác Cơng ty TNHH Hồ Hưng Qua thực tế thực tập Công ty kiến thức tiếp thu nhà trường, em đưa ưu điểm, tồn phương hướng hồn thiện cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm may gia công Công ty Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Đại học Công nghiệp Hà Nội kinh tế 149 Khoa Em xin chân thành cảm ơn Khoa Kinh Tế- Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội tạo điều kiện cho sinh viên chúng em có hội thời gian thực tế sở, xin cảm ơn Ban lãnh đạo Cơng ty TNHH Hồ Hưng cơ, bác, anh chị Phòng Kế tốn - Tài vụ tận tình giúp đỡ em suốt trình thực tập viết Luận văn Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn đạo, quan tâm, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo Cơ giáo: Trần Thị Dung Chị kế toán trưởng: Đỗ Thị Kim Thanh giúp cho Luận văn em hoàn thành thời gian đạt kết tốt Do thời gian có hạn trình độ chun mơn chưa cao nên Luận văn em không tránh khỏi kiếm khuyết, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy, tồn thể bạn Luận văn hồn thiện hơn, qua em có thêm hiểu biết lý luận thực tế Em xin chân thành cảm ơn đóng góp quý báu! Sinh viên: Nghiêm Thị Lan Anh Nghiêm Thị Lan Anh văn tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kinh tế -150- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế tốn doanh nghiệp ( Tập thể tác giả Học vịên tài chính, nhà xuất thống năm 2005) Hệ thống kế toán doanh nghiệp (Vụ chế độ kế toán nhà xuất Tài chính) Giáo trình lý thuyết thực hành kế tốn tài ( Nhà xuất tài năm 2000) Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh (Khoa kế tốn trường Đại học kinh tế quốc dân) 6.Các chuẩn mực kế toán hành Bộ tài Các tài liệu khác: Lịch sử, phát triển hình thành Cơng ty TNHH Hồ Hưng Các điều lệ Cơng ty TNHH Hồ Hưng Các sổ sách Kế tốn Cơng ty TNHH Hồ Hưng năm gần Nghiêm Thị Lan Anh tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Lun Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kinh tÕ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nghiêm Thị Lan Anh tt nghip Lp CKT6 K5 Lun Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa kinh tế NHN XẫT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Nghiêm Thị Lan Anh tốt nghiệp Lớp CĐKT6 K5 Lun Trờng Đại học Công nghiệp Hà Néi Khoa kinh tÕ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Nghiêm Thị Lan Anh tốt nghiệp Lớp CĐKT6 – K5 Luận văn ... cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Hoà Hưng Chương 3- Một số giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản. .. Khoa hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Hồ Hưng Và nêu lên số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty 5-... tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Hồ Hưng vận dụng lý luận chung cơng tác tổ chức kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hoà Hưng, Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hoà Hưng, SƠ ĐỒ 1.7: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn