Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Long

119 15 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2019, 08:13

1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Lời nói đầu Sự cần thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, vấn đề hiệu sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp thước đo phản ánh trình độ quản lý mà sống còn, định đến tồn phát triển Doanh nghiệp Để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp trình hoạt động phải có bước thích hợp, có tầm nhìn chiến lược từ việc tổ chức từ việc quản lý tới việc tiếp cận thị trường Cũng Doanh nghiệp khác tồn kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước, Doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp mà việc hạch toán kinh tế quan trọng để lấy thu bù đắp chi phí cho có lãi Thực tế năm vừa qua cho thấy, với phát triển chế thị trường cạnh tranh gay gắt, bên cạnh Doanh nghiệp sản xuất làm ăn có hiệu quả, mở rộng khơng ngừng nâng cao vị thị trường nước nước ngồi tồn khơng Doanh nghiệp sản xuất hoạt động hiệu quả, thu nhập khơng bù đắp chi phí có nguy đứng trước phá sản, giải thể Nguyên nhân tình trạng có nhiều song nhìn nhận đánh giá cách tổng quát khách quan nguyên nhân đổ vỡ, phá sản Doanh nghiệp yếu khâu tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý tiêu thụ Vì với mục tiêu cao lợi nhuận Doanh nghiệp phải áp dụng nhiều, dùng biện pháp khác tổ chức tốt máy quản lý, áp dụng công nghệ hợp lý, tổ chức tốt công tác marketing Trong số biện pháp đó, kế tốn với chức theo dõi, giám đốc phản ánh trình sản xuất kinh doanh nói chung, q trình tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ nói riêng trở thành biện pháp, công cụ quan trọng giúp Doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, đứng vững trước cạnh tranh khốc liệt thị trường Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Xuất phát từ cần thiết tầm quan trọng yêu cầu đặt với kế toán việc hạch toán khâu tiêu thụ xác định kết tiêu thụ, nghiên cứu thực tế kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long, đựợc hướng dẫn tận tình Thầy giáo, Thạc Sĩ Đặng Ngọc Hùng em mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài “ Hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long” Bởi qua em tìm hiểu học hỏi thêm nhiều điều thực tế Bên cạnh đề tài hồn thành góp phần nhỏ vào việc hồn thành cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long Mục đích nghiên cứu - Mục đích chung: + Khái quát tổng kết vấn đề có tính chất tổng quan tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ + Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long + So sánh cơng tác kế tốn mặt lý thuyết với thực tế tìm hiểu đơn vị thực tập + Rút ưu điểm, nhược điểm Công ty để đưa biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long - Mục đích riêng thân: + Củng cố kiến thức học trường sách + Trang bị thêm cho kiến thức kế tốn ngồi thực tế để trường tự tin bước vào Doanh nghiệp với tư cách kế toán Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: + Tình hình khái quát chung đơn vị thực tập + Cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế - Phạm vi nhiên cứu: + Nghiên cứu sách giáo trình + Nghiên cứu thực tế Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp chủ yếu tìm hiểu sách báo sử dụng phương pháp quan sát thực tế Công ty - Sử dụng phương pháp phân tích để so sánh thực tế lý thuyết học - Ngoài sử dụng số phương pháp khác Những đóng góp luận văn tốt nghiệp - Chủ yếu nâng cao kiến thức thực tế thân cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ - Nhằm hoàn thiện tốt cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long Bố cục luận văn tốt nghiệp: Nội dung luận văn gồm chương: Chương1 : Những lý luận tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Doanh nghiệp sản xuất Chương2: Thực trạng cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long Chương3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế CHƯƠNG1 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Sự cần thiết cơng tác kế tốn q trình tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm 1.1.1 Quá trình tiêu thụ thành phẩm yêu cầu quản lý 1.1.1.1 Thành phẩm trình tiêu thụ thành phẩm Tiêu thụ khâu quan trọng trình sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích đem sản phẩm tiêu thụ thị trường để mặt tìm kiếm lợi nhuận mặt khác đáp ứng nhu cầu xã hội Sản phẩm mang tiêu thụ Doanh nghiệp sản xuất thành phẩm, lao vụ dịch vụ sản xuất từ việc mua yếu tố đầu vào đưa chúng vào quy trình cơng nghệ chế biến Trong Doanh nghiệp sản xuất, thành phẩm chiếm tỷ trọng lớn tổng sản phẩm Doanh nghiệp Để xem xét trình tiêu thụ thành phẩm không đề cập đến khái niệm thành phẩm Thành phẩm sản phẩm trải qua giai đoạn chế biến cuối quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, Doanh nghiệp thực th ngồi gia cơng chế biến kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, nhập kho giao trực tiếp cho khách hàng Thành phẩm tồn dạng nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang bán thành phẩm trước mang nhập kho Mục đích Doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề thu lợi nhuận Các Doanh nghiệp sản xuất thực chức sản xuất nghĩa đưa yếu tố đầu vào vào gia công chế biến sản phẩm mà phần lớn thành phẩm sau đem bán thị trường Chính vậy, điều Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế quan trọng Doanh nghiệp sản xuất không tạo sản phẩm mà phải tổ chức tiêu thụ chúng thị trường Như vậy, tiêu thụ giai đoạn cuối trình sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp, trình giao hàng cho người mua với giá thoả thuận giá quy định hay nói cách khác tiêu thụ q trình chuyển hố vốn Doanh nghiệp từ hình thái vật sang hình thái giá trị Nhờ sản phẩm hàng hố chuyển thành tiền, thực vòng chu chuyển vốn Doanh nghiệp chu chuyển tiền tệ xã hội, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu khách hàng Thành phẩm coi tiêu thụ chuyển giao cho người mua người mua trả tiền chấp nhận trả tiền Thực tế việc xuất hàng giao cho khách việc thu tiền hàng xảy khơng đồng thời Doanh nghiệp áp dụng hình thức tốn khác Ứng với hình thức tiêu thụ hình thức tốn khác thời điểm xác định thành phẩm tiêu thụ khác Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thoả mãn tất năm điều kiện sau đây: - Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá cho người mua - Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hoá quyền kiểm soát hàng hoá - Doanh thu xác định tương đối chắn - Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng - Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 1.1.1.2 Ý nghĩa trình tiêu thụ thành phẩm Doanh nghiệp sản xuất Như nói trên, tiêu thụ thành phẩm khâu cuối trình sản xuất kinh doanh Việc tiêu thụ thoả mãn nhu cầu đơn vị khác hay tổ chức, cá nhân quan trọng giúp Doanh Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế nghiệp nhanh chóng chuyển từ hình thái vật chất sang hình thái tiền tệ từ làm sở để xác định kết kinh doanh sau - Đối với thân Doanh nghiệp, thực tốt công tác tiêu thụ giúp cho Doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh chóng, tốc độ chu chuyển vốn lưu động tăng nhanh tạo điều kiện cho Doanh nghiệp tổ chức vốn, giảm bớt vốn phải huy động từ bên giảm chi phí vốn Doanh nghiệp có tiêu thụ thành phẩm làm có doanh thu để bù đắp chi phí, thực nghĩa vụ Nhà nước Nói cách khác, tiêu thụ thành phẩm có ý nghĩa định việc thực mục tiêu chiến lược mà Doanh nghiệp theo đuổi, thúc đẩy vòng quay trình tái sản xuất, qua tái sản xuất tái sản xuất mở rộng sức lao động góp phần thực mục tiêu kinh tế xã hội nâng cao hiệu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh Các đối tượng khác có liên quan cao thực giá trị thặng dư, từ giúp cho nhà quản trị lãnh đạo đưa định phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp - Đối với người tiêu dùng, việc thực tốt công tác tiêu thụ Doanh nghiệp nghĩa góp phần thoả mãn nhu cầu, đáp ứng đòi hỏi người mua Hơn nữa, nhà sản xuất tiếp cận với khách hàng cách trực tiếp thông qua nhà phân phối, hiểu nhu cầu, thị hiếu, tập quán tiêu dùng xã hội từ có điều chỉnh kịp thời Đứng góc độ tồn kinh tế quốc dân, Doanh nghiệp đóng vai trò đơn vị kinh tế sở Sự lớn mạnh Doanh nghiệp góp phần ổn định phát triển tồn kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để thực mục tiêu chung quốc gia Sự lưu thơng sản phẩm hàng hố thị trường đồng nghĩa với việc xã hội thừa nhận kết lao động Doanh nghiệp Doanh nghiệp khẳng định chỗ đứng thị trường Thêm vào thực tốt q trình tiêu thụ góp phần điều hồ sản xuất tiêu dùng, tiền sản phẩm, khả nhu cầu điều kiện đảm bảo phát triển cân đối ngành toàn kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế 1.1.1.3 Yêu cầu quản lý hoạt động tiêu thụ thành phẩm Quản lý hoạt động tiêu thụ theo kế hoạch tiêu thụ, có thực cân đối cung cầu, đảm bảo cân đối sản xuất ngành kinh tế Quản lý trình tiêu thụ phải bám sát yêu cầu sau : - Về khối lượng thành phẩm tiêu thụ, phải nắm rõ số lượng xác loại thành phẩm tồn kho đầu kỳ, nhập kỳ, xuất tiêu thụ lượng dự trữ cần thiết để có kế hoạch cung ứng kịp thời cho nhu cầu thị trường Bộ phận quản lý thành phẩm xuất bán phải thường xuyên đối chiếu với thủ kho khối lượng thành phẩm luân chuyển tồn kho - Về giá vốn hàng xuất kho: Đây tồn chi phí thực tế cấu thành nên thành phẩm biểu mặt giá trị chúng Đó sở để xác định giá bán tính tốn hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp kỳ - Về chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp: Đây khoản chi phí với giá vốn hàng bán tạo nên trị giá vốn hàng bán Loại chi phí có ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Do khoản chi phí có tính chất cố định cần xây dựng mức chi phí cho đơn vị sản phẩm, lập dự tốn cho loại, thời kỳ tiến hành phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp cho số thành phẩm bán - Về giá bán doanh thu bán hàng: Giá bán phải bù đắp chi phí có lãi đồng thời phải khách hàng chấp nhận Tuy nhiên việc xác định giá bán cần mềm dẻo linh hoạt Ngoài việc vào giá vốn hàng bán việc xác định giá tách rời với quan hệ cung cầu thị trường Do phải xem xét, nghiên cứu kỹ thị trường trước đưa định giá, tránh trường hợp giá biến động bất thường gây uy tín sản phẩm thị trường Doanh nghiệp cần sử dụng công cụ tác Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế động vào cầu, kích thích tăng cầu sản phẩm người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh doanh thu bán hàng Trong trường hợp đặc biệt sử dụng giá bán ưu đãi để tăng khối lượng tiêu thụ tránh tình trạng ứ đọng hàng hố Do phận quản lý tiêu thụ cần cung cấp xác kịp thời thơng tin giá từ có xử lý phân tích thơng tin đắn nhằm đưa định hiệu quả, kịp thời - Về phương thức toán thời hạn toán: Bộ phận quản lý tiêu thụ phải tuỳ theo khách hàng mà thoả thuận phương thức thời hạn hợp lý: Có thể tốn tiền mặt, séc, chuyển khoản hay hàng đổi hàng Việc áp dụng toán nhanh điều kiện để Doanh nghiệp rút ngắn chu kỳ toán, thu hồi vốn để trang trải chi phí đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh Muốn phận quản lý bán hàng phải hiểu rõ khách hàng thường xun hay khơng thường xun, tốn sòng phẳng hay khơng - Về thuế liên quan đến bán hàng bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) Để quản lý tình hình thực nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước cách đầy đủ chặt chẽ, phải xác định xác doanh thu bán hàng kỳ làm sở để xác định số thuế phải nộp Có thể nói việc quản lý cơng tác tiêu thụ có vị trí quan trọng, có ý nghĩa sống tồn Doanh nghiệp Thực tốt yêu cầu đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp hiệu 1.1.2 Xác định kết tiêu thụ Doanh nghiệp sản xuất Để thực mục đích kinh doanh thoả mãn nhu cầu tiêu dùng xã hội sản phẩm sản xuất thu lợi nhuận sau chu kỳ kinh doanh, Doanh nghiệp phải ln tính tốn xác chi phí bỏ thu nhập thu hay nói cách khác Doanh nghiệp phải xác định Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế kết hoạt động sản xuất kinh doanh mình, Doanh nghiệp sản xuất kết hoạt động tiêu thụ thành phẩm, lao vụ hay dịch vụ Như vậy, kết tiêu thụ khoản chênh lệch doanh thu bán hàng thu chi phí kinh doanh bỏ q trình tiêu thụ Đó khoản chênh lệch doanh thu giá vốn hàng bán bao gồm trị giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng chi phí quản lý Doanh nghiệp phân bổ cho số hàng bán 1.1.3 Ý nghĩa, nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Để quản lý cách tốt hoạt động sản xuất Doanh nghiệp, khơng phân biệt Doanh nghiệp thuộc thành phần, loại hình kinh tế, lĩnh vực hoạt động hay hình thức sở hữu phải sử dụng đồng thời hàng loạt công cụ quản lý khác kế tốn coi cơng cụ hữu hiệu Đặc biệt kinh tế thị trường, kế tốn sử dụng cơng cụ đắc lực thiếu Doanh nghiệp quản lý vĩ mô Nhà nước Trong công tác quản lý hoạt động tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Doanh nghiệp sản xuất, vai trò kế tốn quan trọng Kế tốn phản ánh giám đốc tình hình biến động thành phẩm, hoạt động tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Các thơng tin kế tốn đưa khơng phục vụ cho công tác quản lý kinh tế thân Doanh nghiệp mà phục vụ cho cơng tác quản lý nhiều đối tượng khác có liên quan Thơng tin kế tốn giúp cho người quản lý Doanh nghiệp nắm vững hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp mình, biến động nó, từ lựa chọn phương án tiêu thụ có hiệu Để giữ vững vai trò cơng cụ quản lý kinh tế có hiệu kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ cần thực tốt nhiệm vụ cụ thể sau: Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp 10 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế  Ghi chép phản ánh đầy đủ kịp thời khối lượng thành phẩm bán Quản lý chặt chẽ tình hình biến động dự trữ kho hàng từ phát có biện pháp xử lý kịp thời hàng hoá ứ đọng  Lựa chọn phương pháp xác định giá vốn hàng bán tính toán đắn trị giá vốn hàng xuất bán Xác định doanh thu bán hàng từ góp phần tính tốn xác định kết qủa tiêu thụ cách xác Cùng với việc xác nhận thời điểm ghi nhận doanh thu việc xác định đắn chi phí bán hàng chi phí khác có liên quan  Kiểm tra, phân tích đánh giá tình hình thực kế hoạch tiêu thụ từ cung cấp cho lãnh đạo việc thực tiến độ tiêu thụ thành phẩm giúp cho công tác lập kế hoạch tiêu thụ cho kỳ sau  Đơn đốc q trình tốn tiền hàng nhanh chóng kịp thời, kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật tốn quản lý chặt chẽ tiền bán hàng Kiểm tra tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước  Phản ánh đầy đủ, xác, kịp thời khoản thu nhập theo loại thành phẩm phục vụ cho việc phân tích đánh giá hiệu kinh doanh việc kiểm tra tình hình thực chế độ tài hành 1.2 Tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm Doanh nghiệp sản xuất 1.2.1 Phương pháp xác định giá xuất kho thành phẩm Về nguyên tắc thành phẩm đánh giá theo giá vốn thực tế thành phẩm Doanh nghiệp ln có biến động nhiều nguyên nhân khác nhau, để phục vụ cho việc hạch tốn kịp thời tính tốn xác giá trị thành phẩm xuất kho, thành phẩm đánh giá theo giá thực tế giá hạch toán  Đánh giá thành phẩm theo giá thực tế: Giá thành thực tế thành phẩm nhập kho xác định tuỳ theo nguồn nhập Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp 95 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Với vấn đề tồn trên, việc hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết điều quan trọng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long Do em xin đưa số ý kiến giải pháp nhằm mong muốn hoàn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty * Về công tác kế tốn nói chung: Lợi nhuận vấn đề quan tâm hàng đầu nhà kinh doanh Với mức doanh thu muốn tăng lợi nhuận vấn đề khơng thể khơng đề cập tới chi phí Hiện với bùng nổ cơng nghệ thơng tin đặc biệt máy vi tính góp phần làm cho suất lao động ngày nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế nói chung thành phần kinh tế nói riêng Trong lĩnh vực kinh doanh đặc biệt công tác kế toán, trước cần đến đến nhân viên kế tốn ngày cần nhân viên máy tính đảm nhận cơng việc cách xác kịp thời Như vậy, để giảm bớt chi phí cho Cơng ty mà đảm nhận tốt cơng việc phòng kế tốn phần mềm kế tốn cần hồn thiện * Về cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Cơng ty nói riêng Ý kiến đề xuất thứ nhất: Về vấn đề hạch toán doanh thu Theo quy định nay, hàng xuất kho đem bán đựơc khách hàng toán chấp nhận toán kế tốn phải ghi nhận doanh thu hàng bán kết chuyển giá vốn hàng bán vào việc lập hoá đơn GTGT hoá đơn bán hàng giao cho khách Trường hợp giao hàng cho cơng trình Cơng ty TNHH sản xuất Thương mại Hải Long làm nhiều đợt giao hết số hàng lập hố đơn GTGT giao cho khách số lượng hàng tổng lượng đợt giao hàng khơng phản ánh xác thời điểm diễn nghiệp vụ Có lô hàng giao từ tháng tháng sau hết số lượng ghi hợp đồng dẫn tới việc sang tháng sau Công ty lập hoá đơn GTGT ghi nhận doanh thu giá vốn hàng bán xác định tháng Điều ảnh Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp 96 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế hưởng tới độ xác kết tiêu thụ tháng Cơng ty, báo cáo tháng khơng xác gây khó khăn việc đối chiếu kiểm tra lập kế hoạch bán hàng Chính vậy, Cơng ty nên lập hố đơn GTGT cho đợt giao hàng để kế toán ghi nhận doanh thu đồng thời phản ánh giá vốn đợt xuất hàng Mỗi đợt giao hàng, kế toán phản ánh trị giá xuất kho thành phẩm theo định khoản: Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán Có TK 155 - Thành phẩm Doanh thu: Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng Có TK 511- Doanh thu bán hàng Có TK 3331- Thuế đầu phải nộp Ý kiến đề xuất thứ hai: Về vấn đề bán hàng thông qua đại lý Công ty có nhiều đại lý tồn quốc, Cơng ty giao thành phẩm cho đại lý số thành phẩm chưa coi tiêu thụ Hiện nay, kế tốn Cơng ty hạch tốn sau: Nợ TK 632 Có TK 155 Việc hạch tốn chưa thành phẩm chưa xác định tiêu thụ nên khơng hạch tốn giá vốn doanh thu Trong trường hợp nên sử dụng thêm tài khoản 157 - Hàng gửi bán để theo dõi số thành phẩm này, kế toán hạch tốn sau: Nợ TK 157 Có TK 155 Sau đó, nhận thơng báo đại lý số thành phẩm gửi bán tiêu thụ, vào số tiền mà đại lý tốn giấy báo có Ngân hàng giấy ghi nhận nợ đại lý, kế toán tiến hành kết chuyển giá vốn xác định doanh thu số thành phẩm tiêu thụ: Nợ TK 632 Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp 97 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Có TK 157 Xác định doanh thu: Nợ TK 131 Có TK 511 Có TK 333(1) Riêng hoa hồng đại lý hạch toán vào TK 641 - Chi phí bán hàng theo quy định Ý kiến đề xuất thứ ba: Về vấn đề hạch toán khoản giảm giá hàng bán Khi thực việc giảm giá cho khách hàng mua với khối lượng lớn, thường xuyên, Công ty không sử dụng TK 532 – Giảm giá hàng bán theo quy định để hạch tốn phần tiền Cơng ty giảm giá cho khách hàng mà trừ trực tiếp tổng giá tốn hố đơn GTGT Điều gây khó khăn cho việc xác định cho tổng doanh thu bán hàng số tiền giảm cho khách hàng cho lơ hàng Để khắc phục tình trạng Cơng ty nên tách rời phần giảm khách hàng hưởng với tổng giá toán, sử dụng TK 532 để hạch tốn Cơng ty nghiên cứu, điều chỉnh đưa mức giảm giá cho khách hàng Mặt khác, vừa đảm bảo sách bán hàng Công ty vừa tăng cường công tác quản lý, hạch toán kế toán khoản trừ doanh thu góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty Kế tốn hạch tốn hạch tốn sau: Căn vào chứng từ chấp thuận giảm giá cho khách hàng số lượng hàng bán, kế toán phản ánh: Nợ TK 532- Số tiền giảm giá cho khách hàng hưởng Có TK 111, 112,131 - Cuối kỳ kết chuyển toàn giá trị phần giảm giá vào TK 511 Nợ TK 511- K/C giảm giá hàn bán Có TK 532 Ý kiến đề xuất thứ tư: Một số ý kiến khác - Đa dạng phương thức bán hàng việc tổ chức mạng lưới đại lý nhiều hình thức: Đại lý hoa hồng, đại lý bao tiêu, đại lý độc quyền Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp 98 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế - Tổ chức thăm dò, nghiên cứu tìm kiếm bạn hàng thông qua việc giảm giá, giảm chi phí vận chuyển, tăng cường cơng tác quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng - Nâng cao chất lượng sản phẩm bán cách tăng cường cơng tác kiểm định thử mẫu kính *Về cơng tác kế toán quản trị: Để phương án kinh doanh nói chung phương án tiêu thụ Cơng ty nói riêng lựa chọn phương án tối ưu nhất, mang lại hiệu cao tránh lãng phí vốn Cơng ty cần thiết phải xây mơ hình kế tốn quản trị nói chung kế toán quản trị tiêu thụ thành phẩm xác định kết nói riêng Với đề xuất giúp cho cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết Công ty phát huy đầy đủ vai trò việc cung cấp thơng tin kinh tế, tài cho lãnh đạo định đắn kinh doanh Thứ nhất: Việc ghi chép trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý giúp cho việc thông tin số liệu, kiểm tra đối chiếu số liệu cách nhanh chóng tạo điều kiện cho khâu hạch tốn quản lý sản phẩm Cơng ty có hiệu Thứ hai: Phản ánh nội dung chi phí tạo điều kiện cho kế toán việc xác định giá vốn tiêu thụ kỳ giá bán hàng xuất kho Từ phản ánh xác kết kinh doanh Công ty Thứ ba: Hệ thống sổ sách kế tốn hồn thiện giúp cho việc ghi chép phản ánh nghiệp vụ đầy đủ mà đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập báo cáo tài doanh nghiệp Thứ tư: Hồn thiện kế toán quản trị giúp ban lãnh đạo Cơng ty nắm bắt thường xun tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Đồng thời báo cáo kế toán quản trị sở tin cậy cho Ban lãnh đạo đề định kinh doanh đắn Vì vậy, phải tổ chức kế toán Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp 99 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế quản trị để đưa sách cần thiết phù hợp với yêu cầu định hướng phát triển Công ty Kết Luận Kinh tế thị trường bên cạnh hạn chế bộc lộ ưu điểm mà khơng chế kinh tế có được: Tự điều tiết giá thị trường, tạo động, nhạy bén kinh doanh, thúc đẩy sản xuất phát triển mạnh mẽ Một động lực thúc đẩy cạnh tranh gay gắt Doanh nghiệp thành phần kinh tế Đứng trước tình hình Doanh nghiệp phải tự tìm cho hướng thích hợp để tồn phát triển Cũng Doanh nghiệp khác, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long bước khẳng định Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp 100 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế chế mới, tìm hướng đắn từ nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh mình, chiếm lĩnh thị trường người tiêu dùng chấp nhận Qua trình học tập, nghiên cứu trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội – Khoa Kinh Tế, nhờ bảo dạy dỗ nhiệt tình thầy cô giáo, em trang bị kiến thức chuyên ngành kế toán Được thực tiễn thực tập cơng tác kế tốn Công ty THNN Sản xuất Thương mại Hải Long thời gian qua, em có hội vận dụng kiến thức học vào thực tiễn công việc Trong thời gian nghiên cứu hiểu biết có hạn, kinh nghiệm thực tế hạch tốn kế tốn ít, luận văn tốt nghiệp vào nghiên cứu số vấn đề chủ yếu sở lý luận cơng tác quản lý kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm, Doanh nghiệp sản xuất nói chung công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long nói riêng Những kết nghiên cứu thời gian thực tập giúp em củng cố kiến thức học nhà trường việc vận dụng lý thuyết vào thực tế Qua thấy mặt mạnh cần phát huy điểm tồn cần khắc phục nhằm góp phần nhỏ bé hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm, Công tyTNHH Sản xuất Thương mại Hải Long Do thời gian nghiên cứu có hạn tầm hiểu biết hạn chế để hoàn thành luận văn tốt nghiệp chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong góp ý thầy giáo, anh chị phòng kế tốn Cơng ty để luận văn tốt nghiệp hoàn thiện Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo, Thạc sỹ Đặng Ngọc Hùng, người hướng dẫn em thực đề tài Cảm ơn Ban Giám đốc, phòng kế tốn, Cơng tyTNHH Sản xuất Thương mại Hải Long, tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin chúc Công tyTNHH Sản xuất Thương mại Hải Long thành công rực rỡ đường phát triển Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp 101 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006 Sinh viên Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Thảo – Lớp: CĐKT3 – K5 Luận văn tốt nghiệp 100 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Chuẩn mực kế toán Việt Nam Nhà xuất giao thông vận tải Giáo trình kế tốn Doanh nghiệp (theo luật kế tốn mới) NXB thống năm 2004 Giáo trình lý thuyết hạch tốn kế tốn - PGS, TS Ngơ Hữu BaNXB tài năm 2001 Hệ thống kế tốn doanh nghiệp Chủ biên TS Phạm Huy Đoán NXB tài , Hà Nội 2004 Một số tài liệu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long Một số Luận văn khố trước Ngun Thị Thảo Lớp: CĐKT3 K5 Luận văn tốt nghiƯp 101 Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Từ viết tắt DTT SH NT CT SXKD CPBH CPQLDN TSCĐ GTGT TNHH SL K/C HĐTC CBCNV TK TNDN TP SP BHXH BHYT KPCĐ DTHĐTC Từ gốc Doanh thu Số hiệu Ngày tháng Chứng từ Sản xuất kinh doanh Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài sản cố định Giá trị gia tăng Trách nhiệm hữu hạn Số lượng Kết chuyển Hoạt động tài Cán công nhân viên Tài khoản Thu nhập doanh nghiệp Thành phẩm Sản phẩm Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí cơng đồn Doanh thu hoạt ng ti chớnh Nguyễn Thị Thảo Lớp: CĐKT3 K5 Luận văn tốt nghiệp 102 Trng i hc Cụng nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế MỤC LỤC Lời nói đầu CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Sự cần thiết cơng tác kế tốn q trình tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm 1.1.1 Quá trình tiêu thụ thành phẩm yêu cầu quản lý 1.1.1.1 Thành phẩm trình tiêu thụ thành phẩm 1.1.1.2 Ý nghĩa trình tiêu thụ thành phẩm Doanh nghiệp sản xuất 1.1.1.3 Yêu cầu quản lý hoạt động tiêu thụ thành phẩm 1.1.2 Xác định kết tiêu thụ Doanh nghiệp sản xuất 1.1.3 Ý nghĩa, nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ .9 1.2 Tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm Doanh nghiệp sản xuất 10 1.2.1 Phương pháp xác định giá xuất kho thành phẩm 10 1.2.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm .13 1.2.2.1 Một số đặc điểm hoạt động tiêu thụ 13 1.2.2.2 Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 15 1.2.2.3 Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm .16 1.3.1.2 Phương pháp hạch tốn chi phí bán hàng: 30 1.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 31 1.3.2.1 Nội dung phân loại chi phí quản lý doanh nghiệp .31 1.3.2.2 Phương pháp hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp .32 1.3.3 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 34 1.4 Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng để hạch toán trình tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm .37 Nguyễn Thị Thảo Lớp: CĐKT3 K5 Luận văn tèt nghiƯp 103 Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẢI LONG .39 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long .39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .39 2.1.2 Đặc điểm lĩnh vực ngành nghề kinh doanh Cơng ty .41 2.1.3 Mơ hình tổ chức máy quản lý công ty TNHH sản xuất Thương mại Hải Long 42 2.1.4 Quy trình cơng nghệ sản xuất 45 2.1.5 Tình hình sản xuất công ty năm gần 47 2.1.6 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 48 2.2 Kế toán q trình xuất kho thành phẩm Cơng ty TNHH sản xuất Thương mại Hải Long 51 2.3 Thực trạng cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long 60 2.3.1 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm phương thức tốn Cơng ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long: 60 2.3.3 Trình tự luân chuyển chứng từ hạch toán doanh thu bán hàng .61 2.3.4 Hạch toán khoản phải thu khách hàng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long: .67 2.3.5 Hạch toán thuế giá trị gia tăng: 70 2.4 Thực trạng cơng tác kế tốn xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long 74 2.4.1 Kế toán giá vốn hàng tiêu thụ: 74 2.4.2 Hạch tốn chi phí bán hàng: 75 2.4.3 Hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp: 78 2.4.4 Hạch toán xác định kết tiêu thụ thành phẩm: .81 CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN ĐĨNG GĨP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢTIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HI LONG .84 Nguyễn Thị Thảo Lớp: CĐKT3 K5 Luận văn tốt nghiệp 104 Trng i hc Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long 84 3.1.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Doanh nghiệp sản xuất 84 3.1.2 Yêu cầu việc hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết thành phẩm Doanh nghiệp sản xuất 85 3.2 Nhận xét chung tình hình cơng tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long 87 3.2.1 Những mặt tích cực 88 3.2.2 Những mặt tồn 90 3.3 Phương hướng nhằm cải tiến hồn thiện cơng tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long 93 Kết Luận 98 Nguyễn Thị Thảo Lớp: CĐKT3 K5 Luận văn tốt nghiệp 105 Trng i học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN H ni, ngy thỏng.nm Nguyễn Thị Thảo Lớp: CĐKT3 K5 Luận văn tốt nghiệp 106 Trng i học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN H ni, ngy thỏng .nm. Nguyễn Thị Thảo Lớp: CĐKT3 K5 Luận văn tốt nghiệp 107 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa Kinh tế NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Hà nội, ngày… tháng….năm…… Ngun ThÞ Thảo Lớp: CĐKT3 K5 Luận văn tốt nghiệp ... cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Doanh nghiệp sản xuất Chương2: Thực trạng cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty TNHH Sản xuất Thương. .. Rút ưu điểm, nhược điểm Công ty để đưa biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long - Mục đích riêng... xuất Thương mại Hải Long Chương3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải Long Nguyễn Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Long, Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Long, Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức hệ thống quản lý chất lượng của Công ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn